Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára támogatás
Kiíró:
Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
07/31/2017
Érvényes:
07/31/2017
Tárgymutató:
állatmenhelyet működtető civil szervezetek eszköztámogatása
Pályázhat:
azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2015. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel a pályázat kiírásának időpontjában;
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) 2015. és 2016. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
f) az általuk működtetett állatmenhely érvényes és hatályos - 2015. január 1. előtt kiállított - létesítési és működési engedéllyel rendelkezik;
g) az Áht. 50. § (1) a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
i) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A Földművelésügyi Minisztérium
pályázati kiírása
állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: FM) a civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő "Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.
A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Kvtv.);
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- az Áht.;
- az Ávr.;
- az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet;
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet;
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I.22.) FM utasítás;
- a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás;
- a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (IV.28.) FM utasítás.

1. A pályázati támogatás célja
Nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.
2. A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető
A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
b) területrendezés;
c) az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
d) férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
e) az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása;
f) a sérült, illetve beteg állatok elhelyezésére szolgáló elkülönítő kialakítása, bővítése, korszerűsítése;
g) a menhelyre bekerülő állatkölykök elkülönített elhelyezésére szolgáló hely kialakítása;
h) orvosi eszközök, itatók, etetők, chipleolvasó, illetve nagynyomású mosó-, fertőtlenítőgép beszerzése ;
i) alapinfrastruktúra kialakítása (villamos hálózat, vezetékes vízhálózat, csatornahálózat kiépítése, bővítése, korszerűsítése, telekhatáron található kerítés, hangfogó falak kiépítése, felújítása, telepi telekhatáron belüli világítás kialakítása, korszerűsítése).
A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:
- az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;
- kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;
- a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;
- a kedvezményezett szervezet, vagy az állatmenhely általános működési költsége.
Egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

3. A pályázók köre
Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2015. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel a pályázat kiírásának időpontjában;
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) 2015. és 2016. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
f) az általuk működtetett állatmenhely érvényes és hatályos - 2015. január 1. előtt kiállított - létesítési és működési engedéllyel rendelkezik;
g) az Áht. 50. § (1) a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) az Áht. 50. § (1) c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
i) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
  4. Nem pályázhatnak:
  a) magánszemélyek,
  b) baráti társaságok,
  c) közalapítványok,
  d) civil társaságok,
  e) köztestületek,
  f) non-profit gazdasági társaságok,
  g) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
  h) pártok,
  i) gazdasági társaságok.

  5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
  A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási összeg a jelen pályázati felhívás 11. pontjában írtak szerint egyösszegű előlegfinanszírozás formájában kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára, melynek szerződés szerinti felhasználásáról utólag kell beszámolni. Saját forrás biztosítása nem feltétel.

  6. A támogatás forrása, az elnyerhető támogatás mértéke
  A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének a 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti "Állatvédelem támogatása” előirányzat keretösszegéből 15 000 000 Ft áll rendelkezésre. Az FM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül - megváltoztassa.
  Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1 000 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedhet. 1 000 000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. Amennyiben az összköltség meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a pályázónak önrészből kell fedeznie, és ez esetben az önrész összegével is dokumentált módon kell elszámolnia.

  7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
  Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtása díjmentes. A pályázó által megadott email-címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli!
  A pályázatot postai úton, zárt borítékban, - a borítékon feltüntetve: "Állatmenhelyek korszerűsítése pályázat” - tértivevényes postai küldeményként az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához (Levelezési cím: Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) 2017. július 31-ig (postabélyegző kelte) lehet az alábbiak szerint benyújtani:
  a) az Adatlapot kettő eredeti példányban, a többi kötelezően csatolandó mellékletet egy példányban, minden oldalt cégszerűen aláírva kell benyújtani,
  b) a pályázatot a fentieken túl az a) pont szerinti dokumentumok szkennelt változataként, az effo@fm.gov.hu címre elektronikusan is meg kell küldeni úgy, hogy az adatlap, az alapító okirat, vagy alapszabály, illetve a többi melléklet külön fájlként kerüljön csatolásra.
   8. A pályázat formai és tartalmi követelményei
   A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és a mellékletekből áll.
   A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható!
   A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
   Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített példányban:
   a) a pályázó által működtetett állatmenhely létesítési engedélyét;
   b) az állatmenhely működési engedélyét vagy a tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot;
   c) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó elektronikus tulajdoni lap másolatot, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, a bérleti szerződést és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot;
   d) az állatmenhely érvényes működési szabályzatát;
   e) az állatmenhelyre beérkező állatokról vezetett nyilvántartást a 2015. és 2016. évekre vonatkozóan;
   f) a telepen végzett állatorvosi tevékenységről vezetett munkanaplót;
   g) a pályázó szervezet létesítő okiratát.
   Eredetiben:
   h) 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat);
   i) a képviseletre jogosult személy pénzügyi intézmény (bank) által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát;
   j) a pályázó bankszámlájának vezetéséről a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását a számlaszám megjelölésével, vagy a szervezet képviselője által hitelesített bankszámlaszerződést;
   k) a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okiratot, mely nem lehet régebbi, mint a benyújtását megelőző 30 nap;
   l) az adatlapot (Felhívás 1. számú melléklete);
   m) a költségtervet (Felhívás 2. számú melléklete);
   n) a pályázó nyilatkozatait (Felhívás 3. számú melléklete);
   o) a pályázó által kitöltött átláthatósági nyilatkozatot (Felhívás 4. számú melléklete);
   p) amennyiben a pályázó a pályázatához saját forrást (önrészt) biztosít, úgy az önrész meglétét igazoló dokumentumot.
   A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a jelen pályázati felhívás mellékleteinek (Felhívás 18. pont) igénybevételével kérjük készíteni, csatolva hozzá az egyéb fent felsorolt mellékleteket.

   9. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok
   A pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség.
   A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok szakmai értékelésre nem bocsáthatóak.
   Formai szempontból kizáró okok:
   a) nem tartozik a 3. pont szerinti kedvezményezetti körbe
   b) hibásan, hiányosan, nem előírt formátumban, vagy határidő után benyújtott pályázat, illetve ha a pályázat feltételeként előírt és a pályázathoz csatolt nyilatkozatot a pályázó visszavonja;
   c) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 5 000 000 Ft-ot, vagy nem éri el az 1 000 000 Ft-ot;
   d) ha a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban;
   e) a pályázó a jelen pályázat kiírását megelőző években az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, avagy azzal nem, vagy nem megfelelően számolt el;
   f) a pályázó nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek (rendezett munkaügyi kapcsolatok és átláthatóság);
   g) a pályázónak állami, illetőleg önkormányzati adóhatóság felé jogerősen megállapított, lejárt köztartozása van;
   h) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
   i) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
   j) a pályázóval szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok.
   A pályázatok formai-tartalmi ellenőrzését a pályázatokat fogadó Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, a döntésre vonatkozó javaslat összeállítását a szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi. Támogatás a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig adható.
   Tartalmi értékelés
   Az értékelés szempontjait képezik különösen: a szervezet által működtetett menhely engedélyezésének időpontja, a menhelyen tartott, illetve az örökbeadott állatok száma, az ott található állatok jóléte és örökbeadása érdekében végzett tevékenység, a tervezett beruházások megvalósíthatósága és állatvédelmi haszna.
   A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidő leteltétől számított 60 naptári napon belül a Földművelésügyi Miniszter (a továbbiakban: Miniszter) írásban hozza meg. A Minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában a tárca szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.
   A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összegű támogatás is nyújtható; kisebb összeg esetén a szerződéskötés feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása.
   A Miniszteri döntés eredménye a 16/2015. (IX. 30.) FM utasításnak megfelelően a döntéstől számított 15 napon belül az FM hivatalos honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/dok), valamint minden pályázó elektronikus levélben értesítést kap a pályázatáról hozott döntésről, a megítélt támogatás összegével és a szerződéskötési feltételekről, elutasítás esetén annak indokának megjelölésével.
   A pályázó - a rá vonatkozó adatok tekintetében - jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.

   10. Szerződéskötés
   A nyertes pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya értesíti a szerződéskötés feltételeiről a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen.
   A szerződést - a megkötéséhez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén - a nyertes pályázóval a minisztérium képviseletében eljáró kötelezettségvállaló személy köti meg.
   A szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntésről szóló elektronikus értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári nap áll a rendelkezésére, mely az Ávr. 73. § (2) bekezdése alapján, kérésre és indokolt esetben további 30 naptári nappal meghosszabbítható. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, a pályázónak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.
   A döntést követően a szerződés megkötésének általános feltételeit, valamint az elszámolásra vonatkozó előírásokat jelen pályázati kiírás tartalmazza.
   Biztosíték
   A pályázó köteles a támogatási szerződés megkötése feltételéül az ellenőrzés alapján megállapított, vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául valamennyi azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára a Földművelésügyi Minisztérium javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1-1 db eredeti példányban.

   11. A támogatás kifizetése
   A támogatás kifizetésére a támogatási szerződésben rögzítettek elfogadása és a szerződés mindkét fél részéről történő aláírását (hatálybalépését) követő 30 napon belül, egyösszegű előlegként kerül sor.

   12. Szerződés-módosítás, adatváltozás, szerződéstől való elállás, szerződés felmondása
   A támogatási szerződés módosítása az indokok felsorolásával - a költségvetési támogatás költségterve, a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje, valamint az elszámolási határidő tekintetében - az eredeti támogatási szerződésben a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt legalább 15 nappal írásban (postai úton, vagy szkennelve emailen) az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályánál kezdeményezhető. Jelen pályázati kiírásban meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a már megítélt támogatási összeg növelésére, kivéve ha a többlet költségvetési támogatás biztosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdése alapján indokolt.
   A költségtervben szereplő sorok közötti eltérés szerződésmódosítást nem igénylő mértéke legfeljebb ±20%, mely eltérést a beszámolóban indokolni kell. Amennyiben a +20%-nál nem nagyobb mértékű eltérés összege meghaladja az 500 000 forintot, vagy az eltérés mértéke meghaladja a 20%-ot, a szerződést módosítani kell, amit a pályázónak a fent nevezett módon kell kezdeményeznie.
   A pályázónak a támogatási szerződésben rögzített feltételekben, illetve a saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban jeleznie kell az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának. A közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
   Az Ávr. 96. §-a szerinti esetekben az FM a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.
   Az FM jogosult a szerződéstől való elállás, vagy a szerződés felmondása nélkül írásos felszólítással intézkedni a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizettetéséről. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni az FM számlájára. (Ávr. 96- 99. §)

   13. A támogatás felhasználásának feltételei, elszámolható, nem elszámolható költségek
   a) Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra, a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
   b) a támogatási szerződésben rögzített időszakban - de legkorábban a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő naptól, tehát 2017. augusztus 1-től, 2018. március 31-ig felmerülő költségekre használható fel;
   c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a támogatott szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
   d) a 100 000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
   e) bruttó 300 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás, vagy a kedvezményezett szervezet beszerzési szabályzata alapján történhet;
   f) a bruttó 300 000 forint összeghatárt meghaladó összegű számlák csak bankon keresztül történő kiegyenlítéssel számolhatók el a támogatás terhére;
   g) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra;
   h) a támogatás segítségével létrehozott vagyon (tárgyi eszköz, immateriális jószág) a beszerzéstől számított öt évig nem idegeníthető el, a pályázó köteles azt megőrizni és a támogatás célja szerint rendszeresen használni. A támogatásból létrehozott vagyon 5 év előtti elidegenítéséhez az FM hozzájárulását kell kérni, illetve amennyiben az az előírt megőrzési vagy fenntartási időszak letelte előtt megsemmisül, vagy azt eltulajdonítják, a kedvezményezett köteles azt saját forrásból pótolni, a pótlást megfelelő dokumentumokkal igazolni és az így keletkezett vagyont a támogatásból eredetileg beszerzett vagyon elidegenítési tilalmi idejének lejártáig megőrizni, ellenőrzés alkalmával azt bemutatni;
   i) a támogatott tevékenység megvalósulási helyszíne a Pályázó saját vagy bérelt telephelye lehet. Amennyiben az ingatlan nincs a Pályázó tulajdonában, abban az esetben minimum 5 évre szóló bérleti szerződés, valamint a tulajdonosi hozzájárulás szükséges;
   j) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert "állatmenhelyek korszerűsítése” támogatás nem tekinthető saját forrásnak (Ávr. 75. § (4a) bek.);
   k) Pályázó köteles a költségvetési támogatás felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kötni.

   14. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése
   A pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg szerződésben rögzített feltételeinek, illetve az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról a 13./b) pont szerinti befejezési határidőt, azaz 2018. március 31-ét követő 30 naptári napon belül, 2018. április 30-ig köteles a támogatási szerződésben meghatározott szempontok szerint szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) készíteni és azt az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.
   A beszámolót a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I.22.) FM utasítás (1/2016. (I.22.) FM utasítás) 1. mellékletének 1. függelékében szereplő általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével kell összeállítani.
   Az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes megnevezését a pályázati kiírás 2. pontja, valamint a fentebb hivatkozott általános tájékoztató tartalmazza, továbbá:
   a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatási szerződésben rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
   b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának szakmai ellenőrzését az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya végzi,
   c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség.
   A támogatás felhasználásának ellenőrzése 1/2016. (I. 22.) FM utasításban foglaltak szerint történik. A beszámoló elfogadását követően a szakmai teljesítésigazolást az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály adja ki.
   Amennyiben a beszámoló csak részben fogadható el, a jogosulatlanul felhasznált támogatás összegét az Ávr. 98. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell visszafizetni.
   Ha a pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott valamely kötelezettségének, a Miniszter a pályázót legfeljebb 3 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.
   A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél/levelek visszavonásáról az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya levélben értesíti a pályázót.

   15. Tájékoztatás, kapcsolattartás
   A pályázati felhívással kapcsolatban az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a szerződéskötéssel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.

   Elérhetőségek:
   Földművelésügyi Minisztérium
   Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
   Telefonszám: 06 1 79 53762
   E-mail címek: effo@fm.gov.hu

   palyazati anyag.zip   Ingyenes e-mail tanfolyam
   Legalább ennyit a
   forrásteremtésről címmel
   Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
   Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
   Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

   Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
   A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
   Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
   Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
   Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
   Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
   Huszerl József szerkesztő
   Itt iratkozhat fel

   Távoktatási tanfolyamaink   Hírek a Főoldalról


   Ingyenes hírlevelünkre
   itt iratkozhat fel

   Nyomtatóbarát változat
   A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
   Vissza
   Felhasználási feltételek
   Adatvédelem
   Levél a szerkesztőnek
   Médiaajánlat
   Impresszum