Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A fogyatékkal élő fiatalok számára megvalósuló nyári tehetségfejlesztő programok, valamint a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatása / NTP-FET-MPA-12
Kiíró:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Határidő:
06/24/2013
Érvényes:
06/24/2013
Tárgymutató:
nyári tehetségfejlesztő programok fogyatékkal élő fiataloknak / NTP-FET-MPA-12
Pályázhat:
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül
- óvoda,
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakközépiskola,
- szakiskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
- kollégium,
- pedagógiai szakszolgálati intézmény,
- pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A fogyatékkal élő fiatalok számára megvalósuló nyári tehetségfejlesztő
programok, valamint a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek
tehetségsegítővé válásának támogatására
(A pályázat kódja: NTPFETMPA12)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011-2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat, illetve a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (jogutód: Nemzeti Munkaügyi Hivatal) a Támogatáskezelő és az OFI között létrejött MPA-KA-1/2011/NTP. számú Támogatási szerződés alapján nyílt pályázatot hirdet a fogyatékkal élő fiatalok számára megvalósuló nyári tehetségfejlesztő programok, valamint a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatására.
A pályázat szakmai indoklása
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése. A 2011-2012. évi cselekvési program III. 2. pontja értelmében "Támogatni kell a fogyatékkal élő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a fogyatékkal élő fiatalokat támogató szervezetek és Tehetségpontok együttműködését, a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válását".

1. A pályázat célja, a támogatandó tevékenységek köre
1.1. A pályázat célja
- A fogyatékkal élő fiatalokat támogató szervezetek és Tehetségpontok együttműködésének támogatása a tehetséggondozó programok megvalósításában.
- Tehetséggondozó erdei iskola vagy nyári tábor megszervezése és megvalósítása fogyatékkal élő fiatalok számára.
- A fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának elősegítése.
1.2.A támogatandó tevékenységek köre
- Tehetségpontok és a fogyatékkal élő fiatalok szervezetei által közösen megvalósított, tehetséggondozást támogató rendezvények szervezése és megvalósítása.
- Olyan, legalább öt napos erdei iskola vagy nyári tábor szervezése és megvalósítása, amelyen fogyatékkal élő és ép fiatalok integráltan vesznek részt. (A részt vevő tanulók száma ajánlottan legalább 15 fő és a pedagógusok ajánlott száma 5 tanulónként 1 fő.)
- Gyógypedagógusok és más fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítő képzéseken való részvételének támogatása.
- Képzések és konferenciák szervezése és megvalósítása a sajátos nevelési igényű gyermekek tehetségfejlesztése témakörében.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének ab) pontja szerinti a Munkaerő-piaci Alapnak a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 9. § (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három százalékának megfelelő pénzügyi keret, amely a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. sz. melléklete szerint a XX. EMMI fejezet 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton ténylegesen rendelkezésre áll.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre
A pályázat keretében támogatás nyújtható a program, a projekt megvalósításához szükséges dologi kiadások; személyi jellegű egyéb kifizetések és tárgyi eszközök költségeire, beszerzéseire. Ezen belül az alábbiakra:

DOLOGI KIADÁSOK
Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Adminisztráció költségei
PR, marketing költségek
Kommunikációs költségek
Utazás-, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Szakértői díjak (számlás kifizetés)
Megbízási díj (számlás kifizetés)
Élelmiszer, étkezés költségei
Nyomdaköltségek
Sokszorosítási költségek
Szállás
Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)
Rendezvények szervezési költségei
Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Egyéb, a feladat ellátáshoz kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások, kiadások
pályázó által tölthető

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
Megbízási díj (bruttó)
Megbízási díj munkáltatót terhelő járulékai
Reprezentációs költséget terhelő járulékok

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök
- Személyi kiadásoknál figyelembe kell venni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdését: "A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. (...)" Eszerint, amennyiben a pályázó szerv költségvetési szerv, a nála alkalmazásban álló személy részére ezt figyelembe véve lehet megbízási díjat tervezni.
- Felhalmozási kiadás nem támogatható.
- A támogatás nagy értékű tárgyi eszköz, használt eszköz, gépjármű, szeszesital, dohányáru vásárlására, illetve pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségeire nem fordítható.
- Kérjük, hogy az igényelt támogatás összegét ezer forintra kerekítve szíveskedjen megadni (pl.: 100 000 Ft támogatás igénylése esetén, az igényelt támogatás összege helyesen: 100 000 Ft; helytelenül 100 112 Ft vagy 100 E Ft)!
Felhívjuk figyelmét, hogy adminisztrációs költségre és 100 000 Ft alatti tárgyi eszközre az igényelt támogatási összeg legfeljebb 10%át tervezheti!
Nem elszámolható költségek
Fő szabály szerint nem számolható el:
- alkohol- és dohányáru,
- pénzbeli jutalom,
- a munkavállaló részére biztosított természetbeni hozzájárulások (pl.: a munkába járás költségtérítése),
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- nagy értékű tárgyi eszköz (100.000 Ft feletti eszköz),
- gépjármű-vásárlás,
- használteszköz vásárlás.
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.
A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak, melyről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell.
A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény előírásait.
4.1. A támogatás mértéke, intenzitása
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A támogatás intenzitása 100%.

5. A finanszírozás formája
A Támogatáskezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át.
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.

6. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. április 6. és 2013. szeptember 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 1530 db.

8. A Pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül
- óvoda,
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakközépiskola,
- szakiskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
- kollégium,
- pedagógiai szakszolgálati intézmény,
- pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.
8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
c) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
d) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben;
e) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
f) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
g) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
h) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 50. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglalt követelményeknek;
i) jogszabályban, az Ávr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
j) az Ávr. 76. § (3) bekezdése alapján az előző évben vagy években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidőben, illetve jogszabálysértő módon nem teljesítette.
8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
8.4. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Három eredeti példányban nyújtandó be:
- Pályázati Adatlap;
- Programűrlap (1. számú melléklet);
- Pályázati Költségterv, a támogatás tételes szakmai indoklása és a költségek várható ütemezése (2. számú melléklet);
- Szakmai indikátorok (3. számú melléklet);
- Pályázói Nyilatkozat (4. számú melléklet);
- Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről (5. számú melléklet);
- Lehatárolási nyilatkozat (6. számú melléklet);
- A Pályázó hatályos létesítő okiratának - különösen alapító okiratának, alapszabályának - egyszerű másolata; (amennyiben a pályázó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti egysége, nem szükséges csatolnia).
A fentiek közül
a Pályázati Adatlapot és a Pályázati Költségtervet (2. számú melléklet) eredeti Excel formátumban, a Programűrlapot (1. számú melléklet), a Szakmai indikátorokat (3. számú melléklet) és a Pályázó hatályos létesítő okiratát aláírva, szkennelve - elektronikus adathordozón is 2 külön példányban (2 külön elektronikus adathordozón) szíveskedjenek csatolni.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát (NTP-FET-MPA-12), a Pályázó nevét és címét.
Az elektronikus adathordozón található és az aláírt, papír alapon benyújtott pályázat adatai közötti esetleges ellentmondás esetén a Támogatáskezelő az aláírt dokumentumon szereplő adatokat veszi figyelembe!
Kérjük, ellenőrizze a feltöltött adatokat, illetve győződjön meg a feltöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Egy eredeti példányban nyújtandó be:
- A Pályázó létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló 30 napnál nem régebbi okiratnak (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, bírósági kivonat) eredeti példánya vagy másolata a kiállító hatóság vagy közjegyző által hitelesítve (a hiteles másolat esetében is szükséges a 30 napnál nem régebbi okirat).
- Amennyiben a Pályázó a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő törzskönyvi/ költségvetési szerv, 30 napnál nem régebbi törzskönyvi igazolás vagy törzskönyvi kivonat a Pályázó törvényes képviselője által hitelesítve (amennyiben a pályázó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti egysége, nem szükséges csatolnia a pályázatához).
- Amennyiben a Pályázó nem az államháztartás központi- vagy önkormányzati alrendszere alá tartozó költségvetési / törzskönyvi szerv (pl. alapítványi-, egyházi vagy egyéb fenntartású intézmény), a létezést jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okiratként 30 napnál nem régebbi kormányhivatali igazolás csatolása szükséges eredeti példányban vagy a kiállító hatóság vagy közjegyző által hitelesített másolata!
- A Pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya, illetve a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló 30 napnál nem régebbi - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okirat.
(A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázathoz elegendő csatolni a tankerületi vezető - a Magyar Államkincstárnál vezetett tankerületi számlához tartozó - aláírási kartonjának másolati példányát a tankerületi vezető által hitelesítve).
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton,
példányonként összefűzve kell benyújtani, a 2 db a fenti tartalommal feltöltött elektronikus adathordozóval együtt!
A pályázat benyújtásának helye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Pf. 1412
Kérjük, a borítékon tüntessék fel:
"A fogyatékkal élő fiatalok számára megvalósuló nyári tehetségfejlesztő programok, valamint a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek
tehetségsegítővé válásának támogatása"
(A pályázat kódja: NTPFETMPA12)

9. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje:* 2013. június 24.
*postabélyegző kelte

10. A pályázat érvényességének vizsgálata, hiánypótlás
A benyújtott pályázatokat a Támogatáskezelő iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor.
Amennyiben a Támogatáskezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 15 munkanapon belül.
Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Támogatáskezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével értesítést küld a Pályázónak.
A Támogatáskezelő az érvényes, befogadott pályázatok alábbi adatait az http://www.emet.gov.hu honlapon közzéteszi:
- pályázati azonosító,
- pályázati kategória,
- pályázó neve,
- pályázó székhelyének település és megye adatai,
- pályázati projekt címe,
- igényelt összeg.

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
Az érvényes, befogadott pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt Szakmai Tanács az alábbi szempontok alapján értékeli:
Értékelési szempontrendszer
A pályázó szervezet tehetséggondozó tevékenysége.
A pályázati program szakszerűsége, kidolgozottsága (célok, munkaterv, tevékenységek, módszerek).
A pályázati program és a pályázat céljainak illeszkedése.
A program eredményességének a pályázó által meghatározott kritériumai.
A tehetségsegítő program(ok) munkájának, eredményeinek bemutatása.
A program fenntarthatósága.
A költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott. (A pénzügyi tervezés arányossága, illetve illeszkedése a tervezett programelemekkel.)
A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
A pályázó Tehetségpont-e?
A Szakmai Tanács döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől számított 30 munkanapon belül teszi meg, amelyet az OFI legfeljebb 5 napon belül felterjeszt aláírásra az oktatásért felelős miniszternek. A támogatásokról az oktatásért felelős miniszter dönt a felterjesztéstől számított 30 munkanapon belül.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott program költségvetésének részbeni támogatásáról is dönthet a döntéshozó.

12. A Pályázók döntést követő kiértesítése
Az oktatásért felelős miniszter döntését követően a Támogatáskezelő 15 napon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu, a http://www.ofi.hu és a http://www.emet.gov.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2013. augusztus 23.

13. Szerződéskötés
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Támogatáskezelő köti meg.
A Támogatáskezelő a beérkezett iratokat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a Támogatáskezelő a Kedvezményezettet 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
A támogatási szerződés megkötéséhez a Pályázónak/Kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. §; 2011. évi CXCV. törvény 50. §), illetve a Támogató, illetve a Támogatáskezelő által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés megkötésének napja, kivéve amiről jogszabály eltérően rendelkezik.
Az Áht. 50. § (5) alapján a Kedvezményezett a támogatás első folyósítását megelőzően köteles a Támogatáskezelő rendelkezésére bocsátani az előírt biztosítékot. Biztosíték a Kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogatáskezelő javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

14. Szerződéskötés előtti módosítási kérelem
A támogatásról szóló döntés - amennyiben a Támogató által megítélt támogatás összege alacsonyabb a Pályázó által igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható. Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében a Támogatáskezelő felhívja a Pályázót arra, hogy nyilatkozzon a hiányzó saját forrás rendelkezésre állásáról, vagy a Támogató határozatának megfelelően módosítsa a pályázati programját. A Pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg arányával megegyezően módosíthatja a program teljes költségvetését. A módosítás során a felhívás által előírt tartalmi követelményeket be kell tartani, s a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírálása során - a felhívásban rögzített szempontoknak megfelelően - előnyként értékelt. A módosított pályázati programot jóváhagyás céljából a Támogatáskezelő részére a támogatási szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon. Szerződéskötésre csak a Támogató, a Támogatáskezelő vagy az OFI által elfogadott módosítások esetén kerülhet sor.

15. A támogatási összeg folyósítása
A támogatás a Pályázó által megjelölt támogatási időszakban megvalósult gazdasági esemény felmerült költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása előfinanszírozás esetén egy összegben történik.
A Támogatáskezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át. A támogatási szerződés megkötésére, illetve a megítélt támogatás folyósítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a 2. pontban meghatározott forrás összegének felhasználását a vonatkozó jogszabályok a Támogatáskezelő részére is lehetővé teszik. A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, a 2. pontban meghatározott forrás terhére, banki utalás útján közvetlenül a Kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a pályázatban megjelölt Számlatulajdonos szervezet számlájára történik.
A Kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló számviteli bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Amennyiben - az agrártámogatások kivételével - a Pályázónak esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozása) van, a köztartozás összegét a Magyar Államkincstár visszatartja, melyről értesíti a Kedvezményezettet. A visszatartás a Kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti az Ávr. 79. § (4) bekezdés alapján.

16. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem
A támogatási szerződésben a Kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésőbb 8 napon belül bejelenti ezt a Támogatáskezelőnek.
A módosítási kérelmet az eredeti pályázattal azonos módon szükséges benyújtani.
Módosítási kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott határidőig van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beszámolás során legfeljebb 10%- os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai közötti - a Kedvezményezett írásbeli indoklási kötelezettsége mellett. A 10%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén szerződés-módosítási kérelmet kell benyújtaniuk. Kérjük, hogy szerződés-módosítási kérelmüket időben nyújtsák be!

17. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló). A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető beszámolónak, vagyis ha valamelyik rész hiányzik, akkor ellenőrzés nélkül hiánypótlást küld a Támogatáskezelő, illetve az OFI a hiányzó rész pótlására vonatkozóan.
A beszámolási kötelezettség teljesítése során a Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a beszámolónak nem része az Ávr. 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, a beszámoló nem fogadható el.
A beszámoló beérkezésének végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 15. nap, de legkésőbb 2013. október 15.
A pénzügyi elszámolást a Támogatáskezelő, a szakmai beszámolót az OFI vizsgálja meg és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a hiányosságok kijavítására, pótlására 5 munkanapos határidővel a Támogatáskezelő felszólítja a Kedvezményezettet.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a támogatás teljes összegével el kell számolni. Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a támogatási szerződésben meghatározott bankszámlaszámra a pályázati azonosító közlemény rovatban történő feltüntetésével.
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés tartalmazza.
OFI részére megküldendő dokumentum: szakmai beszámoló egy eredeti példányban. Az OFI a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzi a szakmai feladatok teljesítését a Kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján.
Támogatáskezelő részére megküldendő dokumentum: szakmai és pénzügyi beszámoló egy eredeti példányban. A Támogatáskezelő a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzi a pénzügyi feladatok teljesítését a Kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások alapján.
A pályázat megvalósításáról készült szakmai beszámolónak és pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
a) Írásos szakmai beszámolót.
A szakmai beszámolót a támogatási szerződésben előírtakkal és a benyújtott szakmai programmal összehasonlító módon kell elkészíteni. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési soraihoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb célkitűzés részeként használta fel a Pályázó a támogatást, milyen konkrét célokat kívánt elérni vele, milyen eredménnyel valósult meg a program. Az elfogadott pályázati programtól eltérni a kiíró jóváhagyásával lehet. Nem szükséges a megvalósított szakmai feladatok részletes, esetenként évekre visszanyúló hátterét bemutatni, elegendő a támogatásból megvalósított feladat céljának és eredményeinek, a támogatás hasznosulásának rövid ismertetése. A beszámolóhoz mellékelni szükséges a program megvalósításához kapcsolódó fotódokumentációt, média megjelenések listáját, a potenciális partnerek listáját.
b) Írásos pénzügyi beszámolót.
A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képző költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítőből és a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetését igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerű és céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a Kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló eredeti számviteli bizonylatokat a Kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, melyben jelezni kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére. A pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozatot.
A beszámoló elkészítéséhez szükséges Pénzügyi Elszámolási Útmutató és Szakmai Beszámolási Útmutató letölthető a http://www.emet.gov.hu honlapon.

18. Kifogás
Az Ávr.90. §-a értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek (a támogatás Kedvezményezettje, illetve igénylője) kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás - álláspontjuk szerint - jogszabálysértő.
A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított
30 napon belül lehet benyújtani az oktatásért felelős miniszternek. Az Ávr. 90. § (3) alapján a kifogást a kifogást tevő a Támogatáskezelőhöz (lebonyolító szervezet) is benyújthatja, amely szervezet a kifogást a külön jogszabályok szerint továbbítja a miniszter részére.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
- a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét;
- a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény vagy a támogatás azonosítását - így különösen a pályázat címét, a támogatás célját, a támogatási szerződés számát -, valamint a támogató meghatározását;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett jogszabályhely pontos megjelölését;
- a kifogást tevő vagy a nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének saját kezű aláírását.
Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon Pályázó vagy Kedvezményezett részéről csak egy alkalommal nyújtható be. A miniszter a kifogást annak kézhezvételétől számított 15 napon belül érdemben elbírálja. A miniszter a kifogás tárgyában hozott, indokolással ellátott döntéséről a kifogást tevőt, továbbá - amennyiben a támogatás nyújtására irányuló eljárásban lebonyolító szervezet közreműködik - a lebonyolító szervezetet írásban értesíti. E határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A miniszter az e bekezdésben meghatározott határidőt annak lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, és erről a kifogást tevőt írásban értesíti.

19. További információk
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
A Pályázati Felhívás letölthető az alábbi honlapokról:
http://www.ofi.hu
http://www.emet.gov.hu
A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken
kaphatnak:
A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49
Telefon: 06-1/235-7261, 06-1/235-7247
Jakab Rita
Telefon: 06-30/841-5036
Balázs Annamária
Telefon: 06-1/235-7247
e-mail: ntp@ofi.hu
Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412
Nagy-Misley Kamilla
Telefon: 06-1/882-6808
Pintérné Korsós Dóra
Telefon: 06-1/882-6868
e-mail: ntp@emet.gov.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati Felhívás
Pályázati Adatlap
Programűrlap (1. sz. melléklet)
Költségterv, szakmai indoklás, ütemezés (2. sz. melléklet)
Szakmai indikátorok (3. sz. melléklet)
Pályázói Nyilatkozat (4. sz. melléklet)
Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről (5. sz. melléklet)
Lehatárolási nyilatkozat (6. sz. melléklet)
Segédlet költségterv kitöltéséhez
Közzétételi kérelemIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum