Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása / NCIV-KP-1-2021
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
11/02/2020
Érvényes:
11/02/2020
Tárgymutató:
nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása / NCIV-KP-1-2021
Pályázhat:
2018. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a Nek. tv. és az Etv. hatálya alá tartozó, a létesítő okiratban (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint (FIGYELEM! nem elegendő, ha csak a szervezet nevében jelenik meg az adott nemzetiség) konkrétan megjelölt, a kiírás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) közcélú tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására

Pályázati kategória kódja: NCIV-KP-1-2021
Meghirdetés dátuma: 2020. szeptember 29.

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató nyílt pályázatot hirdet meg a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán (a továbbiakban: a kiírás körébe tartozó nemzetiségek) nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.),
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Etv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény),
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
- a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás (a továbbiakban: kiírás) célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek
- önazonosságának megőrzése és
- az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak a 2018. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a Nek. tv. és az Etv. hatálya alá tartozó, a létesítő okiratban (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint (FIGYELEM! nem elegendő, ha csak a szervezet nevében jelenik meg az adott nemzetiség) konkrétan megjelölt, a kiírás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) közcélú tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek,
amelyek
- megfelelnek az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. - (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősülnek,
- nem állnak jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve nincs folyamatban ellenük jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt,
- nem rendelkeznek esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozással,
- nem minősülnek összeférhetetlennek az Áht. 48/B. §-a alapján,
- a pályázat véglegesítésének időpontjában nem rendelkeznek a kiírás forrását biztosító előirányzat terhére nyújtott támogatáshoz kapcsolódó lejárt beszámolási kötelezettséggel.

FIGYELEM!
Ugyanazon pályázó más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

3. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka
A kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2021. január 1.-2021. december 31.

4. Rendelkezésre álló forrás
A rendelkezésre álló forrás 450 000 000 Ft, amelyet a Miniszterelnökség a költségvetési törvényben meghatározott XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím 31. jogcímcsoport, 1. jogcím Nemzetiségi szakmai támogatások fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 386317] terhére biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 Ft.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 Ft.
A támogatás rendelkezésre bocsátása egyösszegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
Támogatás intenzitása mértéke: 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása nem szükséges.
A támogatási összeg a pályázatban igényelt összegnél alacsonyabb összegben is megállapítható.

6. Támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a pályázó civil szervezet működéséhez elengedhetetlen és a létesítő okiratában meghatározott, 2. pont szerinti közcélú tevékenységéhez kapcsolódó költségek támogathatóak.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A kiírás keretében kizárólag a nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) nevére kiállított, a támogatói okiratban rögzített megvalósítási időszakban keletkezett bizonylatok számolhatók el. Ez alapján csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és - amennyiben feltüntetésre kerül - a teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a megvalósítási időszakba esik, és a támogatott tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

7.2. A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
- a kedvezményezett működéséhez elengedhetetlen és közcélú tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült működési költségek (kiadások), így különösen a személyi juttatások, irodával, működési helyszínnel, saját gépjárművel kapcsolatos dologi kiadások (üzemeltetési kiadások, közüzemi szolgáltatások költségei, karbantartási, javítási szolgáltatások saját ingatlanon/tárgyi eszközön), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség, magyar vagy anyanyelvű könyvek, folyóiratok, kép és hanghordozók
- honlap működési költségei (tárhely biztosítás, havidíj)
- az alapcélokhoz kapcsolódó hangszerek, kották, fellépő ruhák, a szervezet működését bemutató vagy azt népszerűsítő szóróanyagok, kiadványok
- az közcélú tevékenység megvalósításához kapcsolódó útiköltség (programra való eljutás egyéb költség nélkül; saját fellépés, érdekképviselet, kapcsolattartás, közgyűlés)
- a kedvezményezett közcélú tevékenységei feltételeinek biztosítását szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak költségei a támogatás teljes összegének 30%-áig (a szükségesség részletes alátámasztásával)

FIGYELEM! A kiírás keretében csak a kedvezményezett tagjai, önkéntesei, együttműködői számára szervezett "zárt" események és a jogszabályi kötelezettségnek eleget tevő ülések, közgyűlések költségei számolhatóak el. Nem számolhatóak el olyan tevékenység megvalósítási költségei, amelyen közönség vesz részt (Például: terembérlettel, fény és hangtechnikával, étkezéssel, szállással, szállítási díjjal járó rendezvények költségei).

7.3. A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):
- szeszesital, dohányáru;
- az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok;
- épület, építmény vásárlása és/vagy építése;
- ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása;
- hiteltörlesztés és hitel kamat;
- a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);
- a költségtervben nem tervezett kiadások.
FIGYELEM! Ha a kedvezményezett ÁFA levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható általános forgalmi adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az általános forgalmi adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.)

7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a 200 000 Ft értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak írásban megkötött szerződések alapján támogatható.

7.5. A kedvezményezett törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére - jogcímtől függetlenül - nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 10%-át.

FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait "a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által kezelt egyes egyházi és nemzetiségi támogatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek" (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) és az Útmutató a nemzetiségi támogatások felhasználásához elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. A regisztrációt a Regisztrációs kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.

FIGYELEM! A NIR-t a https://nir.bgazrt.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel.
A pályázat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, ha a NIR-ben minden kötelezően kitöltendő mező kitöltésre, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A NIR formai hibák és a kötelezően megadandó adatok hiánya esetén nem engedi a benyújtást, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a pályázó részére.

8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívások vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft.
A pályázati díjat átutalással, a következő fizetési számlaszámra kell befizetni: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017. A befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell.

FIGYELEM! A pályázati díjat a 2021. évi nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy a szervezet adószámát és a pályázati kategória kódját szíveskedjen feltüntetni az átutalás megjegyzés rovatában. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Alapkezelő számlájára befizetni. A pályázati díj határidőre (azaz a pályázat NIR-ben történő beadásig) történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! Postai csekken pályázati díj befizetését nem áll módunkban elfogadni!

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat NIR-ben történő véglegesítésének határideje:
2020. november 2., 23:59 perc
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek határidőre nem kerülnek véglegesítésre a NIR-ben, az Alapkezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak.
https://bgazrt.hu/palyazati-felhivas-nemzetisegi-civil-szervezetek-reszere-2021/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum