Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatása / HM TKHKF HON-2014
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
05/02/2014
Érvényes:
05/02/2014
Tárgymutató:
honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatása / HM TKHKF HON-2014
Pályázhat:
azon a honvédelem és a honvédség ügyét támogató civil szervezetek, a Magyar Honvédséghez kötődő alapítványok, a honvédségi nyugállományú szervezetek (klubok), amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására

A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2014
A pályázat tárgya: a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatása

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály nyílt pályázatot hirdet a honvédelem ügyét támogató civil szervezetek és alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, valamint a katonai hivatást népszerűsítő közéleti rendezvények, programok szervezésére.

I. A pályázat célja
A pályázat célja a honvédelem ügyét népszerűsítő tevékenység támogatása.

II. Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
A) Az I. világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések, rendezvények, előadás-, és rendezvénysorozat
B) A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvények, rendezvénysorozat

Pályázni csak egy kategóriában lehet, továbbá egy kategóriában csak egy pályázat nyújtható be.

III. Pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázhatnak azon a honvédelem és a honvédség ügyét támogató civil szervezetek, a Magyar Honvédséghez kötődő alapítványok, a honvédségi nyugállományú szervezetek (klubok), amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek,

A pályázatból ki van zárva az a pályázó:
- amely nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel;
- amelynek a támogató által meghatározott saját forrás nem áll rendelkezésére;
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4 §-a értelmében szövetségnek minősülő szervezet, amely a jelen pályázat támogatója által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett a pályázat benyújtásakor;
- amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
- amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
- amely az Áht. 50 § (1) bekezdés c) pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek;
- amelynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
- amely a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;
- amely a pályázatában megjelölt célra egyéb hazai költségvetési támogatásban részesül(t).

IV. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a pályázó azonosító adatait, így különösen a szervezet nevét, székhelyét (címét),
- a pályázó adóazonosító számát,
- a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
- a pályázó elérhetőségének megjelölését,
- a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
- a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
- a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,
- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon, írógéppel vagy számítógéppel kitöltve nyújtható be. Egészben, vagy részben kézzel írt, illetve szkennelt pályázat nem fogadható be. A pályázatot a Kitöltési Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul - azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére válaszolva - és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A Pályázati Formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg.
A pályázatot 1 példányban papír alapon, 1 példányban elektronikus úton (word formátumban) kell benyújtani. A papír alapú példánynak a teljes pályázati dokumentációt (pályázati adatlap és mellékletek) tartalmaznia kell, elektronikus úton csak a pályázati adatlapot kell benyújtani. A pályázat papír alapú példányát külön dossziéba lefűzve ("eredeti példány" megjelöléssel), a dokumentumokat a pályázati csomagban található tartalomjegyzéknek megfelelően sorba rendezve kell beadni. A pályázat papír alapú példányában minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult, illetve - ahol azt a felhívás lehetővé teszi - a pályázó képviseletére jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie. Amennyiben a papír alapú példány és az elektronikus úton benyújtott példány tartalma eltér, úgy a papír alapú példány tartalma az irányadó. A pályázó képviseletére jogosult személynek a papír alapon beküldött pályázati adatlapot hitelesítenie kell, illetve a pályázat papír alapú példányának minden oldalát szignójával el kell látnia.

A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük írja rá:
PÁLYÁZATI KÓD: HM TKHKF HON-2014
A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és a kitöltési útmutató a Honvédelmi Minisztérium honlapjáról (http://www.kormany.hu) letölthető.

V. A rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege:
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. mellékletében meghatározott XIII. Fejezet Honvédelmi Minisztérium, 8/2/3/6 fejezeti kezelésű előirányzat, "Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása" jogcíme.

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió Ft.

VI. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:
A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében, a pályázat beadását követően felmerült költségek finanszírozására használható fel.
A támogatási összeg maximum 25%-a használható a működési kiadások finanszírozására. Ezek a következők lehetnek: irodabérleti díj, telefon, internet szolgáltatási díj, postaköltség, irodaszer, fénymásolás, nyomtatással összefüggő kiadások, közüzemi díjak, könyvelési költségek. Az egyesület által a működésre felhasznált költségeket is bizonylatokkal kell igazolni a pályázati elszámolásban.

Nem támogatható költségek általános köre:
a támogatás nem használható fel az alábbiakra:
- nagyértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez
- jelzálog, bankgarancia/kezesi kötelezvény költségeihez
- a honoráriumok után járó bármilyen járulék fizetésére
- sikerdíjhoz, bankköltséghez
- a pályázó szervezet tagjai kirándulásának finanszírozására
- a pályázó szervezet tagjai részére tiszteletdíj kifizetésére
- bérjellegű kifizetésekre, járulék jellegű kifizetésekre.

A pályázati programokon nyújtott vendéglátás, szállás és utazás/szállítás a következő módon számolható el:
- Szállás költségre az elnyert támogatás maximum 10%-a,
- Utazásra, szállításra az elnyert támogatás maximum 10%-a.
- Cateringre az elnyert támogatás maximum 20%-a számolható el.
A támogató csak olyan bizonylatokat fogad be az elszámoláshoz, amelyek közvetlenül a pályázati rendezvényhez kapcsolódnak.

VII. Az elnyerhető támogatás alsó és felső határa, támogatási intenzitás:
Az igényelhető támogatás összege:
Megpályázható minimális összeg 100 000 Ft
Megpályázható maximális összeg 1 000 000 Ft
A támogatás összegének kifizetését a Magyar Államkincstár a pályázó által kért ütemezésben vagy egy összegben, forintban, a kedvezményezett bankszámlájára teljesíti.
A támogatás intenzitása: 100%.

VIII. A finanszírozás módja
A támogatás vissza nem térítendő, folyósítása egy összegben történik, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként (azaz utólagos elszámolással valósul meg a támogatási összeg felhasználása).

IX. A megkívánt saját forrás mértéke
A pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott összeg 10%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Az önrész meglétét a pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolással dokumentálni kell. Amennyiben az önrészt hitel vagy kölcsön felvételéből biztosítják, a pénzintézeti igazolás mellett az önrész rendelkezésre állásáról és összetételéről a pályázó szervezet elnökének nyilatkoznia kell a pályázat beadásakor. A saját forrás teljes mértékben hitelből és kölcsönből is biztosítható, amelyet szerződéskötéskor a pályázónak érvényes hitelígérvénnyel, hitel- vagy kölcsönszerződéssel bizonyítania kell. A hitelhez kamattámogatás nem vehető igénybe. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás. Az önrész a pályázó pénzintézeti számláján fennálló összeg lehet, a pályázó képviseletére jogosult természetes személy(ek) bankszámlájáról készült pénzintézeti igazolás önrész igazolásaként nem fogadható el.

X. A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. május 2.
A pályázat papír alapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
1885 Budapest Pf. 25.
A támogató a pályázat papír alapú példányát csak és kizárólag a postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor a benyújtás vélelmezett napja a beérkezés napját közvetlenül megelőző első munkanap.
A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni:
kulturalispalyazat@hm.gov.hu
A támogató a pályázat elektronikus úton történő beérkezéséről visszaigazolást küld a pályázónak.
A támogató a pályázat benyújtása napjának a papír alapú példány benyújtása napját tekinti.
A pályázónak pályázati (eljárási) díjat nem kell fizetnie.

XI. Hiánypótlás:
A támogató a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. A hiánypótlás oly módon történik, hogy a támogató megfelelő határidő tűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - felszólítja a pályázót pályázatának kijavítására. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a támogató a hibás, hiányos pályázatot további vizsgálat nélkül elutasítja.
A hiánypótlás során lehetőség van a pályázatban szereplő iratok módosítására és kiegészítésére, kivéve a XIII. pontban meghatározott elutasítási eseteket.
A támogató, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt, újabb hiánypótlást rendelhet el, ezen újabb hiánypótlások során azonban a korábban megjelölt hiányok már nem pótolhatók.
A támogató felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánypótlás nem járhat a pályázat tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat, így különösen a pályázatban foglalt szakmai és költségvetési tartalom módosításával.

XII. A támogatási döntés elleni jogorvoslat:
A pályázó, amennyiben a pályázati eljárásra, illetve a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, kifogással élhet a miniszternél, a támogatói döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő szervezet és képviselője nevét, székhelyét, a pályázat azonosításához szükséges adatokat, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt, vagy elmulasztott intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, valamint a kifogást tevő aláírását.

XIII. Az elbírálás határideje, szempontjai, értesítés a pályázat eredményéről (módja, határideje):
A támogató a pályázatot érdemi elbírálás, illetve hiánypótlási felhívás kiküldése nélkül elutasítja, amennyiben:
- azt a benyújtás határidejének lejárta után nyújtják be,
- az a pályázati kiírás témakörétől eltér,
- a pályázó a pályázati kiírásban előírt mellékleteket nem nyújtja be (avagy az adott melléklet helyett más - nem az ott előírtak szerinti - iratot nyújt be),
- a pályázóval szemben a III. pontban foglalt kizáró okok állnak fenn,
- a pályázó nem a tárgyéven belül megrendezendő rendezvényre pályázik,
- a pályázó nem küldi meg postai úton pályázatának papír alapú példányát, illetve azt nem postai, hanem egyéb úton juttatja el a támogatóhoz,
- a pályázati csomag nem írógéppel vagy számítógéppel, hanem részben vagy egészben kézzel van kitöltve vagy szkennelve van,
- a pályázó képviseletére jogosult személy a pályázati adatlapot nem hitelesíti, illetve annak minden oldalát nem látja el szignójával.
- a pályázó a pályázati felhívásban megjelölt minimális és maximális pályázati összegnél kevesebbre vagy többre pályázik,
- a költségvetési tábla az alábbi hibák valamelyikében szenved:
- ezer Forint (e Ft) helyett ... Forintban van kitöltve,
- üresen kerül benyújtásra,
- nincs szöveges indokolás a költségvetési tábla mögött,
- számszaki hiba, azaz a táblázat sorai és az összegző sor nem egyenlő.
- a banki igazolás az alábbi hibákban szenved:
- nem eredeti,
- 30 napnál régebbi,
- nem szerepel rajta a számlanyitás kezdete, a bankszámla száma, illetve az önerőre vonatkozó összeg (betűvel feltüntetve),
- a rajta szereplő önerő összege kevesebb a felhívásban előírtnál,
- a rajta szereplő számlaszám eltér a pályázati adatlapon szereplő számlaszámtól.
A támogató a "pályázóval kapcsolatos információk" szemponton belül szereplő egyes alszempontok esetében az alábbiakat veszi figyelembe:
- szakmai referencia: az elmúlt 3 évben a kultúra, művelődés, hagyományőrzés területén megvalósított projektről szóló, a szervezetet korábban támogató szervezet által készített ajánlólevél, nyomtatott illetve elektronikus sajtóban közzétett tájékoztatás.
- személyi háttér: a projektbe bevont civil önkéntes munkaerő (szervezők, közreműködők) nagysága.
- együttműködés más szervezetekkel: a pályázó által a pályázat tárgyát képező projekt megvalósítására civil szervezettel, állami szervvel, önkormányzati, gazdasági társaság, honvédségi szervezettel kötött együttműködési megállapodás.

A támogatás elnyeréséhez szükséges pontszám: 50 pont.
A támogató a beküldési határidő napját követő 30 munkanapon belül hozza meg döntését. A támogató a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a döntésről, a nyerteseket postai úton értesíti, az elutasító vagy kizáró döntésről szóló tájékoztatást elektronikus úton küldi meg. A nyertes pályázók névsora a döntést követően, a Honvédelmi Minisztérium hivatalos weboldalán kerül közzétételre. A támogató az értesítésben felhívja a nyertes pályázót a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére és egyben megküldi a támogatási szerződés tervezetét.
A támogató által hozott döntéshez a támogató a döntés meghozatalának napjától kötve van. Amennyiben a pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre a szerződés, úgy a támogatási döntés hatályát veszti.
Forráshiány esetén a már nem finanszírozható pályázatok elutasításra kerülnek, amely ellen kifogás nem nyújtható be.

XIV. A támogatás felhasználásának feltételei (szerződési feltételek, biztosíték):
A Honvédelmi Minisztérium a nyertes pályázóval a pályázatban szereplő projekt megvalósítására támogatási szerződést köt. Az elnyert összeg kizárólag a pályázatban szereplő pályamunka megvalósítására fordítható!
A támogatás csak a pályázat benyújtását követően megkezdett projektre nyújtható! A pályázó a támogatási szerződés megkötése előtt a megvalósítandó projektet - saját felelősségére - előfinanszírozással megkezdheti. A projektet 2014. december 31-ig be kell fejezni. Az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok teljesítési határideje 2014. március 1. és 2014. december 31. közötti időszakra eshet.
A pályázó az eredményhirdetés után, a támogatási szerződés megkötése előtt - saját felelősségére - megkezdheti a projekt végrehajtását, de erről köteles tájékoztatni a kiírót, hogy az ellenőrzési kötelezettségét teljesíthesse.
A keretösszeg terhére egy pályázónak legfeljebb egy projektje részesíthető támogatásban.
Az elnyert támogatás kizárólag a pályázathoz benyújtott költségvetési tervben szereplő feladatokra (kiadásokra) fordítható. A költségvetési tervet tartalmazó táblázat beltartalmának, sorok közötti esetleges módosítására a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, főosztályvezetőjétől (Dr. Töll László ezredes) egy alkalommal lehet engedélyt kérni. A pályázat tárgyának megváltoztatására módosítási kérelem nem nyújtható be.
Indokolt esetben a projekt támogatási szerződésben rögzített kezdési, illetve befejezési határideje - a kedvezményezett kérelmére - a támogatási szerződés módosításával történhet. Szerződés módosítására kizárólag egy alkalommal van lehetőség, melyet a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály főosztályvezetőjétől (Dr. Töll László ezredes) lehet kérni.
A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A pályázati elszámolást a támogatási szerződésben rögzített időpontban, de legkésőbb 2015. február 28-ig kell benyújtani a támogatónak. Mindazokat a számlákat, amelyeket e határidőn túl nyújtanak be, a támogató nem fogadja el. A pályázat során elnyert összeg el nem számolt részét a pályázónak vissza kell fizetnie. A pályázónak a támogatás elnyerésekor vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak. További, az elszámolással kapcsolatos feltételek:
- A Pályázat elszámolásának ellenőrzésekor a kedvezményezett által előzetesen benyújtott költségvetési tervet veszi figyelembe a támogató.
- Az elszámoláshoz benyújtandó, illetve a kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre elektronikusan beküldhető minden olyan dokumentum, amely az adott pályázatban foglaltak megvalósításának tényét hitelt érdemlően bizonyítja.
- A kedvezményezett köteles az elszámolás mellékleteként beadni minden olyan dokumentumot (pl. fényképeket, jegy fénymásolatát, stb.) mellyel alá tudja és kívánja támasztani, hogy a pályázat a pályázati kiírásnak, a nyertes pályázatában és a szerződésben foglaltaknak megfelelően hajtotta végre/ valósította meg.
- A támogatás elszámolása céljából a támogató csak olyan számlákat fogad el, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározottaknak megfelelnek

Az Áht. alapján az arra feljogosított szervezetek a folyamat bármely szakaszában ellenőrzést végezhetnek, az ellenőrzési programjukban foglaltak szerint. A pályázattal és a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, információt kérhetnek. Tovább, az ellenőrzéssel kapcsolatos feltételek:
- A költségvetési forrásokból származó támogatások kedvezményezettje köteles az ellenőrzés érdekében a/az:
o Állami Számvevőszék,
o Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
o Magyar Államkincstár,
o Támogató
képviselőit segíteni ellenőrzési munkájukban a helyszínen is, a megfelelő dokumentumok, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával.
- Helyszíni ellenőrzést csak megbízólevéllel, igazolvánnyal rendelkező ellenőr végezhet. A támogató ellenőrét a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály főosztályvezetője bízza meg.
- A helyszíni ellenőrzés lehet:
o előzetes helyszíni szemle (pályázatkezelés során, indokolt esetben),
o a projekt ideje alatt,
o a pénzügyi elszámolás folyamatában.
- A helyszíni ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelynek tudomásul vételét és átvételét a pályázó/kedvezményezett aláírásával igazolja, s egyben a jegyzőkönyvre rávezetve jelezheti az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeit.
- A projekt végrehajtása során keletkező dokumentumokat az elkülönített nyilvántartásra vonatkozó követelménynek megfelelően kezeli.
- A kedvezményezettnek a támogatási szerződésben a támogatás jogtalan igénybevétele esetén a támogatás visszafizetésére is kötelezettséget kell vállalnia.
- Amennyiben a támogatási szerződés megkötése után, a megvalósítás során pénzügyi, vagy egyéb rendellenesség fedezhető fel, a támogató a támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.
A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
A támogató ellenőrzi a támogatott projektek megvalósulását, folyamatát, illetve eredményességét.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatás elvárt biztosítéka: a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - bankszámlájára vonatkozó, a Honvédelmi Minisztérium javára szóló határidős beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat. Nyertes pályázat esetén a biztosíték adása a támogatási szerződés megkötésének feltétele.
A kikötött biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

XV. Felvilágosítás kérése:
A pályázatokkal kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium HM TKHKF illetékes munkatársaitól a következő telefonszámon, illetve e-mail címen kérhető felvilágosítás:
Magyar Sándor kotv., tel.: (1) 474-1111/21-194, e-mail: kulturalispalyazat@hm.gov.hu
A beérkező e-mail-ek várható nagy száma miatt az elektronikus üzenetekre történő válaszadás 5 munkanapon belül történik. Csak a szervezet teljes nevét, illetve telefonszámát tartalmazó e-mailek kerülnek megválaszolásra.

XVI. A támogatásra és a szerződéskötésre vonatkozó egyéb információk
a) A nyertes pályázó köteles vállalni a pályázatában megjelöltek teljesítését. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást vissza kell térítenie.
b) A kedvezményezettnek minden rendezvényt dokumentáltan (levél/fax/e-mail) be kell jelentenie a támogatónak a program/előadás/stb. tervezett időpontja vagy megkezdése előtt 1 hónappal (30 nap) azért, hogy annak végrehajtását a támogató ellenőrizni tudja.
c) A pályázónak pályázatához csatolnia kell a jelen pályázati felhívás mellékleteiként előírt nyilatkozatokat, illetve egyéb dokumentumokat a pályázati adatlapon előírtaknak megfelelően, illetve az ott megadott minták kitöltésével.
d) A támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyilatkozatoknak és a csatolt dokumentumoknak a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
e) A támogató a kapcsolattartás elsődleges módjaként az elektronikus utat határozza meg, ezért a pályázónak fokozott figyelmet kell fordítania a kapcsolattartás ezen formájára. A támogató elektronikus kapcsolattartásra alkalmazott e-mail címe: kulturalispalyazat@hm.gov.hu
f) A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját, valamint a támogatási szerződés példányait. A döntéskor megítélt összeg legalább 10%-ának mértékéig saját forrást kell biztosítani (vagyis az igényelt és megítélt összeg arányában csökkenthető a vállalt saját forrás mértéke is). A támogató a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a támogató a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a támogató mérlegelést követően dönt arról, hogy újabb határidőt biztosít-e a pótlásra.
Szerződéskötés előtt a kedvezményezett szervezetnek lehetősége van költségvetésének módosítására. Azonban új sor nyitására nincs lehetőség, kizárólag a döntéshozó által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

XVII. A pályázathoz csatolandó, ill. csatolható mellékletek
1. sz. melléklet: hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről. (A támogató e körben a civil szervezet nyilvántartási adatairól szóló bírósági kivonatot fogadja el.)
2. sz. melléklet: a pályázó képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának hiteles másolata (Hiteles másolatnak minősül az az eredeti iratról készült másolat, amelyet a pályázó képviseletében eljáró személy szignójával, a pályázó bélyegzőjével, valamint "az eredetivel mindenben megegyezik" záradékkal lát el.)
3. sz. melléklet: a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetőképességéről, azaz a pályázó számlavezető pénzintézetének a pályázó által az adatlapon megjelölt bankszámlaszámra vonatkozó igazolása a számlanyitás keltéről, illetve a megpályázott összeg 10%-ának megfelelő összegű önerő rendelkezésre állásáról. Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie (kérjük a rendelkezésre álló önerő összegét számmal feltüntetni).
4. sz. melléklet: általános nyilatkozatok
5. sz. melléklet: nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
6. sz. melléklet: áfa nyilatkozat
7. sz. melléklet: közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (abban az esetben kell kitölteni, ha az érintettség a pályázó személyére vonatkozóan fennáll, egyéb esetben nem kérjük csatolni)
8. sz. melléklet: együttműködést igazoló dokumentum(ok) (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó más szervezetekkel együttműködésben valósítja meg a projektet)
9. sz. melléklet: szakmai referencia (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó kíván csatolni szakmai referenciát)
10. sz. melléklet: NAV-igazolás arról, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása (30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a pályázónak 60 napnál régebbi köztartozás fizetési kötelezettsége nem áll fenn. A támogató a közhiteles adóhatósági nyilvántartásból elektronikusan lekért igazolást is elfogadja)

A mellékleteket a pályázati adatlapon előírtak szerint kell csatolni.


palyazat_kultura.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum