Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése / TÁMOP-6.1.2/11/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
02/29/2012, 10/30/2012
Érvényes:
10/30/2012
Tárgymutató:
egészségfejlesztés és szabadidő-sport / TÁMOP-6.1.2
Pályázhat:
- Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521);
- Egyéb egyesület (KSH 529);
- Egyéb alapítvány (KSH 569);
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572);
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
A "B" komponens esetében a Közép-magyarországi régióban támogatás nem ítélhető meg.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok
c.
pályázati felhívásához
A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás
szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói
közösségek bővítése
Kódszám:
TÁMOP-6.1.2/11/2

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Jelen pályázati kiírás célja, hogy a közösségi célkitűzésekhez illeszkedő módszertani megalapozást tartalmazó tematikus program kereteit biztosítsa, és annak (rész)eredményeit felhasználva támogassa olyan rendezvénysorozatok/sportbörzék szervezését, amelyek - ösztönzik valamennyi célcsoport életmódformálását, fizikai aktivitását, ráirányítva a figyelmet a sport, a testmozgás jótékony hatásaira - bővítik a szülők, pedagógusok, szakemberek fizikai aktivitással kapcsolatos ismereteit - mindezt a sport- és egészségtudományos, sportmenedzsment és egyéb sport- és testnevelés szakpedagógiai ismeretek egyidejű átadásával, korszerű, innovatív eszközök alkalmazásával, közérthetően együtt teszik meg.
A program kiemelt célja továbbá, hogy a célcsoport minél szélesebb rétege számára átadja azokat a korszerű sportszervezési és -menedzsment típusú ismereteket, jó gyakorlatokat, melyek aktív sportolói közösségek kialakulásához vezethetnek.
A társadalmi befogadás a sportban és a sport által célkitűzés mentén a program fókusza különösen kiterjed a hátrányos helyzetű célcsoportokra is, így az - az egészségfejlesztésen túl - társadalmi integrációjuknak is eszköze lehet.
Cél, hogy a projektek mérhető módon és strukturáltan irányítva ösztönözzék a lakosság - különösen a gyermek, ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály -fizikai aktivitását, segítsék a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférést, és sportolók, szakemberek, sportszolgáltatók közötti tudatos információ és tapasztalatcserét, a szemléletformálást.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 800 000 000 forint, melyből 400 000 000 forint az "A" komponens szerinti program megvalósítására, 400 000 000 forint a "B" komponens szerinti program megvalósítására áll rendelkezésre.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a komponensenként előirányzott keretösszegek a támogatási igények függvényében módosulhatnak, amennyiben az "A" komponens keretében nem kerül lekötésre a teljes előirányzott keretösszeg, a maradvány átcsoportosításra kerül a "B" komponensre.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Az "A" komponens esetében a projekt lebonyolítása során a Közép-magyarországi régióra jutó egészségügyi fejlesztési célú TÁMOP forrásokat a megítélt támogatás 30,7%-a terheli.
A projekt keretében az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) és Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%- a fordítható. A "B" komponens esetében a Közép-magyarországi régióban támogatás nem ítélhető meg.
A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére elszámolható költség nem fordítható.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
I. KSH besorolás
Jelen pályázati kiírás valamennyi komponense esetében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521);
- Egyéb egyesület (KSH 529);
- Egyéb alapítvány (KSH 569);
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572);
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573);
II. Egyéb feltételek:
- "A" és "B" komponens esetében: A pályázó szervezet - jogutódlással létrejött szervezetek esetén a jogelőd szervezet - nyilvántartásba vételének/cégbejegyzésének napja legalább 1 évvel meg kell előzze a pályázati felhívás megjelenésének napját.
- "A" komponens esetében: A pályázó szervezet létesítő okiratában (alapszabályában/társasági szerződésében) legalább 2011. január 1-től szerepelnie kell az alább felsorolt tevékenységek valamelyikének, vagy ennek megfelelő tartalomnak: sporttudomány, sportegészségügy, sportszervezés és - menedzsment, pedagógia testnevelés és sport műveltségterülethez, illetve a sportszakma vonatkozó más műveltségterületeihez (pl. teljesítmény-élettan, edzéselmélet stb.) kapcsolódó tevékenység, fizikai aktivitásra, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés.
- "B" komponens esetében: A pályázó szervezet létesítő okiratában (alapszabályában/társasági szerződésében) szerepelnie kell legalább 2011. január 1-jétől az alább felsorolt tevékenységek valamelyikének, vagy ennek megfelelő tartalomnak: szabadidős- és sportrendezvények szervezése, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés.
Mindkét komponens keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 10. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorciumok maximum 5 tagból állhatnak
- Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
III. Együttműködő partnerek köre:
Az "A" komponens esetében
- a káros szenvedélyekkel (különösen: dohányzással, túlzott alkoholfogyasztással, szerhasználattal), egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozó társadalmi szervezetek, költségvetési szervek.
Az "A" komponens esetében az együttműködő partnerek bevonására vonatkozóan kötelező előírás nincs.
A "B" komponens esetében:
- a helyi önkormányzatok és társulásaik, a többcélú kistérségi társulások, a regionális fejlesztési tanácsok;
- egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók;
- iskola-egészségügyi szolgálat;
- a köznevelési intézményfenntartók, azok jellegére, típusára tekintet nélkül;
- a kisebbségi önkormányzatok;
- a köznevelési és felsőoktatási intézmények;
- a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények;
- az államháztartáson belüli sportlétesítmény-fenntartó szervezetek;
- egészség-megőrzési, megelőzési-prevenciós, egészségfejlesztést, civil érdekképviseleti tevékenységet végző civil vagy egyéb szervezetek;
- kulturális intézmények (könyvtár, közművelődési intézmények).
A "B" komponens esetében a pályázó szervezet konvergencia régiónként legalább 3 (azaz összesen legalább 18), a fentiek szerint különböző kategóriába sorolt, adott régióban székhellyel, telephellyel (szervezeti egységgel) rendelkező szervezettel köteles együttműködési megállapodást kötni.
Az együttműködő partnerekre vonatkozó általános előírások mindkét komponens esetében:
- Az aláírt, az együttműködő partner projektben vállalt szerepét és feladatait is bemutató együttműködési megállapodásokat a pályázat mellékleteként be kell nyújtani.
- Nonprofit szervezet együttműködő partnerként való bevonása abban az esetben lehetséges, amennyiben az adott szervezet az elmúlt 3 évben igazolható módon az együttműködési megállapodás tárgyához kapcsolódó tevékenységet végzett folyamatosan az adott régióban.
- Az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
- Az együttműködő partner és a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban álló személy nem lehet a projektben térítéses szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
Az "A" komponens esetében támogatható tevékenységnek minősülnek:
- Az egészségfejlesztő szabadidősporttal, fizikai aktivitással összefüggő, a módszertani eredmények implementációját, nyomon követését és a kommunikációját segítő informatikai adatbázis környezet fejlesztése, és portál kialakítása, amely megfelel a jelen pályázati kiírás 18. számú mellékletét képező szakmai és informatikai rendszerkövetelményeknek;
- Adatgyűjtés és adatelemzés, mely az országos szintű, sportcélú humán-, szervezeti és infrastrukturális kapacitások feltérképezését és azok feldolgozását szolgálja. A Kedvezményezett adatgyűjtési tevékenységét a sportért felelős minisztérium támogató nyilatkozat kiadásával segíti. A támogató nyilatkozat
kiadását a kedvezményezettnek kell kérelmeznie az érintett minisztériumtól, azt a Közreműködő Szervezet kérésére be kell nyújtani.
- Az egészségfejlesztő szabadidősport fejlesztésével összefüggő szakmai sporttudományos, sportmenedzsment, sportegészségügyi stb.) háttéranyagok fejlesztése: részletes módszertani kutatás-elemzési tematika kidolgozása és a kutatás lefolytatása, vagy meglévő kutatás magyarországi alkalmazása/adaptációja, továbbfejlesztése, így különösen az Európai Unió előkészítő intézkedések projektjei eredményeinek, vagy egyéb, a testmozgás és a sport általi egészségvédelmet, egészségfejlesztés és -nevelést középpontba helyező európai vagy nemzetközi kutatási témák feldolgozása, továbbfejlesztése, a tapasztalatok kiértékelése (policy analysis) a pályázat keretében. Az alábbi kutatási tématerületek mindegyikére kiterjesztve:
1. Egészségvédelem a sport révén, így különösen
- egészségvédő és -fejlesztő testmozgás, az egészséget javító fizikai tevékenységek és az alulról szerveződő sportban való részvétel előmozdítását segítő módszerek feltárása;
- az egészség védelme és fejlesztése a sport által, különös figyelemmel a fizikai aktivitási szintek fokozására az egészségügyi, nevelési-oktatási intézményekben, ideértve a munkakörnyezetet is.
2. Társadalmi befogadás a sportban és a sport által (szociális inklúzió), valamint az erőszak és az intolerancia megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem, különösen
- a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, hangsúlyosan a fogyatékosságuk miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében;
- a nemek közötti esélyegyenlőség viszonylatában, és a
- veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetben lévő csoportok integrációja tekintetében, különös figyelemmel a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekekre, fiatalokra;
3. Oktatás, képzés és képesítések a sportban:
- a sport szerepének erősítése az oktatásban és képzésben, a formális és informális tudáselemek feltérképezése a sportban, valamint a kombinált sportképzéssel és általános oktatással kapcsolatos jó gyakorlatok a köz- és felsőoktatásban (kettős karrier);
4. Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül;
5. A jó irányítás ösztönzése a sportban, a sportban rejlő lehetőségek kihasználása a sport társadalmi szerepének érvényesítése céljából, így különösen
- sport-, szabadidős és rekreációs szervezetekhez, tevékenységekhez,
- a sportlétesítményekhez, sporteszközökhöz,
- a sporteseményekhez és helyszínekhez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése adatokra épülő (evidence based) sportszervezési és menedzsment rendszerek kidolgozásával, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportok tekintetében;
6. Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok, különösen a településtervezés, -szervezés, és -irányítás, valamint az intézmények vezetése vonatkozásában;
7. Innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketing tartalmak a egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában, így különösen a lehető legnagyobb számú és szegmentált célcsoportot megszólító sportolói közösségek szervezését, mozgósítását szolgáló sportszervezési megoldások és sportmenedzsment ismeretek feltárása.
- A módszertani-tapasztalati eredmények lehető legszélesebb körű és lehetőség szerint innovatív technológiákat is alkalmazó disszeminációját szolgáló, az egészségvédelmet, egészségfejlesztést és -nevelést, a mozgástanulásra és a fizikai aktivitásra is fókuszáló oktatást és nevelést, a sportegészségügyi ismereteket, valamint az alkalmazott sporttudományi és sportmenedzsment-sportszervezési megoldásokat európai és nemzetközi megközelítésben középpontba helyező kiadványok, segédletek, jó gyakorlatok, iránymutatások (guidelines), alkalmazások (internetes tartalomszolgáltatás), egyéb kommunikációs eszközök kidolgozása és közzététele;
- A módszertani eredmények ismertetését és tudatosítását szolgáló érzékenyítő és szemléletformáló workshopok, rendezvények szervezése legalább a megyei (fővárosi) szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára. A "B" komponens esetében támogatható tevékenységnek minősülnek:
- Az egészségfejlesztő szabadidősporttal, fizikai aktivitással összefüggő, a rendezvényekkel-sporteseményekkel kapcsolatos részvétellel összefüggő adatok, indikátorok nyomon követését, mérését és kommunikációját segítő informatikai adatbázis környezet fejlesztése (portál kialakítása nélkül), amely megfelel a jelen pályázati kiírás 18. számú mellékletét képező szakmai és informatikai rendszerkövetelményeknek;
- A lakosság - különösen a gyermek és ifjúsági korosztály - rendszeres testmozgását szolgáló, az érintett régió(k)ban legalább öt alkalommal megrendezésre kerülő sportrendezvény sorozatok, és azokkal összefüggően a sportszervezési-menedzsment és sporttudományos ismeretek és know-how átadását, valamint a közösségfejlesztést és -építést szolgáló sportbörzék szervezése, melyeknek tematikája és célcsoportja illeszkedik az "A" komponens keretében kidolgozott módszertanokhoz, kapcsolódó eszközbeszerzés;
- Az érzékenyítést, szemléletformálást szolgáló workshopok, rendezvények szervezése legalább a sportrendezvények, sportbörzék megvalósítási helyszínei szerinti helyi/térségi szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára, valamint közoktatási, felsőoktatási és egészségügyi intézményvezetők számára.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
- A pályázat szempontjából irányadó komponens esetében a fentebb - az adott komponens tekintetében - felsorolt tevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező tevékenység.
- Az "A" és "B" komponens keretében nyertes szervezetek/konzorcium(ok) a projektek megvalósítása során együttműködni kötelesek.
- Az "A" komponensben a pályázó a megkezdéstől számított 4 hónapon belül valamennyi módszertani kutatás vázlatát és az informatikai adatbázis környezet alapjául szolgáló műszaki dokumentációt, specifikációt köteles olyan formában elkészíteni és rendelkezésre bocsátani, hogy az alapul szolgálhasson a "B" komponens keretében megvalósítandó projektek szakmai tartalmához, és a potenciális kedvezményezett(ek) azokhoz még projektjavaslatuk kidolgozása előtt egyenlő esélyek mellett hozzáférjenek.
- Tájékoztatás, nyilvánosság
- Könyvvizsgálat amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot.
- Horizontális szempontok
Projekt területi korlátozása
Az "A" komponens esetében a projekt megvalósítás helyszíne Magyarország területe.
A "B" komponens esetében nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat "A" komponense keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 400 000 000 Ft lehet.
A jelen pályázat "B" komponense keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 400 000 000 Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati útmutató B, C, D és F pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/2
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-6.1.2/11/2), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázatok benyújtása komponensenként az alábbiak szerint lehetséges.
"A" komponens: 2012. 02. 01-jétől 2012. 02. 29-ig.
"B" komponens: 2012. 10. 01-jétől 2012. 10. 30-ig.
A pályázatok benyújtása és elbírálása komponensenként egy szakaszban történik.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
Telefon: 06-40/638-638
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
http://www.nfu.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 128 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
Pályázati útmutató (pdf, 476 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
Adatlap (doc, 373 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
2_ Projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 105 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
3_koltsegvetes (xls, 7 413 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
4_Horizontalis_szempontok (doc, 170 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
5_Cselekvesi_utemterv (doc, 159 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
6_Oneletrajz_sablon (doc, 90 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
7_ESZA_Altalanos_utmutato (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
8_ERFA_Altalanos_utmutato (pdf, 262 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
9_Megvalosithatosagi_tanulmany (doc, 297 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
10_Konzorciumi_megallapodas_palyazathoz (doc, 161 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
11_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 151 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
12_Konzorciumi_megallapodas_projektre (doc, 229 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
13_Tamogatasi_Szerzodes_tervezete (doc, 362 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
14_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 67 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
15_Kornyezeti_fenntarthatosagi_Utmutato (pdf, 80 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
16_Kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegei (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
17_Arculati_kezikonyv (pdf, 3 061 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
18_Sportszakmai_informatikai_kovetelmenyek (pdf, 100 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
19_Nyilatkozat (doc, 162 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
20_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-01-11)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum