Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Emléktáblák kihelyezésének támogatása / GUL-15-D
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/22/2016, 02/25/2016, 03/22/2016
Érvényes:
03/22/2016
Tárgymutató:
emléktáblák kihelyezésének támogatása / GUL-15-D
Pályázhat:
- helyi önkormányzatok;
- nemzetiségi önkormányzatok;
- magyarországi és határon túli civil szervezetek.
- egyház, egyházi szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A kiíró meghosszabbította pályázatának az egyik beadási határidejét, az új határidő: 2016. február 25.

"Emléktáblák kihelyezésének támogatása
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázati kategória kódja: GUL-15-D
Általános bevezetés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet "A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.

1. A pályázat háttere és célja
1.1 A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozattal a Kormány a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította, majd az emlékévet az 1572/2015 (IX. 4.) Korm. határozattal 2017. február 25-ig meghosszabbította.
1.2 A pályázati kiírás célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen, ahonnan magyar állampolgárokat hurcoltak el a Szovjetunióba politikai fogolyként vagy hadifogolyként, illetve emléktáblák kihelyezése az egykori gyűjtő- és hadifogolytáboroknál.
A kedvezményezettek részéről a pályázat során az emléktáblára irányuló igényt kell bejelenteni, és az 1. számú mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő egységes emléktábla készítéséről kell gondoskodniuk. A mellékletben meghatározásra kerül többek között a tábla anyaga, színe, szövegezése, betűtípusa, kinézete, kötelező elemei. Amennyiben az emléktáblán kívül egy opcionálisan választható táblán az áldozatok nevét is fel kívánják tüntetni, úgy a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az emléktáblára felírni kívánt áldozatok neveit is. Az avató rendezvény megtartása kötelező, amely a kedvezményezett szervezésében valósul meg.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázók köre:
- helyi önkormányzatok;
- nemzetiségi önkormányzatok;
- magyarországi és határon túli civil szervezetek.
- egyház, egyházi szervezetek

3. A rendelkezésre álló keretösszeg
3.1. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 55 000 000 Ft, azaz ötvenötmillió forint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/5/2 Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása című fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Pályázatok a keret kimerüléséig támogathatóak.

4. Támogatható tevékenységek:
4.1 Támogatható tevékenységek:
- Emléktábla elkészítésének, elhelyezésének költségei
- Avató rendezvények
- Már elhelyezett emléktáblák környezetének, megközelíthetőségének javítására, kegyeleti megemlékezések terének kialakítása
- Szobor, emlékmű elkészítésének, felállításának költségei

5. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat benyújtására papír alapon vagy elektronikus pályázatkezelő rendszerben van lehetőség.
A pályázat benyújtását megelőzően minden elektronikusan pályázónak a https://eptk.fair.gov.hu honlapon keresztül elérhető elektronikus pályázatkezelő rendszerben regisztrálnia kell magát a pályázati útmutató 8. pontjában leírtak szerint, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Ezt követően az elérhető elektronikus pályázatkezelő rendszerben kell benyújtani a pályázatot a megfelelő oldalak kitöltésével.
A pályázatokat a pályázó szervezet anyaországától függetlenül magyar nyelven kell benyújtani.
Benyújtandó: a táblára kerülő áldozatok neve, az átadás tervezett időpontja, a rendezvényre meghívottak felsorolása, az átadási rendezvény programterve, az elkészítendő tábla költségterve.
Benyújtási határidők (szakaszos):
- 2016. január 22.
- 2016. február 25.
- 2016. március 22.
Megvalósítási időszak:
- 2015. december 22.-2017. február 25.

6. A támogatás formája és mértéke
6.1. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek folyósítása a záró szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történik. A Támogatáskezelő a támogatási előleget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.
Támogatás mértéke: egy pályázat maximálisan 2 500 000 Ft támogatásban részesülhet, melyhez önerő biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

7. Szakmai elvárások:
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják: amennyiben támogatásban részesülnek, úgy a megvalósítás során:
a) feltüntetik és használják "A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” hivatalos logóját
b) a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó dokumentumokat/pályaműveket/fotókat megküldik az Emlékév hivatalos honlapjára publikálásra
c) benyújtanak egy előzetes kommunikációs tervet
d) a megvalósítást követően az elnyert támogatási összegről szakmai beszámolót és teljes körű pénzügyi elszámolást nyújtanak be a költséget igazoló bizonylatokkal együtt

8. Elszámolható költségek köre:
Elszámolható költségek: terembérleti díj, hangosítás, installáció költségei, reprezentációs költségek, tábla előállításának költségei

9. A pályázat lebonyolítója:
9.1. A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

10. A pályázatok formai vizsgálata
10.1. A Támogatáskezelő a pályázat befogadásáról legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot, melyről a pályázót elektronikus úton az érvénytelenség okának megjelölésével tájékoztatja.
10.2. A pályázat befogadása során a Támogatáskezelő vizsgálja, hogy
a) a meghatározott határidőn belül került-e benyújtásra a pályázat
b) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket, és
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik-e
10.3. A Támogatáskezelő a benyújtott pályázatot a pályázat benyújtását követő hetedik napig érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha:
a) a pályázatot nem a Pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott pályázó nyújtotta be
b) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn túl került benyújtásra
c) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, illetve
d) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében
Amennyiben a fenti esetek egyike sem áll fenn, a Támogatáskezelő a pályázat befogadásáról befogadó nyilatkozatot bocsát ki.
10.4. A Támogatáskezelő - egy alkalommal - elektronikus úton a kiküldéstől számított 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki.
Hiánypótlásra az alábbi esetekben van lehetőség:
- a benyújtott dokumentumok köre nem teljes körű
- hibásan kitöltött dokumentumok pótlása esetében
- nem megfelelő példányszámban beküldött dokumentumok esetén
A hiánypótolt dokumentumokat elektronikus úton, szkennelve kell eljuttatni a Támogatáskezelőhöz.
A Támogatáskezelő a benyújtott pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja továbbá, ha:
- a Támogatáskezelő hiánypótlási felszólítását a pályázó a megadott határidőn belül egyáltalán nem, vagy nem az abban foglaltaknak megfelelően teljesíti
A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNIK, EZÉRT KÉRJÜK A PÁLYÁZÓKAT, HOGY FOLYAMATOSAN FIGYELJÉK A PÁLYÁZAT SORÁN MEGADOTT E-MAIL FIÓKJUKAT!

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és ütemezése
11.1 A pályázatok támogatására Értékelő Bizottság tesz javaslatot. (Az Értékelő Bizottság tagjait a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat 2. pontja szerinti Emlékbizottság elnöke kéri fel).
11.2 Az Értékelő Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől számított 30 napon belül teszi meg.
11.3 Az Értékelő Bizottság az elbírálás során figyelembe veszi az alábbi szempontokat:
- A pályázati kiírás célrendszeréhez történő kapcsolódás
- A pályázat megvalósulásával elért célközönség száma
- A benyújtott költségterv megalapozottsága
11.4 A pályázatokról az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján az emberi erőforrások minisztere dönt.
11.5 A döntést követően a Támogatáskezelő 2 munkanapon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.

12. Szerződéskötés
12.1. A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kedvezményezettel a támogatási szerződést a Támogatáskezelő köti meg. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a kedvezményezett mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a támogatási döntés hatályát veszti.
12.2. Nyertes pályázat esetében megfelelő biztosítékot kell kikötni a támogatási szerződésben a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából. A biztosíték a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Lebonyolító javára szóló beszedési megbízás felhatalmazó nyilatkozata. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. Több fizetési számla esetén a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjéről.
12.3. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül. A Támogatáskezelő a biztosíték kikötésétől eltekinthet, amennyiben a támogatás folyósítására a beszámoló elfogadását követően kerül sor (utófinanszírozás).
12.4. A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a bejelentetteken kívül további fizetési számlája nincs; ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy ha új fizetési számlát nyit, azt annak megnyitásától számított nyolc napon belül bejelenti a Támogatáskezelőnek, egyúttal csatolja az új fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.
12.5. Amennyiben a bármely okból visszafizetésre kötelezett Kedvezményezett határidőn belül nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, annak érvényesítése beszedési megbízással történik.
12.6. A biztosíték fennállásának határideje a támogatás felhasználása ellenőrzésének végső határidejével esik egybe, melyet a támogatási szerződés határoz meg. A pályázati program lezárásának tényét a Támogatáskezelő értesíti a Kedvezményezettet, és egyúttal intézkedik a felhatalmazó levél visszavonásáról.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
13.1. A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a pályázó záró szakmai beszámolót és pénzügyi beszámolást köteles készíteni a támogatási szerződésben meghatározott módon és határidőig.
13.2. A pályázat szerint a támogatott feladat megvalósításáról éves záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a pályázati útmutató 14. pontja tartalmazza.

14. További információ
14.1. A támogatás igénylésének, igénybe vételének részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
14.2. A Támogatáskezelő fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
14.3. A támogatási döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy az államháztartáson kívüli kedvezményezett a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
14.4. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
14.5. A kifogást az emberi erőforrások minisztere részére címezve, de a Támogatáskezelőhöz kell írásban benyújtani. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén kérelem benyújtásának helye nincs. A kifogást a pályázati útmutatóban meghatározott tartalommal kell benyújtani.
14.6. A Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére.
14.7. Kedvezményezettnek tudomásul veszik, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
14.8. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt.
14.9. E kötelezettség megszegése esetén a Támogató jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.
14.10. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
14.11. A pályázati csomag elválaszthatatlan dokumentumai:
- pályázati kiírás
- pályázati útmutató
- Általános Szerződési Feltételek
- Az emléktábla kinézetét szabályozó arculati kézikönyv egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
14.12. Amennyiben a kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó ajánlatkérő, a költségvetési támogatás felhasználása során köteles betartani a Kbt. előírásait, amelyet a Támogatáskezelő ellenőriz.
14.13. A pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Támogatáskezelő honlapjáról (http://www.emet.gov.hu).
14.14. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)
Kézikönyv (pdf)
Költségvetés (xlsx)
Papíralapú jelentkezés (docx)
Nyilatkozat szervezeteknek (docx)
Pályázói adatlap nonprofit szervezeteknek (docx)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum