Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil Információs Centrum cím elnyerése
Kiíró:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Határidő:
04/30/2012
Érvényes:
04/30/2012
Tárgymutató:
civil információs centrum
Pályázhat:
kizárólag a Civil törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok vehetnek részt, amelyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik:
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve működik;
- székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található;
- tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/fővárosra kiterjed;
- rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
pályázati kiírása
"Civil Információs Centrum"
cím
elnyerésére

1. Alapvető háttér információ, pályázati és jogszabályi háttér
A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjót szolgáló feladatok ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet.
A Civil törvény VIII. fejezete határozza meg a civil információs centrumok kiválasztásának módját, feladatát:
"51. § "(2) A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek."
52. § (1) A civil információs centrumok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat látják el:
a) igény esetén közreműködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében,
b) elősegítik a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttműködését,
c) részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében,
d) folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtetnek jogi, közhasznúsági területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén,
e) folyamatos információszolgáltatást biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések végrehajtásának megvalósulásáról,
f) az e célra létrehozott számítógépes rendszeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil Információs Portál számára az a)-e) pontok szerinti feladatokkal kapcsolatos adatok és információk terjesztése érdekében.
(2) A civil információs centrumok kötelesek együttműködni egymással és a szakmai hálózatokkal az
(1) bekezdés szerinti célok teljes körű megvalósítása érdekében."

2. A pályázat célja, célterülete
A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Civil Információs Centrum címet elnyerhessék.
A cím használata 2012. július 01-jétől 2014. december 31-ig tartó időszakra szól. A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek Civil Információs Centrum kialakítására az adott megyében és a Civil törvény 52. §-ában foglalt feladatok ellátására.
A Civil Információs Centrum cím elnyerésével a Pályázó számára kiemelt pályázat kerül meghirdetésre a kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében.
A pályázat célterülete: az ország 19 megyéje és a főváros.

3. A pályázók köre, a pályázat benyújtásának feltételei
3.1. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a Civil törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok vehetnek részt, amelyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik:
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve működik;
- székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található;
- tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/fővárosra kiterjed;
- rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával.
3.2. A pályázat benyújtásának feltételei
- Egy pályázó csak egy Civil Információs Centrum kialakítása érdekében nyújthat be pályázatot.
- A pályázati kiírásra konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

4. Támogatható pályázatok száma, a pályázatok elbírálásának szempontjai
A pályázati kiírás alapján 19 megyei és egy fővárosi (összesen 20) cím elnyerésére van lehetőség.
A pályázatok elbírálására a pályázati kiírás 2. számú függeléke szerinti szempontrendszer szerint, a pályázatok rangsorba állításával kerül sor.
Abban az esetben, ha a pályázatok elbírálását követően a címet elnyert pályázó a címről lemond, a Támogató döntését visszavonja, mert utóbb megállapítást nyer, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, vagy a cím viselésére a Támogató érdemtelennek nyilvánítja, a Támogató a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázót jogosítja fel a cím viselésére.

5. A pályázat kötelező mellékletei
- Pályázati adatlap
- Megvalósíthatósági szakmai terv
- 30 napnál nem régebbi kivonat a pályázó szervezet bírósági nyilvántartás szerinti adatairól

6. Adminisztratív információk
A pályázati kiírás megjelenik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hivatalos honlapján, melynek címe: http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium, valamint a http://www.civil.kormany.hu honlapon.
6.1. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje 2012. április 30.
6.2. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikus úton, a cic2012@kim.gov.hu e-mailcímre megküldve nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható meg.
6.3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
- A Pályázati adatlap és a Megvalósíthatósági szakmai terv (formanyomtatvány) kitöltése során ügyelni kell a megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
- A Pályázati adatlap és a Megvalósíthatósági szakmai terv (formanyomtatvány) tartalmának és formájának megváltoztatása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.
- A pályázó szervezet köteles a 30 napnál nem régebbi bírósági nyilvántartás szerinti adatait tartalmazó kivonatot szkennelve csatolni a pályázathoz.
- A pályázathoz együttműködési szándéknyilatkozat a pályázati kiírás szerinti formanyomtatványon nyújtható be, benyújtása nem kötelező.
- Hiánypótlásra nincs lehetőség.
6.4. Döntés
A pályázatokról a 4. pontban foglaltak szerint, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) munkatársaiból és stratégiai partnereiből kiválasztott döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.
6.5 Pályázatok elbírálásának határideje: 2012. május 12.
6.6. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és helye:
A pályázati döntésről a Minisztérium a döntés meghozatalától számított 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium és a http://www.civil.kormany.hu honlapokon.
A döntésről szóló értesítésnek a pályázat elutasítása esetén tartalmaznia kell az elutasítás indokait, a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.
Támogatás esetén az értesítéssel együtt megküldésre kerül a Szakmai Együttműködési Megállapodás tervezet és a szükséges dokumentumok listája.
A döntésről történő tájékoztatást követően a Pályázók a döntési javaslat pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik.
6.7 A jogorvoslat lehetősége, határideje és módja:
A pályázó a döntés ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásbeli panaszt nyújthat be a döntéshozóhoz.
A döntéshozó
a) a panaszban foglaltaknak 5 munkanapon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról és erről haladéktalanul értesíti a pályázót vagy
b) a panaszt elutasítja és a döntése ellen további panasznak helye nincs és erről a panasztevőt haladéktalanul értesíti.
6.8 A pályázattal kapcsolatos információ kérésének lehetősége:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
KIM
Társadalmi Konzultáció Főosztály
Bajzáth Endre munkatárs
Telefon: 795-1447
e-mail: endre.bajzath@kim.gov.hu
honlap: http://www.civil.kormany.hu

7. Pályázati kiírás mellékletei
7.1. A pályázat elkészítése során kötelezően alkalmazandó dokumentumok mintái:
- Pályázati adatlap (formanyomtatvány)
- Megvalósíthatósági szakmai terv (formanyomtatvány)
- együttműködési szándéknyilatkozat (formanyomtatvány)
7.2. Pályázatok tartalmi követelményei és elbírálásának szempontjai:
- 1. számú függelék: A Civil Információs Centrumok által nyújtandó kötelező szolgáltatások és elvárt minimum értékek
- 2. számú függelék: Pályázatok elbírálásának szempontrendszere

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum