Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése / TÁMOP-5.2.3-A-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/01/2012
Tárgymutató:
gyerekek és családjaik felzárkózása kistérségekben / TÁMOP-5.2.3-A-12/1
Pályázhat:
Jelen kiírás keretében az alábbi kistérségek többcélú kistérségi társulásai nyújthatnak be projekttervet:
- Abaúj-Hegyközi
- Barcsi
- Berettyóújfalui
- Bodrogközi
- Edelényi
- Encsi
- Fehérgyarmati
- Kadarkúti
- Mátészalkai
- Nyírbátori
- Sellyei
- Szerencsi
- Szikszói
- Tiszafüredi
- Vásárosnaményi
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

TERVEZÉSI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik
felzárkózási esélyeinek növelésére
c.
pályázati felhívásához
(A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló projekt)
Kódszám:
TÁMOP-5.2.3-A-12/1.

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
A konstrukció alapvető célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia, valamint a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia és annak cselekvési terve célkitűzéseivel összhangban. A program alapvető célja a Nemzeti Stratégia alapelveivel és prioritásaival összhangban álló, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási esélyeinek növelése érdekében.
A pályázati programban részt vevő kistérségek helyi közösségei - gyermekek és szülők, pedagógusok és más szakemberek, civil szerveződések és egyházak - partneri együttműködésben olyan több elemű, összehangolt kistérségi programokat indítanak el, amelyek előkészítése és megvalósítása során kidolgozzák a Nemzeti Stratégiához illeszkedő és helyi szinten rövid- és középtávon elérhető prioritásokat és célokat. Alapelv, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelemben a kistérségek célzottan tervezzék az elérhető támogatások felhasználását. Alakítsák ki a fenntarthatóságot biztosító helyi megoldásokat a kistérség és az ott élő emberek további leszakadásának megelőzése és megakadályozása érdekében.
A konstrukció kiemelt figyelmet fordít olyan helyi Biztos Kezdet programok elindítására és megvalósítására, amelyek a gyermeki szükségletekhez igazodóan hatékonyan segítik a szegénységben élő 0-5 (különösen: 0-3) éves gyerekek fejlődését, a szülők felkészítését a szülői szerepre, és hozzájárulva ezzel a szegénység újratermelődésének megakadályozásához.
A pályázat előkészítését és megvalósítását, a projekt szakmai módszertani támogatását a TÁMOP-5.2.1. "Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése" című kiemelt projekt biztosítja. A kiemelt projekt főkedvezményezettje, a Wekerle Sándor Alapkezelő és konzorciumi partnerei folyamatos támogatást nyújtanak az érintett kistérségeknek saját gyerekesély projektjük előkészítésében és megvalósításában, az érintett szakemberek felkészítésében, képzésében, szakmai támogatásában, az eredmények nyomon követésében, a kistérségekben élő gyermekes családok helyzetének és szükségleteinek felmérésében, a kistérségek közötti együttműködések, tapasztalatcserék szervezésében és megvalósításában.
Jelen pályázat a Gyerekesély program országos kiterjesztését egységes keretben támogatja a TÁMOP-5.2.2. (A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre) és a TÁMOP-5.2.3. (Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére) konstrukciók összevonásával.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 7 210 000 000 forint.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 15%- a, azaz 1 085 500 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen kiírás a gyerekek helyzete szempontjából legrosszabb helyzetű 33 LHH kistérség számára nyújt lehetőséget a pályázatban való részvételre. A térségek beazonosításánál a 0-5 éves gyerekek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők arányát, továbbá a fiatalodási indexet vizsgáltuk, mert ezek a mutatók valószínűsítik a gyerekes családok nagyarányú szegénységét és a roma népesség felülreprezentáltságát. Ennek alapján kialakult egy olyan térségi sorrend az LHH térségeken belül, amely a potenciális pályázói kört jelenti.

Jelen kiírás keretében az alábbi kistérségek többcélú kistérségi társulásai nyújthatnak be projekttervet:
- Abaúj-Hegyközi
- Barcsi
- Berettyóújfalui
- Bodrogközi
- Edelényi
- Encsi
- Fehérgyarmati
- Kadarkúti
- Mátészalkai
- Nyírbátori
- Sellyei
- Szerencsi
- Szikszói
- Tiszafüredi
- Vásárosnaményi
Ezen kistérségekkel a TÁMOP-5.2.1. Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt megvalósítói (A Wekerle Sándor Alapkezelő és konzorciumi partnerei) pályázataik benyújtását megelőzően, folyamatosan kapcsolatot tartanak a fejlesztések megfelelő szakmai megalapozása, továbbgondolása, minél sikeresebb megvalósíthatósága érdekében.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
A pályázó által tervezett tevékenységek abban az esetben támogathatóak, ha azok összhangban állnak a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiával (47/2007. (V.31.) OGY határozat), a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégiával, és az azokban megfogalmazott célok és prioritások kistérségi szintű eléréséhez járulnak hozzá. További elvárás, hogy a tervezett tevékenységek garantálják a tervezési felhívásban megfogalmazott monitoring mutatók elérését.
Projekt területi szűkítése
A projektek Magyarország egész területén megvalósulhatnak.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege
A jelen tervezési felhívás keretében igényelhető támogatás minimális összege 400 000 000 Ft, maximális összege 600 000 000 Ft, Új, a projekt keretében létesítendő Biztos Kezdet szolgáltatásra maximum 35 000 000 Ft tervezhető szolgáltatásonként.
A projekt finanszírozása konzorcium esetében tagonként történik.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett befogadási és jogosultsági, egyéb követelmények, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, vagy pdf formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-5.2.3-A-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45., "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.2.3-A-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. május 1-jétől 2012. szeptember 1-jéig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása több szakaszban történik.
Bírálati szakaszok: 2012. július 1-jéig beadott pályázatok, 2012. szeptember 1-jéig beadott pályázatok.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 81 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Pályázati útmutató (pdf, 1 074 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Projekt adatlap (doc, 459 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
1_2 melleklet_horizontalis_szempontok (doc, 171 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
2_melleklet_kiemelt_projekt adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 113 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
1_1 melleklet_koltsegtabla (xls, 5 143 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
3_melleklet_ESZA_altalanos_utmutato (pdf, 268 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
4_melleklet_ERFA_altalanos_utmutato (pdf, 263 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
5_melleklet_Utmutato a kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
7_melleklet_Konzorciumi_megallapodas_palyazathoz (doc, 159 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
8_melleklet_Konzorciumi_egyuttmukodesi_megallapodas_TSZ (doc, 229 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
9_melleklet_Tamogatasi_Szerzodes_tervezete_konzorcium (pdf, 165 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
10_melleklet_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 152 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
11_melleklet_nyilatkozat_elektronikus_beadashoz (doc, 163 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
12_melleklet_Nyilatkozat_csekely_osszegu_tamogatasrol (doc, 153 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
13_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
14_melleklet_kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 113 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
15_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 117 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
16_melleklet_szakmai_ program_utmutato (pdf, 239 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
17_melleklet_GANTT-diagram_sablon (xls, 54 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
18_melleklet_Kozossegi_szolghaz (pdf, 82 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
19_melleklet_utmutato_BK_szolgaltatashoz (pdf, 203 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
20_melleklet_Roma_gyerekek_csaladok_reszvetele_a_programban (pdf, 85 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
21_melleklet_Hf_Kkk_lista (xls, 51 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
22_melleklet_LHH_gyerekesely (xls, 42 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
23_melleklet_egyuttm_megallapodas (doc, 197 kB) (Feltöltve: 2012-01-27)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum