Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil Információs Centrum - cím
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
01/25/2015
Érvényes:
01/25/2015
Tárgymutató:
cím, Civil Információs Centrum
Pályázhat:
kizárólag a Civil törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok vehetnek részt, amelyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik:
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve működik;
- székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található;
- tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/fővárosra kiterjed;
- rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
pályázati felhívása
"Civil Információs Centrum2
cím
elnyerésére


1. Alapvető háttér információ, pályázati és jogszabályi háttér
A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjót szolgáló feladatok ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet.

A Civil törvény VIII. fejezete határozza meg a civil információs centrumok kiválasztásának módját, feladatát:
51. § (2) A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek.
52. § (1) A civil információs centrumok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat látják el:
a) igény esetén közreműködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében,
b) elősegítik a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését,
c) részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében,
d) folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtetnek jogi, közhasznúsági területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén,
e) folyamatos információszolgáltatást biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések végrehajtásának megvalósulásáról,
f) az e célra létrehozott számítógépes rendszeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil Információs Portál számára az a)-e) pontok szerinti feladatokkal kapcsolatos adatok és információk terjesztése érdekében.
(2) A civil információs centrumok kötelesek együttműködni egymással és a szakmai hálózatokkal az (1) bekezdés szerinti célok teljes körű megvalósítása érdekében.
A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 8. alcíme rögzíti a civil információs centrumok főbb jogosultságait és kötelezettségeit:
16. § (1) A Civil tv. 51. § (2) bekezdése szerinti nyilvános pályázat nyertesei jogosultak a miniszter által adományozott civil információs centrum cím viselésére a (4) bekezdésben meghatározott szerződés időszaka alatt.
(2) Minden megyében, valamint a fővárosban a pályázaton nyertes civil szervezet működteti a civil információs centrum szolgáltatásait, a támogatási időszak alatt használhatja a civil információs centrum megnevezést.
(3) A civil információs centrum a Civil tv. 51. §-a és 52. §-a szerinti szolgáltatásokat ellenszolgáltatás nélkül nyújtja.
(4) A nyilvános pályázat nyerteseivel a miniszter határozott idejű szakmai együttműködési megállapodást köt. A határozott idő elteltével a cím viselésére vonatkozó jogosultság megszűnik.
17. § (1) A civil információs centrum cím jogosultja félévente szakmai beszámolási kötelezettséggel tartozik a miniszter felé. A szakmai beszámoló tartalmazza a miniszterrel kötött 16. § (4) bekezdés szerinti szakmai együttműködési megállapodás szerinti tevékenységek időarányos teljesítésének bemutatását.
(2) Ha a miniszter a 16. § (4) bekezdés szerinti szakmai együttműködési megállapodásban foglalt tevékenységek időarányos ellátásában mulasztást, hiányosságot, vagy szabálytalanságot állapít meg, a címet azonnali hatállyal visszavonja.
(3) A miniszter a cím visszavonásával egyidejűleg a szakmailag megfelelő pályázatokból álló, döntési lista szerint, az adott ellátási területre vonatkozó, rangsorban következő civil szervezettel szakmai együttműködési megállapodást köt.

2. A pályázat célja, célterülete
A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Civil Információs Centrum címet elnyerhessék.
A címbirtokost a címhasználat joga a Szakmai Együttműködési Megállapodás aláírásának időpontjától, 2015. december 31-ig illeti meg.
A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek a Civil Információs Centrum kialakítására és a miniszter által adományozott cím szerinti működésre az adott megyében. Emellett a Civil Információs Centrumok kötelesek az e pályázati felhívásban és a Civil törvény 52. §-ában foglalt feladatok ellátására.
A Civil Információs Centrum cím elnyeréséhez kapcsolódóan a (nyertes) Pályázó számára kiemelt vagy meghívásos pályázat kerül meghirdetésre a kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében.
A pályázat célterülete: az ország 19 megyéje és a főváros.

3. A pályázók köre, a pályázat benyújtásának feltételei
3.1. A pályázók köre
Jelen pályázat keretében kizárólag a Civil törvény szerinti, jogi személyiséggel rendelkező
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok vehetnek részt, amelyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik:
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve működik;
- székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található;
- tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/fővárosra kiterjed;
- rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával.
3.2. A pályázat benyújtásának feltételei
- Egy pályázó csak egy Civil Információs Centrum kialakítása érdekében nyújthat be pályázatot.
- Konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

4. Támogatható pályázatok száma, a pályázatok elbírálásának szempontjai
A pályázati felhívás alapján 19 megyei és egy fővárosi (összesen 20) cím elnyerésére van lehetőség.
A pályázatok elbírálására a pályázati felhívás 2. számú függeléke szerinti szempontrendszer szerint, a pályázatok rangsorba állításával kerül sor.
Abban az esetben, ha a pályázatok elbírálását követően a címet elnyert pályázó a címről lemond, a miniszter döntését visszavonja. Amennyiben utóbb megállapítást nyer, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, vagy a cím visszavonására a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint kerül sor, vagy az elbírálását követően a címet elnyert pályázó a címről lemond, a miniszter a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázót jogosítja fel a cím viselésére.
Ha nincs rangsorban következő pályázó, akkor az adott megyében (fővárosban) új címpályázatot kell kiírni, az utolsó címpályázati felhívásban rögzített, Civil Információs Centrum cím használati időszak végéig.

5. A pályázat kötelező mellékletei
- Pályázati adatlap
- Megvalósíthatósági szakmai terv
- 30 napnál nem régebbi kivonat a pályázó szervezet bírósági nyilvántartás szerinti adatairól

6. Adminisztratív információk
A pályázati felhívás megjelenik az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos honlapján, melynek címe: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a Civil Információs Portálon: http://civil.info.hu honlapon.
6.1. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje 2015. január 25.
6.2. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikus úton, a cic@emmi.gov.hu e-mail címre megküldve nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható meg.
6.3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
- A Pályázati adatlap és a Megvalósíthatósági szakmai terv (formanyomtatvány) kitöltése során ügyelni kell a megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
- A Pályázati adatlap és a Megvalósíthatósági szakmai terv (formanyomtatvány) tartalmának és formájának megváltoztatása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.
- A pályázó szervezet köteles a 30 napnál nem régebbi bírósági nyilvántartás szerinti adatait tartalmazó kivonatot szkennelve csatolni a pályázathoz.
- A pályázathoz együttműködési szándéknyilatkozat e pályázat szerinti formanyomtatványon nyújtható be, benyújtása nem kötelező.
- Hiánypótlásra nincs lehetőség.
6.4. Döntés
A pályázatokról a 4. pontban foglaltak szerint, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) munkatársaiból és stratégiai partnereiből kiválasztott döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.
6.5 Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. február 06.
6.6. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és helye:
A pályázati döntésről a Minisztérium a döntés meghozatalától számított 5 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a http://civil.info.hu/ honlapokon.
A döntésről szóló értesítésnek a pályázat elutasítása esetén tartalmaznia kell az elutasítás indokait, a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.
Támogatás esetén az értesítéssel együtt megküldésre kerül a Szakmai Együttműködési Megállapodás tervezet és a szükséges dokumentumok listája.
A döntésről történő tájékoztatást követően a Pályázók a döntési javaslat pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik.
6.7 A jogorvoslat lehetősége, határideje és módja:
A pályázó a döntés ellen jogszabálysértés vagy a pályázati felhívásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásbeli panaszt nyújthat be a döntéshozóhoz.
A döntéshozó
a) a panaszban foglaltaknak 5 munkanapon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról és erről haladéktalanul értesíti a pályázót vagy
b) a panaszt elutasítja és a döntése ellen további panasznak helye nincs és erről a panasztevőt haladéktalanul értesíti.
6.8 A pályázattal kapcsolatos információ kérésének lehetősége:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
EMMI
Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
dr. Tolnay Csaba munkatárs
Telefon: 06 1 795 1338
e-mail: csaba.tolnay@emmi.gov.hu
honlap: http://civil.info.hu/

7. Pályázati felhívás mellékletei
7.1. A pályázat elkészítése során kötelezően alkalmazandó dokumentumok mintái:
- Pályázati adatlap (formanyomtatvány)
- Megvalósíthatósági szakmai terv (formanyomtatvány)
- együttműködési szándéknyilatkozat (formanyomtatvány)
7.2. Pályázatok tartalmi követelményei és elbírálásának szempontjai:
- 1. számú függelék: A Civil Információs Centrumok által nyújtandó kötelező szolgáltatások és elvárt minimum értékek
- 2. számú függelék: Pályázatok elbírálásának szempontrendszere

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum