Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megváltozott munkaképességű munkavállalók 2017. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatása / REHAB-17-TTF
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
10/30/2016
Érvényes:
10/30/2016
Tárgymutató:
megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása / REHAB-17-TTF
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, akik a pályázat megjelenésének napján rendelkeznek a Korm. rendelet 5. alcím szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás

(azonosítószám: REHAB-17-TTF)
A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26. §-a alapján pályázati felhívást tesz közzé megváltozott munkaképességű munkavállalók 2017. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.

I. Pályázatra vonatkozó általános információk
I.1. A pályázat célja
A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatási kapacitás biztosítása; ennek keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.
A cél olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatásának keretében a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.
I.2. A támogató, a pályázat lebonyolítója és a támogatás kezelője
A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) nyújtja. A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve és a pályázati eljárást lebonyolító szervezet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).
I.3. A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete szerinti, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó XX. Fejezet 20. Cím 47. alcím "Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása”nevű fejezeti kezelésű előirányzat.
Az előirányzat felhasználása során az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak szerint kell eljárni.
I.4. A pályázat keretében nyújtható támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
I.5. A támogatással érintett célcsoport
A megváltozott munkaképességű személyek.
Jelen pályázat szempontjából megváltozott munkaképességű személy, aki
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek, vagy
- az Mmtv. 38. § (3) bekezdés alapján az Mmtv. 25. § alkalmazásában rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni, vagy
- fogyatékossági támogatásban, vagy
- vakok személyi járadékában részesül.
I.6. A pályázók köre
Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, akik a pályázat megjelenésének napján rendelkeznek a Korm. rendelet 5. alcím szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.
I.7. A támogatott tevékenységek megvalósításának időtartama
A támogatás - a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt - 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra állapítható meg.
I.8. Támogatható tevékenységek köre
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása.
Ettől eltérően a munkaidő-keretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm. rendelet tartalmazza.
Tartós foglalkoztatás: a Korm. rendelet 1.§ 6. pont 6.2.- 6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.
Tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében a nyílt munkaerő-piacon végez munkát.
I.9. A pályázaton történő részvétel feltételei
Pályázhat minden, az I.6. pontban nevesített szervezet vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: munkáltató vagy pályázó), amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja, amelyet a létesítő okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,
2. a pályázati felhívás megjelenésének napján rendelkezik hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal,
3. a 2016. évi támogatási időszak alatt folyamatosan eleget tesz a Korm. rendelet 2-3.§-ában meghatározott akkreditációs követelményeknek,
4. amennyiben a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, további feltétel, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson,
5. az állami adó- és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-, vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás), kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
6. nincs a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
7. megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül, továbbá
d) a költségvetési támogatás összegének felhasználása során a hatályos közbeszerzési törvény szabályait alkalmazva kell eljárni.
8. csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt nem áll, a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte,
9. ellene végrehajtást nem jegyeztek be,
10. tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében nem szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Korm. rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
11. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény. 6. és 8. §- aiban foglaltaknak megfelel,
12. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
Munkáltatónak a rehabilitációs foglalkoztatási feladatai ellátására vonatkozó tervét foglalkozási rehabilitációs szakmai programban kell rögzítenie, amelyet évente szükséges értékelnie.
A munkáltató rehabilitációs foglalkoztatással összefüggő feladatait és kötelezettségeit a Korm. rendelet 9-15. §-ai részletezik.
I.10. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
1. nem felel meg az I.9. pontban a pályázaton történő részvétel feltételeként meghatározott követelményeknek,
2. a Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő pályázó kivételével -
a) a támogatást exporttal kapcsolatos tevékenységhez veszi igénybe, feltéve hogy a támogatás az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
b) esetében a támogatást az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
c) a mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozásnak minősül, és a részére nyújtandó támogatás
- összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy - az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) esetében a támogatás a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását segíti elő,
e) az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
f) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
g) esetében a támogatás feltételeinek valamelyike az európai uniós jog megsértését eredményezi,
3. a pályázat benyújtását megelőző három évben a támogató által nyújtott valamely támogatással összefüggésben felbontásához/megszüntetéséhez vezető szerződésszegést követett el, vagy a Korm. rendeletben meghatározott célokra juttatott költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
4. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

II. A támogatásra vonatkozó információk
A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó alábbi költségek támogathatók:
- a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
- a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességgel összefüggő többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).
Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatást együttesen kell megállapítani, azonban a jelen pályázat keretei között a megítélt támogatás legalább 60%-át a megváltozott munkavállalók bérköltségére kell fordítani.
Egy megváltozott munkaképességű munkavállaló után csak egy munkáltató veheti igénybe a támogatást, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatás hány órában történik.
A támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra külön-külön kell meghatározni.
II.1. A pályázat keretében nyújtandó támogatás mértékére vonatkozó előírások
A támogatás tervezett éves keretösszege a Korm. rendelet 31. § (1) alapján kerül meghatározásra.
A Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdése alapján a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében - a Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő nonprofit munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló kivételével - az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás - a Korm. rendelet 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes - éves keretösszegének
a) 100 %-a a támogatás időtartamának első évében,
b) 90 %-a a támogatás időtartamának második évében,
c) 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.
Azon pályázóknak, amelyekre a Korm. rendelet 20/B. § (4) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, szükséges a dokumentációjukban a tranzit foglalkoztatásban részesülő munkavállalókra pályázott kapacitást tovább bontani aszerint, hogy éves átlagban előreláthatólag hány főre vehetik igénybe a 100 %-os, a 90%-os, illetve a 80%-os támogatási szintet. A keretszerződés és a támogatási szerződés a pályázatban benyújtott, majd elfogadott létszámstruktúra alapján kerül megkötésre.
Amennyiben a munkáltató év közben tranzitál egy 80% vagy 90%-os támogatásba vont munkavállalót és a helyére felvesz egy degresszivitás szempontjából magasabb mértékű támogatásba vonható munkavállalót, azzal a támogatási szerződés keretében biztosított forrás nem növekszik, így költséget elszámolni csak a korábban fel nem használt, szabad forrás mértékéig tud.

III. A pályázatra vonatkozó előírások
III.1. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások
A pályázatot kizárólag az előírt tartalommal, elektronikus úton a Hivatal pályázatkezelő rendszerén (a továbbiakban: IKR) keresztül lehet benyújtani, a következő csatolandó mellékletekkel együttesen:
a) a pályázó hatályos alapító/létesítő okiratának (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály) olyan másolata, amelyet a pályázó "az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és - ha azzal rendelkezik - pecséttel lát el,
b) gazdasági társaság esetén a benyújtás megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, vagy az ingyenes céginformációból (http://www.e-cegjegyzek.hu) lekérdezett, kinyomtatott cégkivonaton, cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az abban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek és hatályosak,
c) egyéni vállalkozó pályázó esetén az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott 30 napnál nem régebbi igazolás másolata vagy egyéni vállalkozói igazolványának másolata, továbbá
d) a pályázó képviseletére/aláírásra jogosult személy/ek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány másolata,
e) pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás alatt, illetve a bírósági nyilvántartásból
Oldal 9/15 való törlését az ügyészség nem kezdeményezte, továbbá vállalja, ha ellene ilyen eljárás indul, azt a Hivatal felé haladéktalanul bejelenti,
f) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolás másolata arra vonatkozóan, hogy a pályázónak az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális forrásai címen tartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
g) pályázó nyilatkozata arról, hogy
a. nincs a telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt köztartozása,
b. hozzájárul ahhoz, hogy az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság a nála nyilvántartott, a pályázót terhelő köztartozás tekintetében adatot szolgáltasson a Hivatal részére,
c. teljesíti az Áht. 50. § (1) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket,
h) pályázó nyilatkozata arról, hogy tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében nem szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Korm. rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt támogatott munkáltató tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
i) pályázó nyilatkozata arról, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja, amelyet a létesítő okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,
j) a Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő pályázó kivételével a pályázó nyilatkozata a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésről,
k) a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a pályázathoz mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek,
l) a pályázó nyilatkozata, hogy amennyiben részesült a központi költségvetésből juttatott egyéb támogatásban, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette és nem követett el súlyos szerződésszegést (amennyiben nem részesült az államháztartás alrendszereiből juttatott egyéb támogatásban, akkor arról kell nyilatkoznia),
m) a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról - különös tekintettel az érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan - a pályázatot kiíró szervet 8 napon belül értesíti,
n) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-a szerinti kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,
o) a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy támogatás megítéléséről szóló döntés esetén a neve, címe, a támogatás tárgya, a támogatás összege és aránya nyilvánosságra hozható, az interneten megjelentethető.

III.2. Pénzügyi feltételek, biztosítékok köre
A támogatásban részesülő pályázónak (a továbbiakban: támogatott) a támogatás teljes időtartamára (a záró beszámoló benyújtási határidejének időpontjáig) valamennyi bankszámlája vonatkozásában beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazói nyilatkozatot kell rendelkezésre bocsátania. Bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról a Hivatalt 8 napon belül
írásban köteles tájékoztatni. A biztosíték nyújtásával kapcsolatban felmerülő költségek a támogatottat terhelik.

III.3. Hatósági átutalás megbízás, illetve átutalási végzés
A Hivatal a támogatási szerződésből eredő visszakövetelést elsődlegesen a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben szabályozott hatósági átutalási megbízás, illetve átutalási végzés kiállításával érvényesíti.

IV. Pályázat benyújtása és bírálata
IV.1. A pályázat benyújtásának helye és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az IKR-en keresztül, amely 2016. szeptember 30-tól érhető el a Hivatal honlapján.
A pályázó az IKR-be való belépése után az ott megadott feltételekkel (felhasználónevével és jelszavával) válik jogosulttá a pályázat beadására.
Az internetes pályázati űrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a mellékleteket pdf. formátumban elektronikus úton becsatolni.
A Hivatal az IKR-be feltöltött adatok, információk és dokumentumok hitelességéről a pályázati eljárás időtartama alatt bármikor meggyőződhet, egyes iratokat vagy akár a teljes pályázathoz csatolandó dokumentációt írásban is bekérheti.
Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az IKR-ben a pályázó által a megadott határidőig véglegesítésre került, és az informatikai rendszerben a pályázat állapota "Beadott”-ra változott.
A pályázati dokumentáció letölthető a Hivatal honlapjáról (http://www.nrszh.kormany.hu).
Információ kérhető: a 06-1-462-6603 vagy a 06-1-462-6657 telefonszámon. Az elektronikus pályázatkezelő rendszer a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el.
IV.2. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napig folyamatosan, de legkésőbb 2016. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.
A beérkezési határidő után beadott pályázatok érvénytelenek, ezért érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

V. Szerződéskötés
A Hivatal a nyertes pályázókkal a Korm. rendelet 29.§ 32.§ alapján
keret- és támogatási szerződést köt.
A keretszerződésben a támogatott vállalja, hogy a munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának a Korm. rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeit biztosítja.
A Hivatal vállalja, hogy a szerződésben meghatározott számú munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához a támogatást - a költségvetési források függvényében - biztosítja.
A támogatás megítélésről rendelkező miniszteri döntés a támogatottnak adható támogatás keretösszegét határozza meg, a támogatási szerződés megkötését követően egyéb, a támogatási szerződés módosításával
kapcsolatos döntést a Hivatal jogosult meghozni.
A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.
A rehabilitációs foglalkoztatási támogatási szerződések megkötésére, módosítására, a támogatások nyújtására, folyósítására, ellenőrzésére, visszakövetelésére egyebekben a Bizottság 651/2014/EU
rendelete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL III. törvény, az Áht., az Ávr., a Korm. rendelet., az EMMI rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a költségvetési támogatásokra vonatkozó egyéb szabályok az irányadóak.

VI. Egyéb információk
A Hivatal a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét internetes honlapján közzéteszi (http://www.nrszh.kormany.hu).
A Hivatal fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a támogatási szerződést kiegészítse, illetve módosítsa.
A pályázat közzétételének helye:
- a Hivatal honlapja (http://www.nrszh.kormany.hu)
- EMMI honlapja (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma)
Melléklet:
- Csatolandó nyilatkozatok
- Felhasználói kézikönyv
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
e-mail: tamogatas.akkreditacio@nrszh.hu
munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében a nyílt munkaerőpiacon végez munkát.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Desktop.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum