Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018 - Nemzeti Összetartozás Kollégium / NEA-NO-18-SZ
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/31/2018
Érvényes:
01/31/2018
Tárgymutató:
civil szervezetek szakmai programjának támogatásak, nemzeti összetartozás / NEA-NO-18-SZ
Pályázhat:
szövetségek, alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Nemzeti összetartozás kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018.
Pályázati kiírás kódja:
NEA-NO-18-SZ

A Nemzeti összetartozás kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Fejkez. rendelet).
Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018." című dokumentum (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja
A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek, kulturális tevékenység, hagyományápolás támogatása.

2. A támogatható tevékenységek
- civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség);
- nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
- civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség).
Civil tv. 56. §; 4069./2017. (09. 19.) sz. NO döntés
Együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 59. § (4) bekezdés a) pontja alapján benyújtott támogatási igény.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. III. fej., 20/2017. (09. 06.) sz. Tanácsi döntés
A Kollégium rendelkezésére álló forrás 295 536 000 Ft Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg).
A döntés meghozatalakor a pályázó szervezetek pályázat benyújtásakor az elektronikus pályázatkezelési rendszerben (az alapadatoknál) megjelölt szervezet típusa, azaz hatályos jogi státusza (alapítvány, egyesület, szövetség) az irányadó, így az abban bekövetkező változások a pályázati eljárás illetve döntés során nem vehetők figyelembe!

5. Pályázók köre
Civil tv. 59. § (1) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
5.2. A NEA-NO-18-SZ jelű kategórián a NEAr. 1. sz. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
- a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
- a vallási tevékenység elősegítése
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- az európai integráció elősegítése,
- kulturális tevékenység,
- hagyományápolás.

6. A támogatás formája és mértéke
6.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő.
A támogatási időszakot Kollégiumonként, a kezdő és záró időpont megjelölésével a 4. pont szerinti táblázat tartalmazza.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor. A civil szervezet erre vonatkozó kérelmét a pályázati adatlap tartalmazza.
Ávr. 86. §, 87. § és NEAr. 4. § (18) bek.
Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ftot, nem nyújtható szakmai támogatás.
Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bek.
6.2. Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 forint.
4084./2017. (11.29.) sz. NO döntés
6.3. Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 4 000 000 forint.
20/2017. (09.06.) sz. Tanácsi döntés
A Kollégium a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg egyharmadánál.
NEAr. 4. § (16) bek., 11. § (4) bek.
6.4. Jelen pályázati kiírás keretében nincs szükség saját forrás biztosítására.
20/2017. (09. 06.) sz. Tanácsi döntés
Kérjük, a költségvetés készítésekor fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a költségek a megfelelő sorban kerüljenek feltüntetésre a Pályázati Útmutató 6.4.1. és 7. pontjának megfelelően! Az elektronikus pályázatkezelési rendszer a táblázat kitöltöttségét csak számszaki szempontból tudja ellenőrizni. A kitöltetlen költségvetési tábla a pályázat formai érvénytelenségét eredményezi.
6.5. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történhet.
6.6. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 100%
20/2017. (09. 06.) sz. Tanácsi döntés

7. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, támogatási időszakot terhelő- a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült - költségek számolhatók el a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató 7. pontja.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projektek céljának azonossága megállapítható. Párhuzamos finanszírozás esetén csak az egyik projekt támogatható.
10.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben4 leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pont) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az elektronikus pályázatkezelési rendszerbe "EPER dokumentumbeküldő"-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse az elektronikus pályázatkezelési rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályázatkezelési rendszer megfelelő oldalára feltöltötte.
A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-18-M kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet -EPER-ben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (a 13. pontban foglaltak szerint érvényes) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a "Reg. nyilatkozat" menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
A hazai civil szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével kell egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait5) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítésig) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

11. A pályázat benyújtási határideje
A pályázat elektronikus pályázatkezelési rendszerben való véglegesítésének határideje: 2018. január 31. 23:59
Azon pályázatok, amelyek a fent jelölt határidőben nem kerülnek EPER-ben véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok;jsessionid=6fe16195d2244d4206fdf96b8f9d?p_auth=QBhxx984&p_p_id=NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_o52jbHiXfH1X__facesViewIdRender=%2Fpages%2Fneacompetition%2Fsearch.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum