Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kulturális fesztiválok támogatása
Kiíró:
Nemzeti Kulturális Alap
Határidő:
03/11/2013
Érvényes:
03/11/2013
Tárgymutató:
kulturális fesztiválok támogatása
Pályázhat:
- jogi személyek,
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- egyéni vállalkozók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ONLINE-módon történő pályázat benyújtásra

A pályázat célja: kulturális fesztiválok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése.
A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat támogatja.
Filmes, valamint gasztronómiai fesztiválok megvalósítását célzó pályázatokat a Kollégium ebben a pályázati kiírásban nem támogat.

Pályázati feltételek: a pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely események
- költségvetésének kiadásai meghaladják az 5 millió Ft-ot (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg);
- költségvetési forrásaik között szerepel bevétel (A tervezett bevételeket a pályázati adatlapon lévő részletes költségvetésben - adatlap 4. pontja - is szerepeltetni kell: o a 4.2.1. pontban a pályázat beadásakor már rendelkezésre álló szponzorációs bevételeket kell feltüntetni /a Kollégium a 4.2.1. ponton belül a "Az Állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit, vagy más gazdasági társaságtól kapott támogatás", az "Önkormányzattól kapott támogatás", valamint az "Egyéb kapott támogatás" soron feltüntetett összeget fogadja el bevételként/),
o a 4.2.2. pontban a várható bevételeket /jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel, olyan szponzorációs bevétel, amely a pályázat beadásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére/ kell feltüntetni.)
- az eseményről betétlap 6/b. pont), további feltétel, hogy tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (
- a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 870 millió forint.
Altéma kódszáma: 3707
A pályázók köre:
- jogi személyek,
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- egyéni vállalkozók.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2013. május 1. és 2014. április 30. között megvalósuló fesztiválokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát - a nevezési díj összege 1 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft + 27% áfa összegnél - köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a "Nevezési díj megfizetésének rendje" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja.
A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg) minimum 20%-a.
Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai alapján kerülhet meghatározásra.
A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni (a "saját forrás", "az Állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit, vagy más gazdasági társaságtól kapott támogatás", "Önkormányzattól kapott támogatás", valamint az "Egyéb kapott támogatás" soron feltüntetett összeg fogadható el saját forrásként).
A megítélt támogatásról és a megítélt támogatáshoz arányosított saját forrással együttesen kell elszámolni (megítélt támogatás : 0,8 = elszámolandó összeg)

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- művészek tiszteletdíja;
- együttesek tiszteletdíja;
- szakmai közreműködők megbízási díja;
- műsorvásárlás (produkciók);
- szerzői jogdíj;
- utazási költség;
- szállásköltség;
- szállítási költség;
- biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével);
- terembérleti díj;
- helyszínbérleti díj;
- sátor bérleti díja;
- pavilonbérleti díj;
- színpad bérleti díja;
- színpadtechnika bérleti díja;
- audiovizuális eszközök bérleti díja;
- kölcsönzési díj (előadás megtartásához szükséges eszközök);
- hangtechnikai szolgáltatás;
- fénytechnikai szolgáltatás;
- vetítéstechnikai szolgáltatás;
- színpad építési és bontási költsége;
- installációs költség;
- nagyítás;
- paszpartu;
- keretezés;
- díszlet;
- jelmez;
- kellék;
- nyomdai előkészítés;
- nyomdaköltség;
- reklám- és propagandaköltség;
- dokumentálás költsége;
- audiovizuális rögzítés és utómunkálatainak költsége.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.
A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:
1. betétlap;
2. a fesztivál részletes programja /max. 30 oldal terjedelemben/;
3. az előírt (20%) saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolás (A saját forrás igazolása az adatlap kitöltési útmutatóban meghatározottak szerint történhet.);
4. nyilatkozat társrendezőkről;
5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről.
6. a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy- egy "pdf" fájlt kell készíteni.
A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a "pdf" állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő "adatlap-azonosító" (A............ N ............. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 KTK kódot.
Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen (a http://www.nka.hu) pályáztatási oldalunkon a "Nevezési díjjal kapcsolatos információk" menüpontban leírtakat!
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
- a program bemutatása;
- kulturális jelentősége;
- gazdasági szerepe;
- szervezési és marketingszempontok;
- gazdálkodás;

ezen belül kiemelten az alábbiakat:
o huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális értéket hoznak létre;
o kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrajzilag, vagy műfajilag ellátatlan) területen valósulnak meg;
o egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret;
o új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal korosztályokra);
o költségvetésükben a szellemi alkotások, előadások közvetlen költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika, vendéglátás, szervezők díjazása);
o hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat alkalmaznak;
o kialakult művészeti minőséget tükröző egyéni arculatuk van;
o regisztrációs rendszerben való részvétel;
o kulturális, művészi, közösségi, tudományos minőség ötvözése;
o a rendezvény újszerű, innovatív megközelítése a tartalom, a megvalósítás módszereinek terén;
o olyan egyedi közösségi kapcsolatrendszer a megvalósítás terén, ami mások számára is modell-, vagy akár országosan példaértékű;
o széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi rétegek, kihívással élők, hátrányos helyzetűek megszólítása;
o társadalmi, oktatási, tudományos, terület- és településfejlesztési, környezetvédelmi megközelítések;
o nemzetközi egyezmények, ajánlások figyelembevétele, alkalmazása, így népművészeti témában UNESCO szellemi örökség konvenció, más kulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezések sokszínűsége konvenció;
o az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.
A Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

Elszámolásra vonatkozó előírások:
Online-módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását a felhasználói fiókon keresztül kell benyújtani, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló menüpont alatt.
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
A támogatottnak a programról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) a támogatott fesztivál honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait;
- a megvalósult program technikai adatait (helyét, idejét, látogatói és közreműködői létszámát);
- a fesztivállal kapcsolatos dokumentumokat (megvalósult részletes program ismertetője, szórólapok, plakát, sajtóvisszhang, fotódokumentáció, audiovizuális felvétel, esetleges közvélemény-kutatás összefoglalója stb.);
- a honlap címét, elérési útját, amelyen az ismertető elérhető.

Támogatott pályázatok esetén a pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell:
- az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat;
- a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.);
- a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.
TÁJÉKOZTATÁS
A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
Pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a./ A "Nyilatkozat" - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz - kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt az adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon. közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott -
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az SA.34770 (2012/N-2). számú határozatában hagyott jóvá.

***

Felhívjuk pályázóink figyelmét
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
- a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
- a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.
- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az Ávr. 77. §-a részletesen tartalmazza.

- a 78. § (5a) bekezdése alapján a 3 millió Ft feletti támogatási összeget - az egyházak részére nyújtott költségvetési támogatások kivételével - csak részletekben lehet kifizetni, mind előfinanszírozás, mind utófinanszírozás esetén.

- A 78. § (9a) bekezdése alapján az előfinanszírozás és az utófinanszírozás második illetve további részleteinek utalására csak akkor kerülhet sor, ha a kedvezményezett az előző részlet felhasználását igazolta vagy a 30 napon belül fel nem használt összeget visszafizette.

- a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, 7
ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
- a 84. § (4a) bekezdése alapján: a 78. § (5a) és (9a) bekezdése szerinti költségvetési támogatás esetén, a támogató külön döntése nélkül is köteles a kedvezményezett a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásról a részére történő kifizetést követő 30 napon belül nem gondoskodott. Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a költségvetési támogatás részére történő folyósításának napjától a felhasználása napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet.

(4b) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást a (4a) bekezdés szabályai szerint visszafizeti, a kedvezményezett által korábban benyújtott és a támogató által elfogadott költségtervet módosítani kell. A visszafizetett költségvetési támogatás a módosított költségtervben foglaltak szerint bocsátható ismételten a kedvezményezett rendelkezésére.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között - a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is - kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint.
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját - programra történt elkülönített - könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.
Pályázati adatlapot kitölteni a portál ("pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások elején lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

***

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. március 11-én éjfélig lehet.
Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA portál regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA portál felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr 76. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum