Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak / NTP-EFÖ-P-15
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
02/29/2016, 05/15/2016
Érvényes:
05/15/2016
Tárgymutató:
ösztöndíjak egyedi fejlesztésre / NTP-EFÖ-P-15
Pályázhat:
Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, 8-35 éves tehetséges magánszemélyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja:
NTP-EFÖ-P-15

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet az egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény),
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet),
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat,
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programjáról szóló 1390/2015. (VI.12.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása olyan támogatási rendszer működtetésével, amely megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is. A 2015- 2016. évi cselekvési program I. 3. pontja alapján: "Egyedi fejlesztéssel és speciális, akár ösztöndíj típusú támogatással kell segíteni a kiemelkedően tehetséges fiatalokat."

1. A pályázat célja
1.1. A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztés alapú ösztöndíjának támogatása.

2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy - a pályázó indokolt kérelme alapján - a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%.
2.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
2.3. A pályázaton az "A" komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatás igényelhető.
2.4. A pályázaton a "B" komponens esetében legalább havi 10 000 Ft, illetve legfeljebb havi 150 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
FIGYELEM! Az igényelt támogatás összegét ezer forintra kerekítve és kizárólag számjegyekben kifejezve szíveskedjen megadni (pl.: 100 112 Ft támogatás igénylése esetén, az igényelt támogatás összege ezer forintra kerekítve helyesen: 100 000 Ft; helytelenül 100 112 Ft, illetve 100 E Ft)!

3. Támogatható tevékenységek
3.1. "A" komponens
Egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:
- Utazási költség
- Szállásköltség
- Önfenntartás (étkezés, lakhatás)
- Tandíj
- Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
- Nyomdaköltség (kiadvány esetében)
- Tárgyi eszközök
3.2. "B" komponens
Havi ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:
- Utazási költség
- Szállásköltség
- Önfenntartás (étkezés, lakhatás)
- Tandíj
- Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
- Tárgyi eszközök
A havi ösztöndíj legalább 1, legfeljebb 10 hónapra igényelhető.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, 8-35 éves tehetséges magánszemélyek. Amennyiben a pályázó kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, a támogatási igényt kizárólag törvényes képviselőjével (szülő, gyám) együtt nyújthatja be.
4.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
4.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

5. A rendelkezésre álló keretösszeg
5.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 259 900 000 Ft, azaz kettőszázötvenkilencmillió-kilencszázezer forint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt,
- támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2015. július 1. és 2016. június 30. közé eső időszak, illetve
- beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2015. július 1. és 2016. május 15. közé eső időszak,
amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. A pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, de a pályázatok benyújtásának legvégső határideje:
- "A" komponens esetében 2016. május 15.
- "B" komponens esetében 2016. február 29.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1 Jelen Pályázati felhívás keretében egy pályázó csak egy komponensre ("A" vagy "B") és egy alkalommal nyújthatja be támogatási igényét.

9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázat papír-alapon, valamint elektronikusan (NEM újraírható CD-n vagy DVD-n) nyújtandó be egy példányban
FIGYELEM! Kérjük, hogy az elektronikus adathordozókhoz (CD/DVD) papíralapú kísérőlapot is szíveskedjék benyújtani. Elektronikus adathordozóként kizárólag NEM újraírható CD vagy DVD elfogadható. Kérjük, ellenőrizze a feltöltött adatokat, illetve győződjön meg a feltöltés sikerességéről, a CD/DVD épségéről. Az elektronikus adathordozón található és az aláírt, papír alapon benyújtott pályázat adatai közötti esetleges ellentmondás esetén a Támogatáskezelő az aláírt dokumentumon szereplő adatokat veszi figyelembe. Kérjük, a CD-n/DVD-n jól láthatóan tüntesse fel a pályázati kiírás kódszámát (NTP-EFÖ-P-15), a Pályázó nevét és címét.
9.2. A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton kell benyújtani a fenti tartalommal feltöltött CD-vel/DVD-vel együtt az alábbi címre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1412.
FIGYELEM! Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-EFÖ-P-15 pályázat.

10. Elszámolható költségek
10.1. A pályázat keretében ösztöndíj támogatás igényelhető, amely az alábbi költségekre használható fel:
Utazás költségei
Szállás
Önfenntartás (étkezés, lakhatás)
Tandíj
Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
Tárgyi eszközök
Nyomdaköltség (kiadvány esetében) (Kizárólag az "A" komponens esetében tervezhető ezen sorra költség.)
10.2. A támogatás terhére nem számolható el:
- alkohol- és dohányáru;
- késedelmi pótlék, kötbér;
- büntetések, pótdíjak költségei;
- felhalmozási kiadás;
- gépjármű-vásárlás;
- használteszköz vásárlás.

11. A pályázat érvényességének vizsgálata, hiánypótlás
11.1. A benyújtott pályázatokat a Támogatáskezelő iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor.
A pályázatok ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
- a pályázó a Pályázati Kiírás 7.1. pontjában meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát;
- a pályázó megfelel a Pályázati Kiírás 4.1. pontjában meghatározott feltételeknek;
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket.
A pályázat befogadásáról a Támogatáskezelő a pályázat benyújtását követő hetedik napig elektronikus befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
11.2. Amennyiben a Támogatáskezelő a befogadást követően, a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek (a pályázat kitöltöttsége, az előírt dokumentumok, nyilatkozatok csatolása nem megfelelő) a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 15 munkanapon belül.
FIGYELEM! Hiánypótlás nélkül elutasításra kerül a benyújtott pályázat amennyiben nem felel meg a pályázati kiírás 4. pontjában előírtaknak. Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Támogatáskezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével értesítést küld a Pályázónak.

12. A pályázatok elbírálásának szempontjai és határideje
12.2. A Javaslattevő Bizottság a javaslatát havonta egy alkalommal felterjeszti az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár részére támogatói döntés céljából.
12.3. A Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott program költségvetésének részbeni támogatásáról is dönthet a döntéshozó. Részbeni támogatásról szóló döntés esetén a Pályázónak módosított költségtervet szükséges benyújtania a Támogatáskezelő részére.

13. A Pályázók döntést követő kiértesítése
13.1. Az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár döntését követően a Támogatáskezelő 15 napon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.

14. Szerződéskötés
14.1. A támogatásban részesült ösztöndíjasokkal - kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ösztöndíjas esetében törvényes képviselőjével - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatási szerződést köt.
14.2. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó - kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ösztöndíjas esetében törvényes képviselője - adóazonosító jellel rendelkezzen.
14.3. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

15. A támogatási összeg folyósítása
15.1. A Támogatáskezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át. A támogatási szerződés megkötésére, illetve a megítélt támogatás folyósítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a Pályázati Kiírásban meghatározott forrás összegének felhasználását a vonatkozó jogszabályok a Támogatáskezelő részére is lehetővé teszik.
15.2. A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, a Pályázati Kiírásban meghatározott forrás terhére, banki utalás útján közvetlenül a Kedvezményezett pénzforgalmi számlájára történik.
15.3. Amennyiben az államháztartáson kívüli természetes személy Pályázónak (Kedvezményezettnek) esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozása) van, a köztartozás összegét a Magyar Államkincstár visszatartja, melyről értesíti a Kedvezményezettet. Az Ávr. 90. § (4) bekezdés alapján a visszatartás a Kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti.

16. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem
16.1. A támogatási szerződésben a Kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésőbb 8 napon belül bejelenti ezt a Támogatáskezelőnek.
16.2. A módosítási kérelmet az eredeti pályázattal azonos módon szükséges benyújtani. Módosítási kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott határidőig van lehetőség.

17. Nyilvánosság
17.1. Kedvezményezett a támogatási összegből megvalósított tevékenységei során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban vállalja, hogy a Nemzeti Tehetség Program, a Támogató, valamint a Támogatáskezelő nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti.

18. A támogatás elszámolása
18.1. Az ösztöndíj felhasználásáról a Támogatáskezelő részére szakmai beszámolót szükséges küldeni az ösztöndíj felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. július 30-ig.
18.2. A beszámolási kötelezettség teljesítése során a Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra.
18.3. A beszámolót a Támogatáskezelő vizsgálja meg a támogatási szerződésben meghatározottak szerint. A hiányosságok kijavítására, pótlására két alkalommal, 8 munkanapos határidővel a Támogatáskezelő felszólítja a Kedvezményezettet.
18.4. Az elszámolás részeként beküldendő a Támogatáskezelő részére:
1) szakmai beszámoló egy eredeti példányban.
2) a szakmai teljesítést alátámasztó dokumentumok, produktumok egy példányban.
A Támogatáskezelő a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzi a szakmai feladatok teljesítését az ösztöndíjas által benyújtott beszámoló alapján.
18.5. A pályázat megvalósításáról készült szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- szöveges szakmai beszámolót: A szakmai beszámolót a támogatási szerződésben előírtakkal és a benyújtott pályázattal összehasonlító módon kell elkészíteni. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb célkitűzés részeként használta fel a Kedvezményezett a támogatást, milyen konkrét eredményeket ért el vele. A beszámolóhoz mellékelni szükséges a pályázat megvalósításához kapcsolódó dokumentumokat, produktumokat, fotódokumentációt, média megjelenések listáját, a potenciális partnerek listáját.

19. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
19.1. Ávr. 100. § (1) A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik.
19.2. Ávr. 100. § (2) Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
19.3. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a beszámoló elfogadását követő 5 éven át köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt, vagy előre bejelentett, ettől eltérő helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt.
E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.
19.4. Áht. 54. § (1a) Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
19.5. Áht. 54. § (2) A kedvezményezett és az (1a) bekezdés szerinti szerződő felek kötelesek a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett vagy a szerinti szerződő fél az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.

20. Egyéb feltételek
20.1. A programmal kapcsolatosan kezelt személyes adatok és a projektre vonatkozó adatok statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak, közzétehetőek és továbbíthatóak.

21. Kifogás
21.1. Az Ávr. 102/D. §-nak (1) bekezdése értelmében az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett - kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv igénybevétele, illetve közreműködő szervezet kijelölése esetén - a kezelő szervnél, lebonyolító szervnél, illetve közreműködő szervnél, ennek hiányában a támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
21.2. Az Ávr. 102/D. §-nak (2) bekezdése értelmében nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.
21.3. Az Ávr. 102/D. §-nak (3) bekezdése értelmében a kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
21.4. Az Ávr. 102/D. §-nak (4) bekezdése értelmében a kifogás tartalmazza
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
21.5. Érdemi vizsgálat nélkül a fejezetet irányító szerv - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja a kifogást, ha
a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
21.6. Az Ávr. 102/D. §-nak (6) bekezdése értelmében ha érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogást a fejezetet irányító szerv annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.
21.7. Az Ávr. 102/D. §-nak (7) bekezdése értelmében ha a kifogás alapos, a fejezetet irányító szerv elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti.
21.8. Az Ávr. 102/D. §-nak (8) bekezdése értelmében a kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

22. További információ
22.1. A Támogató fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
22.2. Jelen Pályázati Kiírás valamint a pályázati adatlap és mellékletei együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
22.3. Az NTP-EFÖ-P-15 számú pályázati csomag dokumentumai egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg - a vonatkozó jogszabályi és más normatív előírások mellett - jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
22.4. Az NTP-EFÖ-P-15 számú pályázati csomag dokumentumai letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról (http://www.emet.gov.hu).
22.5. A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat: a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken, telefon: 795-5800; e-mail: ntp@emet.gov.hu.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás (pdf)
Kísérőlap (docx)
Adatlap (xlsx)
Fogalomtár (pdf)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum