Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tehetséghidak Program / TÁMOP-3.4.5-12
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
07/05/2012
Érvényes:
07/05/2012
Tárgymutató:
Tehetséghidak Program / TÁMOP-3.4.5-12
Pályázhat:
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
- 52 Egyesület
- 55 Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Egyházi intézmény,
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
- 56 Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
- Egyesülés (KSH 591)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Tehetséghidak Program
c.
Kiemelt Pályázati Felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-3.4.5-12

Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése és ehhez az oktatás minőségének javítása. Ezen belül is speciális figyelmet kell fordítani az egyes területeken kiemelkedően tehetséges, valamint a lemaradó tanulók képzésére, nevelésére. Biztosítani kell a tehetség iskolai keretek közötti felismeréséhez, gondozásához, valamint a kiegyensúlyozott tanulmányi, közösségi teljesítmény támogatásához szükséges szakmai-módszertani ismereteket a pedagógusok részére. A magyar tehetségek felkutatása és segítése hasznos pénz- és energiabefektetést jelent a jövőbe, hiszen az ország versenyképessége és tudományos előrehaladása tekintetében alapvető fontossággal bírnak a jól képzett és tehetséges szakemberek.

A projekt célja
A Tehetséghidak kiemelt projekt - az iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítés és tehetséggondozás feltételrendszerének javításával - meg kívánja teremteni a tehetséges gyerekekkel, fiatalokkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás hosszú távú, ágazatközi együttműködésen alapuló feltételeit.

Szakpolitikai háttér, előzmények
A projekt szervesen illeszkedik a tehetségsegítés nagyszabású, 20 éves hazai programja, az Országgyűlés által a 2008. évben elfogadott Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseihez.
Feladataiban közvetlen folytatása a 2009-ben indult, az Európai Unió és Magyarország társfinanszirozásában megvalósult Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programnak.
A Magyar Géniusz Program és társpályázatai (TÁMOP-3.4.4.A, TÁMOP-3.4.4.B, TÁMOP-3.4.3) fókuszában elsősorban a tehetségeket segítő felnőttek álltak. A Programban kialakított tehetségsegítő hálózatra és szakmai alapokra épülhet a tehetséges fiatalokat közvetlenül segítő Tehetséghidak Program. Ezzel a két projekttel a 20 éves távlatban kialakított Nemzeti Tehetség Program stabil alapozást kap.
A Magyar Géniusz Program és a Tehetséghidak Program szakmaisága és finanszírozási területei szorosan illeszkednek továbbá a Nemzeti Tehetség Alap hazai forrásaiból eddig kiírt - és ennek kétéves cselekvési tervében tervezett későbbi - pályázatokhoz.

PROJEKTGAZDAK KÖRE
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezet nyújthat be projektjavaslatot, amely rendelkezik az érintett miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmi elemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza.
Jogi forma
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatják be projektjavaslatukat (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
Pályázatot nyújthatnak be országos hatókörű
- Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek
o 52 Egyesület
o 55 Egyházak, egyházi intézmények
- KSH 551 - Egyház,
- KSH 552 - Egyházi intézmény,
- KSH 559 - Egyéb egyházi szervezet
o 56 Alapítványok
- KSH 561 - Közalapítvány,
- KSH 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- KSH 569 - Egyéb alapítvány
o Egyesülés (KSH 591)
o Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
o Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási szerződést nem írja alá.
A jelen kiemelt projekt felhívás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje
A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a Kiemelt Projekt Adatlapon, a Kiemelt Projekt Felhívásban, valamint jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Kiemelt Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve .pdf, .tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. A jelen útmutató 2. számú mellékletében megtalálható nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az jelen Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (2. számú melléklet) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-3.4.5-12 Tehetséghidak
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a projektjavaslat személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.4.5-12 Tehetséghidak), a Projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg az adatmentés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a projektjavaslatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.

A projektjavaslatok benyújtása
2012. június 5-től 2012. július 5-ig lehetséges. A projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Kiemelt projekt útmutató (pdf, 486 kB)
01_Kiemelt_projekt_adatlap (doc, 366 kB)
01_A_Koltsegvetes_sablon (xls, 3 094 kB)
01_B_Projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 105 kB)
02_Nyilatkozat_elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (doc, 168 kB)
03_ESZA_altalanos_utmutato (pdf, 284 kB)
03_B_ERFA_altalanos_utmutato (pdf, 278 kB)
04_Kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegei (pdf, 192 kB)
05_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 5 836 kB)
06_Tamogatasi_szerzodes (pdf, 297 kB)
07_Szakmai_oneletrajz_minta (doc, 69 kB)
08_A_Kozzeteteli_kerelem (doc, 159 kB)
08_B_nyilatkozat_a_knyt_szerinti_erintettsegrol (doc, 148 kB)
09_Kornyezeti_fenntarthatosagi_utmutato (pdf, 84 kB)
10_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 71 kB)
11_Kozbeszerzesi_utmutato (doc, 727 kB)
12_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 46 kB)
13_Dokumentum_matrix (xls, 61 kB)
13_B_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 205 kB)
14_Megvalosithatosagi_tanulmany (doc, 300 kB)
15_Gantt_diagram (xls, 50 kB)
16_Likviditasi_terv_es_kitoltesi_utmutato (xls, 57 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum