Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi munkák megjelentetésének támogatása / KKETTKK-CP-01
Kiíró:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2016
Tárgymutató:
társadalom- és történettudományi munkák megjelentetésének támogatása - első világháború / KKETTKK-CP-01
Pályázhat:
megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdálkodó társaságok, közművelődési intézmények és magánszemélyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi munkák megjelentetésének támogatására

Pályázat kódja: KKETTKK-CP-01
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborúval kapcsolatos tudományos művek megjelenésének támogatására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi munkák megjelentetését, és ezáltal is hozzájáruljon a korszakkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdálkodó társaságok, közművelődési intézmények és magánszemélyek pályázhatnak.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:
- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
- pártok, pártalapítványok, Pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek.

3. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely az elkészült tudományos mű kiadásával összefüggésben merül fel.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat keretében megjelentetett tudományos mű legalább 500 példányban jelenik meg, és az alábbiakban megjelölt témák valamelyikéhez illeszkedik:
- Az első világháború hatása a nők politikai, társadalmi és gazdasági helyzetére, s ennek hosszú távú következményei
- A hiánygazdaság megjelenése az európai és magyar történelemben; a jegyrendszer, mint európai gyakorlat
- Az első világháború és az állam megváltozott gazdasági szerepe; a hadi megrendelések és ennek társadalmi-politikai következményei
- A kultúra, mint propagandaeszköz - a kultúra megváltozott szerepe az első világháborúban
- A rokkantak tömegessé váló társadalmi jelenléte: aktuális és hosszú távú szociálpolitikai válaszok
- A háborús traumák pszichológiai hatása - szorongás, félelem, lelki sérülések
- Magyarország és a magyar politikusok, katonai vezetők szerepe a háború kirobbantásában
- Magyar hadicélok és a Nagy Háborúban bekövetkezett változások okai és következményei
- A haditechnikai eszközök, fegyverek fejlődése az első világháborúban (tüzérség, aknavetők, harckocsik, páncélgépkocsik, páncélvonatok, repülőgépek, búvárhajók, lángszórók, kézigránátok, gázlövedékek stb.)
- A háborúban harcolt magyar kiegészítésű k.u.k. és m. kir. ezredek történetének vizsgálata, összefoglalása
- A magyar tiszti- és a közös tábornoki kar jellemzői, összetétele a háború idején
- A harcászat valamint az egyes fegyvernemek által alkalmazott harceljárások változása a háború időszakában.
- A hátország szerepe a háborúban (hadiipar, hadifoglyok, a nők szerepe és alkalmazása, hadikölcsönök, háborús propaganda, hadigondozás és hadsegélyezés, a katonaság karhatalmi bevetései a hátországban stb.)
- A magyar katonák részaránya, szerepe a Monarchia haderejének egyes részeiben (közös hadsereg és haditengerészet, m. kir. Honvédség)
- A Nagy Háború kollektív emlékezete (hadisírok, haditemetők, emlékművek és ünnepségek)
- Magyar veszteségek az első világháborúban.
- A magyar alakulatok szerepe az 1918. október végi-november eleji összeomlásban
Amennyiben a fent megjelölt témákban megjelentetni kívánt mű külföldi mű fordítása, úgy a fordítás költségei is elszámolhatóak a pályázatban (a magyar nyelvről idegen nyelvre történő fordítás költségei azonban nem).

4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. február 15.-2016. december 31.

5. Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 000 000 forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete - Pályázati Iroda
Budapest, 1054 Budapest, Báthory utca 20.
Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.

7. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- pénzügyi terv;
- a megjelentetni kívánt mű 5 oldalnál nem nagyobb terjedelmű szinopszisa.

8. A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
- a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
- a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

9. A pályázat tartalmi bírálata
A pályázatok szakmai bírálatát a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).
A tartalmi elbírálás szempontjai: Értékelési szempont
Pontszám
A pályázat illeszkedése a pályázati kiírásban megjelölt célokhoz 10
A pályázat kidolgozottsága, a megjelölt tevékenységek koherenciája 10
A költségvetés megalapozottsága 10
A vállalt önrész mértéke 10
A pályázati vállalt indikátor 10
Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:
- a pályázat támogatása;
- a pályázat elutasítása.

10. A támogatási szerződés megkötése
A támogatói döntés meghozatalát követően a támogatásközvetítő elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatásközvetítő köti meg a támogatási szerződést.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:
- Alapító okirat/Társasági szerződés, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat (másolat)
- Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre jogosultságot igazoló dokumentum, vagy aláírási címpéldány (eredeti)
- Együttes nemleges adóigazolás (nullás) (eredeti)
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat
- Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti)
- Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti)
- Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (eredeti)
- Költségvetés
- Igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén)
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázói nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata (önrész esetén)

A fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 15 nap áll rendelkezésre. A támogatásközvetítő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet egy alkalommal, 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a támogatásközvetítő tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti.

11. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:
- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- honlap működtetése esetén, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatóként történő megjelenítése;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
- kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:
- pályázati kiírás és útmutató;
- pénzügyi útmutató;
- pályázati adatlap;
- adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei;
- támogatási szerződés tervezet.
E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

13. További információk
A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek http://www.elsovilaghaboru.com/ honlapról. A pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás és útmutató
Pénzügyi útmutató
Pályázati adatlap és nyilatkozat (szervezet esetén)
Pénzügyi terv
Elszámolási útmutató
Elszámolási táblázat
Adatlap támogatási szerződéshezIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum