Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pedagógusképzés támogatása / TÁMOP-3.1.5/12
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
04/29/2012
Érvényes:
04/29/2012
Tárgymutató:
pedagógusképzés / TÁMOP-3.1.5/12
Pályázhat:
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Pedagógusképzés támogatására
Kódszám:
TÁMOP-3.1.5/12

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.
A konstrukció egyik alapvető célja a Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő pedagógustovábbképzési rendszer létrehozatala, amely a Pedagógus Életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programokat, ezek követelményszintjeit, értékelési rendszerét és más továbbképzési programokat tartalmaz. A konstrukció célja az újonnan létrejött képzési programok lebonyolítása és nyomon követése, valamint a pedagógus életpálya, szakmai előmenetel nyilvántartása (pedagógusok szakmai tevékenységeiről, igénybe vett képzéseikről, a szakmai életpályájuk valamennyi állomásáról, megszerzett szakképesítéseikről, fokozataikról naprakész, teljes körű információt tartalmazó rendszer) az arra létrehozott nyomon követő rendszer segítségével. Az így összegyűjtött információkat a rendszer összesíti, és elemezhető formában visszacsatolja az ágazati irányítás számára további stratégiai tervezés céljából. A kialakított nyilvántartási rendszer, illetve az ezt kiegészítő távoktatási keretrendszer - amely támogatja a távoktatásban megvalósuló, illetve a kevert típusú képzések használatát - hozzájárul a pedagógus-továbbképzési rendszer költséghatékony működéséhez, így fenntartásához is.
Kiemelt cél továbbá a fejlesztési szempontból elhanyagolt kisiskolák, feladat-ellátási helyek, szakiskolák pedagógusainak oklevéllel, tanúsítvánnyal vagy igazolással záródó továbbképzése. Az eddigi közoktatás-fejlesztési pályázatok a közoktatási intézmények jelentős részét (30-40%) nem érték el, mivel ezek az intézmények nem rendelkeznek a szükséges pályázatírói és megvalósítói kompetenciákkal. A kiemelt projekt keretében az oktatási intézmények között kialakult szakmai különbség csökkenthető, az oktatás minősége javítható.
A konstrukció fejlesztési célja az is, hogy hozzájáruljon a pedagógusok hiányzó vagy elavult informatikai ismereteinek bővítéséhez, támogassa a szükséges nyelvi képzéseket, hogy az aktív pedagógusok rendelkezzenek legalább egy idegen nyelvből, a mindennapi életben és a tanítói, tanári munka során egyaránt alkalmazható praktikus nyelvtudással.
Háttér információk:
Jelenleg a pedagógusok egész életén át tartó szakmai fejlődésének nyomon követhetőségére semmilyen lehetőség, eszköz nem áll rendelkezésre. Mivel a szakmai fejlődés fő eszközét a pedagógusképzés/továbbképzés különböző formái jelentik, ezért szükségessé válik azok típusainak, eredményeinek nyomon követése.
Az életpálya követés lehetővé teszi a különböző képzések egymásra épülésének tudatos tervezését is: egy adott témában az egymásra épülő, egyre magasabb szintű képzések bevezetése garantálhatja a szakmai színvonal emelésének lehetőségét. A jelenlegi gyakorlatban elsősorban párhuzamos képzésekről beszélhetünk, tehát elmélyült, többlépcsős képzés során megvalósuló szakmai ismeretek megszerzését a rendszer jelenleg nem támogatja.
Az intézmények számára problémát jelent továbbá a képzésen résztvevő pedagógusok helyettesítése, míg a résztvevők motiváltságát az utazással járó kényelmetlenségek csökkentik. A korábbi időszak pedagógus-továbbképzési programjai szinte kizárólag az iskolán kívüli, tanfolyam jellegű képzési forma paradigmájában működtek. Az iskolában, az iskola pedagógusainak együttműködésével megvalósuló, továbbá a táv- illetve a kevert oktatási mód bevezetése a pedagógus-továbbképzésbe jelentősen csökkentheti a helyettesítésből és utazásból adódó nehézségeket és egyben jelentősen csökkentheti a továbbképzések lebonyolítási költségét is.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 10 000 000 000 forint.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot önállóan vagy konzorciumban (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A jelen kiemelt projekt felhívás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak projektjavaslatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az Útmutató 8. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a projektjavaslatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorciumi tagok maximális száma: 3 (konzorciumvezető + 2 tag).
- Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik.
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Kiemelt projekt útmutatóban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a projektjavaslat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, az együttműködő partnertámogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
Méret
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
- A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer felmérése.
- Az új pedagógus-továbbképzési rendszer szakmai koncepciójának kidolgozása az új pedagógus előmeneteli rendszerhez illeszkedően együttműködve a pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel.
- A pedagógus-továbbképzési rendszer minőségfejlesztése.
- Pedagógus Életpálya Követő informatikai rendszer szakmai koncepciójának kidolgozása, informatikai fejlesztése, a rendszer bevezetésének szakmai támogatása.
- A Pedagógus Életpálya fokozataihoz kapcsolódó minősítési rendszer szakmai kidolgozása, szempontrendszerek, eljárásrendek kialakítása, képzési programok kifejlesztése, lebonyolítása, együttműködve a pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel.
- A minősítő eljárás, minősítő vizsgák és a képzési programok lebonyolításához szükséges szakmai feltételek kialakítása, együttműködve a kormányhivatalokkal és a pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel.
- Pedagógusjelöltek felkészítése, minősítő vizsgák és minősítési eljárások lebonyolítása pilot projektek keretében, együttműködve a pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel.
- A Pedagógus Életpálya modellhez kapcsolódó képzési és vizsgarendszer ellenőrzéséhez szükséges feltételek kialakítása, együttműködve a pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel..
- Tantárgytól független módszertani, idegen nyelvi és a digitális írástudás fejlesztését szolgáló pedagógus-továbbképzések kifejlesztése és felülvizsgálata.
- A pályázati eljárásrend következményeként fejlesztési szempontból elhanyagolt kisiskolák, közoktatási feladat ellátási helyek, szakközépiskolák pedagógusainak továbbképzése, a továbbképzések folyamatos minőségbiztosítása.
- A célcsoport támogatása tanácsadói, mentori tevékenységgel.
- "Élményszerző" pedagógus-továbbképzésekhez szükséges feltételek kialakítása, a képzések lebonyolítása.
- eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása, távoktatásos és kevert típusú pedagógus-továbbképzések fejlesztése.
- Az "Iskolatáska" TÁMOP 3.1.4-hez kapcsolódó elemeinek kialakítása a Szolgáltatói Kosárra építve, továbbá a képzési és tanácsadói, mentori szolgáltatásainak minőségbiztosítása.
Projekt területi korlátozása
Jelen kiemelt projekt esetében nem releváns.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a.
Támogatás összege
A jelen kiemelt projekt keretében igényelhető támogatás összege: legfeljebb 10 000 000 000 Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett befogadási, jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati útmutató részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.1.5/12
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.5-12/1.), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A projektjavaslatok benyújtása 2012. március 29-től 2012. április 29-ig lehetséges.
A projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázati felhívással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Palyazati_felhivas_Pedagoguskepzes_tamogatasa_kiemelt (pdf, 103 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
Palyazati_utmutato_Pedagoguskepzes_tamogatasa_kiemelt (pdf, 1 534 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
Kiemelt_projekt_adatlap (doc, 506 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
01_ melleklet_projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 109 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
02_melleklet_Reszletes_koltsegvetes_sablon (xls, 4 108 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
03_melleklet_ESZA_altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 303 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
04_melleklet_ERFA_altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 299 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
05_melleklet_Utmutato_a_kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
6_melleklet_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 5 836 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
07_melleklet_Szakmai_Oneletrajz_minta (doc, 148 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
08_melleklet_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 153 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
09_melleklet_Nyilatkozat_az_elektronikus_formaban_benyujtott_palyazathoz (doc, 168 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
10_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
11_melleklet_kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 87 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
12_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 69 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
13_melleklet_GANTT_diagram_sablon (xls, 50 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
14_melleklet_megvalosithatosagi_tanulmany_sablon (doc, 331 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
15_melleklet_Tamogatasi_szerzodes_tervezete (pdf, 179 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
16_melleklet_Konzorciumi_megallapodas (doc, 161 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
17_melleklet_Teruleti_kohezio_kitoltesi_utmutato (pdf, 48 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
18_melleklet_nyilatkozat_koztartozas_mentessegrol (pdf, 64 kB) (Feltöltve: 2012-02-29)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum