Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közoktatási megállapodás 2012
Kiíró:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Határidő:
06/11/2012
Érvényes:
06/11/2012
Tárgymutató:
közoktatási-köznevelési feladat átvállalása
Pályázhat:
nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézményfenntartó (közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, országos nemzetiségi önkormányzatok) az általa fenntartott olyan közoktatási intézmény feladatainak a támogatásához igényelhet állami támogatást amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésével összhangban és a 121. § (1) bekezdés 27., 45. pontjai szerint térségi, országos, vagy a pedagógiai programja alapján kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"közoktatási megállapodás 2012"

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkára a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 38. § (11) bekezdésében foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet a közoktatási közszolgálati feladatok megvalósításában való részvétel tárgyában 2012. augusztus 31. és 2017. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan.

1. A pályázat célja:
A közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, országos nemzetiségi önkormányzatok, azaz a nem állami, nem önkormányzati fenntartók által fenntartott közoktatási intézmények tevékenységének, működésének támogatása. A pályázat célja, hogy támogassa az átalakuló közoktatási-köznevelési rendszer állami feladatainak átvállalásával, az abban való részvétellel járó feladatok finanszírozását, elsősorban a közoktatási intézmények sajátos nevelési igényű, hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók egyénre szabott fejlesztésével, integrációjával kapcsolatos tevékenységét, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésével összhangban a 121. § (1) bekezdés 27., 45. pontjai szerint térségi, országos, vagy a pedagógiai programja szerinti kiemelkedő jelentőségű feladatot ellátó közoktatási intézményeknek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elveivel egyező sajátos oktató-nevelő tevékenységét.

2. A pályázók köre:
A pályázat jellege nyílt. A pályázat keretei közötti a nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézményfenntartó (közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, országos nemzetiségi önkormányzatok) az általa fenntartott olyan közoktatási intézmény feladatainak a támogatásához igényelhet állami támogatást amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésével összhangban és a 121. § (1) bekezdés 27., 45. pontjai szerint térségi, országos, vagy a pedagógiai programja alapján kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el. A pályázaton azok az előbbiekben meghatározott feltételeknek megfelelő fenntartók is részt vehetnek, amelyeknek a pályázattal érintett időszak vonatkozásában érvényes közoktatási megállapodásuk van az oktatásért felelős miniszterrel, és egyúttal előzetesen hozzájárulnak eredményes pályázat esetén, az oktatásért felelős miniszterrel kötött korábbi – a pályázati döntés meghozatalakor érvényes - közoktatási megállapodásuk 2012. augusztus 30-ai keltezésű kétoldalú felbontásához

3. A pályázat forrása: 2012. augusztus 31. és 2012. december 31. közötti időszakban a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet "Normatív finanszírozás" alcím "Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás" jogcímcsoport előirányzata 480 millió forint támogatási összegben, 2013. január 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakban legfeljebb a közoktatási megállapodásban meghatározott maximális létszámnak az adott évi (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.) költségvetési törvényben meghatározott egyházi kiegészítő támogatással számított összege.

4. Az elnyert támogatás felhasználható: a pályázó a pályázaton igényelt támogatással érintett gyermek, tanulólétszámra vonatkozóan elnyert támogatást az általa fenntartott közoktatási intézmény működési költségeinek finanszírozására használhatja fel azzal a kitétellel, hogy a pályázati összeg nem fordítható nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére. Az elnyert támogatást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium havonkénti bontásban bocsátja a pályázó rendelkezésére, aki negyedévente (március 5-ig, június 5-ig, szeptember 5-ig, december 5-ig) a Minisztérium által meghatározott elektronikus rendszeren keresztül köteles bejelenteni a támogatással érintett tanulóinak aktuális létszámát.

5. Az elnyerhető támogatás összege: a támogatás egy főre jutó éves összege legfeljebb a mindenkor hatályos éves költségvetési törvényben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás fajlagos összegével megegyező összeg.

6. A támogatás formája, a finanszírozás módja: öt évre biztosítandó vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználással és elszámolással kapcsolatos részletszabályait (visszafizetési kötelezettség stb.) a támogatott pályázóval kötött közoktatási megállapodás határozza meg.

7. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött pályázati adatlapot,
- a pályázói nyilatkozatot (fenntartó és intézmény által is kitöltve)
- az intézmény pedagógiai programja alapján térségi, országos vagy a pedagógiai programja szerint kiemelkedő jelentőségű tevékenységének bemutatását legfeljebb 5 A/4-es oldal terjedelemben,
- az intézmény pedagógiai programja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, és/vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos tevékenység bemutatását legfeljebb 5 A/4-es oldal terjedelemben,
- a székhely szerint illetékes települési önkormányzatnak vagy kormányhivatalnak az állami feladat átvállalásának elismerésén alapuló ajánlását,
- ha van a fenntartónak az oktatásért felelős miniszterrel a pályázattal érintett időszak vonatkozásában érvényes közoktatási megállapodása, akkor a fenntartó részéről annak kétoldalú közös felbontásáról szóló hozzájáruló nyilatkozatot.

Amennyiben a pályázó a pályázati felhívásban meghatározott nyilatkozatokat nem csatolja a pályázatához, vagy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, illetve az abban foglaltakat nem teljesíti, továbbá a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat határidőre nem küldi meg a NEFMI Közoktatás Irányítási Főosztály címére, a pályázat automatikusan elutasításra kerül és a támogatási szerződés nem jön létre.

8. A pályázati eljárás
8.1. A pályázat benyújtási határideje (a postára adás napja): 2012. június 11.
8.2. A pályázat benyújtásának módja és helye: A NEFMI honlapjáról letölthető pályázati adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt papír alapon egy eredeti és egy - a pályázó képviselőjének aláírásával és körbélyegzővel hitelesített - másolati példányban, valamint elektronikus formátumban a pályázat lebonyolítója címére kell megküldeni:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Közoktatás Irányítási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A borítékra írják rá: "KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 2012" pályázat.

Az elektronikus formátumban benyújtandó mellékleteket a kozoktatasimegallapodas2012@nefmi.gov.hu címre kell küldeni.

A pályázat kiírója hiánypótlási, valamint módosítási lehetőséget nem biztosít a pályázók részére.

8.3. Döntés: A beérkezett pályázatok elbírálását a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága által létrehozott öt tagú Bíráló Bizottság végzi, a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül.
A Bíráló Bizottság összetétele:
3 fő Nemzeti Erőforrás Minisztérium által delegált személy:
Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár
Brassói Sándor főosztályvezető
Pavelka Judit humánszolgáltatói finanszírozási referens
1 fő szülői szervezetek által delegált személy:
Keszei Sándor Magyarországi Szülők Országos Egyesületének elnöke
1 fő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által delegált személy.
Gärtner Julianna Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
A bizottság javaslata alapján az oktatásért felelős államtitkár 2012. július 13-ig hoz döntést a támogatásról.
A támogatásban részesített kedvezményezettek körét a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban is tájékoztatja a pályázókat a döntésről. A támogatásban nem részesült pályázók az elutasítás indokáról értesítést kapnak.

8.4. Támogatási szerződés: A támogatás feltétele a közoktatási megállapodás megkötése, amelyet 2012. augusztus 30-ig az oktatásért felelős államtitkár köt meg a kedvezményezettel öt éves időtartamra.

8.5. A támogatás folyósítása: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a pályázaton igényelt támogatással érintett létszámra vonatkozóan elnyert támogatás éves összegének 1/12-ed részét minden hónap 10. napjáig folyósítja.

8.6. Elszámolás: A támogatás felhasználásáról a nyertes pályázó a közoktatási megállapodásban meghatározott határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

A pályázatról további információ
- Tolnai Mártontól (Tel.: +36-1-795-4766)
- Jordán Zsuzsannától (Tel.: +36-1-795-4005) kérhető.

Kifogás:
A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésében meghatározott kifogást nyújthat be a nemzeti erőforrás miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül írásban van lehetőség. A miniszter a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja.
A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
http://www.kormany.hu

Közoktatási megállapodás 2012.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum