Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások
Kiíró:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő:
07/31/2012
Érvényes:
07/31/2012
Tárgymutató:
turisztikai tevékenységek ösztönzése, LEADER
Pályázhat:
a) a természetes személy,
b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
c) a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
d) a nonprofit szervezet, és
e) az egyház
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. agroturisztikai szolgáltató tevékenység: szálláshely-szolgáltatáshoz nem kötődő
a) a helyi, vagy saját népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek, termékek bemutatása,
b) a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása,
c) falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra, valamint értékesítésre turisztikai és vendéglátói céllal a gazdaság területén,
d) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása;
2. borturizmus: a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti borvidékhez tartozó településen az adott borvidéken termelt borok értékesítésére és kóstoltatására alkalmas helyiségek kialakítása;
3. egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a szálláshely, a szálláshely szolgáltatás, a szálloda, a panzió, a kemping, az üdülőház és a közösségi szálláshely fogalma alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat;
4. egyház és belső egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyház): a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti jogi személy;
5. erdei turizmus: a természetjáró turizmusnak az a válfaja, amely belterületi túraútvonalak, turistautak kivételével az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott területen a természeti javak ingyenes igénybevételére, illetve ellenértékes hasznosítására épül, turistautak külterületi szakaszai, tanösvények és a természet megfigyelésére alkalmas létesítmények kialakításával, karbantartásával, fejlesztésével;
6. falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek;
7. falusi turizmus: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések kivételével az 5. melléklet szerinti településen történő vendégfogadás, étkezés- és programszolgáltatás, amelynek keretében a látogató megismerkedik a falu jellegzetes életformájával, hagyományaival, s aktívan részt vehet annak életében;
8. hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 37. pontja szerinti fogalom;
9. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, vagy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott település;
10. horgászturizmus: a szabadidő eltöltésének az a módja, amely elsősorban horgászok igényeinek kiszolgálására alkalmas javak igénybevételére, illetőleg hasznosítására épül;
11. konferenciaturizmus: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vállalati vagy szakmai konferencián, szimpóziumon, kerekasztalon, tudományos tanácskozáson, találkozón, rendezvényen való részvételhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb, nem turisztikai tevékenységek összessége;
12. közhasznú tevékenység: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja szerinti tevékenység;
13. LEADER HACS: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő, és az Irányító Hatóság által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;
14. LEADERHACSilletékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS helyi vidékfejlesztési stratégiát fogalmaz meg;
15. lovas turisztikai szolgáltatás: a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendeletben, valamint e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően a lovaglás és a hajtás közül a lovagoltatáshoz, lovas oktatáshoz, lovas terápiához, terep- vagy túralovagláshoz, fogatoztatáshoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatás;
16. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;
17. rekreációs szolgáltatás: az aktív szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó, az egészségmegőrzést célul kitűző szolgáltatás;
18. vadászatra jogosult: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 6. §-a szerinti jogosult;
19. vadászturizmus: a turizmus azon formája, amelynek elsődleges célja a vad elejtése által a résztvevő számára történő élményszerzés, valamint az ahhoz kapcsolódó helyben nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevétele;
20. vízi turizmus: olyan szabadidős tevékenység, amelyet vízben, vízen végeznek; az aktív turizmus egy formája, amely során a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység gyakorlása hazánk álló és folyóvizein a fürdőmedencék, fürdőházak és a hozzájuk kapcsolódó különböző wellness szolgáltatások kivételével.
(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások
2. § (1) Támogatás vehető igénybe
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (2. célterület),
c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);
d) szálláshelyhez nem kötődő:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).
(2) E rendelet alapján nem igényelhető támogatás
a) termőföld és ingatlan vásárlásához,
b) ingatlan bérleti díjához,
c) élő állat vásárlásához,
d) gondnoki lakás, szolgálati lakás, az ügyfél saját maga által használt lakrésze, a gondnok vagy az ügyfél által kizárólagosan használt helyiségek megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzéséhez,
e) bontott építési anyag beszerzéséhez és beépítéséhez,
f) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz és vitorláshajó beszerzéséhez,
g) élelmiszeripari gépek beszerzéséhez,
h) konferenciaturizmushoz,
i) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § d) pontjában meghatározott melegkonyhás vendéglátóhelyhez,
j) lóversenypálya, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények vagy hozzájuk kapcsolódó létesítmények létrehozáshoz, fejlesztéséhez,
k) lőfegyver beszerzéséhez,
l) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez, m) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,
n) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,
o) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez.
(3) A támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység - így különösen terepmotor-, quad, downhill terepkerékpározás - céljára, valamint gazdaságon belüli fejlesztéséhez nem vehető igénybe.
(4) Gazdaságon belüli fejlesztéshez csak az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatásfejlesztés keretében igényelhető támogatás.
3. § (1) Elszámolható kiadásnak minősül
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka,
b) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített Árajánlatos tételbejelentő lapon elszámolható, a 3. mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgy, eszköz,
c) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése,
d) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja,
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás,
f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
(2) Az (1) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag a (1) bekezdés a) pontja szerinti kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható kiadás nem haladhatja meg az összes elszámolható kiadás 50%-át.
(4) Kiadásként nem számolható el a 3. mellékletben meghatározott eszközök beszerzésének költsége.
(5) A 2. § (1) bekezdése szerinti célterületekre és alcélterületekre kizárólag akkor nyújtható támogatás, ha az adott célterületre jóváhagyható elszámolható kiadások tartalmaznak a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kiadásokat.
(6) Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti célterületekhez kapcsolódó tevékenységeken kívül a támogatott tevékenységgel érintett épület, építmény vagy épületrész, építményrész más célt is szolgál, az elszámolható kiadásokat a támogatásból fejleszteni kívánt tevékenységgel érintett helyiségek hasznos alapterülete és a támogatásból fejleszteni kívánt tevékenységgel nem érintett helyiségek hasznos alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett épületrészre, építményrészre.

3. A támogatás forrása, mértéke
4. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
(2) A támogatásokra a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) kell alkalmazni.
(3) A 2. § (1) bekezdés d) pont dg) alpontja szerinti szolgáltatás esetén az igénybe vehető csekély összegű támogatás összege legfeljebb 20 000 000 forint.
(4) A támogatás mértéke, ha az 5. § (1) bekezdése szerinti ügyfél
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és
aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, vagy
ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a;
b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a,
de nem lehet több, mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg.
(5) Költségvetési szerv esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
(6) A beruházás helye szerinti LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeget a 7. melléklet tartalmazza. Azon LEADER HACS illetékességi területén, ahol a 7. melléklet értelmében az igényelhető legmagasabb támogatási összeg 0 forint, a jogcím keretében támogatási kérelem nem nyújtható be. Amennyiben az ügyfél azon LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztésre nyújt be támogatási kérelmet, ahol a 7. melléklet értelmében nem igényelhető támogatás, a támogatási kérelmet el kell utasítani.

4. A támogatás igénybevételének feltételei
5. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a természetes személy,
b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
c) a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
d) a nonprofit szervezet, és
e) az egyház

[az a)–e) pont a továbbiakban együtt: ügyfél].
(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg.
(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, és egyház jogosult.
(4) A 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételére az az ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult.

6. § (1) Támogatás olyan, az 5. vagy 6. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
a) - ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) - ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás - székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) - ha az ügyfél nonprofit szervezet - székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterület esetében támogatás olyan, kizárólag az 5. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település belvagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
a) - ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) - ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás - székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) - ha az ügyfél nonprofit szervezet - székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
(3) Ha a kérelem az 5. vagy 6. mellékletben meghatározott települések közül több települést is érint, az ügyfélnek valamely településen vagy annak külterületén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

7. § (1) Ha az ügyfélnek a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az összes árbevételének 50%-át meghaladja, a fejlesztést - a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatás fejlesztése kivételével - kizárólag gazdaságon kívül, az ügyfél mezőgazdasági tevékenységétől, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettől és mezőgazdasági hasznosítású épületeitől független tevékenysége keretében valósíthatja meg.
(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy - a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában - a fejlesztéssel érintett szálláshely helyrajzi számához tartozó telek alapterületének nagysága új falusi szálláshely, egyéb szálláshely és telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m2 legyen.
(3) A 2. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti falusi és egyéb szálláshely esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a) a fejlesztéssel - ideértve a bővítést és a felújítást is - kialakított szálláshely
aa) megfeleljen a 4. mellékletben meghatározott feltételeknek,
ab) legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezzen,
ac) a saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönüljön,
ad) összkomfortos legyen,
ae) területén ne működjön más típusú szálláshely kivéve a sátorozóhelyet, és
b) az ügyfél az a) pont szerinti szálláshelyre vonatkozóan - új szálláshely létesítése esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig - a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján jogerős üzemeltetési engedéllyel rendelkezzen.
(4) Több különböző ügyfél nem hozhat létre egy ingatlanon azonos típusú szálláshelyet.
(5) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően legalább harminc férőhelyes
a) legalább "B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor,
b) legalább "B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor, vagy
c) "A" kategóriájú turistaház fejlesztése, kialakítása támogatható.
(6) Ha a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés új szálláshely létesítésére irányul, a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/C. § alapján kiállított hatósági igazolvány beszerzése szükséges az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig.

8. § (1) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.
(2) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt
a) a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén a vendégeknek az étkeztetés, a szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás, a vezetett túrázási lehetőség vagy a természeti, gasztronómiai vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása közül legalább kétféle szolgáltatást nyújtani, amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható;
b) az a) pont szerinti szolgáltatásokról nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza legalább a nyújtott szolgáltatás megnevezését, a vendég szolgáltatáson való részvételének időpontját és időtartamát, valamint a szolgáltatást igénybevevő vendég nevét és aláírását;
c) a 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén az agroturisztikai szolgáltató tevékenységek valamelyikét végezni;
d) a 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén legalább a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni;
e) a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetében vadászati jogosultsággal rendelkezni;
f) tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben vagy olyan szervezetben, amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységekhez és csatlakozni annak minősítési vagy promóciós rendszeréhez (területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez, turisztikai termék, vagy nemzetközi, vagy nemzeti védjegy vagy minősítési rendszerhez);
g) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a 239/2009 (X. 20.) Korm. rendelet alapján kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkezni;
h) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetében a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján minősítéssel és a jegyző által kiadott hatósági igazolvánnyal rendelkezni.
(3) Az ügyfélnek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott vállalásokról a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában kell nyilatkoznia. Amennyiben az ügyfél a kötelező szolgáltatások vállalásáról nem nyilatkozik, a támogatási kérelem elutasításra kerül.
(4) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott vállalást részben együttműködés keretében kívánja teljesíteni, abban az esetben a 9. § (11) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelelő együttműködési megállapodást köteles benyújtani.

9. § (1) Az 4. § (4) bekezdés b) pontja alapján jogosult támogatást igényelni az az ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásáig az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 33. §-a szerinti közhasznúsági nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét ekként végzi.
(2) E rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.
(3) A 2. § (1) bekezdés d) pont de) és df) alpontjához kapcsolódó fejlesztések esetébennemminősül Vhr. 23. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti bérbeadásnak, ha a fejlesztés tárgyát képező eszköz turisztikai szolgáltatás keretében alkalomszerűen bérelhető.
(4) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérő nevét, címét és ajánlattevő nevét, címét és adószámát, természetes személy esetén adóazonosító jelét,
b) a kiadási tétel műszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét,
f) az ajánlattevő cégszerű aláírását, és
g) az árajánlat kiállításának dátumát.
(5) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a (4) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak ismegkell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.
(6) Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alapján, az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.
(7) A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat választását.
(8) Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.
(9) Az ajánlattevőnek csak az adóhatósághoz bejelentett tevékenysége tekintetében adott árajánlata fogadható el.
(10) Amennyiben az árajánlat a (4)–(7) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.
(11) Ha az ügyfél a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatások közül valamelyiket együttműködés keretében kívánja nyújtani, vagy az 1. melléklet 2. szakmai szempontjában meghatározott együttműködési megállapodást kíván benyújtani, abban az esetben támogatásra csak olyan együttműködési megállapodás támogatási kérelemhez történő, eredeti példányban való benyújtása esetén jogosult pontszámra, amely tartalmazza a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát, természetes személy esetén adóazonosító jelét,
b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét,
c) az együttműködés tárgyát, amelyben tételesen meghatározásra kerülnek a felek egymásnak nyújtott szolgáltatásai,
d) az együttműködés időtartamát, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól,
e) az együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, és
f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.
(12) Amennyiben az ügyfél az 1. melléklet 2. szakmai szempontjához az együttműködési megállapodásokatnemnyújtja be vagy nem a (11) bekezdésében meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, a fenti értékelési szempont nem vehető figyelembe.
(13) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
(14) A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
(15) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
(16) Jelen rendelet alkalmazása során nem kell vizsgálni a Vhr. 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek fennállását.
(17) Induló vállalkozás, egyéni vállalkozóként kérelmező és természetes személy ügyfél vonatkozásban a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nehéz helyzetben lévőségre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

5. A támogatási kérelem benyújtása

10. § (1) A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén postai úton 2012. július 1. és július 31. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVHés a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
(2) A támogatási kérelem
a) az ügyfélazonosító-adatokat,
b) az áfavisszaigénylésre vonatkozó adatokat,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
e) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatokat,
f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat,
g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről, és
h) az ügyfél cégszerű aláírását tartalmazza.
(3) A természetes személy ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolatának és az annak tartalmát képező személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján kerüljön megállapításra a támogatásra való jogosultság fennállása.
(4) Amennyiben egy LEADER HACS címe visszavonásra kerül és új LEADER HACS címmel rendelkező szervezet nincs a korábbi LEADER HACS illetékességi területén, a LEADER HACS illetékességi területén a támogatási kérelmet az MVH illetékes regionális kirendeltségéhez kell benyújtani.
(5) A (4) bekezdés alapján benyújtott támogatási kérelmet az MVH az 1. mellékletben lévő, a LEADER HACS illetékességi területére vonatkozó Értékelési táblázat alapján bírálja el.
(6) A 7. mellékletben a LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhető legmagasabb támogatási keretösszeget kell figyelembe venni abban az esetben is, ha a LEADER HACS cím birtokosa változik.

11. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban
a) települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló, a támogatási kérelem alapjául szolgáló jogszabály és annak a célterületet meghatározó rendelkezésének megjelölését, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát tartalmazó határozata kivonatát;
b) - ha a települési önkormányzat képviseletében a képviselőtestület hivatala jár el - a képviselőtestület felhatalmazást adó határozatának kivonatát;
c) nonprofit szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló, a támogatási kérelem benyújtási időpontjánál 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot;
d) egyházi jogi személy ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okiratot, az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;
e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelő pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg;
f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja, a természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás ügyfélnek pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat tartalmazó üzleti tervet, a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyház vagy nonprofit szervezet ügyfélnek pénzügyi és működtetési és fenntarthatósági tervet;
g) vadászatra jogosult ügyfél esetén a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiadott, az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt fennálló jogosultságáról szóló határozat másolatát;
h) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
i) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát;
j) közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló igazolást;
k) az arról szóló megállapodást, amely alapján az ügyfél a 8. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szolgáltatások közül valamelyiket más szolgáltatóval történő megállapodás keretében végzi;
l) a kiadásokat célterületenként, létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat;
m) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
n) amennyiben a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nemaz ügyfél tulajdonában van, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
o) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében a műszaki leírást;
p) kettő árajánlatot, ha a referenciaár nem állapítható meg;
q) árajánlatos tételbejelentő lapot;
r) a Vhr. 27.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti dokumentumokat;
s) az üzleti/működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutatójában meghatározott dokumentumokat.
(2) Az (1) bekezdés l) pontja szerinti kiadásokat abban az esetben is elkülönítetten kell feltüntetni, amennyiben a támogatási kérelemben megjelölt fejlesztés egy épületben valósul meg, de azok külön-külön célterületre irányulnak.
(3) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően mellékelni kell
a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról és
ab) az ügyfél nevére szóló, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást;
b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság közokirati formában kiállított igazolását arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles és
bb) az ügyfél nevére szóló, a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével kell ellátni.
(4) Ha az ügyfél az (1) és (3) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye, és amennyiben annak a Törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül.

12. § (1) Egy ügyfél támogatási időszakonként kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.
(2) E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet,
c) a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelet és
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta.
(3) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (2) bekezdés szerinti rendeletekhez kapcsolódóan benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.

6. A támogatási kérelem elbírálása

13. § (1) A támogatási kérelmek bírálatát - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján azMVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1. mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.
(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) a megítélhető támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,
b) az 1. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám legalább 50%-át nem éri el.
(3) Ha az ügyfél a 11. § (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles üzleti tervet, vagy működtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, a támogatási kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
(4) A benyújtott kérelem alapján részben helyt adó határozat meghozatalának akkor van helye, ha a kérelem támogatható része megfelel a jogcímrendelet által támogatott célterület feltételeinek, és az elutasítandó rész nem befolyásolja érdemben a fejleszteni kívánt tevékenységet és az intézkedés célját. Amennyiben a részben helyt adó támogatási határozattal megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 50%-át, a kérelmet el kell utasítani.

7. A kifizetési kérelem benyújtása
14. § (1) A kifizetési kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz.
(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján az üzemeltetési engedélyt,
b) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/C. §-a szerint kiadott hatósági igazolványt,
c) a 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott fejlesztések esetén a szolgáltatás minősítéséről szóló igazolást, és
d) a 8. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott szervezeti tagság igazolását.
(3) A kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumokat elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell mellékelni a kifizetési kérelemhez.

8. A támogatás nem jogszerű felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények
15. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, köteles - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeg, de legalább 300 000 forint visszafizetésére.
(2) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként kifizetett támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni.

9. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet [a továbbiakban: 44/2011. (V. 26.) VM rendelet] a következő 18/A. §-sal egészül ki:
"18/A. § E rendelet alapján 2012-től támogatási kérelem nem nyújtható be."
(2) Hatályát veszti a 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése.
18. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban:
30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(12) Amennyiben a LEADER HACS címe visszavonásra kerül, akkor a LEADER HACS a címvisszavonást követő hónapban jogosult kifizetési kérelmet benyújtani, amelyben elszámolhatja a címvisszavonást megelőzően (a cím birtokolásának napjáig) felmerült kiadásait. Az irodahelyiség fenntartásához kapcsolódó kiadások elszámolása esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó, folyamatos szolgáltatásról szóló számlán a teljesítés legkésőbbi időpontja a LEADER HACS cím megszűnését követő hónap utolsó napja lehet, amennyiben a gazdasági esemény a LEADER HACS cím megszűnésének hónapjában valósult meg, és ennek megfelelően történt a felmerült kiadás könyvelése is és pénzügyileg igazoltan rendezésre került. A nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaság címének visszavonása esetén, a legkésőbb 2012. április 30-ig megvalósult, folyamatos teljesítésű szolgáltatásról kibocsátott számla abban az esetben számolható el, ha a teljesítés időpontja legkésőbb 2012. május 31."
(2) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 5. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
"(13) Azon nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaság, amelynek LEADER HACS címe 2012. április 30. napjával került visszavonásra, 2012. június 15-ig jogosult a (12) bekezdés szerinti kifizetési kérelmet benyújtani."
(3) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"b) a LEADER HACS munkaszervezetének munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalói gépjármű használatának kiadásaira 2012. április 1-jétől - a 2012. évben összesen legfeljebb bruttó 810 000 Ft/év összeg, 2013. január 1-jét követően évente összesen legfeljebb bruttó 1 080 000 Ft/év összeg"
(4) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
"(5) A LEADER HACS által az irodabútor beszerzése nem haladhatja meg naptári évenként a bruttó 100 000 Ft-ot.
A címvisszavonással érintett LEADER HACS területén létrejövő és működő HACS-ok számára ezen keretösszeg a 2012. évre 2012. április 1-jétől kezdődően bruttó 500 000 Ft."
(5) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
"(9) A 80.20.10 TESZOR alatt elszámolható Távfelügyelet, felügyeleti rendszerek költsége megnevezésű elszámolható kiadásra vonatkozóan a 2010. július 1. után felmerült, pénzügyileg teljesített, az MVH által még ki nem fizetett kiadásokat igazoló bizonylatok elszámolhatóak a 2012. április 1. és 30. között benyújtott kifizetési kérelemben."
(6) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A 11. § (9) bekezdésben szabályozott távfelügyelet, felügyeleti rendszerek költsége megnevezésű elszámolható kiadás kivételével a 2012. április 1-jét megelőzően felmerült költségek elszámolhatósága tekintetében a 141/2008. (X. 30.) FVM rendeletet kell alkalmazni."
(7) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 9. mellékletében
a) a "47. Jászfelsőszent-györgy" szövegrész helyébe "47. Jászfelsőszentgyörgy",
b) a "68. Kemenesszent-márton" szövegrész helyébe "68. Kemenesszentmárton",
c) a "75. Nyugotszent-erzsébet" szövegrész helyébe "75. Nyugotszenterzsébet",
d) a "82. Chernelházada-monya" szövegrész helyébe "82. Chernelházadamonya" szöveg lép.

19. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VMrendelet] 1. melléklet "42. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Értékelési Táblázat" helyébe a 8.melléklet "42. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Értékelési Táblázat" lép.
(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerinti "81. Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Értékelési Táblázat"-tal egészül ki.
(3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 6. mellékletében
a) a "14. BÜKK-MAK LEADER Egyesület Nonprofit Kft. 35 000 000 Ft" szövegrész helyébe a "14. BÜKK-MAK LEADER Egyesület Nonprofit Kft. 0";
b) a "28. Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület 0" szövegrész helyébe a "28. Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 18 000 000 Ft";
c) a "33. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Nonprofit Kft. 35 000 000 Ft" szövegrész helyébe a "33. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Nonprofit Kft. 0 Ft";
d) a "48. Kertészek földje Akciócsoport Egyesület 35 000 000 Ft" szövegrész helyébe a "48. Kertészek földje Akciócsoport Egyesület 10 000 000 Ft" szöveg lép.
(4) Hatályát veszti a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 1. melléklet "11. BÜKK-MAK LEADER Egyesület Nonprofit Kft. Értékelési táblázat" és a "25. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Nonprofit Kft. Értékelési táblázat".

20. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 55. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

http://www.kormany.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum