Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása / SKK2014
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
08/31/2014
Érvényes:
08/31/2014
Tárgymutató:
segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása / SKK2014
Pályázhat:
az a szervezet, amelynek létesítő okiratában a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került, terápiás kutya esetében a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel. További feltétel, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu), valamint terápiás kutya alkalmazása esetén az alkalmazott terápiás kutya érvényes Tanúsítvánnyal rendelkezzen
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
(kód: SKK2014)
címmel

1. A pályázat hivatkozási száma
SKK2014

2. A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A pályázat célja, célcsoportja
A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázatban "segítő kutya” alatt értjük a 27/2009. (XII. 3.) számú SZMM rendelet a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 2. § (1) bekezdése szerinti definícióba tartozó kutyákat (vakvezető kutya, mozgáskorlátozott személyt segítő kutya, hangot jelző kutya, rohamot jelző kutya, személyi segítő kutya, terápiás kutya).
A pályázatban "fogyatékos személy” a 2013. évi LXII. törvény 1§ a) pontjának megfelelően az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással -, illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

A pályázat közvetlen célcsoportját a segítő kutyák kiképzésével foglalkozó szervezetek, közvetett célcsoportját a segítő kutyát igénybe vevő személyek alkotják.

4. Támogatásban részesíthetők köre
Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került, terápiás kutya esetében a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel. További feltétel, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, http://www.matesze.hu), valamint terápiás kutya alkalmazása esetén az alkalmazott terápiás kutya érvényes Tanúsítvánnyal rendelkezzen.

A pályázat nyilvános.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
- amelyek csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak,
- amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az FSZK Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az FSZK Nonprofit Kft.-vel illetve a Minisztériummal szemben,
- amelyekkel szemben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok áll fenn.
- amelyek 2009. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezte és nem esik a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. március 13-án hatályba lépett 2010. évi XIV. törvény hatálya alá;
- amelyek megsértették az egyenlő bánásmód követelményét és ennek tényét az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapította;
- amelyeknek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
- amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
- pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn,
- a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

5. Támogatott projektek
Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására, valamint terápiás kutya alkalmazása költségeinek fedezésére. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya átadása a fogyatékos személy részére megtörténjen (kivéve terápiás kutya), illetve a terápiás kutya alkalmazása maximum heti 3-4 alkalommal megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek.
Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének és/vagy gyermekek, tanulók érzékenyítésének költségeire, illetve országos szintű kommunikációs kampány költségeire, mely a segítőkutyák szerepének megismertetését célozza.
A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki rendelkezik az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutyakiképző szakképesítéssel.

6. A program forrása, a támogatás mértéke
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 25 300 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
A pályázatban minimum 700 000 Ft, maximum 8 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető összesen.
A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:
- vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
- mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
- hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
- személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft
- terápiás kutyával állatasszisztált aktivitás megvalósítása: 300 000 Ft
- terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft

A megpályázható támogatás mértéke a közszolgáltatók képzésének és/vagy gyermekek, tanulók érzékenyítésének esetén a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető. Nem lehet olyan tételekre támogatást igényelni, melyek finanszírozása állami vagy egyéb más forrásból megtörténik.

A pályázatban önrész vállalása nem szükséges.

7. A pályázati projekt megvalósítási időszaka
A támogatott projekt megvalósítási időszaka 2014. 10. 01-től 2015. 06. 30-ig tart.

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati űrlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: http://www.fszk.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2014. 08. 31.
(A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti.)
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (SKK2014)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón (Word és Excel formátumban) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása esetén a pályázat formai okok alapján kizárásra kerül.

Regisztrációs díj:
A megpályázott összeg nagyságától függően:

Megpályázott támogatási összeg 500 000 Ft-1 000 000 Ft
Regisztrációs díj 5000 Ft
Megpályázott támogatási összeg 1 000 001 Ft-2 000 000 Ft
Regisztrációs díj 10 000 Ft
Megpályázott támogatási összeg 2 000 001 Ft-5 000 000 Ft
Regisztrációs díj 20 000 Ft
Megpályázott támogatási összeg 5 000 001 Ft-8 000 000 Ft
Regisztrációs díj 25 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (SKK2014) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati űrlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

9. A pályázat elbírálásának menete, szempontrendszere
A benyújtási feltételeknek nem megfelelő pályázat elutasításra kerül. A benyújtási feltételeknek megfelelő pályázatok elsőként jogosultsági ellenőrzésre, majd formai értékelésre kerülnek.
Elutasításra kerülnek mindazon pályázatok, amelyek a jogosultsági és a formai ellenőrzés alapján támogatásra nem jogosultak.
A formai értékelés után kerül sor a tartalmi (szakmai és pénzügyi) értékelésre. Csak a formailag teljes és a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek szakmai és pénzügyi értékelésre. A pályázatok tartalmi előértékelését a megadott értékelési szempontrendszer alapján a Társaság munkatársai illetve felkért szakértők végzik. Javaslatuk alapján alakítja ki az Értékelő Bizottság az álláspontját, mely továbbításra kerül a döntéshozó felé.
A pályázatok támogatásáról az Értékelő Bizottság javaslata alapján a szociális és családügyért felelős államtitkár dönt. A pályázatok elbírálásának írásbeli dokumentálása, a pályázatok elbírálásáról készült emlékeztetők és a pályázat nyerteseiről szóló döntési listák tartalma tekintetében az Ávr. 68. §-a az irányadó.

Az értékelési szempontrendszert a Pályázati Útmutató részletesen ismerteti.

10. Eredményhirdetés
A pályázók értesítése a döntésről a beadási határidőt követő legkésőbb 60. napig megtörténik.
A nyertes pályázó a Pályázat kiírójával támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás felhasználásának feltételeit, a beszámolás és ellenőrzés rendjét, a szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit. A támogatási szerződés megkötésére a Minisztérium és a Pályázat kiírója közötti együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

Az előfinanszírozási formájú támogatás folyósítása több részletben történik azon nyertes pályázók számára, akik 5 000 000 Ft-nál többet nyertek:
1. A megítélt támogatás első részletét a támogatási szerződés hatálybalépését (mindkét fél általi aláírása) követő 30 napon belül folyósítja a Társaság, amennyiben a fenti támogatásutalási feltétel teljesül.
2. A támogatási összeg maximum 3 finanszírozási részletre bontható.

A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Pályázat kiírója által megbízott személy ellenőrizheti. A pénzügyi elszámolás után helyszíni pénzügyi monitorozásra is sor kerülhet.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok másolati példányát a Pályázó szükség esetén átveheti a Pályáztatónál a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a http://www.fszk.hu honlapon.

11. Pályázati program megvalósítására, az elszámolásra vonatkozó információk
A projekt zárását követően pénzügyi záró elszámolást, illetve szakmai beszámolót kell benyújtani. A záró elszámolás és beszámoló megküldésének határideje: 2015. július 20.
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- Kitöltött beszámolólap és csatolt mellékleteit
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- Kitöltött beszámolólap és csatolt mellékleteit

12. Támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.
A Támogatott biztosítékként köteles a támogatási szerződés megkötésekor benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Pályázat kiírójának javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, csak a Pályázat kiírója írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, valamint a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program futamideje alatt előadás, vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

13. További információ:
FSZK Nonprofit Kft. Hazai Támogatások Programirodája
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.
e-mail: skk2014@fszk.hu
http://fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum