Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
Kiíró:
Balassi Bálint Intézet; Wekerle Sándor Alapkezelő
Határidő:
09/30/2012
Érvényes:
09/30/2012
Tárgymutató:
egyházak művelődési öröksége, kulturális támogatás
Pályázhat:
magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát fenntartó, működtető intézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati felhívás egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatására.

A Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot hirdet egyházak művelődési örökségével kpcsolatos kulturális tevékenységek támogatására.

A pályázat célja
Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok).

A pályázók köre
magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát fenntartó, működtető intézmény.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
c) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
d) kedvezményezettnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van;
e) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
f) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben;
g) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
h) h) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
i) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik az Áht.vhr. 72. § (3) a) pontja szerint;
j) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
k) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 50. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglalt követelményeknek;
l) jogszabályban, az Ávr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
m) az Ávr. 76.§ (3) bekezdése alapján az előző évben vagy években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidőben nem teljesítette.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A megvalósítás időtartama: 2012. augusztus 1.-2013. március 31.

A pályázat forrása a 1074/2011. (III. 3.) Kormányhatározat alapján megszűntetett Alapítvány vagyona.

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3 500 000 Ft, azaz három millió ötszázezer forint.

A Főkuratórium az egyes Szakkuratóriumokhoz rendelt pályázati keretet a Szakkuratóriumok javaslatai alapján a teljes keret leghatékonyabb felhasználása érdekében a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége függvényében módosíthatja.

A támogatásból elszámolható költségek:
- vállalkozási vagy szolgáltatási szerződés alapján számlás kifizetés (dologi költség),
- előadói tiszteletdíjak (megbízási szerződéssel, munkáltatói járulékkal együtt),
- szakmai anyagok költségei (pl. szakkönyvek),
- utazási és szállítási költségek,
- szállásköltségek,
- PR- és reklámköltségek.

A pályázat keretében nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket a kiíró nem támogat.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, előfinanszírozású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Önrész vállalása nem szükséges. A Wekerle Sándor Alapkezelő a támogatás összegét a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Az elnyerhető támogatás összege pályázatonként minimum 50 000 Ft, de maximum 250 000 Ft.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie. A pénzügyi lebonyolításra a hatályos törvények és jogszabályok figyelembevételével kerül sor.

A pályázat tartalmi elemei
A pályázatot kizárólag az e pályázati kiíráshoz csatolt űrlapon (letölthető dokumentum) lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
1. A pályázó, illetve pályázó szervezet, közösség szakmai tevékenységének bemutatása (maximum 1 oldal terjedelemben).
2. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása 2-4 oldal terjedelemben (a pályázat indoklása, mely tartalmazza az elérendő célt, tervezett kutatás leírását, megvalósítási ütemtervet, a megvalósítás helyét).
3. Részletes költségterv (pecséttel, aláírással ellátva).
Jogilag nem önálló pályázó esetében a befogadó vagy fenntartó szervezet nyilatkozata a pályázat bonyolításáról.
5. A Pályázó nyilatkozata (letölthető dokumentum) pecséttel, aláírással ellátva.
6. Adatlap (letölthető dokumentum) pecséttel, aláírással ellátva.

30 napnál nem régebbi, a létezést igazoló jogi dokumentum.
- Alapítvány, közalapítvány társadalmi szervezet esetén a szervezet nyilvántartásban szerepléséről szóló bírósági kivonat (eredeti vagy közjegyző által hitelesített)
- Gazdasági vagy közhasznú társaságok esetén cégkivonat (eredeti vagy közjegyző által hitelesített)
- Önkormányzat esetén a képviselő testület alakuló ülésének jegyzőkönyve (a jegyző által hitelesített)
- Önkormányzati fenntartású intézmény esetén alapító okirat (a jegyző által hitelesített)
- Felsőoktatási intézmények, illetve közgyűjtemények esetén alapító okirat (az intézmény aláírásra jogosult vezetője által hitelesített).
- Eredeti aláírási címpéldány, vagy aláírás - minta. Kinevezés vagy más képviseleti jogot igazoló okirat.

A támogatást kérő bankszámláját vezető hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a pályázó számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30 napon túli sorbaállás, ha igen, utoljára mikor, és milyen időtartamú, - fizetési kötelezettségeinek eleget tett-e?

A hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek, elbírálásra nem kerülnek. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat elbírálásának szempontjai
- a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
- az elérendő cél mérhetősége,
- a költségvetés realitása,
- a pályázat igényessége,
- hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek megléte.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A szakmai és a pénzügyi beszámoló beérkezésének végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 15 nap, de legkésőbb 2013. április 15.

Írásos szakmai beszámoló
A szakmai beszámolót a támogatási szerződésben előírtakkal és a benyújtott szakmai programmal összehasonlítható módon kell elkészíteni. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési soraihoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: program helyét, időpontját, a résztvevők létszámát, milyen tágabb célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen konkrét célokat kívánt elérni vele, milyen eredménnyel valósult meg a program. Az elfogadott pályázati programtól eltérni a kiíró jóváhagyásával lehet. Nem szükséges a megvalósított szakmai feladatok részletes, esetenként évekre visszanyúló hátterét bemutatni, elegendő a támogatásból megvalósított feladat céljának és eredményeinek, a támogatás hasznosulásának rövid ismertetése. A beszámolóhoz mellékelni szükséges a program megvalósításához kapcsolódó fotódokumentációt, média megjelenések listáját, a potenciális partnerek listáját.

Írásos pénzügyi beszámoló
A pénzügyi elszámolást az előzetesen benyújtott részletes költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítőből és a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerű és céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, melyben jelezni kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.

A támogatási szerződésben meghatározott egyéb dokumentumok

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási

döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések

A pályázat kiírója a Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
1519 Budapest, Pf. 385.

A borítékra kérjük, írják rá: "Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenység"

A pályázat beadásának (postára adásának) határideje: 2012. szeptember 30. 24.00 óra

A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.

A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

A pályázatokat 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kérjük benyújtani.

A pályázatokat a bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora a bírálóbizottság döntését követő 15 napon belül kerül közzétételre a Balassi Intézet honlapján: www.balassi-intezet.hu

Minden pályázó írásban is értesítésre kerül.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslattal élni nem lehet.

A pályázó a pályázatbenyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Balassi Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét jelen pályázatkiírásban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagokat (kézirat, fotó, CD stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodáján átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás a Balassi Intézet munkatársaitól kérhető:

Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu

Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu
http://www.balassi-intezet.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum