Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2016 / IST-16
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2016
Tárgymutató:
infrastruktúra támogatása civil szervezeteknek 2016 / IST-16
Pályázhat:
alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

IGÉNYBEJELENTÉSI FELHÍVÁS
Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2016.
Kategória kódja: IST-16

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Nyilvántartó szerv) nyílt igénybejelentési felhívást hirdet civil szervezetek támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ISTr.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendeletnek (a továbbiakban: NEAr.) a kollégiumok működésére és a kizárással kapcsolatos egyes szabályokra vonatkozó rendelkezései.

1. A felhívás célja
A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

2. Igény benyújtására jogosultak
2.1. Igény benyújtására jogosultak:
- alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei
Az igénybejelentésre jogosultak a Kollégium által támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenysége (a NEAr. 1. mellékletében meghatározottak figyelembevételével) és a Kollégiumhoz kapcsolt Befogadó szervezetek szerinti besorolása alapján tehetik meg igénybejelentéseiket alábbiaknak megfelelően.
Az IST-16 jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek tehetik meg igénybejelentésüket.
IST-KK-16 Közösségi környezet kollégium
- kulturális tevékenység,
- közművelődés,
- tudomány és kutatás,
- hagyományápolás,
- audio- és telekommunikáció,
- informatika,
- elektronikus hírközlés,
- szak- és felnőttképzés,
- ismeretterjesztés,
- társadalmi párbeszéd,
- fogyasztóvédelem,
- település és közösségfejlesztés.
IST-MA-16 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
- élet és vagyonbiztonság,
- közbiztonság,
- polgári védelem,
- önkéntes tűzoltás,
- mentés és katasztrófa-elhárítás,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme,
- szabadidő,
- hobbi és sport,
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.
IST-NO-16 Nemzeti összetartozás kollégium
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
- az európai integráció elősegítése;
- a Magyarországon élő nemzetiségek,
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- vallási tevékenység.
IST-TF-16 Társadalmi felelősségvállalás kollégium
- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
- szakmai és érdekképviselet;
- adományosztás;
- szociális tevékenység;
- családsegítés;
- időskorúak gondozása;
- rehabilitációs foglalkoztatás;
- hátrányos helyzetű rétegek segítése,
- egyéb nonprofit tevékenységek.
IST-UN-16 Új nemzedékek jövőjéért kollégium
- nevelés és oktatás;
- képességfejlesztés;
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
- gyermek- és ifjúságvédelem;
- egészségmegőrzés;
- betegségmegelőzés;
- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- kábítószer-megelőzés,
- természet- és környezetvédelem.
2.3. Igény bejelentésére nem jogosult szervezetek:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
valamint azon szervezetek:
- amelyek végelszámolás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeket az igénybejelentés benyújtásának évében (2016-ban) vett nyilvántartásba a bíróság;
- amelyek ellen jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárás van folyamatban;
- amelyek a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaival vagy az ISTr. szerinti infrastruktúra-támogatással kapcsolatosan kizárás hatálya alatt vannak;
2.4. Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

3. Befogadó szervezetek
3.1 Befogadó szervezetként civil szervezetek részére infrastruktúra-támogatást biztosít:
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;
- az állami fenntartású sportlétesítmény;
- az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár;
- a közművelődési intézmény;
- a Balassi Intézet;
- a fővárosi és megyei kormányhivatal;
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal;
- a nemzeti park igazgatóság;
- a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet,
- az Integrált Közösségi Szolgáltató.
3.2 Befogadó szervezetek kötelezettségei különösen:
- Regisztráció az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER).
- A regisztráció során rögzített adatokban bekövetkező évközi változást a befogadó szervezet a változást követő 15 napon belül az EPER-ben köteles jelezni, különös tekintettel a felajánlott szabad kapacitásra.
- A befogadó szervezet a rangsorról kapott tájékoztatást követő tizenöt napon belül a rangsor szerinti sorrendben szerződést köt az igénybejelentővel az infrastruktúra-támogatás biztosítására.
- A befogadó szervezet a kedvezményezettel az igénybevétellel összefüggésben kötött szerződés létrejöttét - az azt követő öt napon belül - visszaigazolja a Nyilvántartó szervnek.
- A befogadó szervezet köteles ellenőrizni a szabad kapacitás igénybevételét.
- A szabad kapacitás igénybevételéről a kedvezményezett az internetes támogatáskezelő rendszeren (EPER) keresztül szakmai beszámolót nyújt be a felhasználást követő harminc napon belül.
- A kedvezményezett által elkészített szakmai beszámoló kézhezvételét követő tizenöt napon belül a befogadó szervezet az EPER útján tájékoztatja a döntéshozót a szakmai beszámolóval kapcsolatos álláspontjáról.

4. A támogatás formája és mértéke
A befogadó szervezetek az EPER-ben teszik meg szabad kapacitásaik tekintetében felajánlásaikat. Egy igénybejelentésnél egy szabad kapacitás jelölhető meg, továbbá egy szervezet több igénybejelentéssel is élhet.
Szabad kapacitásnak minősül az ISTr. 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti befogadó szervezet időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásai, amelyet a befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz rendelhető közvetett kiadás megtérítésével igénybe vehetővé tesz civil szervezet számára.
Szabad kapacitás jellemzőit a befogadó szervezet határozza meg:
- Befogadó szervezet név, cím
- Szabad kapacitás típusa (Ingatlan/ingó/ szolgáltatás)
- Kapacitás mérete/ mennyisége/ jellemzői
- Igénybevétel időbeli korlátja, feltételei (rendelkezésre állási idő, szervezetre vagy létszámra vetítve)
- Igénybevétel gyakorisága (pl. heti/havi)
- Kapacitás elérési adatai (pontos cím, elektronikus elérés, kapcsolattartó személy)
- Befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz rendelhető közvetett kiadás bruttó összege (Ft/mértékegység)

5. Az igények bejelentésének helye és módja
5.1. Az igénybejelentést kizárólag elektronikusan az EPER-ben lehet benyújtani. Az igénybejelentési felhívás elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.eper.hu oldalon vagy a http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni, melynek használatához Internet Explorer böngésző javasolt. Az igény bejelentését megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
5.2. Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben nem történt adatváltozás, nincs további teendője a regisztrációs nyilatkozattal.
5.3. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát ajánlott küldeményként postai úton legkésőbb a jelen igény bejelentésének napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407.

6. Az igénybejelentés határideje
Az igénybejelentések folyamatosan benyújthatók. Kérjük, a benyújtás során legyenek tekintettel az 1. számú mellékletben meghatározott egyes kategóriákhoz tartozó havi bontás szerinti benyújtási határidőkre (2016. 12. 31-ig folyamatosan).
Az igénybejelentés EPER-ben való véglegesítésének határideje minden hónap utolsó napja az 1. számú melléklet szerinti ütemezésben.

FIGYELEM! Azon igénybejelentések, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott igénybejelentésnek, és a Nyilvántartó szerv formai ellenőrzésnek sem veti alá.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/civil_szervezetek_infrastruktura_tamogatasa2/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum