Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Színházi nevelési programok támogatása professzionális és a színházi neveléssel rendszeresen foglalkozó előadó-művészeti szervezetek részére
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
01/21/2016
Érvényes:
01/21/2016
Tárgymutató:
színházi nevelési programtámogatás előadó-művészeti szervezeteknek
Pályázhat:
azon szervezetek, amelyek az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik:
- magyarországi székhellyel rendelkezik;
- tevékenységét Magyarországon végzi;
- létesítő okirata szerint előadó-művészeti szervezet;
- fő/alap tevékenysége az előadó-művészeti tevékenység;
- közhasznú szervezet; költségvetési szerv
- professzionális módon (hivatásszerűen) foglalkozik az előadó-művészet színházi nevelési szakterületével;
- rendszeresen tart színházi nevelési programot/foglalkozást
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
színházi nevelési programok támogatására
professzionális és a színházi neveléssel rendszeresen foglalkozó előadó-művészeti szervezetek részére

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkársága és a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága

A pályázat célja
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása az előadó-művészet eszközeivel az alábbiak szerint.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekközösségek (célcsoport) esélyegyenlőségének javítása, a közösségépítés, a társadalmi felelősségvállalás és beilleszkedés elősegítése a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek tanulási, kommunikációs lehetőségeinek javítása, továbbá a negatív megítélés csökkentése, a különböző kultúrájú, szociális helyzetű emberek kölcsönös elfogadásának erősítése újonnan létrehozott olyan színházi nevelési programok/foglalkozások megvalósításának támogatásával, amelyek nem formális tanulási alkalmakat biztosítanak az informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztésére és/vagy alkalmazására.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 10,0 millió Ft. A pályázati keretösszeg az EMMI 2014. évi költségvetésében a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

Elnyerhető támogatás pályázatonként: maximum 2 500 000 Ft.

A támogatás formája:
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás intenzitása:
A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.

A pályázók köre:
azon szervezetek, amelyek az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik:
- magyarországi székhellyel rendelkezik;
- tevékenységét Magyarországon végzi;
- létesítő okirata szerint előadó-művészeti szervezet;
- fő/alap tevékenysége az előadó-művészeti tevékenység;
- közhasznú szervezet; költségvetési szerv
- professzionális módon (hivatásszerűen) foglalkozik az előadó-művészet színházi nevelési szakterületével;
- rendszeresen tart színházi nevelési programot/foglalkozást.
Amennyiben a pályázó a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti működési pályázat szerinti ernyőszervezet tagja, az alábbi kritériumokat kell teljesítenie:
- professzionális módon (hivatásszerűen) foglalkozik az előadó-művészet színházi nevelési szakterületével;
- rendszeresen tart színházi nevelési programot, foglalkozást.

Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely a pályázók körét meghatározó kritériumok legalább egyikét nem teljesíti, továbbá természetes személy.
Nem nyújtható be pályázat olyan szakmai programhoz, amelyhez a pályázó korábban a tárca által meghirdetett, (3416-os pályázatszámú) kiemelt művészeti célú pályázaton, és /vagy amely a tárca által meghirdetett, (3418-as pályázatszámú) határon túli kiemelt művészeti célú pályázaton támogatást nyert.

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a döntéshozatal időpontjában a korábban az EMMI illetve jogelődjei vagy a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott, lejárt határidejű támogatásról az elszámolását határidőig nem nyújtotta be; vagy nem számolt el; vagy a benyújtott elszámolást a támogató nem fogadta el; vagy az esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

A megvalósítás időszaka: 2015. december 1.-2016. június 15.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének/kifizetésének) időszaka: 2015. szeptember 1.-2016. június 30.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak a
kormany.hu weboldalon történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, jelen esetben 2016. január 21.

Nevezési díj, saját forrás
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek
1. helyiség bérleti díja
2. az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 5%-áig (hang- és fénytechnika, színpadi berendezések)
3. közreműködők tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
4. jelmezköltség
5. díszletköltség
6. kellék
7. szállítási díj
8. utazási költség
9. szállásköltség
10. egyéb szolgáltatás vásárlás (részletes indoklással)
11. egyéb anyagköltség (részletes indoklással; nagyértékű eszköz vásárlása nem megengedett)
12. csoportos étkeztetés (a támogatás maximum 20%-áig); adótartalmú költség, melynek adóvonzata a pályázatban elnyert támogatási összeg terhére nem elszámolható

Nem igényelhető támogatás természetbeni hozzájárulásokra, semmilyen tartós fogyasztási cikk (technikai, berendezési eszköz, pl.: fényképezőgép, fénymásoló, kamera, mobiltelefon, sátor, stand, pavilon) beszerzésére, amely a pályázó leltározandó tulajdonában marad.

Nyilvánosság
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott szakmai programról szóló szöveges és mozgóképes beszámolót, valamint a támogató nevét és hivatalos logóját honlapján közzéteszi úgy, hogy a támogatásról benyújtott pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásától számított egy évig a honlapon elérhető legyen.

A pályázat tartalmi elemei
1. Definíciók
a) Hátrányos helyzetű gyermek: Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a.a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
a.b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
a.c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
b) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:
b.a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az a.a)-a.c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b.b) a nevelésbe vett gyermek,
b.c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
c) Színházi nevelési program / szakmai program: kifejezetten jelen pályázathoz, a pályázatban érintett célcsoport számára készült olyan új dráma- és/vagy színházpedagógiai, színházi nevelési program- vagy foglalkozássorozat, amely a színház- és/vagy a drámapedagógia eszközeit komplex módon kezeli, a pályázatban érintett célcsoportot cselekvő résztvevővé teszi. A foglalkozás alacsony résztvevői létszámmal valósul meg. A célcsoport tagjaival együtt előadó-művészeti produktumot hoz létre a színház, tánc, zene vagy ezek bármilyen variánsa segítségével, és azokat elérhetővé teszi a célcsoport környezete számára. A foglalkozás típusai lehetnek:
- drámaóra (drámapedagógus közreműködésével adott korcsoportnak szóló, a drámajáték eszközeit felhasználó, problémamegoldásra vagy nem formális tanulásra eszközöket, technikákat adó foglalkozás általában 1-1,5 óra időtartamban);
- beavató színházi előadás (a színház világába, formanyelvébe történő bevezetésre alkalmas speciális előadásforma, amelyben a színház működési hatásmechanizmusának és jelrendszereinek megismertetése áll a középpontban;
- komplex színházi nevelési előadás (2-4 óra időtartamú, meghatározott korcsoportnak szóló, komplex pedagógiai-színházi program, amelyben az előadásrészletek vagy jelenetsorok, a felkészítő, feldolgozó beszélgetések és munkaformák elválaszthatatlan egységet alkotnak).
A program- vagy foglalkozássorozatnak legalább három alkalomból kell állnia. Több foglalkozástípus alkalmazása esetén összesen legalább három alkalomnak kell megvalósulnia.
d) Partnerszervezet: a pályázóval együttműködő szervezet, amely a pályázatban érintett célcsoportot fenntartja és felel érte.
e) Pályázatban érintett célcsoport: a szakmai programban részt vevő, magyarországi gyerekközösség, amelynek legalább 40%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A célcsoport további jellemzője, hogy nem a pályázat szerinti szakmai program megvalósítása érdekében szerveződött, hanem a pályázattól függetlenül is létező és működő közösség (elsősorban iskolai osztály vagy csoport, szakköri csoport stb.)
2. Pályázati adatlap
Az adatlap letölthető a http://www.kormany.hu portálról.
3. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó dokumentumok
1. költségkalkuláció (bizonyos jogcímeket indokolni kell)
2. színházi nevelési szakmai program terve (tartalmaznia kell a színházi nevelési program koncepcióját, a pályázó részéről a közreműködők névsorát és szakmai önéletrajzát, a partnerszervezettel történő kapcsolatfelvétel miértjét, az együttműködés kifejtését, a rövid és hosszú távon elérni kívánt célokat);
3. a partnerszervezetet bemutató szakmai anyag (tartalmaznia kell hangsúlyozottan a pályázatban érintett célcsoport bemutatását); a célcsoport mögött álló szervezet (oktatási intézmény, egyéb hivatalos közösség, tanoda stb.) rövid bemutatását, röviden ismertetni kell, hogy az elmúlt 2 tanévben az adott célcsoport milyen iskolán kívüli közösségi projektben vett részt;
4. együttműködési szándéknyilatkozat a pályázó és a partnerszervezet aláírásával a közös szakmai program megvalósításának szándékáról, amely tartalmazza a megvalósítás időintervallumát.
5. színházi nevelési szakmai beszámoló a pályázó 2014/2015. évad/tanévben elvégzett szakmai tevékenységről (az alábbi adatok megadásával: szakmai program időpontja, helyszíne, partnerszervezet neve, megszólítottak köre, létszáma, életkora, szakmai program rövid ismertetése, a pályázó részéről résztvevő szakemberek névsora, a megtartott óraszám, eredményértékelés - sikertelen feladatvégzés vagy eredménytelenség;
6. jogi dokumentáció
költségvetési intézmény esetén:
érvényes alapító okirat másolatát,
a) közjegyzőnél tett eredeti aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírás mintát, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített
b) eredeti példánya,
c) számlavezető pénzintézet eredeti igazolását a számlavezetésről, melynek
d) tartalmaznia kell a számlatulajdonos pontos megnevezését és a számlaszámot is.

Egyesület, szakszervezet, köztestület, alapítvány, közalapítvány egyéb jogi
személyiségű nonprofit szervezet esetén:
a) érvényes alapító okirat, alapszabály másolatát,
b) 30 napon belül kiállított eredeti bírósági számítógépes kivonatot,
c) közjegyzőnél tett eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírás mintát, vagy a számlavezető pénzintézet által
vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya,
d) számlavezető pénzintézet eredeti igazolását a számlavezetésről, melynek tartalmaznia kell a számlatulajdonos pontos megnevezését és számlaszámot is.

7. Nyilatkozat a célcsoport hátrányos és vagy halmozottan hátrányos összetételének mértékéről. (A nyilatkozatot a gyerekközösséget ismerő felelős vezető adja ki.)
8. igazolás a közhasznúságról (2014. május 31-e után kiadott dokumentum).

A pályázat benyújtásának módja és helye
A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap és minden csatolt melléklet) postai úton lehet benyújtani.
Postacím: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055-Budapest Szalay u. 10-14. Kulturális Kapcsolatok Főosztály. A borítékra rá kell írni: "Ágazatközi pályázat 2015.").
A benyújtandó pályázat tartalma
HÁROM nyomtatott (egy eredeti és két másolati) példány a teljes pályázati anyagból (az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) egyetlen küldeményben kell küldeni. A pályázatot - lehetőség szerint, nem kötelezően - elsőbbséggel kérjük feladni!

A pályázat elbírálásának határideje
A rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázatonkénti elosztásáról a döntést a támogató legkésőbb 2016. február 29-ig meghozza.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja
Hiánypótlás: az EMMI a pályázat benyújtását követően hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót. A hiánypótlást a felszólítástól számított 3 munkanapon belül kell megküldeni. A határidőn túl érkezett hiánypótlást a szakértői testület nem veszi figyelembe.
Formailag nem megfelelő pályázatnak tekintendő
- a határidő után benyújtott
- az adatlap nélkül érkezett
- a kötelezően csatolandó mellékletek nélkül benyújtott pályázat.
A formailag nem megfelelő pályázat érvénytelen.

A pályázatok bírálatára vonatozó eljárás
A beérkezett pályázatokról szóló döntés megalapozásához a döntéshozó a szakmai bírálat megfogalmazása céljából öttagú szakértői testületet kér fel (három főt a kulturális, két főt a felzárkózási ágazattól). A szakértői testület a pályázatokat a szakértői testület munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, valamint a tagok saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázati anyagban szereplő információk alapján bírálja el.
A szakértői testület a döntési javaslatot a jelen kiírásban szereplő (pontozásos) szempontrendszer alapján fogalmazza meg.
A szakértői testület - az erről hozott döntése esetén - a forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázat(ok) támogatási sorrendjét és támogatási összeg-javaslatát is - meghatározza.
A pályázatokról szóló döntést a kultúráért felelős államtitkár a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár egyetértésével hozza meg.

A pályázat bírálati szempontjai
1. A pályázati cél megvalósulása a pályázatban 0-5 pont
2. A pályázat szakmai tartalmának megalapozottsága 0-5 pont
3. A megvalósítandó szakmai program hiánypótló funkciója 0-5 pont
4. A szakmai program és a célcsoport összhangja 0-5 pont
5. Az igényelt támogatás és a szakmai program összhangja 0-5 pont
6. A forrásfelhasználás költséghatékonysága 0-5 pont
Elérhető maximális pontszám pályázatonként: 30 pont.

Közzététel
A támogató a http://www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza
- a pályázók nevét, székhelyét;
- a megvalósítás helyszínét;
- a támogatás célját;
- az elérhető és az elért pontszámot;
- a megítélt támogatási összeget;
- a forráshiány miatt elutasított pályázók megjelölését, sorrendjét, a jogszabályban rögzített szabályok szerint esetlegesen adható támogatási összeget;
- általános indokolást.

Értesítés
A támogató a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Jogorvoslat
A pályázati döntéssel szemben a pályázó a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az EMMI Művészeti Főosztályára nyújthat be kifogást. A kifogást a tárca harminc napon belül kivizsgálja. Az eredményről a tárca a kifogástevőt írásban értesíti.

Szerződéskötés
A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 72. §. a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 76. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy vagy több részletben kerülhet sor támogatási előleg címén.
A támogatás első részletének folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.
A szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség estén annak okait).
A beszámolóhoz meg kell adni az alábbi teljesített mutatószámokat és adatok, információkat:
- résztvevő célcsoportlétszáma (esetleges lemorzsolódás kimutatásával);
- megtartott foglalkozások száma, időtartammal és helyszín megadásával;
- a szakmai program nézőközönségének száma, összetétele.
Be kell küldeni a szakmai programról készült DVD-felvételt vagy videónaplót, továbbá a foglalkozássorozat jelenléti íveit.
A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:
1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv/pénztárnapló másolata, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.).
2. a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
3. a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

Nem igényelhető és nem elszámolható költségek
1. a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
2. más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
3. azon színházi nevelési programok, amelyre korában már kapott a pályázó támogatást;
4. az előadó-művészeti szervezet - amennyiben az előadó-művészeti tevékenységen mint alap/fő tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat - központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada,
5. a nem előadó-művészeti tevékenységek közvetlen kiadásai,
6. ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
7. visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
8. társasági adó, helyi adó, idegenforgalmi adó, vámköltség, illeték, különadó stb,
9. bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
10. banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
11. árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
12. társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
13. föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
14. természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt
a) előadó-művészeti szakmai kérdésekben az EMMI Művészeti Főosztályán
b) Perényiné Losonczi Júlia előadó-művészeti referens a (00-36-1) 795-19-23-as telefonszámonszociális és társadalmi felzárkózást érintő szakmai kérdésekben az EMMI Szervezeti Kapcsolatok Osztályán
- Darabosné Dr. Kusnír Renáta főreferens a (00-36-1) 795-54-61-as telefonszámon;

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:
- a 66.§ (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
- a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
- a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség.
- a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
- A 84 § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
- a 90. § (1) bekezdése szerint köztartozás esetén a köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kedvezményezettenként és adónemenként - ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban - utalja át az állami adóhatóságnak. A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
- 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját.
- 94. § (2) bekezdése szerint a beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMMI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
- 95. § (1) bekezdése szerint a támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok (a szakértő által, egyedileg adott pontszámokat kivéve) közérdekű adatoknak minősülnek. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a pályázat meghatározott adatait a kiíró közzéteszi a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.

színházinevelés.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum