Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram / SZOC-FP-20-KK
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/02/2020
Érvényes:
04/02/2020
Tárgymutató:
konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram / SZOC-FP-20-KK
Pályázhat:
- Települési önkormányzat,
- Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása,
- Települési nemzetiségi önkormányzat,
- Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság,
- Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei,
- Egyházi jogi személy,
- Szociális szövetkezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram
A pályázat kódja: SZOC-FP-20-KK
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "Támogató", vagy "BM") megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázatot (a továbbiakban: "Felhívás") hirdet a 2020. évi Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht."),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr."), valamint
- fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019.(V.10.) BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet") vonatkozó rendelkezései alapján.

1. A Felhívás célja 1.1. A Felhívás szervezett keretek között támogatja és segíti a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok (a továbbiakban: kedvezményezett, család vagy háztartás) konyhakertjeinek megművelését, a kisállattartási gyakorlat megerősítését az önellátás megerősítése érdekében.

1.2. A Felhívás a bevont családok önfenntartó képességének kialakítását és fejlesztését célozza. A kiskert művelésére és kisállattartásra irányuló folyamatos tevékenység munkatapasztalatot eredményez és egyben a család jövedelemszerző funkciója is erősödik.
A konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram hozzájárul:
- a területi hátrányok mérsékléséhez;
- a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez;
- a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához;
- a hátrányos helyzetű családok megélhetésének, életminőségének javításához;
- a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához;
- a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához - a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által.
- a szociális földprogram közösségformáló, közösség alakító eszköz is, a támogatott családok együttműködése, együtt gondolkodása helyi közösségi háló kiépítéséhez is hozzájárulhat.

2. Pályázat benyújtására meghatározott jogosultsági feltételek
Jelen Felhívás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település 2019. évi 1-12. havi átlagos "relatív mutatója" (a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja az 5%-ot. (A 2019. évi 1-12. havi átlag 3,7%. A pályázók (a továbbiakban: "Pályázó" vagy "Pályázók") a településükre vonatkozó 2019. évi 1-12. havi átlagos relatív mutatót az illetékességi területükön működő járási munkaügyi kirendeltségtől kérhetik.
Előnyt élveznek azon szervezetek, amelyek bejegyzés szerinti telephelye/székhelye és a projektben vállalt tevékenysége olyan településeken valósul meg, amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 18 000 Ft-ot, azaz tizennyolcezer forintot.
Az adóerő-képesség figyelembe vétele az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint történik.

2.1. Pályázat benyújtására jogosultak köre:
- Települési önkormányzat,
- Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása,
- Települési nemzetiségi önkormányzat,
- Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság,
- Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségei,
- Egyházi jogi személy,
- Szociális szövetkezetek.

FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.
A BM járási startmunka mintaprogramban résztvevő települések is részt vehetnek a családok megélhetését elősegítő konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramban, azonban programjukat elkülönítve szükséges megvalósítaniuk.

3. A pályázatok benyújtásának módja
- A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: "EPER") felületén keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Felhívásban és a Pályázati útmutatóban leírtaknak megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
- A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak az EPER-ben regisztrálnia kell magát, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Pályázatot kizárólag az EPER-ben lehet benyújtani, magyar nyelven. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az elektronikus pályázatkezelő EPER felhasználói kézikönyvében leírtak szerint és a Pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! A rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni.

3.1. A pályázat benyújtásának feltételei
Amennyiben adott településen az elmúlt 10 (tíz) évben minimum 6 (hat) alkalommal szociális földprogram valósult meg, úgy a 2020. évi szociális földprogramjukhoz rásegítő szakmai program elemet szükséges megvalósítaniuk önerő ráfordításával annak érdekében, hogy a bevont családok önálló konyhakert művelőkké és kisállattartó gazdákká váljanak a megélhetésük biztonságosabbá tétele érdekében. A rásegítő szakmai programelem maximum (egy) oldalas leírását a pályázathoz csatolni szükséges. A rásegítő programelem tartalmi követelményeit a Pályázati útmutató 4. 1 pontja tartalmazza. A jelen pont szerinti önerőként egyaránt szolgálhat pénzbeli és természetbeni erőforrás, az államháztartás központi alrendszeréből származó költségvetési támogatások kivételével. A pályázathoz a Pályázónak adott rásegítő program szakmai tartalmát részletesen bemutató nyilatkozatot szükséges csatolni arról, hogy milyen önerőt biztosít.
Egy településről kizárólag 1 (egy) pályázat támogatható, továbbá 1 (egy) pályázó szervezet kizárólag 1 (egy) pályázatot nyújthat be jelen Felhívás keretében.

3.2. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje: 2020. április 2. 23:59
A Felhívás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2020. március 1.-2021. június 30.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 180 000 000 Ft, azaz egyszáznyolcvanmillió forint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: "Kvtv .") 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 4. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok című jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T: 331195) terhére.

4.1. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "támogatás"). (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 600 000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forint. A mintakertet megvalósító szervezetek esetében további 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint.
A konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramra igényelhető támogatás összege és formája a bevont kedvezményezett háztartások száma alapján sávosan meghatározott. A mezőgazdasági javakra maximum 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint/háztartás támogatás biztosítható:
- 10 (tíz) háztartás bevonása esetén: 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint mezőgazdasági javakra, +100 000 Ft, azaz plusz egyszázezer forint mezőgazdasági tájékoztató előadásra, +100 000 Ft, azaz plusz egyszázezer forint folyamatsegítői személyi kiadásokra.
- 11-20 (tizenegy-húsz) háztartás bevonása esetén: 440 000 Ft-800 000 Ft, azaz négyszáznegyvenezer forint - nyolcszázezer forint mezőgazdasági javakra, +100 000 Ft, azaz plusz egyszázezer forint mezőgazdasági tájékoztató előadásra, +100 000 Ft, azaz plusz egyszázezer forint folyamatsegítői személyi kiadásokra.
- legalább 21-39 (huszonegy-harminckilenc) háztartás bevonása esetén: 840 000 Ft-1 560 000 Ft, azaz nyolcszáznegyvenezer forint - egymillió- ötszázhatvanezer forint mezőgazdasági javakra (háztartásonként maximum 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint), +100 000 Ft, azaz plusz egyszázezer forint mezőgazdasági tájékoztató előadásra, +100 000 Ft, azaz plusz egyszázezer forint folyamatsegítői személyi kiadásokra.
- legalább 40 (negyven) vagy több háztartás bevonása esetén: 1 600 000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forint mezőgazdasági javakra (háztartásonként maximum 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint), +100 000 Ft, azaz plusz egyszázezer forint mezőgazdasági tájékoztató előadásra, +100 000 Ft, azaz plusz egyszázezer forint folyamatsegítői személyi kiadásokra.

6.1. A Pályázó az általa megjelölt településen vállalja, hogy
Amennyiben a folyamatsegítés, valamint a tájékoztató előadás önerőből valósul meg, azaz nem igényel támogatási forrást, úgy a felszabaduló forrás (100 000 Ft, azaz egyszázezer forint) további háztartások bevonására fordítható.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, kivétel a 3.1. pontban leírtak szerinti Pályázók esetében.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben történik.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. A Felhívás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti 100%-os támogatási előleg formájában történik. Az előleg igénylését és a kapcsolódó szakmai indoklást az elektronikus pályázatkezelői felületen keresztül szükséges megtenni.

6. Megvalósítással kapcsolatos szakmai elvárások
- minimum 10 (tíz) háztartást bevon a programba,
- olyan hátrányos helyzetű roma és nem roma családokat von be a programba, amely családok lakóhelyükön, saját tulajdonú földjeiken konyhakerti termesztést és/vagy kisállattartást kívánnak megvalósítani,
- a kedvezményezett háztartással egyéni szerződéseket köt, amely szerződés tartalmazza a szervezet és a család pályázat célrendszeréhez igazodó vállalásait, kötelezettségeit, beleértve a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram lezárásakor esedékes értékelést is,
- a kedvezményezettek a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram futamideje alatt vállalják, hogy gondozzák, művelik a kertjeiket, és saját célra haszonnövényeket termesztenek, és/vagy vállalják, hogy a számukra kiosztott haszonállatokat gondozzák és a vágósúly elérése után saját célra hasznosítják. A kedvezményezettek vállalják, hogy részt vesznek a számukra szervezett képzéseken, és együttműködnek a sikeres programmegvalósítás érdekében a kijelölt a szakértővel,
- a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram időszaka alatt a Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete (SZOFOSZ) által szervezett szakmai rendezvényeken megjelenik, és aktívan részt vesz.
- a kedvezményezettek részére mezőgazdasági tájékoztató előadásokat szervez 10 (tíz) óra keretében és a kedvezményezettek részvételét biztosítja.
- a projekt végrehajtásakor lehetőség szerint szakképzett agrár,- vagy mezőgazdasági végzettségű szakembert kell biztosítani, aki a kedvezményezettek konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramra történő felkészülését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt és a program időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását. Amennyiben a településen nincs agrárszakember, úgy a SZOFOSZ-tól gyakorlati tanácsot igényelhet.
A Pályázó a támogatással előállított mezőgazdasági alapanyagokat és a megtermelt javakat is a kedvezményezett háztartásában köteles felhasználni, így azt nem értékesítheti.

7. Pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek
- családi, konyhakert, mintakert kialakítása;
- ólak, gazdasági épületek, öntöző rendszerek felújítása;
- növénytermesztés, kisállattartás;
- fóliasátor, üvegház felépítése; (mintakertek kialakítása esetén)
- tanácsadás;
- mezőgazdasági tájékoztató előadás.

7.1. Pályázat keretében megvalósítandó mintakertek kritériumai
Azok a Pályázók , amelyek a 2013 és 2019 közötti időszakban legalább 4 (négy) alkalommal szociális földprogramot valósítottak meg, a 2020. évi programjukban külön 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint többlet támogatás igénybevételével mintakertet hozhatnak létre. A mintakert létrehozása nem kötelező.

A már mintakertet művelő gazda 2020-ban 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint többlettámogatásra nem jogosult.

A mintakert létrehozását vállaló háztartással megállapodást kell kötni, amelyet a pályázathoz szükséges csatolni. A 2020-as konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram keretében mintakert kialakításával és művelésével megbízott család nevét és címét is meg kell adni.

A megállapodásban szükséges ismertetni a kedvezményezettel szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, illetve azt, hogy a mintakert hogyan járul hozzá a szociális földprogram általános célrendszerének hatékonyabb megvalósulásához.

A mintakertet létrehozásába bevont háztartásnak vállalnia kell, hogy irányított keretek között portáját bemutatja, tapasztalatait megosztja az érdeklődőkkel. A családi porta kialakításához a szervezet 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint többlet költséget számolhat el.

Ahol mintakert kialakítására vállalkoznak, ott javasolt, hogy a kedvezményezett legalább 3 (három) féle konyhakerti növényt termesszen, legalább 2 (kettő) féle haszonállatot tartson, a gyümölcsös kertjében legalább 3 (három) féle gyümölcsfát ápoljon, és virágos kertrészt is műveljen. A 2020-ban mintakertet vállaló Pályázó 2 (kettő) évig köteles a helyi konyhakertművelők és kisállattartó háztartások számára szerződésben vállalt segítési módokat megadni.

A mintakert olyan példaértékű családvezetést és gazdálkodást folytató család portáján kerüljön kialakításra, mely család az elmúlt évek során igazolhatóan együttműködött a pályázatot benyújtó Pályázókkal, a programokban a saját felelősségét és vállalását teljesítette, a háztartásélvezi a település bizalmát, szorgalmukkal kivívták a település tiszteletét.

A mintakert(ek) létrehozását vállaló Pályázóknak a mintakert bemutatását célzó szakmai részprogramjukat minimum 1 (egy), maximum 2 (kettő) oldal terjedelemben csatolniuk szükséges a tervezett projekthez tartozó részletes költségvetéssel egyetemben.

A mintakert létrehozása 2020-ban nem kötelező program elem. Mintakertet azon települések esetében célszerű létrehozni és működtetni, ahol a Felhívás általános céljainak megvalósulása helyi szinten megerősítést igényel. A mintakert létrehozásának általános célja a bevont háztartások önfenntartó képességének elősegítése, a helyi fenntartható (támogatás nélküli) konyhakerti termesztés és kisállattartás meghonosítása.

A már mintakertet létrehozott Pályázóknak minimum 2 (kettő) évig szükséges fenntartani és működtetni azt, illetve addig, amíg helyben a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósítását sikeresnek és lezárhatónak ítéli meg a megvalósító.

A program zárása után esedékes szakmai beszámoló részeként a Pályázónak önértékelést kell elvégeznie a Pályázati útmutatóban ismertetett értékelő lap alapján (a Pályázati útmutató 2. számú melléklete). Az önértékelés átfogó célja annak megítélése, hogy a Pályázónak a pályázati célokat milyen mértékben valósította meg. Az önértékelés során a bevont családok aktivitását, együttműködését, előrehaladását stb. egyenként szükséges elvégezni. Az egyenkénti értékelés eredményeinek átfogó megállapításait (a Pályázati útmutató 13.1.6 pontja) a Pályázó a szakmai beszámolójában ismerteti. A Pályázó a kitöltött sablont a szakmai beszámolója mellékleteként csatolja.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/konyhakerti_es_kisallattartasi_szocialis_foldprogram2/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum