Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zöld forrás program a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére, állami feladatok átvállalására, az állami feladatok átvállalására
Kiíró:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő:
05/31/2013
Érvényes:
05/31/2013
Tárgymutató:
környezet- és természetvédelmi Zöld forrás program
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület (egyéb alapítvány, egyéb egyesület)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

2013. évi ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére,
állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM, illetve Támogató) szakmai kötelezettségvállalóként a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41. §-ban meghatározott egyes feladatok ellátására, a 2009-2014. közötti időszakra szóló harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat céljai megvalósításának érdekében; a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltaknak, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2012. (IV. 21.) VM utasításnak megfelelően; összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel az alábbiakban teszi közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) számára nyilvános Pályázati Felhívását.

1. A pályázat forrása
A pályázat forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XII. Fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) 20-2-14 sora szerinti "Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában" előirányzat keretösszegből 85 000 000 Ft.

2. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület (egyéb alapítvány, egyéb egyesület) kaphat, amely 2012. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került, 2011-ben és 2012-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, a 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására.
Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, nonprofit társaság, gazdasági társaság, köztestület, illetve közhasznú fokozattal nem rendelkező civil szervezet nem pályázhat.
Minden pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, az elsőként beküldöttet tekinti a VM érvényesnek.

3. A támogatási cél
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP III.) célterületeihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.
A fentieknek megfelelően az alábbi NKP III. célok megvalósítására lehet pályázatot beadni:
1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése
2. Éghajlatváltozás
3. Környezet és egészség
4. Települési környezetminőség
5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
6. Fenntartható terület- és földhasználat
7. Vizeink védelme és fenntartható használata
8. Hulladékgazdálkodás
9. Környezetbiztonság
Egy pályázaton belül egy NKP III. célterületet kell megjelölni (több is teljesíthető, ekkor az NKP III. szerinti relevanciát a megjelölt célterületekre vizsgálja a Támogató).
Az NKP III. céljainak teljesülése érdekében a civil szervezetek hagyományosan kiemelkedő szerepet vállalnak egyes megelőző környezetvédelmi és életmód célok elérésében, míg más céljait kormányzati, hatósági, vállalkozói eszközökkel lehet hatékonyan elérni, egyéb források bevonásával. A pályázatok értékelésénél előnyt jelent az alábbi, úgynevezett kiemelt üzenetek közül egy közvetítése a pályázat megvalósítása során:
- A hulladék keletkezésének megelőzése
- Erőforrás- és anyagtakarékosság
- Zaj- és rezgésvédelem, továbbá levegőminőség javítás
- Gyakorlati környezet- és természetvédelem
- Vízminőség javítás és fenntartás
- A természetes ökoszisztémák és a belterületi környezetminőség jó állapotának őrzése
- Fenntartható életmód
Egy pályázatban legfeljebb három eltérő tevékenységtípust (pl. tanácsadás, élőhelyvédelem, kampány) lehet tervezni. A tevékenységekről ld. a Pályázati Adatlap 5.2. szakaszát is. Minden tevékenység támogatható, kivéve, amit a következő, 4. fejezet kizár.

4. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az NKP III. céljaihoz, az Áht. és az Ávr. előírásaihoz, a pályázati felhívás dokumentációjában szereplő követelményekhez nem illeszkedő, vagy azokat nem teljesítő pályázat, különösen:
a) amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, hat naptári éven belül a jelen pályázat (támogatási jogcím) jogelődjétől juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette; vagy
b) amelynél a pályázónak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van az Áht. 50. § (3) szerint; vagy
c) amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be; vagy
d) amely nem illeszkedik az NKP III. akcióprogramjai által meghatározott célok egyikéhez sem, vagy azok bármelyikével ellentétes; vagy
e) amelynek pályázati adatlapja a befogadást, vagy a tartalmi értékelést megakadályozó módon hiányos, vagy pályázata nem tartalmazza a kötelező mellékleteket; vagy
f) amely nem tartalmaz a tervezett tevékenységeihez részletes, költségtípusokra, egységárakra és egyéb részletekre is kiterjedő költségvetést; vagy
g) amely pályázat támogatási igénye kisebb 400 000 Ft-nál, vagy támogatható költsége kisebb 400 000 Ft-nál; vagy
h) amelyet késve nyújtottak be.
Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
i) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; vagy
j) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; vagy
k) a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; vagy
l) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; vagy
m) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben leírtaknak nem felel meg; vagy
n) jogszabályban vagy a pályázati felhívásban vagy a pályázati adatlapban vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; vagy
o) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (ellenőrzéséhez ld. a 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 4. §-t és 11. §-t).
Különösen nem támogatható projekt elemek és tevékenységek:
p) más forrásból is támogatott tevékenység;
q) üzleti vagy kereskedelmi célú (ide értve a turisztikai célt is) tevékenység;
r) formális oktatás (pl.: közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység, akkreditált pedagógusképzés) és tehetséggondozás, valamint munkahelyi képzés;
s) tudományos lapok, tudományos könyvek és tudományos kiadványok létrehozása, terjesztése;
t) állatmenhely üzemeltetési és fejlesztési; kóbor állat kezelési;
u) kizárólag kutatási és/vagy fejlesztési; település- vagy intézményszépítési; virágosítási, fásítási és/vagy parkosítási; hulladékgyűjtő edényzet beszerzési és/vagy karbantartási; táboroztató; élőhely fenntartási; élőhely fejlesztési; közösségfejlesztési; szervezetfejlesztési; 1% gyűjtési célú pályázat (támogatható azonban a felsoroltak kombinációja bármely nem felsorolt, de az NKP III. céljaihoz szükséges tevékenységgel);
v) nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység;
w) politikai tartalmú tevékenység.
Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy amennyiben a támogatott pályázat megvalósítása során, vagy a zárójelentés utóellenőrzésekor nyilvánvalóvá válik, hogy a megvalósított projekt a fenti kizáró okok közül bármelyik esetet mutatja, a szerződéstől való elállás mellett a támogatás visszavonásra kerül, és az Ávr. 82. § értelmében, mint jogosulatlanul igénybe vett támogatást, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni a támogató számlájára.

5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A befejezési határidőt követően benyújtott zárójelentés a teljes támogatásról szól (ld. 16. fejezet).
A támogatás finanszírozási módja: egyösszegű előfinanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként. Előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor (ld. Ávr. 78. § (2)). A tevékenységeket a pályázat beadási határidejét követő naptól - a szerződés megkötéséig saját kockázatra - meg lehet kezdeni. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2014. augusztus 31-ig le kell zárulnia.

6. Az igényelhető támogatás mértéke
A támogatási igény nem lehet kisebb 400.000 Ft-nál, továbbá 400 000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Ha a pályázó szervezet elfogadott 2012. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet
- összes ráfordítása 2 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 500 000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha
- összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 25%-ának megfelelő összegű, de 2 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ávr. 76. § (2) bekezdésének értelmében a magyar központi költségvetésből származó támogatások csak egyéb forrásként vehetők figyelembe. Tehát a Zöld Forrásból származó támogatás más magyar költségvetési forrás felhasználásakor saját forrásként nem vehető figyelembe.

7. Pályázati díj
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

8. A pályázatok benyújtása
Jelen pályázati felhívás teljes dokumentációja a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) tölthető le.
A pályázati felhívással kapcsolatban a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati felhívást, az adatlapban megadott útmutatásokat, és a zárójelentés sablont! Javasolt a Civil küldöttek tanácsai című dokumentum elolvasása is.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Tel: (1) 795-1568, (1) 795-3798, (1) 795-2530, vagy ugyanezek a számok (30)-as előhívóval, e-mail: zoldforras@vm.gov.hu
A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumok és elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani. A pályázatot minden oldalán a képviseletre jogosult személy által cégszerűen aláírva, egy példányban, egy példány elektronikus melléklettel ellátva, postai úton kell benyújtani. Az elektronikus melléklet tartalmazza a papíralapú változat tartalmával - az aláírást kivéve - mindenben megegyező elektronikus Pályázati Adatlapot (Excel file-t) és összes mellékletét, a Pályázati Adatlap 8. fejezetében jelölt formában. Az adathordozó (CD vagy DVD) burkolatán szerepeljen a képviseletre jogosult személy aláírása. A könyvelt postai küldeményt a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre kell postázni, a borítékon feltüntetve: "Zöld Forrás 2013 pályázat". A papíralapú és az elektronikus változat megegyezőségéért a benyújtó felel, eltérés esetén az elektronikus változat tekintendő érvényesnek.
A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2013. április 29. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31. 24:00 óra.

9. A pályázatok formai értékelése
Hiánypótlás nincs. A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatot (4. fejezet szerinti kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatot) tartalmi elbírálásra bocsátani tilos, a Pályázó pályázatának elutasításáról levélben tájékoztatást kap, az elutasítás indokának közlésével. A formailag megfelelő pályázat befogadásáról értesítést kap a pályázó az általa a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus (e-mail) címre.
A pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli.
A befogadásra került pályázatok benyújtójának neve és a pályázatok címei a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül a VM honlapján kerülnek közzétételre. A befogadásról vagy annak elutasításáról szóló közlés nyilvánosságra hozatalát/kézhezvételét követő 10 munkanapon belül a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan kifogást a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához lehet írásban benyújtani. A kifogás lehetőségével kapcsolatos információkat bővebben ld. a 11. fejezetben.

10. Tartalmi értékelés
A pályázatok tartalmi értékelése a pályázati adatlapon és mellékleteiben a Pályázó által bemutatottak alapján történik. Az értékelés kiterjed a pályázat szakmai és pénzügyi megfelelőségére, a projekt NKP III. szerinti relevanciájára és hatékonyságára, az állami feladat ellátásának hatékonyságára, illetve a fennálló feladat-ellátási szükségletre, valamint a projekt megalapozottságának, megvalósíthatóságának vizsgálatára. A tartalmi előértékelést a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya koordinálja a VM szervezeti egységeinek és a Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója civil küldöttjeinek bevonásával, a további vidékfejlesztési előirányzatokra szóló igények, valamint az egyedi támogatási kérelmek és döntések ismeretében. Az értékelők döntési javaslata indokolt esetben születhet kisebb összegre is, mint a pályázatban megjelölt igény. Az értékelők indokolt esetben a költségcsökkentésen túl további egyedi támogatási feltételeket is megfogalmazhatnak mind a szerződéskötésre, mind a megvalósításra és a beszámolásra vonatkozóan is. Az értékelés fontosabb szempontjai a következők:
- A probléma és kezelése szakmailag, az állami feladat ellátást tekintve kiemelt prioritású, társadalmilag nagymértékben hasznos.
- A tervezett program valamelyik kiemelt üzenetet közvetíti hatékonyan.
- A pályázat tartalma egyértelmű, részletes, logikus, reális, szakmailag/pénzügyileg/időben teljesíthető.
- A tervezett tevékenységek a probléma okainak kezelésére irányulnak.
- A program szakmailag hatékony (problémamegoldáshoz való hozzájárulásának mértéke magas).
- A pályázó szervezet és a végrehajtásban közreműködő személyek megfelelő képességgel, tapasztalattal rendelkeznek.
- A költségvetés a várt eredményekhez viszonyítva arányos, az egyes költségek összhangban vannak a tevékenységekkel.
- A pályázó a költségtételekhez megadta a kért adatokat (költségtípus, darabszám, egységár stb.), a költségek hatékonysága elfogadható, a költségek reálisak.
A szakértői javaslatokat egy, a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt Bíráló Bizottság véglegesíti, és rangsorolja a támogatható pályázatokat. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya a támogatási javaslatot a vidékfejlesztési miniszter elé terjeszti döntésre.

11. Támogatási döntés
A pályázatokról a benyújtási határidő lejártától számított 60 munkanapon belül a vidékfejlesztési miniszter írásban dönt. A minisztert döntésének meghozatalában a Bíráló Bizottság javaslata segíti. A várható döntések: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás, kizárás. A miniszteri döntés eredménye (ld. Ávr. 68. § (4) bekezdése, valamint a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások felhasználásának, ellenőrzésének, és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 25/2012. (XII. 29.) VM utasítás) a döntéstől számított 15 munkanapon belül a VM honlapján (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) közzétételre kerül.
A támogatás igénylője vagy a Támogatott a miniszternél írásban kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek tartja. A kifogás intézménye csak jogszabálysértések esetére vonatkozik, egyéb esetekre (pl. értékelés minősége, támogatás mértéke, keret kimerülése) nem. A kifogást legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 10 munkanapon belül írásban lehet benyújtani a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához, a miniszternek címezve. A kifogásra vonatkozó feltételeket egyebekben az Ávr. 90. § szabályozza.

12. Szerződéskötés
A pályázót a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya értesíti a szerződéskötés feltételeiről a miniszteri döntést követő 15 munkanapon belül. A szerződéskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ávr. 71.-90. §-aiban foglaltak, valamint a XII: Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló, hatályos VM rendeletben foglaltak az irányadók. A szerződést - a megkötéséhez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén - a miniszter helyett és nevében a miniszter által felkért vagy jogszabályban kijelölt személy köti meg.
A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. A támogatási szerződés megkötéséig a projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót/Támogatottat terhelik.
12.1. A szerződéskötésre rendelkezésre álló idő:
A Támogatottnak a szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 munkanap áll a rendelkezésére, mely az Ávr. 71. § (2) bekezdése alapján, kérésre és indokolt esetben további 30 munkanappal meghosszabbítható. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 munkanapon belül, a Támogatottnak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.
12.2. A szerződéskötéshez kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- a támogatási feltételeknek megfelelően módosított - és a pályázati adatlap költségtervével azonos szerkezetű, új költségsort nem tartalmazó - költségterv, és a tevékenységekre részletesen lebontott ütemterv, csak digitálisan. A költségtervben megfelelően meg kell nevezni az összes olyan magánszemélyt vagy beszállítót, amelynek révén 50 000 Ft-nál nagyobb értékű feladatot látnak el a projektben (az alábbi 14. fejezet d-f) nem elszámolható költségek felmerülése kockázatának csökkentése érdekében). A szerződés mellékletét a támogathatósági, támogatási, valamint elszámolási feltételeknek megfelelő költségvetés és ütemezés képezi;
- amennyiben közhiteles, nyilvános elektronikus adatbázisból (http://www.birosag.hu) nem elérhető: a bíróság által kiadott, "Kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól" című dokumentum bíróság/törvényszék által 30 naptári napnál nem régebben kiállított vagy bíróság által 30 napnál nem régebben hitelesített aktuális példánya;
- az alapító okirat/alapszabály pályázó által hitelesített másolata akkor, ha a Kivonat nem tartalmazza a pályázó szervezet célja meghatározásánál a környezetvédelmi/természetvédelmi célt;
- a Támogatott köztartozása esetén a részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyező határozat hitelesített másolata;
- a képviseletre jogosult személy(ek) aláírási jogosultságának eredeti igazolása (civil szervezet képviselőjének közjegyző által kiadmányozott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintája; vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonnak a pénzintézet által hitelesített másolata és a hatályos képviseleti jogosultság, pl. címpéldány szokásos módon hitelesített másolata);
- felhatalmazó levél a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - bankszámlájára, amelyet a számlavezető pénzintézet(ek)nél nyilvántartásba vettek;
- közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott, az eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását igazoló dokumentumok, valamint a megkötött szerződés(ek);
- engedélyköteles tevékenység megvalósítása esetén a területileg illetékes hatóság(ok) által kiadott engedély(ek) hitelesített másolata;
- a pályázat beadása óta eltelt időben újonnan felmerült összeférhetetlenség vagy érintettség esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján előírt nyilatkozatok, illetve érintettség esetén a közzétételi kérelem eredetiben aláírt példánya.

13. Elszámolható költségek
Kizárólag azon költségek számolhatók el,
- amelyek a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek és a pályázat összeállításakor a pályázó mint jogcímet (költségelemet) szerepeltette a költségtervben, a támogatási szerződés rendelkezik róluk;
- amelyekhez tartozó érvényes, írásban kötött szerződés hitelesített másolata benyújtásra került a pénzügyi bizonylattal együtt;
- amelyek egységárai nem haladják meg a szokásos piaci árat;
- amelyek összhangban vannak a 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerinti költség-haszon elvével;
- amelyek a költségek elszámolhatóságának - fentiekben definiált és a szerződésben rögzített - kezdő és végső napja közötti időtartam alatt, de legkésőbb 2014. augusztus 31-ig merültek fel és kerültek teljesítésre (ld. a Pályázati Felhívás 5. fejezetét is);
- amelyek szerepelnek a Támogatott könyvelésében, adózási dokumentumaiban, azonosíthatóak és ellenőrizhetőek, továbbá igazolhatóak a teljesítést igazoló dokumentumok eredeti példányaival;
- amelyeknek jogosságáról és összegszerűségéről, valamint az ellenszolgáltatások teljesítéséről a Támogatott előzetesen meggyőződött (ld. Ávr. 80. § (4)).
50 000 Ft beszerzési árnál nagyobb összegért beszerzett szolgáltatás esetében az elszámoláshoz szükséges a megfelelően részletes szerződés vagy megrendelés csatolása is.
A projektmenedzsment költségei (beleértve az adminisztrációs, jelentéstételi, könyvelési, bérszámfejtési, egyszerű szervezési, titkári feladatok ellátását, de nem beleértve a projekt szakmai feladatainak teljesítését) a projekt bruttó támogatásának összesen legfeljebb 15%-os mértékéig számolhatók el, kizárólag saját teljesítésben (foglalkoztatásként vagy megbízásként, ld. korábban, 2. fejezet).
A megítélt támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.
A Támogatott tagja, munkavállalója részére, a támogatás terhére összeg akkor számolható el, ha annak fejében a tag, a munkavállaló olyan tevékenységet végzett, amelyre a támogatás kiterjed, és a tevékenységet a tagsági, illetve a munkaviszonya keretében látta el.
áfa visszaigénylésre kötelezett (azaz áfa körbe tartozó) szervezetek esetén a költségek a visszaigényelhető áfa nélkül számolhatóak el, kivéve amennyiben a szervezet úgy nyilatkozik, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatban nem igényelheti vissza az áfát, és a számlák záradékolása (ld. Zárójelentés útmutató) számszerűen tartalmazza a támogatásból teljesített áfát is.
A macskák és ebek ivartalanítását támogató projektek esetében kizárólag az állatorvosi beavatkozás (az ivartalanító műtét és az egyedi azonosító) költségeinek legfeljebb 60%-a számolható el, egyéb, például kommunikációs költségek nem. A gazdák (magánszemélyek, menhelyek) hozzájárulása elvárt. Gazdával nem rendelkező egyedek a projektbe nem vonhatók be.
A pályázónak nyújtott támogatás harmadik félnek támogatásként, adományként tovább nem adható (ez azonban nem zárja ki a harmadik fél felé irányuló megrendeléseket, a harmadik féltől érkező beszállításokat és szolgáltatásokat, valamint versenyek esetében a kis értékű ajándékokat).
Az elszámolás során a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben/módosított költségvetésben szereplő költségvetési fősorok közötti eltérés - szerződés-módosítást nem igénylő - mértéke legfeljebb plusz/minusz 20%, mely eltérést a zárójelentésben indokolni kell. Ennél nagyobb arányú eltérést a megvalósítás folyamán időben jelezni kell és kezdeményezni kell azzal kapcsolatban a szerződésmódosítást. A szerződés módosítását a tény felmerülését követően, de legkésőbb az első, így kifizetni tervezett bizonylat teljesítését megelőző 15 munkanappal, ám nem később, mint a befejezési határidő előtt 15 munkanappal kezdeményezni kell írásban. A kérelemnek megfelelő indoklást is kell tartalmaznia.

14. Nem elszámolható költségek
a) a pályázat és támogatási szerződésének elfogadott költségtáblázatában nem szereplő tételek;
b) olyan költség, amelynek révén az NKP III. céljaival ellentétes vagy ellentétes hatású tevékenységet valósítottak meg;
c) határon kívüli tevékenységre elszámolni kívánt összeg;
d) amelyet a Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szól 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt kizárt (összeférhetetlen) személy, vagy szervezet részére fizetett ki, vagy amelyből ilyen személy vagy szervezet részesült;
e) azok a költségek, melyek esetében akár a megvalósítás folyamán, akár az utóellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a pályázó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy (munkatárs vagy megbízott) a támogatás összegét az érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyában álló társaság közreműködésével (szolgáltatás vagy árubeszerzéssel) használta fel, tagsági jogviszonyon kívül;
f) azon kiadások, amikor a Támogatott olyan partnertől vásárolt terméket, szolgáltatást, amelyben vezető tisztségviselője maga is érdekelt, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján összeférhetetlenségi kapcsolatban állnak, és nem igazolja létesítő okiratának (vagy annak felhatalmazása alapján létező belső szabályozásának) megfelelő szakaszával, valamint a szervezet vezetőségének előzetes döntésével a beszerzés jogosságát és megfelelőségét, hivatkozva az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. §-ára;
g) más forrás felé is elszámolt tevékenység, más forrás felé is elszámolt költség, vagy más támogatási keretből (hazai költségvetési forrásból vagy nem hazai forrásból) már finanszírozott tételek; harmadik félnek támogatásként, adományként továbbadott összeg; illetve a visszaigényelhető áfa;
h) azok a szellemi szolgáltatásra, utazásra, szállásra kifizetett összegek, amelyeknél az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, cél, tartózkodási idő, a tényleges szolgáltatás) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az igénybe vett szolgáltatás csak látszólagosan szolgálja a pályázati célt;
i) projekt/programvezetéssel, program asszisztenciával kapcsolatos szolgáltatási díjak;
j) több közreműködővel ellátott ugyanolyan, vagy nagyon hasonló feladattal teljesített szerződések ellenértékei;
k) olyan, a Támogatott szervezet saját tulajdonában, vagy bérleményében lévő gépkocsival bonyolított utazások költségei, melyekkel kapcsolatban a menetlevelek vagy útnyilvántartások adataiból nem derül ki egyértelműen az egyes utazások programhoz való kapcsolódása (nem elegendő csak az indulási és érkezési helységet, célállomást megnevezni, egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az adott utazás melyik támogatott programnak mely eleméhez tartozik).
l) a 100 000 Ft vagy e feletti egyedi beszerzési árú termék és 50 000 Ft feletti értékű szolgáltatás, ha az elszámolásban szereplő záradékolt számla képviselő által hitelesített másolatához nem csatolják a vásárlásra vonatkozó szerződés, megfelelő részletezettségű megrendelés szintén hitelesített másolatát;
m) vásárolt személygépjármű bekerülési értéke;
n) korábban már használatba vett tárgyi eszköz;
o) eszközök amortizációja (mely költségként a könyvelésben elszámolható);
p) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a Támogatott, más gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó támogatást igénybe vett;
q) az alábbi, együttműködő szervezet/partner igénybevétele miatt felmerülő kiadások:
- olyan együttműködési szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket;
- a közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésben foglalt azon díjak, amelyek kifizetését a tevékenységek összköltségének a százalékos arányában határozták meg, kivéve azt az esetet, amikor az elvégzett munka, szolgáltatás jogos ellenértékét a Támogató szervezet indokoltnak tartja;
r) bírságok, kötbérek és perköltségek;
s) pénzügyi díjak (pl. pénzforgalmi költségek, veszteségek, hiteltörlesztés, hiteltúllépés költsége, banki kezelési költség);
t) kamattartozás, késedelmi kamat;
u) külföldi (roaming vagy külföldre irányuló) telefonköltség, amennyiben a projekt azt nem indokolja;
v) pályázatírás költségei;
w) jogi tanácsadói díj (kivéve a projekttel bizonyíthatóan és teljes egészében összefüggő szolgáltatás, amennyiben megfelel az elszámolható költségek feltételeinek, és a projekt költségtervében szerepel);
x) biztosítási díjak;
y) gépkocsi karbantartási vagy általános gépkocsi fenntartási költségek;
z) egyéb és "váratlan" költségek, biztonsági tartalék.

15. A szerződés módosítása, felmondása, változás bejelentés
A támogatási szerződés módosítását, az Ávr. rendelkezéseivel összhangban, bármelyik fél írásban kezdeményezheti, legkésőbb az eredeti támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott befejezési határidő előtt, vagy a támogatás költségvetése, továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja és befejezési határideje tekintetében az eredeti támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő előtti 15. munkanapig beérkezően. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási összeg növelésére, illetve a támogatási szerződés csak akkor módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított feltételekkel is támogatható lett volna (ld. Ávr. 83. §). Ivartalanítási kampány esetében a támogatási szerződés szerinti egyedszám nem csökkenthető, miközben - figyelembe véve, hogy egy egyedre legfeljebb a költség 60%-a számolható el - a kampányba bevont nőstény egyedek vállalt aránya nem csökkenthető. A fentiek szerinti kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell azok indokait is. A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához kell benyújtani.
A Támogatottnak a támogatási szerződésben rögzített feltételekben, valamint saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 munkanapon belül, írásban be kell jelentenie a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához.
A támogatási szerződést fel kell mondani vagy a támogatás visszavonásáról kell intézkedni, ha a támogatott tevékenység meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy jelentős késedelmet szenved.

16. A támogatás folyósítása, a beszámolás és elszámolás szabályai
A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 30 napon belül folyósítja a Támogató előfinanszírozásként.
A költségek elszámolhatóságának kezdő napja: ld. a Pályázati Felhívás 5. fejezet.
A költségek elszámolhatóságának végső napja: a költségek elszámolására vonatkozó számlákon/bizonylatokon szereplő teljesítési dátum (azaz a termék átadásának vagy a szolgáltatás teljesítésének időpontja) nem lehet későbbi a támogatási szerződésben rögzített befejezési időpontnál, ez egyben a befogadható számla legkésőbbi kiállítási dátuma. Készpénzfizetés esetén a teljesítés dátuma megegyezik a számla kiállításának dátumával. Átutalásos fizetési mód esetén a számla kifizetése legkésőbb a zárójelentés benyújtásáig, illetve az elszámolási határidőig kell megtörténjen (a kettő közül a korábbi időpontig).
A támogatás elszámolhatóságának végső napja: a zárójelentés benyújtásának, a támogatás elszámolhatóságának utolsó napja a támogatási szerződésben szereplő befejezési határidőtől számított 30 naptári nap. A szerződés és a mellékletét képező Zárójelentés sablon tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletesebb szabályozását.

17. A nyilvánosság biztosítása
A projekt megvalósítójának biztosítania kell, hogy minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó papíralapú, elektronikus vagy közterületi meghívón, szervezési-előkészítési dokumentumon, média megjelenésen és bármely propagandán (plakát, hirdetőtábla, tájékoztató tábla, jelenléti ív, rendezvény molino stb.) tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.
A projektre vonatkozó, a támogatásból készült kiadványoknak, projekttermékeknek, elektronikus vagy papíralapú publikációknak, adatbázisoknak, honlapoknak, állandó információhordozóknak egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk (alapvetően a címoldalon; a támogatási szerződés megfelelő rendelkezése esetén: a támogatói oldalon) a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja megnevezésével és a Vidékfejlesztési Minisztérium logójával.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát tájékoztatni kell (a zoldforras@vm.gov.hu címen) a projekt végrehajtása során megvalósításra kerülő rendezvényekről, legalább 15 munkanappal a rendezvény kezdete előtt, a tárgyban a "rendezvény értesítő (rendezvény dátum) pályázati azonosító" feltüntetésével annak érdekében, hogy a VM képviselői/partnerei a rendezvényen megjelenhessenek.
A pályázat révén (akár csak részben) támogatott kiadványokból legalább 3 példányt a Támogatott köteles megküldeni a VM számára, legkésőbb a zárójelentéssel együtt. A VM jogosult a támogatások segítségével létrejövő tartalmak, módszerek és tudáselemek nem kereskedelmi célú felhasználására, legfeljebb a zárójelentés elfogadásától számított 36 hónapon belül, a személyhez fűződő szerzői jogok egyidejű biztosítása mellett.
A pályázat révén elért, megszerzett új (eredeti) környezetvédelmi (NKP III.) relevanciájú adatokat a Támogatott köteles a VM által kezelt adatbázisokkal kompatibilis formában, nem kereskedelmi célú felhasználási joggal együtt átadni a támogatónak, legkésőbb a zárójelentés benyújtásával egy időben.

18. Beszámolási kötelezettségek, a teljesítés ellenőrzése
A támogatás felhasználását a VM, valamint a külön jogszabályokban, a pályázati felhívásban, továbbá a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A támogatás felhasználásának ellenőrzésekor alkalmazni kell az Ávr. vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési jogosultságára, valamint az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre.
A pályázó az elnyert támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról a befejezési határidőt követő 30 napon belül köteles a szerződés mellékletét képező minta szerinti Zárójelentést (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) a VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban; és a zárójelentés file-t, szerkeszthető változatban, mellékletei nélkül, elektronikus másolatban megküldeni. A Zárójelentésből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett és vállalt célokra, feladatokra közvetlenül került felhasználásra, bemutatva az elért környezet- és természetvédelmi eredményeket, az NKP III.-mal összefüggésben.
A Zárójelentés ellenőrzésére annak a Támogató által történt kézhezvételét követő 3 hónapon belül kerül sor. Az ellenőrzés a szabályszerűség mellett kiterjed a projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerűségének, az előírt jogszabályoknak való megfelelésének, az elért környezet- és természetvédelmi cél és egyéb feltételek teljesülésének ellenőrzésére is. A zárójelentéssel kapcsolatban egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, melyekre legfeljebb az értesítés kézhezvételétől számítva 15 munkanap áll rendelkezésre. A zárójelentéssel kapcsolatos döntésről és az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő 8 munkanapon belül a szakmai kötelezettségvállaló írásban értesíti a kedvezményezettet, valamint gondoskodik a felhatalmazó levél visszavonásáról.
A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatásra vonatkozóan tételes, és az ellenőrzés céljára pontos, rendszeres és teljes körű könyvviteli nyilvántartást vezetni annak érdekében, hogy a projekt gazdálkodása egyértelműen követhető és egyéb tranzakcióktól elkülöníthető legyen. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot a projekt befejezését követő 10 évig elkülönítetten megőrizni, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően.
A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatott projekt megvalósításának, a támogatás felhasználásának a VM, az általa megbízott szervezet vagy az ellenőrzésre egyébként felhatalmazott szervezet nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez, beleértve a teljes könyvvizsgálatot, a könyvelési bizonylatok vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. A Támogatott köteles gondoskodni arról, hogy együttműködési megállapodás, szerződés esetében az együttműködő partnerek is biztosítsák a szükséges információkat és hozzáférést az audit és ellenőrző szervezetek számára az alvállalkozói tevékenységekkel összefüggésben. Ezen ellenőrzések a projekt befejezését követő 10 éven belül lefolytathatók.
A Támogató döntése alapján a Támogatott három évre kizárható az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből, ha a Támogatott önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a támogatási okiratban vagy a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeinek, a beszámolási előírásoknak, illetve ha megállapítást nyer a támogatási szerződésben rögzített céltól és feltételektől eltérő teljesítés, a támogatás nem szabályszerű felhasználása, továbbá ha az Ávr. 82. §-ában foglaltak bármelyike bekövetkezik.

19. Letölthető dokumentumok:
- Jelen pályázati felhívás
- Pályázati adatlap, nyilatkozatai között a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján előírt nyilatkozatok, közzétételi kérelem sablon
- Zárójelentés sablon a szakmai beszámolóhoz és a pénzügyi elszámoláshoz

Zöld Forrás Pályázat 2013.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum