Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Társadalmi Megújulás Operatív Program Komplex telep-program / TÁMOP-5.3.6-11/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
04/16/2012, 09/30/2012
Érvényes:
09/30/2012
Tárgymutató:
komlex telep-program, mélyszegénység / TÁMOP-5.3.6-11/1
Pályázhat:
nonprofit szervezetek államháztartáson belül, nonprofit szervezetek államháztartáson kívül, illetve önkormányzatok
A pályázat csak konzorciumban nyújtható be.
Konzorciumvezetőként a települési önkormányzat (KSH 321) pályázhat.
Kötelező konzorciumi partner
1. a Türr István Képző és Kutató Intézet (központi költségvetési szerv (KSH 312)) a TKKI területi igazgatóságain keresztül, továbbá
2. egy nonprofit szervezet, amelynek jogi formája KSH besorolással (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb jogi személyiség nélküli:
- Nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- Nonprofit betéti társaság (KSH 622)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

„Telepfelszámolás – vízió és gyakorlat”
A szegregált telepek felszámolására, az ott élők segítésére eddig megvalósított programok tapasztalatai, és az aktuális komplex telep-program víziója című szakmai műhelyt szervezett az Autonomia Alapítvány március végén. >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az NFÜ meghosszabbította pályázatának második szakasz beadási határidejét, az új határidő: 2012. szeptember 30.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Komplex telep-program
(komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-5.3.6-11/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
A konstrukció a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban került kialakításra, annak cselekvési tervében szerepel.
A támogatás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A szegregátumokban élők körében olyan több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) hátrányok halmozódtak fel, amelyek kezelése az érintettek és a települések önerejéből - külső segítség nélkül - mára lehetetlenné vált. A célok eléréséhez a projekt megvalósítói (konzorciumi partnerek és együttműködő szervezetek) által nyújtott, egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, több elemből álló, összetett beavatkozási eszközrendszer szükséges.
A komplex telep-program a hátrányoknak felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását. A TÁMOP 5.3.6-11/1 konstrukció keretében támogatott tevékenységek között komplex, egymásra épülő beavatkozásokat kell tervezni, ezért a megvalósítóknak törekedniük kell a felzárkózási programhoz illeszthető további fejlesztési lehetőségek becsatornázására, valamint a célterületen folyó fejlesztésekkel való szinergikus hatások elérésére.
A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak, de a program a település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat. Cél, hogy a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése. A megvalósítás helyszínei a szegregátumok, illetve azon települések, ahol a szegregátumok találhatóak.
Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. A TÁMOP 5.3.6-11/1. konstrukció keretében azon települések vonatkozásában ítélhető meg támogatás a szegregátumok komplex, humán fejlesztésére, ahol legalább 10 lakásban legalább 45 fő él szegregált lakókörnyezetben.
A hátrányos helyzet, az esélytelenség különösen nagy arányban érinti a roma lakosságot, amit jól mutatnak a roma kutatások tapasztalatai. A szegregált lakókörnyezetből adódó problémák ugyanakkor egyszerre sújtják az ott élő roma és nem roma embereket/családokat. A szegregátumokban élő lakosság helyzetének változása, a szegregált helyzet megszüntetése egyaránt igényli sokféle eszköz és közszolgáltatás összehangolt, folyamatos biztosítását, és a helyi közösség aktív részvételét.
A beavatkozás alapja a célterületen zajló aktív, állandó (settlement típusú) szociális munka, és a célcsoport, valamint a helyi közösség minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba.
A komplex, integrált megközelítés folyamatosan jelen volt az elmúlt évek törekvéseiben, de az azt szolgáló eszközök összehangolása és ütemezése nem mindig tudta ezt maradéktalanul támogatni. A program ezeket a tapasztalatokat szem előtt tartva került tervezésre: a konstrukció lehetőséget teremt komplex, több fejlesztési elemet tartalmazó projektek megvalósítására.
A TÁMOP 5.3.6-11/1. konstrukció keretében, a konzorcium tagjaként a Türr István Képző és Kutató Intézet segíti a főkedvezményezettet a fejlesztési elemek koordinációjában, valamint biztosítja a folyamat- és módszertani támogatást. Emellett a konstrukció kedvezményezettjeinek az Országos Roma Önkormányzattal kötelezően együtt kell működniük.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel illetve pdf/tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Komplex telep-program
Kódszám: TÁMOP-5.3.6-11/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.3.6-11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása és elbírálása két szakaszban történik.
A Az első szakaszban a pályázatok benyújtása a pályázat megjelenésének napjától számított 10. naptól 2012. március 31-ig lehetséges, a második szakaszban a pályázatok benyújtása 2012. szeptember 1-től szeptember 30-ig lehetséges.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Komplex telep-program
Kódszám: TÁMOP-5.3.6-11/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 991 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
1_Projekt_adatlap_Sablon (doc, 530 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
2_Projekt_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 190 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
Nyilatkozat_az_elektronikus_formaban_ benyujtott_palyazathoz (doc, 163 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
1_a_Koltsegvetes (xls, 8 278 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
3_ESZA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 505 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
4_ERFA_Altalanos_utmutato_az_elszamolhato_koltsegekrol (pdf, 494 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
5_melleklet_Utmutato_a_kedvezmenyezettek_tajekoztatasi_kotelezettsegeirol (pdf, 192 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
6_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 5 836 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
7_Tamogatasi_szerzodes_tervezet (pdf, 284 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
8_Konzorciumi_megallapodas_palyazathoz (doc, 158 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
9_Szakmai_Oneletrajz minta (doc, 69 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
10_Kozzeteteli_kerelem_minta (doc, 153 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
11_Erteket_a_penzert (pdf, 46 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
12_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok_segedlet (pdf, 179 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
13_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 162 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
14_Onkentes_Nyilatkozat_iratminta (doc, 145 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
15_Utmutato_az_etnikai_adatok_kezelesere (pdf, 100 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
16_GANTT-diagram_sablon (xls, 45 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
17_Celcsoporttal_kotendo_egyuttmukodesi_megallapodas_sablon (doc, 119 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
S_1_Modszertani_utmutato_egeszsegterv (pdf, 1 157 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
S_2_Egyeni_fejlesztesi_terv (doc, 227 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
S_3_Utmutato_az_egyeni_fejlesztesi_terv_elkeszitesehez (pdf, 126 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
S_4_Egyeni_fejlesztesi_terv_iskolas_gyermek (doc, 239 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
S_5_Kozossegi_beavatkozasi_terv (doc, 268 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
S_6_Segedlet_a_kozossegi_tervezeshez (pdf, 4 147 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
S_7_Varosfejlesztesi_kezikonyv (pdf, 1 515 kB) (Feltöltve: 2012-02-13)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum