Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
KÖSZ! Program 2017
Kiíró:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; Új Európa Alapítvány
Határidő:
11/15/2017
Érvényes:
11/15/2017
Tárgymutató:
iskolai közösségi szolgálat megvalósítása
Pályázhat:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint bejegyezett és működő egyesületek, alapítványok;
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények, amelyek a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által meghatározott alábbi területek egyikén tevékenykednek.
Fogadó szervezet meghatározása: az a szervezet, intézmény, ahol a diák a közösségi szolgálatot teljesíti. A szolgálat teljesítése jelen pályázat keretein belül iskolában belső projektként nem, csak a pályázatot benyújtó civil vagy nonprofit szervezetnél, egyházi szervezetnél, intézménynél szervezhető
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

KÖSZ! Program 2017
Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósítását támogató pályázat

1. A pályázat célja
Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középfokú oktatás 9-13. évfolyamos diákjai számára.
A program szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze az érettségi előfeltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.

2. Pályázatot nyújthatnak be
"Fogadó szervezetként” az alábbiak:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint bejegyezett és működő egyesületek, alapítványok;
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények, amelyek a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által meghatározott alábbi területek egyikén tevékenykednek.
Fogadó szervezet meghatározása: az a szervezet, intézmény, ahol a diák a közösségi szolgálatot teljesíti. A szolgálat teljesítése jelen pályázat keretein belül iskolában belső projektként nem, csak a pályázatot benyújtó civil vagy nonprofit szervezetnél, egyházi szervezetnél, intézménynél szervezhető.
Az alábbi területen tevékenykedő fogadó szervezetek pályázatait várjuk:*
- egészségügy
- szociális és jótékonysági
- oktatási
- kulturális és közösségi
- környezet- és természetvédelmi
- katasztrófavédelmi
- bűn- és balesetmegelőzés
- óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sportés szabadidős tevékenysége.
(*Ld. "A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 133.§)
A pályázathoz minden esetben mellékelni kell az együttműködési megállapodást, amelyet
azzal az oktatási-pedagógiai intézménnyel kötöttek, ahonnan a diákok az iskolai közösségi szolgálatra érkeznek.
Egy pályázó szervezet egy projektet nyújthat be.
Nem pályázhatnak: magánszemélyek, nem bejegyzett szervezetek, pártok, szakszervezetek, vállalkozások, gazdasági társaságok beleértve a nonprofit kft-t, szövetkezetek valamint nevelési-oktatási és egyéb állami, költségvetési intézmények.
Oktatási intézmények és kollégiumok pályázatait abban az esetben sem tudjuk fogadni, ha egyházi fenntartású iskoláról van szó!

3. A pályázatok témája
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
- keretében a projekt minden diák résztvevője időarányosan kb. legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a projekt megvalósítása alatti időintervallumban (amennyiben az felöleli a 2018. márc.1-nov. 30-ig terjedő időszakot), tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is.
- helyi igényeket elégítenek ki elsősorban, helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgálnak, segítenek.
Példa támogatható projektekre (nem kizárólagos jelleggel):
o szociális célú tevékenység: idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők stb. segítése, támogatása
o szabadidős, oktatási-nevelési célú, közösségfejlesztő, kulturális vagy sportprogramok szervezése, rendezése idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők vagy egyéb hátrányos helyzetű
csoportok pl. kisebbségi csoportok számára
o közterület állagmegóvása, szépítése, zöldfelületek karbantartása, környezetvédelmi és hulladékhasznosítási érzékenyítő programok stb.

4. Résztvevők köre és létszáma
Középfokú oktatási intézményekben (gimnázium, szakgimnázium, szakiskola) tanuló diákok, akikre vonatkozik a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyekbe egyidőben vonnak be több iskolatípusban tanuló diákokat és kihasználják az ebben rejlő pedagógiai lehetőségeket.
Egy projektekbe legalább 15 fő bevonása szükséges, ahol a diákok egyidejűleg és közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében.

5. Elszámolható költségek, elnyerhető támogatás
Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban felmerülő alábbi költségtípusokra:
- anyagköltség, fogyóeszköz (pl. festék, ceruza, papír, kézműves eszközök és alapanyagok, kertészeti eszközök, könyvek, hangszerek, társasjátékok stb.)
- kommunikációs és dokumentációs eszközök (pl. fényképezőgép, dvd, cd, pendrive, diktafon, nyomdai költségek, logózott pólók stb.)
- utazási vagy szállítási költség
- mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségének max. 25% megbízási díjként, vállalkozói szerződés keretében vagy bérként kifizetve)
- egyéb programköltségek mint belépők stb.
A törvény értelmében a közösségi szolgálatot teljesítő diákoknak meleg étkezés és egyéb anyagi juttatás, költségtérítés NEM nyújtható és fizethető ki, ilyen tételeket a projekt költségvetése nem tartalmazhat. (Gyümölcs, védőital, édesség elfogadható. Étkezések tekintetében ez alól a tábori, egész napos programok kivételt képeznek, amikor a közösségi szolgálatos diákok a résztvevőkkel közösen étkeznek.)
Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás. A nyertesekkel az Új Európa Alapítvány támogatási szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának módját és az elszámolási kötelezettségeket. A támogatást előfinanszírozásként kapják meg a nyertesek, amelynek felhasználásáról számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi és szakmai beszámolót kell a pályázónak benyújtani a program lezárását követő 30 napon belül. A pályázat benyújtásához önerő nem szükséges.
Az elnyerhető egyösszegű támogatás 400 000 Ft lehet.
A támogatás felhasználásának időtartama: 2018. március 1-november 30.
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió forint.

6. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. Az online felületet a http://www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu oldalról tudja elérni. Regisztrálni 2017- november 8-án éjfélig lehet, a regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá.
A pályázatokat csak az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni, amely a http://.ujeuropaalapitvany.hu oldalon keresztül érhető el.
Kérjük, olvassák el az online pályázatbenyújtásról szóló tájékoztatónkat!
A pályázati űrlaphoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

Kötelező mellékletek:
1. Részletes költségvetés (letölthető melléklet alapján).
2. A mentor (IKSZ koordinátor) önéletrajza (amennyiben a pályázó a program lebonyolításához mentor számára személyi juttatást tervez), vagy a program szakmai vezetőjének/lebonyolítójának önéletrajza.
Egyéb (nem kötelező) mellékletek: - pl: képi dokumentáció korábban megvalósult önkéntes program(ok)ról (ha volt ilyen).
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15., éjfél

7. A pályázatok elbírálása, az értékelés szempontjai:
A formai értékelés kritériumai:
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.
2. A pályázat kötelező mellékletei csatolásra kerültek.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat érvénytelennek minősül, amennyiben a pályázat bármely formai kritériumnak nem felel meg.
A szakmai értékelés kritériumai:
1. Törvényi előírásoknak való megfelelés:
- a fogadó szervezet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben rögzített szakmai területetek valamelyikében tevékenykedik;
- a programba bevont diák résztvevők max. 3 óra/fő/nap vagy alkalom elszámolható óraszámban kerülnek bevonásra.
2. Pedagógiai-módszertani szempontok:
- A felkészítés - megvalósítás - pedagógiai feldolgozás fázisokat jól tervezetten beépítik a projektbe vagy utalás történik arra, hogy ebben a diákok a projekt előtt/után iskolai keretek között részt vesznek.
- A felkészítés (érzékenyítés) és pedagógiai feldolgozás nem vehet igénybe többet, mint 5-5h a teljes IKSZ óraszámból.
- A diákok részvétele aktív a folyamat egészében.
- A pedagógiai célt és a szolgálat jelleget együttesen tudják megjeleníteni; a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségét biztosítják a diákok számára.
3. Projekt megvalósítás szempontjai:
- A program a célcsoport valós igényeire épít.
- A program költségvetése és ütemezése reális és megvalósítható.
- A program felügyeletét ellátó személyek megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek, programban betöltött szerepük világos és átlátható. Nagyprojektek esetében a fogadó szervezet részéről mentort (IKSZ koordinátort) biztosítanak.
- A tárgyi és fizikai körülmények, a helyszín megfelelők a program lebonyolításához.
- A projekt befejezését követően van lehetőség - más forrásból vagy önerőből fedezve
- további csoportoknak és évfolyamok a közösségi szolgálat elvégzésére.
- Aktív kommunikációt folytatnak - lehetőleg a résztvevő diákok közreműködésével - a projekt eredményeinek közvetítése érdekében.
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek lehetőséget adnak a diákoknak, hogy minden résztvevő időarányosan (amennyiben az felöleli a 2018. márc.1- nov. 30-ig terjedő időszakot) legalább 20 óra közösségi szolgálatot teljesítsen a projekt megvalósítása alatt.
Továbbá előnyben részesülnek azok a projektek, amelyekbe 12. osztályos tanulókat vonnak be ezzel segítve az érettségi előfeltétel teljesítését!
A pályázatokat az Új Európa Alapítvány kezeli. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. http://www.ujeuropaalapitvany.hu)
A pályázatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen felkért szakértők értékelik és tesznek javaslatot a pályázatok támogatására az Új Európa Alapítvány kuratóriumának.
Kizáró okok: Nem nyerhetnek el támogatást olyan fogadó szervezetek, amelyeknek esedékessé vált vagy meg nem fizetett köztartozásuk van, vagy amelyek ellen ügyészségi eljárás van folyamatban, vagy amelyek az Új Európa Alapítvány által korábban támogatott programjukról nem számoltak el. Határidőn túl érkezett vagy postai úton feladott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

8. Döntés és a pályázók értesítése
A pályázati támogatásokról a végső döntést az Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg 2018. február elején. Az eredményről minden pályázót elektronikus úton értesítünk, valamint a támogatott szervezetek, intézmények listáját az interneten is közzé tesszük.
A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.
Online pályázatbenyújtás: http://.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu
További információ kérhető: info@ujeuropaalapitvany.hu
Infovonal: (0640) 180 280 (munkaidőben)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum