Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása / ROMA-NEMZ-CISZ-21
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
11/20/2020
Érvényes:
11/20/2020
Tárgymutató:
roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása / ROMA-NEMZ-CISZ-21
Pályázhat:
2018. december 31. napjáig Magyarországon az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, a létesítő okiratában (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint konkrétan megjelölten a roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek, amelyek
- megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
- átlátható szervezetnek minősülnek;
- nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
- nem rendelkeznek korábban elnyert lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


ROMA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására

Pályázati kategória kódja: ROMA-NEMZ-CISZ-21

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "Támogató") megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázati kiírást (a továbbiakban: "Pályázati kiírás") hirdet Roma nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: "nemzetiségi törvény");
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet;
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Statútum rendelet")
vonatkozó rendelkezéseivel, a Statútum rendelet felhatalmazása alapján.

1. A Pályázati kiírás célja
A Pályázati kiírás célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, kiemelten a roma nemzetiség önazonosságának megőrzése, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának elősegítése.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat (a továbbiakban: "pályázat") benyújtására jogosultak a 2018. december 31. napjáig Magyarországon az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, a létesítő okiratában (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint konkrétan megjelölten a roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek, amelyek
- megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
- átlátható szervezetnek minősülnek;
- nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
- nem rendelkeznek korábban elnyert lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.

FIGYELEM! Ugyanazon pályázó más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.
3. A pályázat benyújtásának határideje és megvalósítási időszaka
A pályázatot az alábbi időszakban lehet benyújtani:
2020. október 20.-2020. november 20.
A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 20. 23:59
A pályázat benyújtás módját a Pályázati kiírás 8. pontja tartalmazza.

FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek a fenti határidőig nem kerülnek véglegesítésre, a Lebonyolító nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá, érdemben nem vizsgálja.
A Pályázati kiírás keretében támogatott pályázatok megvalósítási időszaka: 2021. január 1.-2021. december 31.
A pályázó (továbbiakban: pályázó) ezen időszakon belül a megvalósításra rövidebb időszakot is megjelölhet.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
A Pályázati kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint, amelyet a Támogató a költségvetési törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 1. Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT-T: 386328] terhére biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "támogatás").
Amennyiben a nyertes pályázó (a továbbiakban: "nyertes pályázó" vagy "kedvezményezett") általános forgalmi adó (a továbbiakban: "áfa") levonási jogával rendelkezik, a támogatás terhére jogszabály alapján levonható áfa összegét nem számolhatja el. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az áfa jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.
5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett történik.
5.5. Támogatás intenzitása 100%.
5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
5.7. A támogatás folyósítása egy összegben, előleg formájában történik.
5.8. A Támogató a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Amennyiben a megítélt támogatás összege a pályázó által igényelt összegtől kevesebb, a kedvezményezett új költségterv benyújtására köteles.
5.9. A Pályázati kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények
Jelen Pályázati kiírás keretében a pályázat benyújtására jogosult roma nemzetiségi civil szervezetek működésével és feladatellátásával összefüggésben a jelen Pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott célokkal összhangban, a roma nemzetiség önazonosságának megőrzése, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítására (a továbbiakban: "projekt") támogatható.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A Pályázati kiírás keretében kizárólag a kedvezményezett nevére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott projekt időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el. Ennek értelmében csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és - amennyiben feltüntetésre kerül - a teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a pályázat megvalósítási időszakába esik és a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
7.2. A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
- a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a pályázó cél szerinti tevékenysége feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek (kiadások), így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek (üzemeltetési kiadások: fűtés, gáz-, víz-, áramszolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.
- a szervezeti működését megalapozó feltételek biztosítását szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak költségei a támogatás teljes összegének 30%-áig, de legfeljebb 1 000 000 Ft-ig.

FIGYELEM! Magánház bérlése esetén a közüzemi díjak nem arányos kiadásai abban az esetben számolhatók el, ha a pályázó a közösség javára igazolhatóan folyamatos munkát végez, vagy szolgáltatásokat nyújt.
7.3. A Pályázati kiírás keretében az alábbi költségek nem számolhatók el:
- párhuzamosan meghirdetett roma nemzetiségi pályázati kategóriák (ROMA-NEMZ-KUL-21, ROMA-NEMZ-TAB-21 vagy ROMA-NEMZ-PED-21) nevesített céljának megvalósítási költsége;
- szeszesital, dohányáru;
- az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok;
- építési és építési felújítási költségek, beruházás - kivéve tárgyi eszköz beszerzés és immateriális javak a 7.2. pont szerinti mértéken felül
- hiteltörlesztés és hitelkamat;
- a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);
- regisztrációs díj
- a költségvetésben nem tervezett kiadások.
7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó írásbeli szerződések alapján támogatható.
7.5. A pályázó hivatalos képviselője, illetve a támogatott projekt megvalósításába közreműködőként bevont, a hivatalos képviselő által képviselt más civil, vagy gazdasági szervezet részére - jogcímtől függetlenül -a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át.

FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kibocsátásra kerülő támogatói okirat (a továbbiakban: "támogatói okirat"), az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó kizárólag 1 (egy) pályázatot nyújthat be jelen Pályázati kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.tef.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mailcímmel.
8.2. A regisztrált pályázó köteles a Lebonyolítónak befizetni 3000 Ft, azaz háromezer forint EPER regisztrációs díjat (a továbbiakban: regisztrációs díj). A regisztrációs díj befizetése csak banki átutalással történhet.
A regisztrációs díjat, pályázati évenként, egy szervezetnek több ROMA-NEMZ-21 pályázati kategóriában beadott pályázata esetén is csak egyszer kell megfizetnie!
A regisztrációs díjat a Lebonyolító 10032000-00359191-00000000 számú számlájára kell átutalni. A regisztrációs díj átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a Pályázati kiírások kódját (azaz "ROMA-NEMZ21") szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A regisztrációs díj átutalást csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető megegyezik a regisztrált partnerrel. A regisztrációs díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell a Lebonyolító számlájára átutalni.
8.3. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Támogatásirányítási Főosztály
Budapest
Szegedi út 35-37.
1135

FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.

https://tef.gov.hu/palyazati-felhivas-roma-nemzetisegi-tamogatasok-cisz/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum