Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A 2017. évi "Kerékpárral 7 határon át" programsorozat keretében egyedi támogatás igénylése / KP7H-2017
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
05/25/2017
Érvényes:
05/25/2017
Tárgymutató:
kerékpárral 7 határon át - egyedi támogatás / KP7H-2017
Pályázhat:
határmenti régióban szervezett, országhatáron átlépő kerékpáros programjaik, túrájuk megvalósítására:
- civil egyesületek,
- közalapítványok,
- települési önkormányzatok, valamint települési önkormányzati tulajdonban álló intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a 2017. évi "Kerékpárral 7 határon át" programsorozat keretében
egyedi támogatás igényléséhez

Pályázat kódja: KP7H-2017
PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ
a 2017. évi "KERÉKPÁRRAL 7 HATÁRON ÁT" PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN
EGYEDI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
A nemzeti fejlesztési miniszter az 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjának a nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése feladat végrehajtása keretében "Kerékpárral 7 határon át" címmel 2017. évben is egyedi költségvetési támogatási lehetőséget hirdet a környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításához.

1. A pályázat célja:
A "Kerékpárral 7 határon át" programsorozat célja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, egyúttal a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, valamint a határmenti együttműködés keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) - beleértve azok magyarlakta térségeivel - fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése. A célok megvalósítása érdekében az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok kidolgozásával lehet pályázni. A támogatást kerékpáros sportverseny rendezvény szervezésére és kizárólag belföldi kerékpáros események szervezésére nem lehet igénybe venni.
A pályázat célja, hogy a programok biztosítsanak lehetőséget a határmenti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A programok segítsék elő a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamit a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros rendezvények irányuljanak továbbá a települések és határmenti régiók kulturális, történelmi, építészeti és természetvédelmi értékeinek megismerésére.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázatot adhatnak be határmenti régióban szervezett, országhatáron átlépő kerékpáros programjaik, túrájuk megvalósítására:
- civil egyesületek,
- közalapítványok,
- települési önkormányzatok, valamint települési önkormányzati tulajdonban álló intézmények.

3. A támogató megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Támogató)

4. Keretösszeg, a támogatás forrása:
A pályázat teljes keretösszege bruttó 16 500 000 Ft.
Egy pályázat maximális támogatási összege bruttó 500 000 Ft.
A támogatás forrása: "Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: 333728)

5. A támogatás intenzitása:
A támogatás intenzitása legfeljebb 100%.
Támogatható pályázatok száma minimum 33 (függ a beadott pályázatok tervezett keretösszegétől).
Egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be, de pályázatán belül több kerékpáros rendezvény/túra megvalósítását is tervezheti.

6. A támogatás formája:
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.

7. Támogatható kiadások:
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott programhoz, hozzájárulnak a kerékpáros rendezvény céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához.
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat.
- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
- A rendezvény megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel.

8. Elszámolható költségek köre:
- Szolgáltatás megrendelés bruttó díja - a projekt összegének max. 80%-a. A program megvalósítását elősegítő, harmadik féltől rendelt szolgáltatások, mint pl.:
- Rendezvényszervezési díjak;
- Bérleti díjak: bérleti szerződésben meghatározott, számlával fizetett szolgáltatás díja, pl.: rendezvény helyszín-, gépkocsi/busz- vagy egyéb eszköz bérlése;
- Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások: szolgáltatási szerződésben meghatározott, számlával fizetett fuvarozás, személyszállítás díja;
- Marketing szolgáltatások (hirdetés, reklámszolgáltatás, kiadvány, szóróanyag, plakátkészítés.
- Bérköltség és munkaadókat terhelő járulékok, adók - bruttó bér, a személyi kifizetések után fizetendő járulékok és adók a projekt összegének max. 20%-a.
- Élelmiszer alapanyag beszerzés, étkezés költségei: a program megvalósításával összefüggő élelmiszer beszerzés, étkezés költségei (élelmiszer alapanyag költségei pl.: kenyér, vaj, felvágott, ásványvíz, gyümölcs, csokoládé, éttermi szolgáltatás) a projekt összegének max. 30%-a.
- Eszközbeszerzés bruttó díja - a projekt összegének max. 20%-a.
- Szállásköltség: Támogatott nevére szóló számla ellenében kifizetésre kerülő szállásköltség. Maximum 3 csillagos szálloda számolható el.

9. El nem számolható költségek köre:
- Amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 69. § (2) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásoknak minősülő kifizetésre kerül sor - az Szja tv. 70. § (2) bekezdése alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a reprezentáció és az üzleti ajándék -, abban az esetben a keletkező közterhek bevallási- és befizetési kötelezettsége a Támogatottat terheli, amely a támogatási szerződés keretében nem számolható el.

10. A pályázaton való részvétel feltétele:
A kerékpáros rendezvények szakmai megvalósításának időszaka a nemzeti fejlesztési miniszter támogatói döntésének dátumától legkésőbb 2018. május 31-ig valósuljon meg.

11. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati dokumentáció (pályázati adatlap, nyilatkozat, kerékpáros program részletes bemutatása, aláírási címpéldány) 1 példányban elektronikus úton történő megküldése a 7hataron@nfm.gov.hu e-mail címre.

12. A támogatási kérelemhez szükséges dokumentumok:
- kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
- a jelentkezéshez szükséges nyilatkozat (2. sz. melléklet)
- a tervezett kerékpáros túra, program részletes bemutatása
- az egyedi támogatási kérelmet aláíró, szerződéskötésre jogosult személy aláírási címpéldányának vagy banki bejelentő karton hitelesített másolatának elektronikus benyújtása

13. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 25. 24:00 óra.
A fenti határidő Pályázó általi elmulasztása jogvesztő.
A pályázat benyújtása ingyenes.

14. Hiánypótlás:
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, Támogató vagy az általa megjelölt szervezet megfelelő határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - felszólítja a pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra.
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mail címre érkező értesítésen keresztül történik.

15. A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:
- a tervezett kerékpáros program komplexitása (biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelés, környezettudatos szemlélet, határon átívelő közösségépítő vonatkozások, kulturális, történeti, művészeti programelemek),
- a kerékpáros program megvalósításában határon túli partner szervezet(ek) bevonása,
- a tervezett kerékpáros rendezvény időtartama, a túra hossza, a részt vevők száma, korosztálya,
- a pályázó egyesület, intézmény vagy település "Kerékpárosbarát munkahely" vagy "Kerékpárosbarát település" pályázaton, valamint az Európai Mobilitási Hét programjában való részvétele,
- a kerékpáros program megvalósításához a pályázó rendelkezik-e önerővel.
A formai és jogosultsági ellenőrzés után, a beérkezett pályázatok szakmai, tartalmi, valamint gazdasági szempontok szerinti véleményezését követően rangsorolásra kerülnek és a jelen pályázati kiírás 4. pontja szerint rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerülhetnek támogatásra.
Nem lehet nyertes pályázó, aki
- a pályázatát nem a jelen pályázati kiírás 13. pontjában meghatározott határidőben nyújtotta be,
- nem a jelen pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott célnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
- a hibásan vagy hiányosan beküldött pályázat esetében a hiánypótlás teljesítésére a jelen pályázati kiírás 14. pontja szerint a hiánypótlásra történő felszólításban meghatározott határidőben nem tesz eleget,
- nem tartozik a pályázat benyújtására jogosultak körébe,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek.
A pályázati kiírásban meghatározott határidő előtt megkezdett tevékenységre visszamenőleges költségvetési támogatás nem igényelhető.

16. Miniszteri döntés, értesítés a döntésről:
A támogatási igények elbírálására 2017 júniusában kerül sor. A támogatás odaítéléséről a nemzeti fejlesztési miniszter egyedileg dönt. A miniszteri döntésről a nyertes pályázók a döntést követő 7 napon belül, elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mail címre érkező értesítésen keresztül kapnak tájékoztatást. A támogatásban nem részesülő Pályázók ugyancsak elektronikus úton értesülnek a döntésről.
Pályázó a támogatói döntéstől Kedvezményezettnek minősül.
A támogatásban részesülő pályázat esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval közzétételre kerül a pályázati portálon, a Kedvezményezett külön hozzájárulása nélkül.

17. Kifogás
A döntés ellen a pályázó az Ávr. 102/D. §-a szerint kifogást nyújthat be.

18. Tájékoztató helyszíni ellenőrzésről
Az Ávr. 100. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az általa meghatalmazott szervek vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, illetve külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben helyszíni és a bekért dokumentumok alapján ellenőrizni.

19. A támogatás folyósítása és a támogatás felhasználása:
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Kedvezményezett megfeleljen az Áht-ban és az Ávr-ben meghatározott követelményeknek. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a Kedvezményezett fizetési számlájára előfinanszírozás formájában történik, utólagos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettség mellett.

20. A támogatási szerződés:
Támogató a Kedvezményezettel támogatási szerződést köt, amely tartalmazza többek között a támogatás folyósításának és felhasználásának feltételeit, a szakmai beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségeket, ideértve a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, a szerződésszegés következményeit, a támogatás felhasználásának ellenőrzését.
A támogatás Pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatási szerződés tartalmazza.

21. A Pályázók a Pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatban további részletes tájékoztatást a 7hataron@nfm.gov.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhetnek.
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/tizedevel-tobb-tamogatas-nyerheto-el-a-hataron-atnyulo-kerekparturak-szervezesehez

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum