Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek szakmai programjának támogatása - Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium / NEA-UN-13-SZ
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
03/25/2013
Érvényes:
03/25/2013
Tárgymutató:
civil szervezetek programtámogatása - új nemzedékek jövőjéért / NEA-UN-13-SZ
Pályázhat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP ÚJ NEMZEDÉKEK JÖVŐJÉÉRT KOLLÉGIUM "CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA" c. PÁLYÁZATI KIÍRÁSA (Pályázat kiírás kódja: NEA-UN-13-SZ)

Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására1.
1Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2013. évi szakmai pályázatokhoz" (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a http://www.emet.gov.hu linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

2. A támogatható tevékenységek
Minden olyan tevékenység, amely az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése;
II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;
III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a "Nemzeti Együttműködési Alap" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.
A Új nemzedékek jövőjéért kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190 632 000 Ft támogatást oszthat szét az alábbi bontásnak megfelelően:

4. A pályázat benyújtásának alapvető feltételei
Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg mértékéig nyújtható.
A Tanács 8/2013. (01. 09.) döntése alapján egy pályázó2 a 2013. költségvetési évben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb 7,5 millió Ft szakmai támogatásban részesülhet. A Tanács 9/2013. (01. 09.) döntése alapján egy pályázó a 2013. költségvetési év terhére a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb összesen 10 millió Ft támogatásban részesülhet (a támogatási összeg megállapításánál figyelembe kell venni a NEA-13-M pályázaton elnyert összeget). Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégium a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatja azt fel.
2Együttesen benyújtott támogatási igény esetén a társpályázóra jutó összeget kell figyelembe venni. 3Az egyesület különös formája: tagja kizárólag alapítvány illetve egyesület lehet; amennyiben a szervezet elnevezésében a "szövetség" szó szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik (ha alapítványon, egyesületen kívül más - pl. természetes személy - tagja is van, akkor nem minősül szövetségnek)

5. Pályázók köre
5.1 Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Civil tv. 59. § (2) bek. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség3 vagy
3Az egyesület különös formája: tagja kizárólag alapítvány illetve egyesület lehet; amennyiben a szervezet elnevezésében a "szövetség" szó szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik (ha alapítványon, egyesületen kívül más - pl. természetes személy - tagja is van, akkor nem minősül szövetségnek)
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget).
5.2 Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása:
NEAr. 1. melléklet
nevelés és oktatás,
képességfejlesztés,
gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
gyermek- és ifjúságvédelem,
egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés,
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kábítószer-megelőzés,
természet- és környezetvédelem
területén működő civil szervezet.
5.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
szakszervezetek,
pártok,
párt által alapított alapítványok,
párt részvételével létrehozott egyesületek,
munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
biztosító egyesületek,
egyházak,
közalapítványok,
jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
civil társaságok,
továbbá azon civil szervezetek, amelyek működési pályázatukat másik kollégiumhoz nyújtották be a NEA-13-M kiírásra. Nem nyújthatnak be pályázatot az 5.1. pontnak meg nem felelő civil szervezetek. Nem nyújtható be együttes pályázat, amennyiben a pályázat célja nem a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása. Civil tv. 56. § (1) bek. c) pont és (4) bek., NEAr. 2. § u) bek.
5.4 Pályázatból kizárt szervezetek
Nem biztosítható költségvetési támogatás annak a civil szervezetnek, amely az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. Ávr. 76. § (3) bek.
5.5 Érvénytelenségi okok
Civil tv. 62. § (2) bek.; NEAr. 3. § (5) bek., 24. § (1) bek. b), (2) bek.; 1. melléklet
- a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;
- a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya;
- a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;
- a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a http://www.birosag.hu oldalon feltöltésre;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére4;
4Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben (és az EPER regisztrációs nyilatkozattal összhangban), az új képviselő is elfogadható benyújtóként.
- ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (Jelen kiírás a 2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a NEA-12 pályázati programokhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot);
- a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata;
- ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata;
- ha a pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;
- együttesen benyújtott pályázat esetében, ha a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban is társpályázó volt.
Egyéb feltételek: Nem nyújthat be pályázatot az a közhasznú jogállású civil szervezet, amelynek éves bevétele az utolsó (számviteli beszámolóval alátámasztott módon) lezárt üzleti évben meghaladja az 50 millió forintot. NEAr. 14. § (1) bek. Egy pályázó jelen pályázati kiírásra összesen legfeljebb 3 db pályázatot nyújthat be: a) legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy
b) legfeljebb 2 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel).5 Együttesen benyújtott támogatási igény esetén határon túli civil szervezet csak egy pályázatban szerepelhet társpályázóként. Költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbival megegyező kollégiumhoz szükséges benyújtani. Jelen pályázati kiírás a 2013. költségvetési évet érinti, ezért a 2013. évi működési pályázatokhoz (NEA-13-M) szükséges igazodni a kollégium vonatkozásában. Ha a NEA-13-M kiírásra pályázatot nyújtott be, a pályázó jelen pályázatot csak ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthatja be.
5 NEAr. 2. § u) együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 56. § (4) bekezdése alapján benyújtott támogatási igény;

6. A támogatási időszak, a támogatás formája
Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: 2013. június 1. - 2014. március 31. A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történhet. Áht. 52. § (1) A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az "Útmutató a NEA 2013. évi pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolásához" című segédlet tartalmazza.

7. Pénzügyi feltételek
7.1 A támogatás mértéke
A kollégium jelen pályázaton nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek támogatásból finanszírozható teljes összege nem éri el az igényelt összeg 2/3 részét. NEAr. 11. § (5) bek. 7
A támogatásról történő döntés során a támogatást igénylő által benyújtott támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatás esetében az igényt a kollégium által meghatározott költségcsökkentések végrehajtását követően a NEAr. 7. melléklet szerint elkészített költségvetési tervben költségsoronként (önrész és támogatási összeg tekintetében egyaránt) arányosan kell csökkenteni. NEAr. 4. § (5) bek. A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legnagyobb és legkisebb összegét a 4. pont szerinti táblázat határozza meg.
Jelen pályázat keretében az elvárt önrész legkisebb mértékét a 4. pont szerinti táblázat határozza meg. Önrésznek minősül minden, az Alapból folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 76. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben - különösen a közérdekű önkéntes munka6 igazolásával - vagy készpénzben. NEAr. 11. § (4) bek. Önrésznek minősül, de nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből (pl. minisztériumoktól, elkülönített állami alapokból) kapott más költségvetési támogatás. Ávr. 76. § (2) bek. Az önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.
6 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét (a pályázat kiírásakor ez óránként 612,5 Ft) kell figyelembe venni a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján.
7.2 A finanszírozás módja
Jelen pályázat keretében visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek. Előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén a támogatásból a támogatási időszak kezdő napjától felmerült költségek finanszírozhatók. NEAr. 3. § (1) bek. e) pont; Ávr. 78. § (2) bek. Részletekben lehet az olyan költségvetési támogatást kifizetni, amelynek összege meghaladja a három millió forintot. Ávr. 78. §

8. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 6. melléklete szerinti, - a Civil tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült - költségek elszámolhatóak a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató.

9. Támogatásból el nem számolható költségek köre
A támogatás terhére kizárólag azok a NEAr. 6. mellékletében meghatározott, továbbá a 8. pontban meghatározott költségek számolhatók el, amelyek a támogatási időszakon belül merültek fel. Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. 8
Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó általános, szakmai programhoz nem rendelhető működési költségei. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (áfa visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).

12.2 Az érvényesség megállapítása
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel.
Az Alapkezelő kizárólag formai szempontból vizsgálja a benyújtott pályázatokat.
A NEA pályázatai esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja. NEAr. 3. § (5) bek.

12.3 A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok szakmai (tartalmi) bírálatát a NEA Új nemzedékek jövőjéért kollégium végzi a 2. sz. melléklet szerinti szempontok alapján. Az Alapkezelő a támogatási igény benyújtási határidejének lejártát követő hatvan7 napon belül megküldi az illetékes kollégium részére döntéshozatal céljából az érvényes támogatási igények adatait tartalmazó listát. A pályázatok tartalmi elbírálása pontozás alapján történik. A bírálólap jelen pályázati kiírás 2. sz. melléklete. A kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Minden szakmailag elfogadható pályázathoz kapcsolódóan a kollégium meghatározza, hogy mekkora (a támogatási igényben szereplőnél kisebb vagy egyenlő) támogatási összegben részesül a pályázó, amennyiben a pályázóra vonatkozó keret rendelkezésre áll. A kollégium a bírálat során az alábbi támogató döntéseket hozhatja:
7Bár az Alapkezelőnek a pályázat beérkezésétől számítva 15 nap áll rendelkezésre a formai bírálatra, a jogorvoslati lehetőség miatt a végleges lista az érvényes pályázatokról csak később, a beadási határidőtől számított hatvan nap múlva áll rendelkezésre.
- a szakmailag megfelelő pályázat támogatása;
- a szakmailag megfelelő pályázat feltételes (várólistás) támogatása
A kollégium további döntése lehet a tartalmi bírálat során:
- a pályázat elutasítása.
Jelen pályázat esetében tartalmi hiánypótlásra nincs lehetőség.

13. Az elbírálás határideje
A kollégium a formai bírálatot (az érvényes pályázatok adatait tartalmazó végleges lista kézhezvételét) követően az érvényes támogatási igények végleges adatait tartalmazó lista kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt. NEAr. 4. § (2) bek.

14. Pályázók döntést követő kiértesítése
A kollégiumi támogatási döntés meghozatalát és a Tanács elnökének egyetértő nyilatkozatát követően az Alapkezelő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a döntésről. Támogatási igény feltételes elfogadása továbbá elutasító döntés esetén az Alapkezelő elektronikus úton küld értesítést öt napon belül (a döntési lista aláírását követően), amely tartalmazza a feltételes támogatás feltételeit, illetve az elutasítás indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a NEA honlapján, a http://www.civil.kormany.hu -n, illetve a http://www.emet.gov.hu honlapon is közzétételre kerülnek. Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapkezelő tájékoztatja a támogatást igénylő civil szervezetet és egyben megküldi a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat.

15. Jogorvoslati lehetőség
A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási 13
szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást az Alapkezelő címére postai úton, de az emberi erőforrások miniszterének címezve kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított öt munkanapon belül.
Ávr. 90. §

16. Szerződéskötés
A támogatási döntésről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját, valamint a támogatási szerződés tervezet példányait. A támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete az Általános Szerződési Feltételek.
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van lehetőség.
Ávr. 71. § (1) bek.; NEAr. 5. § (1), (3) bek.
Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a támogató által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztását kimenti és az a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.
Ávr. 71. § (2) bek.
A döntéskor megítélt összeg legalább 10%-ának mértékéig önrészt kell biztosítani (vagyis az igényelt és megítélt összeg arányában csökkenthető az elvárt önrész összege is). A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint.
Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az Alapkezelő a kedvezményezettet 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, az Alapkezelő tájékoztatja a kollégiumot.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő által előkészített támogatási szerződést az Alapkezelő köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 napon belül kerül sor.
Szerződéskötés után a kedvezményezett szervezetnek lehetősége van költségvetésének módosítására. Azonban új sor nyitására nincs lehetőség, kizárólag a kollégium által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni.

17. A támogatás folyósítása
A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő szervezet előfinanszírozásra vonatkozó kérelme hiányában utófinanszírozás.
NEAr. 3. § (1) e), 4. § (6) bek.
A folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő szervezetet terhelő köztartozás összege visszatartásra kerül és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírásra kerül.
Áht. 52. § (3) bek.
A támogatás folyósításának feltételeit a NEAr. rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a kollégium határozza meg. A kifizetés feltételeit a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.
Előfinanszírozás esetén a támogatási összeg átutalása a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül, utófinanszírozás esetén az elszámolás elfogadását követően kerül sor.
Részletekben történő finanszírozás esetén a finanszírozás ütemezését a támogatási szerződés tervezet tartalmazza.
18. A támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó feltételek
18.1 Módosítási kérelem
A kedvezményezett a támogatási szerződés adatainak változása esetén köteles módosítási kérelmet benyújtani az EPER-ben.
Szerződéskötés után a kedvezményezett szervezetnek lehetősége van költségvetésének módosítására. Azonban új sor nyitására nincs lehetőség, kizárólag a kollégium által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni.
A költségvetési fősorain 10% feletti eltérés esetén szerződésmódosítás szükséges, lefelé korlátlan mértékben el lehet térni.
18.2 Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az releváns:
a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
honlap működtetése esetén, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatóként történő megjelenítése;
esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
18.3 Elszámolás
A kedvezményezettek a támogatás és az elvárt önrész felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a Pályázati Útmutató ad tájékoztatást.
I. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pénzügyi elszámolás része:
a) a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó számlaösszesítő,
b) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban (a bruttó 100 000 Ft. alatti pénzügyi dokumentum-másolatokat nem szükséges beküldeni, de a számlaösszesítőre fel kell vezetni és az eredeti példányt záradékolni is kell), 15
c) kifizetést igazoló bizonylatok, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumok (a bruttó 100 000 Ft alatti pénzügyi dokumentum-másolatokat nem szükséges beküldeni)
d) az Ávr. 80 § (4) bekezdése értelmében a pénzügyi teljesítési nyilatkozat beküldése.
II. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szakmai beszámoló része:
a) elektronikus szakmai adatlap,
b) kötelezően előírt, vagy a pályázati programban vállalt dokumentumok (kiadványok, szórólapok, stb.)
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a http://www.civil.kormany.hu és a http://www.emet.gov.hu honlapokról.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban: elszámolás) benyújtásának (postára adás) végső határideje a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszak leteltét követő 30. nap. NEAr. 6. §
Szabályszerű elszámolás esetén az Alapkezelő a kézhezvételt követő hatvan napon belül értesíti az elszámolás benyújtóját az elszámolás elfogadásáról. A kollégium részére az el nem fogadott elszámolással kapcsolatos előterjesztés az elszámolás kézhezvételét követő hatvan napon belül kerül megküldésre. NEAr. 7. § (1) bek.
Amennyiben a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő szervezetet terhelő köztartozás összege visszatartásra került, a kedvezményezett támogatási szerződésben foglalt beszámolási kötelezettsége a teljes megítélt összeg vonatkozásában fennáll, így az a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozásra is kiterjed.
18.3.1. Szakmai beszámoló
A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A kedvezményezettnek a szakmai beszámoló adatlapot az EPER-ben kell kitöltenie. A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes programterv az elszámolásban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.
18.3.2. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítő valamint teljességi nyilatkozat melléklettel együtt kell benyújtania az EPER pénzügyi elszámolás moduljának használatával.
18.4 Helyszíni ellenőrzés
Az Alapkezelőnek és egyes szervezeteknek (pl. Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.

19. Lezárás
Előfinanszírozott pályázati program esetén: a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadásával kerül sor a pályázat lezárására. A pályázati program lezárásának tényéről az Alapkezelő értesíti a kedvezményezettet, egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.
Utófinanszírozott pályázati program esetén: a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadása után 15 napon belül kerül sor a támogatási összeg utalására és a pályázat lezárására.

20. Iratbetekintés
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatot igénylő azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
Nem teljesíthető az adatszolgáltatás az alábbi esetekben:
személyes adat, különleges adat (ide nem értve az érintett személy kérelmét);
üzleti titok;
minősített adat;
a döntés meghozatalát megelőzően a döntés megalapozását szolgáló adatok tekintetében, továbbá,
ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.

21. További információ
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak. A Civil Információs Centrumok elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. (http://civil.kormany.hu/admin/download/b/9b/50000/CIC_elerhetosegek.pdf)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
NEA Általános Szerződési FeltételekIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum