Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
hello holnap! Közösségek ereje pályázat
Kiíró:
Magyar Telekom Csoport
Határidő:
10/05/2012
Érvényes:
10/05/2012
Tárgymutató:
közösség értékteremtő és megtartó ereje
Pályázhat:
a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek - (a támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók: Alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


hello holnap! Közösségek ereje pályázat

A Magyar Telekom Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként - küldetésével összhangban - elkötelezett a fenntartható fejlődés elve mellett.
A 2010 decemberében elindított hello holnap! kezdeményezéssel a Magyar Telekom a fenntarthatóság fogalomkörét érthetően, könnyen befogadható módon, konkrét példákon keresztül szeretné a mindennapok részévé tenni, egyben felhívni a figyelmet arra, hogy az élhető jövő mindannyiunk közös felelőssége.
A Magyar Telekom adományozási kuratóriuma - a hello holnap! kuratórium - adományozási gyakorlatában és ezzel összefüggésben pályázati rendszerében is 2011-től változásokat vezetett be. Ezen változások lényege, hogy a kuratórium a fenntarthatóság témakörén belül, tematikus pályázatok kiírásával célzottan szeretné olyan, a társadalom számára fontos kérdésekre irányítani a figyelmet, melyek megoldását a vállalati és a civil szféra összefogásával látja megvalósíthatónak.
A fentiek minél hatékonyabb megvalósítása és széles körben való elterjesztése érdekében a hello holnap! kuratórium az előválogatott pályázatokat végső döntésre átadja a 2011 januárjában megalapított Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára.
Jelen pályázati kiírással a hello holnap! kuratórium a "Közösségek ereje" témakörében olyan szemléletformáló pályázatokat vár, melyek megvalósítása során megmutatkozik, hogy egy közösség részeként az egyén mindig nagyobb teljesítményre képes, mint egyedül. A pályázatokkal szembeni elvárás, hogy olyan kezdeményezést mutassanak be, mely egy település tagjainak aktív részvételével zajlik, önszerveződő módon jön létre, és célja, hogy megmutassa a közösség értékteremtő és megtartó erejét.
E cél érdekében a hello holnap! kuratórium összesen 8 000 000 forint támogatási keret rendelkezésre bocsátása mellett döntött.
Az egy támogatásra adható minimum összeg: 1 000 000 forint.

A pályázat témája:
Közösségek ereje
Jelen pályázati kiírással a Telekom olyan újító szellemű, alulról szerveződő, és gyakorlati példákat bemutató programokat vár, amelyek célzottan arra irányulnak, hogy "felrázzák" az egyéneket, és egyben arra serkenti őket, hogy észrevegyék a környezetükben meglévő értékeket, részt vegyenek azok megőrzésében, fejlesztésében, átadásában.
Hangsúlyok:
- Közösségformálás - hosszú távon működőképes, közösségépítő megmozdulások kezdeményezése, megvalósítása, életben tartása a valós és a digitális térben egyaránt
- önszerveződés
- aktív részvétel
- hatékonyabb együttműködés
- csapatszellem
- a különbségek könnyebb elfogadása
- bizalom erősítése
- társadalmi tőke - az összefogásban rejlő erő
- kis helyi közösségekben rejlő erő, azok értékteremtő ereje

Általános követelmények:
- a pályázó tartsa szem előtt a hello holnap! kezdeményezés alapvetéseit, miszerint:
- "hello holnap! Azt jelenti, felelős vagyok a tetteimért; rajtam is múlik, gyermekeink milyen világban élhetnek majd.
- hello holnap!, mert tudom, hogy én is tehetek a fenntarthatóságért, és ez nem teher, hanem lehetőség, amivel ha élni tudok, boldogabb ember leszek."
- olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, melyek megfelelnek a Telekomnál kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak. Lehetőség szerint az adott program megvalósításához használja fel a korszerű infokommunikációs technológiákat
- tartsa szem előtt az önkéntes és közösségalapú programokban rejlő lehetőségeket
- rendelkezzen a program saját fenntarthatóságára, továbbvitelére vonatkozó tervvel
- rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, megfelelő kompetenciákkal bíró csapattal
- a pénzügyi terv elkészítésénél kiemelten fókuszáljon a költséghatékonyságra
- a pályázat megvalósításának preferált időtartama 1 naptári év
A pályázatok elbírálásánál a Magyar Telekom, mint a hazai vezetőinfokommunikációs vállalat, kiemelten fontosnak tekinti az innováció megjelenését, valamint minden olyan kezdeményezést, amely a digitális felzárkózást segíti. Olyan programokat támogat a Telekom, amelyek innovatív, hatékony módszerek és eszközök felhasználásával valósítják meg a kitűzött célt.
Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek - (a támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók: Alapítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek)
Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.
A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges összeg 30%-ával. Ezen hányad maximum 35%-át teheti ki az önkéntes munka, a fennmaradó rész készpénzben rendelkezésre álló forrást jelent, melyet a pályázó biztosíthat egyéb pályázatokon nyert támogatásokból (állami, önkormányzati, uniós) kivéve más vállalatoktól származó támogatások. A program megvalósításához ezen felül felhasználhatóak egyéb szolgáltatás- vagy tárgyi eszköz adományok, illetve pro bono felajánlások, de itt is érvényes az egyéb vállalati támogatásokra vonatkozó kitétel.

A Magyar Telekom jelen pályázati kiírás alapján lehetővé teszi, hogy az általa biztosított adomány összeg legfeljebb 25%-át a nyertes szervezetek működési költségeik fedezésére használják fel.
A pályázatok értékelésekor a kuratórium az alábbi szempontok alapján hoz döntést:
- egyoldalas, a programot leíró vezetői összefoglaló (!)
- infokommunikációs technológiák alkalmazása (!)
- a pályázó közhasznúsági jelentése
- a pályázó szakmai háttere, referenciái, eredményei, a megvalósítás szakmai garanciái
- a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
- a program során megvalósításra kerülő, az önkéntességet támogató programelemek
- a program költségvetését alátámasztó dokumentumok (árajánlatokkal alátámasztott, hiteles költségterv), transzparencia
- a program aktualitása, egyedisége, megkülönböztető jellemzői (progresszivitása), innovatív jellege
- jó tapasztalatainak, és gyakorlatainak átadására teremtett lehetőségek
- a várt hatás mérésére vonatkozó módszertan

A támogatás már megvalósított programok utófinanszírozására nem nyújtható.
A pályázaton nyertes szervezetek kötelesek beszámolót készíteni a program megvalósítására vonatkozóan (akciók, részvétel, költségek, elért hatás), illetve tételes pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Telekom által adományozott összegre vonatkozóan, a transzparencia jegyében.

A beérkezett pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatok érékelése két szakaszban történik. A fenti bírálati szempontok alapján a hello holnap! kuratórium a pályázatokat előszűri és pontozza, majd a legmagasabb pontszámot elért pályázatokat előterjeszti a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára.
A bírálat során a legmagasabb pontszámot elért pályázóknak esetlegesen személyes prezentáción kell bemutatniuk pályázati programjukat.
A hello holnap! kuratórium és a Fenntarthatósági Média Klub döntőbizottsága döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.
Pályázni kizárólag a http://www.helloholnap.hu oldalon letölthető pályázati adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Word formátumban lehet benyújtani a helloholnap_tematikus@telekom.hu címre.
Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt és beszkennelt pályázati adatlapot feltétlenül csatolják a pályázathoz.
A projekt részletes leírását tartalmazó rész:
- az adott hiány-, vagy (krízis)helyzet ismertetése, a támogatás igényének indokai
- a program célcsoportja, jellemzőik, számuk, a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
- a szervezet megoldást nyújtó programterve, a megvalósulás várható hatása az ismertetett helyzetre, problémára
- a megvalósítás időbeli ütemezése
- teljes és részletes költségvetés (árajánlatokkal, megállapodás tervezetekkel alátámasztott hiteles költségterv)
- a szervezet kommunikációs terve
- a szervezet hivatalos képviselőjének szakmai önéletrajza
mellékletek nélkül maximum 5 oldal lehet.
A Magyar Telekom a sikeres pályázókkal adományozási megállapodást köt, melyben lefekteti a megítélt támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket.

A pályázatból többek között kizáró ok lehet:
- a program célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
- a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
- a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
- a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló bírósági igazolás másolata; a köztartozás-mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb közhasznúsági jelentései; szerződő fél nyilatkozata)

A pályázat beérkezésének határideje: 2012. október 5.

A pályázat elbírálásának időpontja: 2012. október 22.
Az elbírálás eredményeit a http://www.helloholnap.hu oldalon tesszük közzé. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük.Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.
A hello holnap! kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.csilla@telekom.hu) kizárólag írásban tehetik fel.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum