Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése / TOP-6.6.2-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
04/08/2016, 05/30/2016, 08/08/2016, 09/30/2016
Érvényes:
09/30/2016
Tárgymutató:
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése / TOP-6.6.2-15
Pályázhat:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312);
- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);
- Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371;
GFO 373);
- Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 111);
- Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, GFO 599).
- a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=61709


FELHÍVÁS
Szociális alapszolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városokban

A felhívás címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
A felhívás kódszáma: TOP-6.6.2-15

Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok, egyházak, civil és nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások részére, a nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása) és a gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális, minőségi fejlesztése, új szolgáltatások vagy új férőhelyek infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása érdekében a szolgáltatáshiányos településen élők számára.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítását, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre. A cél elérését a Kormány önkormányzatok, egyházak, civil és nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összegének legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a nappali szociális ellátások (elsősorban a magasabb szükségletű célcsoport tagok számára), a támogató szolgálat, a közösségi ellátások, az utcai szociális munka, házi segítségnyújtás valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ elérhetővé tételéhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
- a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban elsősorban a szegénység és mélyszegénység elleni küzdelem kihívásaival összefüggésben a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása.
A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.
Az intézkedés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) nevesített személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) nevesített személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgálat fejlesztését érinti. Az intézkedés célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
A nappali szociális ellátások (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport ellátása), a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése is - új intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével.
A támogatandó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások a Szociális törvény 57. § (1) c)-j) pontjaiban definiált szolgáltatások és a Gyermekvédelmi törvény 15. § (2) a)-c) pontjában nevesített szolgáltatások közül, az alábbiak:
- étkeztetés,
- közösségi ellátások,
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás,
- utcai szociális munka,
- nappali ellátás,
- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 4770 millió Ft
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 4 770 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza.
Jelen felhívás forrását Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése támogatható, különös tekintettel az alábbiakra:
- étkeztetés,
- közösségi ellátások,
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás,
- utcai szociális munka,
- nappali ellátás,
- család-és gyermekjóléti szolgálat/központ.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
A támogatást igénylők köre a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁUF 2. fejezetében található Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) Aki, vagy amely az államháztartás alrendszereiből, vagy a strukturális alapokból jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelemben szereplő tevékenységekre vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le.
b) Nem rendelkezik az Esélyegyenlőségi tv. 31. § szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal/tervvel (társulás esetén településenkénti bontásban).
Az ÁUF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatási kérelemre:
a) Amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhoz.
b) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
c) Amelyben a meghatározott tevékenységek (építési, beruházási, fejlesztési elemek) a benyújtás időpontjában nem illeszkednek az érintett település hatályos rendezési tervéhez.
d) Annak a ingatlannak a fejlesztése, amely korábban ÚMFT, ÚSZT keretében szociális fejlesztésére vagy akadálymentesítésre - az adott épületre/épületrészre - vonatkozóan támogatásban részesült, kizárólag akkor támogatható ha a fejlesztési igény az intézmény meglévő kapacitásainak bővítésére vagy minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi ÚMFT/ÚSZT pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelemek benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
A kiválasztási kritériumok és kiválasztási eljárásrend a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében találhatók.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57037
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum