Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil Szervezetek Működési Célú Támogatása 2013 / NEA-13-M
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
12/10/2012
Érvényes:
12/11/2012
Tárgymutató:
civil szervezetek működési támogatása
Pályázhat:
egyesületek, alapítványok, szövetségek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>


A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP „CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA 2013” c. PÁLYÁZATI KIÍRÁSA (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

A Közösségi környezet Kollégium; a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium; Nemzeti összetartozás Kollégium; a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium valamint az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet
alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására1.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a „Pályázati Útmutató a NEA 2013. évi működési pályázatokhoz” (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a www.emet.gov.hu linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.

2. A támogatható tevékenységek
A projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.
A Kollégiumok az arra érdemes pályázatok között összesen a 2013. évi támogatási forrás 60%-át (az előirányzat teljes összegének 54%-át; a továbbiakban: működési keret) oszthatják szét az alábbi bontásnak megfelelően:

4. A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei (a működési támogatási keret %-ában)
Adománnyal kapcsolatos normatív elbírálású keret: a működési keret 1/6-od része2

Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg mértékéig nyújtható.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégiumok a nem szövetségként működő egyesületek, továbbá alapítványok támogatására használhatják azt fel.
5. Pályázók köre
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek Civil tv. 59. § (2) bek.
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

Nem nyújthatnak be pályázatot:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
- biztosító egyesületek,
- egyházak,
- közalapítványok,
- jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
- civil társaságok.

5.2. Pályázatból kizárt szervezetek
Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának évében, illetve a 2013-as költségvetés évben költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. Civil tv. 59. § (3) bek. Nem biztosítható költségvetési támogatás annak a civil szervezetnek, amely az előző években a támogató által azonos célra (működésre) biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. Ávr. 76. § (3) bek.
5.3. Érvénytelenségi okok
Civil tv. 62. § (2) bek.; NEAr. 3. § (5) bek., 24. § (1) bek. b), (2) bek.; 1. melléklet
- a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;
- a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya;
- a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás;
- a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a www.birosag.hu oldalon feltöltésre;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2012-ben) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;
- ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (Jelen kiírás a 2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a megelőző pályázati programhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot);
- a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata;
- ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata
- ha a pályázó a költségtérítés (pályázati díj) határidőben történő átutalását elmulasztotta.

Egyéb feltételek: A határon túli civil szervezet működési célú támogatásnak nem lehet kedvezményezettje. Civil tv. 56. § (4) bek. és 59. § (4) bek. Az Alap terhére csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon közhasznú jogállású civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja az ötvenmillió forintot. Civil tv. 57. § (1) bek. ésNEAr. 14. § (1) bek. Egy szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot nyújthat be, továbbá költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbival megegyező kollégiumhoz szükséges benyújtani.(Jelen pályázati kiírás a 2013. költségvetési évet érinti, ezért a 2012. évben benyújtott pályázatokhoz nem szükséges igazodni a kollégium vonatkozásában. Más tevékenység-megjelölés esetén azonban az EPER regisztrációs nyilatkozat módosítása szükséges lehet. A 2013-as NEA pályázatok vonatkozásában szakmai pályázatot csak ugyanahhoz a kollégiumhoz lehet majd benyújtani, amelyhez a jelen kiírásra pályázatot nyújtott be a pályázó.)

6. A támogatási időszak, a támogatás formája
6.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatási időszak a pályázó által a pályázatban megjelölt tevékenységi kör alapján, a megfelelő Kollégium támogatásához kapcsolódó időszak (lásd 2. oldal táblázata).
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történhet. Áht. 52. § (1) A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az „Útmutató a NEA 2013. évi pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.

7. Pénzügyi feltételek
7.1. A támogatás mértéke
A civil szervezet működéséhez a Kollégium nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek támogatásból finanszírozható teljes összege nem éri el a 250.000,- Ft-ot, azaz a kettőszázötvenezer forintot. NEAr. 12. § (4) bek. A támogatásról történő döntés során a támogatást igénylő által benyújtott támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatás esetében az igényt a kollégium által meghatározott költségcsökkentések végrehajtását követően a NEAr. 7. melléklet szerint elkészített költségvetési tervben költségsoronként arányosan kell csökkenteni. NEAr. 4. § (5) bek. A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legnagyobb összege 4.000.000,- Ft. A támogatás legkisebb összege 250.000,- Ft, NEAr. 12. § (4) bek.
Jelen pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben - különösen a közérdekű önkéntes munka5 igazolásával - vagy készpénzben. NEAr. 11. § (4) bek. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből (pl. minisztériumoktól, elkülönített állami alapokból) kapott más költségvetési támogatás. Ávr. 76. § (2) bek. A saját forrással a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.

7.2. A finanszírozás módja
Jelen pályázat keretében visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek. Előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén a támogatásból a támogatási időszak kezdő napjától felmerült költségek finanszírozhatók. NEAr. 3. § (1) bek. e) pont; Ávr. 78. § (2) bek.

8. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 6. melléklete szerinti, - a Civil tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült - költségek elszámolhatóak a civil szervezet működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségekről részletes tájékoztatást nyújt a Pályázati Útmutató. Jelen pályázat terhére- a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló - működési költség számolható el.

9. Támogatásból el nem számolható költségek köre
A támogatás terhére kizárólag azok a NEAr. 6. mellékletében meghatározott, továbbá a 8. pontban meghatározott költségek számolhatók el, amelyek a támogatási időszakon belül merültek fel. Nem számolható el az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó által szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei. Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei. Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).

10. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER)
Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer, melyet EPER-nek rövidítünk, alkalmas a pályázatok internetes benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követésére, a pályázattal és a pályázatot benyújtó szervezettel kapcsolatos adatok nyilvántartására. Az egyszerű regisztrációval naprakészen figyelheti pályázatainak aktuális állapotát (státuszát) vagy az Alapkezelőhöz benyújtott dokumentumokat.
Az EPER-t legkönnyebben úgy éri el, ha a www.emet.gov.hu oldalon az EPER feliratra kattint vagy begépeli ezt a címet: http://www.eper.hu/webeper/PALY/PalyBelep.aspx

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá a költségtérítés megfizetésével érhető el. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!
11.1. Regisztrációs Nyilatkozat
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az EPER használatához, a regisztrációs folyamat elvégzéséhez további segítséget nyújt a (www.emet.gov.hu) oldalról letölthető „Felhasználói kézikönyv” is.
Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1054 Budapest, Báthory u. 10.) legkésőbb a jelen pályázat beadási határideje napján kell megküldeni! Ha 2012. évre érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, az EPER-ből kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1054 Budapest, Báthory u. 10.) legkésőbb a jelen pályázat beadási határideje napján kell megküldeni! Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.
11.2. Költségtérítés
A pályázat benyújtásának feltétele a költségtérítés (pályázati díj) átutalása. Ennek összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Tekintettel arra, hogy jelen pályázat a 2013. költségvetési év keretére vonatkozik, a költségtérítést akkor is meg kell fizetni, ha a szervezet 2012-ben valamely pályázatához (pl. NEA, NTP, NEMZ, stb.) kapcsolódóan már fizetett díjat (EPER regisztrációs díj, pályázati díj, stb.). A költségtérítést átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-01451461-00000000. A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, illetve a „NEA-2013” megjelölést a beazonosíthatóság érdekében!
11.3. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
11.4. Elektronikus pályázati adatlap
Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A pályázat benyújtásáig az EPER rendszerbe fel kell tölteni a pályázó szervezet 2011. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű (teljes terjedelmében olvasható) digitális másolatát. Nem kell csatolni a számviteli beszámolót, ha: a) a pályázat benyújtásáig 2012. év folyamán már korábban csatolta a 2011. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát és az EPER rendszerben az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható vagy
b) a pályázat benyújtásáig www.birosag.hu oldalon elérhetővé vált a pályázó szervezet 2011. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata és az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szerződéskötésig szükséges megküldeni az Alapkezelő részére a számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (érkeztető bélyegzővel ellátott irat vagy ajánlott küldeményként feladott levél feladóvevénye) egyszerű másolatát.
11.5. A pályázat benyújtási határideje
Az egyes kollégiumokhoz tartozó beadási határidőket A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei c. táblázat (4. pont) tartalmazza.

12. A pályázat formai vizsgálata és tartalmi bírálata
12.1. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (azaz véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A támogatási igény Alapkezelő általi formai vizsgálatára, annak beérkezésétől számított 15 napon belül kerül sora beérkezés sorrendjében. NEAr. 3. § (5) bek. A formai bírálat szempontjait az alábbi táblázatban olvashatja. Úgy készítettük el a táblázatot, hogy annak segítségével már a pályázat beadása előtt önellenőrzést végezhet. Mivel a táblázatban olvasható szempontok szerint fogja az Alapkezelő a beérkezett pályázatok formai követelményeit ellenőrizni, majd érvényességi megállapítást tenni, ezért javasoljuk, hogy ellenőrizze végig pályázatát beküldés/véglegesítés előtt! A formai bírálat szempontjai, ellenőrző listája:
12.2. Az érvényesség megállapítása
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Az Alapkezelő kizárólag formai szempontból vizsgálja a benyújtott pályázatokat. A NEA pályázatai esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja. NEAr. 3. § (5) bek.
12.3. Adományhoz kapcsolódó normatív kiegészítés
Az adományhoz kapcsolódó normatív kiegészítés része a működési támogatási igénynek (pályázatnak).
Amennyiben a pályázathoz mellékelt, a pályázat benyújtását megelőző évre (2011-re) vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült6, a civil szervezet jogosult az adományhoz kapcsolódóan –az adomány összegének 5%-áig - működési támogatásra. (Arra való jogosultság esetén az adományhoz kapcsolódó támogatási igényt az érkezés sorrendjében tartalmi bírálat nélkül ki kell elégíteni. Ha a pályázó adományhoz kapcsolódó normatív kiegészítést igényelt, de arra nem jogosult, illetve ha ezt az igényt a teljes támogatási összeg meghaladja, kollégiumi bírálatra kerül sor azzal, hogy a támogatási igényből nem kerül levonásra a jogosulatlanul igényelt normatív kiegészítés összege.) Civil tv. 56. § (1) bek. a); NEAr. 12. § (3) bek.
12.4. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok szakmai (tartalmi) bírálatát a NEA kollégiumai végzik a 2. sz. melléklet szerinti szempontok alapján. Az Alapkezelő a támogatási igény benyújtási határidejének lejártát követő hatvan7 napon belül megküldi az illetékes kollégium részére döntéshozatal céljából az érvényes támogatási igények adatait tartalmazó listát. A pályázatok tartalmi elbírálása pontozás alapján történik. A bírálólap jelen pályázati kiírás melléklete. A kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Minden szakmailag elfogadható pályázathoz kapcsolódóan a kollégium meghatározza, hogy mekkora (a támogatási igényben szereplőnél kisebb vagy egyenlő) támogatási összegben részesül a pályázó, amennyiben a pályázóra vonatkozó keret rendelkezésre áll. A kollégium a bírálat során az alábbi támogató döntéseket hozhatja:
- a szakmailag megfelelő pályázat támogatása;
- a szakmailag megfelelő pályázat feltételes (várólistás) támogatása
A kollégium további döntése lehet a tartalmi bírálat során:
- a pályázat szakmai tartalmának hiánypótoltatása (a végül hiánypótolt, szakmailag megfelelő pályázat kizárólag várólistára kerülhet);
- a pályázat elutasítása.
A kollégium a tartalmi hiánypótlási döntéssel érintett szervezetek listájáról a hiánypótlás elvárt tartalmának meghatározása mellett értesíti az Alapkezelőt. A hiánypótlási felhívást az Alapkezelő az EPER-en keresztül juttatja el az igénylőnek. A hiánypótlást nyolc napon belül kell a civil szervezetnek az EPER-ben elvégezni.
13. Az elbírálás határideje
A kollégium a formai bírálatot (az érvényes pályázatok adatait tartalmazó végleges lista kézhezvételét) követően az érvényes támogatási igények végleges adatait tartalmazó lista kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt, amennyiben tartalmi hiánypótlásra nincs szükség. NEAr. 4. § (2) bek.
14. Pályázók döntést követő kiértesítése
A kollégiumi támogatási döntés meghozatalát és a Tanács elnökének egyetértő nyilatkozatát követően az Alapkezelő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a döntésről. Támogatási igény feltételes elfogadása továbbá elutasító döntés esetén az Alapkezelő elektronikus úton küld értesítést öt napon belül (a döntési lista aláírását követően), amely tartalmazza a feltételes támogatás feltételeit, illetve az elutasítás indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NEA honlapján, a www.civil.kormany.hu-n, illetve a www.emet.gov.hu honlapon is közzétételre kerülnek. Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapkezelő felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére és egyben megküldi a támogatási szerződés tervezetét.
15. Jogorvoslati lehetőség
A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást az Alapkezelő címére postai úton, de az emberi erőforrások miniszterének címezve kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított öt munkanapon belül. Ávr. 90. § (1) bek.
16. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját, valamint a támogatási szerződés példányait. A támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete az Általános Szerződési Feltételek. A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van lehetőség. Ávr. 71. § (1) bek.; NEAr. 5. § (1), (3) bek. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a támogató által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztását kimenti és az a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. Ávr. 71. § (2) bek. A döntéskor megítélt összeg legalább 10%-ának mértékéig saját forrást kell biztosítani (vagyis az igényelt és megítélt összeg arányában csökkenthető a vállalt saját forrás mértéke is). A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint. Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az Alapkezelő a kedvezményezettet 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, az Alapkezelő tájékoztatja a kollégiumot. A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő által előkészített támogatási szerződést az Alapkezelő köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 napon belül kerül sor. Szerződéskötés után a kedvezményezett szervezetnek lehetősége van költségvetésének módosítására. Azonban új sor nyitására nincs lehetőség, kizárólag a kollégium által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni.
17. A támogatás folyósítása
A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő szervezet előfinanszírozásra vonatkozó kérelme hiányában utófinanszírozás. NEAr. 3. § (1) e), 4. § (6) bek.
A folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő szervezetet terhelő köztartozás összege visszatartásra kerül és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírásra kerül. Áht. 52. § (3) bek. A támogatás folyósításának feltételeit a NEAr. rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a kollégium határozza meg. A kifizetés feltételeit a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza. Előfinanszírozás esetén a támogatási összeg átutalása a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül, utófinanszírozás esetén az elszámolás elfogadását követően kerül sor.
18. A támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó feltételek
18.1. Módosítási kérelem
A kedvezményezett a támogatási szerződés adatainak változása esetén köteles módosítási kérelmet benyújtani az EPER-ben.
18.2. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az releváns:
- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- honlap működtetése esetén, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatóként történő megjelenítése;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
18.3. Elszámolás
A kedvezményezettek a támogatás (beleértve a normatív, adomány utáni kiegészítést) és az elvárt saját forrás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a Pályázati Útmutató ad tájékoztatást. I. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pénzügyi elszámolás része: a) a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó számlaösszesítő, b) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban (a 100.000.-Ft. alatti pénzügyi dokumentum-másolatokat nem szükséges beküldeni, de a számlaösszesítőre fel kell vezetni és az eredeti példányt záradékolni is kell), c) kifizetést igazoló bizonylatok, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumok, d) az Ávr. 80 § (4) bekezdése értelmében a pénzügyi teljesítési nyilatkozat beküldése. II. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szakmai beszámoló része: a) elektronikus szakmai adatlap, b) kötelezően előírt, vagy a pályázati programban vállalt dokumentumok (kiadványok, szórólapok, stb.)
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.civil.kormany.hu és a www.emet.gov.hu honlapokról. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban: elszámolás) benyújtásának (postára adás) végső határideje a támogatási időszak leteltét követő 30. nap, de legkésőbb a 2. oldal táblázata szerinti napot követő harmincadik nap. NEAr. 6. § Szabályszerű elszámolás esetén az Alapkezelő a kézhezvételt követő hatvan napon belül értesíti az elszámolás benyújtóját az elszámolás elfogadásáról. A kollégium részére az el nem fogadott elszámolással kapcsolatos előterjesztés az elszámolás kézhezvételét követő hatvan napon belül kerül megküldésre. NEAr. 7. § (1) bek. Amennyiben a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő szervezetet terhelő köztartozás összege visszatartásra került, a kedvezményezett támogatási szerződésben foglalt beszámolási kötelezettsége a teljes megítélt összeg vonatkozásában fennáll, így az a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozásra is kiterjed.
18.3.1. Szakmai beszámoló
A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását mutatja be. A kedvezményezettnek a szakmai beszámoló adatlapot az EPER-ben kell kitöltenie. A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes programterv az elszámolásban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.
18.3.2. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események költségeit igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítő valamint teljességi nyilatkozat melléklettel együtt kell benyújtania az EPER pénzügyi elszámolás moduljának használatával.
18.4. Helyszíni ellenőrzés
Az Alapkezelőnek és egyes szervezeteknek (pl. Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
19. Lezárás
Előfinanszírozott pályázati program esetén: a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadásával kerül sor a pályázat lezárására. A pályázati program lezárásának tényéről az Alapkezelő értesíti a kedvezményezettet, egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is. Utófinanszírozott pályázati program esetén: a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadása után 15 napon belül kerül sor a támogatási összeg utalására és a pályázat lezárására.
20. Iratbetekintés
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) szabályai alapján lehetséges. Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatot igénylő azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével. Nem teljesíthető az adatszolgáltatás az alábbi esetekben:
- személyes adat, különleges adat (ide nem értve az érintett személy kérelmét);
- üzleti titok;
- minősített adat;
- a döntés meghozatalát megelőzően a döntés megalapozását szolgáló adatok tekintetében, továbbá,
- ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
21. További információ
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921, 06-1-795-2936, 06-1-795-2887 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak. A Civil Információs Centrumok elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza (http://civil.kormany.hu/admin/download/9/71/50000/20121003_CIC_elerhetosegek.pdf).

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás
Pályázati útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum