Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Roma szakkollégiumok támogatása (KMR) / TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KMR
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
07/31/2012
Érvényes:
07/31/2012
Tárgymutató:
roma szakkollégiumok támogatása, Közép-Mo. / TÁMOP 4.1.1.D
Pályázhat:
- kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, illetve
- a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66. §-a alapján szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő diákotthonok és azok fenntartói pályázhatnak.
Pályázatot kizárólag azon szervezetek nyújthatnak be, melyek jogi formája KSH besorolással (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény
553 Egyház önálló szervezete
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 4.1.1.D-12 jelű, „Roma szakkollégiumok támogatása” című pályázatok adatlapjának esélyegyenlőségre vonatkozó része pontosításra került.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Roma szakkollégiumok támogatása
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP 4.1.1.D-12/1/KMR

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A1. Alapvető cél és háttér információ
A TÁMOP 4.1.1/D konstrukció általános célja az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció kitörési pontjához kapcsolódva és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. prioritástengelyének figyelembevételével a felsőoktatás minőségének javítása, a felsőoktatás szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében. Továbbá cél a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez. A szolgáltatások magukban foglalják a tehetséggondozást, a tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások biztosítását és fejlesztését. A felsőoktatás e szerinti tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítését és a felsőoktatás minőségjavítását szolgálja, illetve az egész életen át tartó tanulással összhangban ösztönzi a hallgatók munkaerőpiacra való belépését és a társadalmi integrációt.
A hátrányos helyzetű hallgatók számára a megszokott közoktatási környezetből való kikerülés, illetve a családi környezetből való kiszakadás, valamint a diploma megszerzéséhez szükséges magas szintű és sokrétű tudáshoz megfelelő jártasságok és készségek hiányossága magában rejti a felsőoktatásból való lemorzsolódás, illetve az évhalasztás veszélyét. Ennek elkerülése érdekében szükséges olyan szolgáltatások nyújtása és támogató környezet megteremtése, melyek többek közt a hallgatók alapkompetenciáit, szociális és informatikai készségeinek fejlesztését célozzák.
A szolgáltatásokat jelen pályázati kiírás szakkollégiumi működés keretében fejleszti és biztosítja a hallgatók számára: a 2011 márciusában elfogadott Szakkollégiumi Chartában rögzített elvek mentén működő szakkollégiumok a kollégium tagjainak megteremtik a megfelelő támogató és motiváló környezetet tanulmányaik folytatásához és elvégzéséhez, a társadalmilag érzékeny, jól informált értelmiségiek képzéséhez és az önkiteljesedés elősegítéséhez.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rögzíti a szakkollégium célját, alapelveit. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben jelenik meg első ízben a roma szakkollégium fogalma, valamint e törvény rögzíti annak lehetőségét, hogy a felsőoktatási intézménnyel együttműködve egyházi fenntartó is létesíthet roma szakkollégiumot.
Jelen pályázati felhívás keretében roma szakkollégiumnak tekintünk minden olyan szakkollégiumot, mely alapító okirata szerint roma szakkollégium és a felvételt nyert hallgatók legalább 60%-a roma származású.
A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára a szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, melyek tanulmányi eredményeik javítását és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. A már működő egyházi és állami felsőoktatási intézmények által alapított roma szakkollégiumok eddigi tapasztalatai alapján a közösségépítés, identitás erősítését szolgáló programelemek (történelem és kultúra megismerése, nyelv elsajátítása) és az elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások biztosítása hozzájárul a hallgatók felsőoktatási sikereihez, a diploma megszerzéséhez. Emellett a szakkollégiumok a hallgatók felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét erősítik, a közösségért végzett tevékenységek fontosságát hangsúlyozzák.
Alapvető célkitűzés, hogy a roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.
A roma szakkollégiumok hallgatóikat átlátható felvételi rendszeren keresztül választják ki.
A konstrukció illeszkedik a 2011-ben elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában és annak cselekvési tervében megfogalmazott célokhoz, illetve a 2011. május 20-án a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat közt létrejött megállapodásban foglaltakhoz.
A2. Részcélok
A fentiekhez illeszkedve a konstrukció részcélja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók
1. tanulmányi sikerességének előmozdítása;
2. kutatási tevékenységekbe történő bevonása;
3. társadalmi szerepvállalásának megerősítése.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a Közép-magyarországi régióban az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 150 000 000 Ft.
A konvergencia régiók részére nem áll rendelkezésre forrás.
Jelen konstrukció keretében az ERFA típusú tevékenységek nem támogathatóak.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében egyedüli pályázóként, illetve konzorciumvezetőként
kizárólag
- kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, illetve
- a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66. §-a alapján szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő diákotthonok és azok fenntartói pályázhatnak.
A diákotthon csak abban az esetben pályázhat, ha önállóan működő és gazdálkodó szervezet. Amennyiben a diákotthon nem önállóan működő intézmény, akkor kizárólag a fenntartó nyújthatja be a pályázatot.
Pályázat kizárólag azon roma szakkollégiumok vonatkozásában nyújtható be, amelyek alapításának időpontja korábbi, mint a jelen pályázat közzétételének időpontja, és az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szerepelnek, vagy nyilvántartásba vételük a jelen pályázati felhívás közzétételének időpontjáig megkezdődött.
Pályázatot kizárólag azon szervezetek nyújthatnak be, melyek jogi formája KSH besorolással (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
311 Központi költségvetési irányító szerv
312 Központi költségvetési szerv
341 Köztestületi költségvetési irányító szerv
342 Köztestületi költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
541 Kamara
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény
553 Egyház önálló szervezete
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
562 Közalapítvány önálló intézménye
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A pályázat konzorciumi formában is benyújtható. A konzorcium tagjai lehetnek a roma szakkollégium szakmai munkájában részt vevő felsőoktatási intézmények.
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató A/2. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni.)
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorciumi tagok maximális száma: 4 (konzorciumvezető + 3 tag).
- Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti
finanszírozással történik.
- Egy szervezet akár konzorciumi partnerként, akár konzorciumvezetőként mindösszesen egy pályázatban vehet részt jelen kiírás keretében.

C. PROJEKTTERV TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
I. Projekt-előkészítés
1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés
2. A helyzetfelmérés megállapításaihoz igazodó szakmai program kidolgozása
3. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
4. Közbeszerzési eljárások előkészítése
5. Felvételi eljárások előkészítése
II. Szakmai fejlesztő tevékenységek
A szakkollégiumok módszertani fejlesztése keretében:
6. Pedagógiai programok kidolgozása, illetve felülvizsgálata
7. Képzési programok elkészítése, felülvizsgálata, szervezése, megvalósítása
- Szakkollégisták képzése
- A programokhoz kapcsolódó oktatók, munkatársak képzése
8. Társadalomtudományi kutatási tevékenységek szervezése és megvalósítása
9. A szakkollégiumok tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok szerkesztése, kiadása
10.Közösségi programok, rendezvények, szemináriumok, műhelymunka, konferenciák, szervezése, megvalósítása
11.A szakmai megvalósítók számára hazai és nemzetközi tapasztalatcsere
12.Más szakkollégiumokkal való együttműködés
13.A szakmai munka során együttműködés az adott szakterület kutatóival, oktatóival
14.Szakmai együttműködések kialakítása, hálózatosodás (pl. alumni)
15.A hallgatói karrier-tanácsadási, mentor-, koordinátori, egészségfejlesztési és mentálhigiénés támogató szolgáltatások fejlesztése
16.Mentori, tutori rendszer kiépítése, fejlesztése
17.Tehetséggondozást szolgáló szakmai célú események megvalósítása
18.Hallgatói tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások fejlesztése
19.A szakkollégium tevékenységéhez illeszkedő könyvek, tankönyvek, folyóiratok, egyéb kiadványok beszerzése
Hallgatók részére biztosított egyéb szolgáltatások:
20.Kompetencia-fejlesztés
21.A szakkollégium tématerületeihez illeszkedően egyéni elvárások meghatározása és ahhoz kapcsolódóan ösztöndíj biztosítása
Kommunikációs, ismeretterjesztő tevékenységek:
22.A szakkollégium tagok által a társadalmi feladatok keretében a középiskolai korosztály - a leendő hallgatók illetve szakkollégisták - tájékoztatása a roma szakkollégiumokról és szakmai eredményeikről; népszerűsítő tevékenységek, amelyek elősegíthetik a felsőfokú intézménybe történő jelentkezést
23.A felsőoktatási intézményekben a szakkollégium tevékenységének és szakmai eredményeinek disszeminációja
III. Egyéb, a projekt végrehajtását szolgáló tevékenységek
24.Tájékoztatás, nyilvánosság
25.Könyvvizsgálat
26.Közbeszerzés
27.Horizontális elvek és vállalások megvalósulását támogató tevékenységek
28.Projektmenedzsment
29.Projekt megvalósításhoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység
Projekt területi korlátozása
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a közép-magyarországi régiókban történhet. Kivételt képez ez alól az esetleges tanulmányutakon, tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken, konferenciákon való részvétel.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 60 000 000 de legfeljebb 150 000 000 Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A projektjavaslat elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező kiemelt projekt útmutatóban közzétett befogadási, jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be, kivéve a jelen útmutató B/2. számú mellékletében szereplő nyilatkozati lapot.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel és .pdf formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. A jelen útmutató B/2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (B/2 melléklet szerinti nyilatkozat) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével 1 példányban a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-4.1.1.D-12/1/KMR
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát TÁMOP-4.1.1.D-12/1/KMR, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. július 2-től 2012. július 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 133 kB) (Feltöltve: 2012-04-20)
Pályázati útmutató (pdf, 406 kB) (Feltöltve: 2012-04-20)
Adatlap (doc, 322 kB) (Feltöltve: 2012-04-20)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum