Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Segítő diákok 2014 - Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjainak megismertetése
Kiíró:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Határidő:
07/30/2014
Érvényes:
07/30/2014
Tárgymutató:
Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjainak megismertetése
Pályázhat:
Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok, valamint a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat fogadó intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati felhívás - "Segítő diákok 2014."

Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjait megismerhessék az érintett intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.

A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök), valamint a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat fogadó intézmények számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

A pályázat szakmai indoklása
Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelyben három tényező - oktatás, önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás - együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő cél és attitűd az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás által.
Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

I. A pályázat célja
Célunk azokat a - szakmai zsűri által kiválasztott - működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését.
A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.
A pályázat további céljai:
- minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI http://www.kozossegi.ofi.hu portálon olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
- minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
- elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
- minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az iskolai közösségi szolgálat programja.

II. A pályázat kategóriái:
1. Diákok:
"A" téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2016. január 1-je után érettségiző diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

"B" téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek.

2. Pedagógusok:
A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása a törvényben meghatározott hét tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.

3. Fogadóintézmények:
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok fogadásában már tapasztalatot szerzett intézmények által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több (maximálisan 3 darab) pályázat is beadható.

III. A pályázat szakmai követelményei
A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. és 3. kategóriákban) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:
- Szociális kompetenciák fejlesztésének megvalósulása tapasztalati tanulás útján.
- A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.
- A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.
- Szabad választás elve: A diákok - a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján - maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket.

IV. A pályamunkák díjazása
A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 1-5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg.
Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
Nem részesülhet díjazásban az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósításának módja vagy eredménye
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;
- nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

V. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, "Segítő diákok 2014." jelige feltüntetésével az e-mail címzésében.
1. kategória esetén (diákok)
"A" Film: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, pdf formátumban kell beküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban), a pályamunkákat pedig a kialakított elektronikus felületre, mp4 formátumú fájlban a pályázó nevén (vezetéknév­keresztnévkategória) mentve kell feltölteni. Rövidfilm és videoklip esetében, amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (kiadó, illetve jogtulajdonos) írásos beleegyezését. Szabadon felhasználható zeneművek érhetőek el az alábbi oldalon: http://freemusicarchive.org
"B" Fotók: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, pdf formátumban kell beküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban), a pályamunkákat pedig a kialakított elektronikus felületre, képformátumban kell feltölteni (specifikációkat lásd a II/1/B pontban).
2. és 3. kategória esetén (pedagógusok és fogadóintézmények)
A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, pdf formátumban kell beküldeni (határidő és cím lásd a VI. pontban), illetve a kapcsolódó képi dokumentációt az elektronikus levélhez csatoltan kérjük eljuttatni. A csatolt dokumentumok együttes mérete ne haladja meg a 10 MB-ot.
Kérjük, hogy a pályázati anyagot szíveskedjenek megőrizni. A bírálat szempontjából kizárólag az aláírt, és pdf formátumban megküldött pályázati anyagokat tudjuk figyelembe venni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a díjazásban részesülő, illetve a publikálásra kiválasztott pályamunkákhoz kapcsolódó pályázati adatlapokat a későbbi felhasználás céljából, a szakmai bírálatot követően doc/docx formátumban is bekérjük a pályázóktól.

VI. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu
A pályázatokat 2014. július 30. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont).
A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül.

VII. Hiánypótlás
A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

VIII. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályázatok értékelését az OFI által kijelölt szakmai értékelők végzik. A bírálati szempontrendszer/bírálati lap a honlapon megtekinthető.

IX. A Pályázók döntést követő kiértesítése
Az OFI és a pályázó közötti teljes kapcsolattartás a pályázatban megadott e-mail címen történik, ezért kérjük, olyan e-mail címet adjon meg, amelyet valóban használ, illetve amelyet a pályázatok elbírálása idején rendszeresen ellenőriz. Az OFI az értesítő levelek kiküldését követően 7 nappal a leveleket elolvasottnak tekinti, hacsak a levelezési rendszerek hibaüzenetet nem küldenek. Ebben az esetben az értesítést a pályázó postacímére, tértivevényes, ajánlott levél formájában is kiküldjük.
A pályázat kapcsán az OFI a következő értesítéseket küldi ki a pályázónak:
- A pályázat beérkezésének visszaigazolása.
- A formailag meg nem felelt pályázatokról értesítés, miszerint a pályázat kizárásra került. Kizáró okok: hiányosan kitöltött adatlap; nyilatkozatok hiánya; nem, vagy nem megfelelő formátumban csatolt kötelező mellékletek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
- A szakmai értékelést követően a formailag megfelelt pályázatokat benyújtókat értesítjük a szakmai bírálat eredményéről. A szakmai értékelés ellen fellebbezésnek nincsen helye.
A szakmai értékelést követően 15 munkanapon belül a díjazott pályázók listáját az OFI közzéteszi az Iskolai Közösségi Szolgálat hivatalos honlapján (http://kozossegi.ofi.hu), továbbá e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akiknek pályamunkái publikálásra kerülnek.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. szeptember 15.

X. A pályázati felhívás jogi háttere
"Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak."
A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat - további pályázók hasonló dokumentációjával együtt - az OFI felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

XI. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak:
- http://kozossegi.ofi.hu
- kozossegi.szolgalat@ofi.hu
1055 Bp., Szalay utca 10–14.
Tel.: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás
Pályázói nyilatkozat
Pályázati adatlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum