Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása / KAB-IPP-09
Kiíró:
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
Határidő:
05/20/2009
Érvényes:
05/20/2009
Tárgymutató:
drogmegelőzés nevelési-oktatási intézményekben / KAB-IPP-09
Pályázhat:
Belföldi székhelyű alap- (5-8. évfolyam) és/vagy középfokú (9-12. évfolyam) nevelési-oktatási intézmények (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményeket is)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására
(A pályázat kódja: KAB-IPP-09)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium közös megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái:
A pályázat célja az iskolai drogprevenciós, egészségfejlesztési és egészségnevelési tevékenység előmozdítása és támogatása. A kiírás keretében támogatandó programok az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek, amelyek a "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentum szemléletét és prioritásait figyelembe veszik és érvényesítik. Hosszabb távon a pályázat célja az iskola képessé tétele az egészségfejlesztési tevékenységek ellátására.
Az iskolában megvalósuló program javasolt speciális feltételei:
- holisztikus egészségképen alapul, azaz a testi, lelki és társadalmi/közösségi egészségdimenziókat egyaránt figyelembe veszi;
- figyelembe veszi a megcélzott egyének, ill. csoportok biológiai (életkor, nem), társadalmi (társadalmi helyzet, munka világában betöltött szerep, marginalizáció stb.) sajátosságait;
- messzemenően figyelembe veszi az adott színtér sajátosságait és az általuk nyújtott lehetőségeket, a családok elérését is megfogalmazza;
- interaktív;
- nem kizárólag ismeret-átadásra koncentrál, sokkal inkább az illegális szerfogyasztás megelőzése szempontjából védő-tényezőnek számító egyes készségek fejlesztését célozza meg;
- nem egyetlen szertípusra irányul, hanem a különböző, addikciókat okozó szerek és magatartások összességére (ott ahol ez releváns);
- figyelembe veszi azt a tényt, hogy a megcélzott csoportokban lehetnek a csoport átlagos szerfogyasztási mintázatától eltérő, esetleg intenzívebb szerfogyasztási magatartást mutató személyek;
- a program nem tartalmazhat a szerfogyasztás normalizálását szolgáló üzenetet, nem fejthet ki olyan hatást, amely a megcélzott populációban vagy annak környezetében erre utalhat;
- képes arra, hogy az adott színtéren folyó egészségügyi típusú, pl. korai kezelésbe vételi programokkal együttműködjön;
- beilleszthető egy adott színtéren megvalósuló átfogó megelőzési programba.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 160 000 000 Ft, azaz százhatvan millió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XXVI. SZMM fejezet 16/40 "A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" alcím (ÁHT: 228653) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A támogatás a pályázó által a pályázatában megjelölt 2009. szeptember 1. és 2010. június 30. közötti időszakban felmerülő, a pályázó költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása előleg finanszírozás formájában történik, a pályázati útmutató 10. pontja szerint.
Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint.

Az igényelhető támogatás mértéke, az iskola tanulói összlétszámának függvényében és a 2008. októberi statisztika alapján, ha meghaladja a 400 főt, akkor 1800 Ft/ diák; a 400 fő összlétszámot el nem érő iskolák esetében pedig 2000 Ft/ diák lehet. A pályázó intézmények konzorciumot is alkothatnak. Amennyiben hátrányos helyzetű települések iskolái alkotnak konzorciumot, amelyekben az iskola tanulóinak összlétszáma egyenként nem éri el a 400 főt, 2000 Ft/ diák a támogatás lehetséges összege. Az előbbiek alapján az iskola az adatlapon feltüntetett és a programban konkrétan résztvevő tanulólétszám alapján nyújthat be támogatási igényt.

A pályázat során nem kell az intézményeknek önrészt biztosítaniuk. Az iskola a pályázati programban meghatározott feladatok elvégzésére a http://www.ndi-szip.hu portálon regisztrált szakmai szervezetet/szakembert vehet igénybe. A szakmai szervezet/szakember szolgáltatásának igénybevételekor, a szakmai szervezetnek/szakembernek juttatandó összeg nem haladhatja meg az összköltségvetés 75%-át.
A pályázat keretében támogatás nyújtható dologi és személyi kiadások fedezetére (pl. részvételi díj, a programhoz szükséges fogyóeszköz beszerzésének költsége, tiszteletdíj, honorárium). Személyi juttatások (pályázati útmutató 2.2. pont) a támogatási összeg 30%-át nem haladhatják meg.

4. A támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

5. A támogatás folyósítása
Előleg finanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 10. pontja szerint. Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által, a pályázatban megjelölt, 2009. szeptember 1. és 2010. június 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre
Belföldi székhelyű alap- (5-8. évfolyam) és/vagy középfokú (9-12. évfolyam) nevelési-oktatási intézmények (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményeket is).

Pályázatot csak azon nevelési-oktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek az útmutató 5.2 pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe.

8.1. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
f) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

8.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2009. május 20. 24.00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45.
http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége (felhívás 3. pontja),
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (felhívás 4. pontja),
c) konzorcium által benyújtott pályázat esetében a konzorciumi megállapodás oldalhű digitális másolatának pályázathoz csatolása (felhívás 3. pontja).

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 8 munkanapon belül panasszal élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás teljesítésére már nincs lehetőség.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 45 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 10 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu; http://www.okm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
A támogatási döntéséről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

15. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
1 millió Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén:
Az első részösszegről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: legkésőbb 2009. október 31.
A második részletről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: 2010. január 31.
A harmadik részletről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: 2010. április 30.
A végbeszámoló, - melynek tartalma a támogatás utolsó 25%-áról szóló pénzügyi elszámolás, valamint a megvalósult projekt egészéről szóló szakmai beszámoló - benyújtásának végső határideje: legkésőbb 2010. július 30.

1 millió Ft alatti támogatási összeg esetén:
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi pénzügyi részelszámolások és szakmai beszámoló benyújtásának határidejét és a pénzügyi részelszámolások, valamint a szakmai beszámoló elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mailcímen

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati felhívás
pályázati útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum