Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) / KEOP-6.1.0/A/09-11, KEOP-6.1.0/B/09-11, KEOP-6.1.0/C/09-11
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
08/31/2011, 10/03/2011, 12/01/2011, 03/31/2012, 06/30/2012, 09/30/2012
Érvényes:
09/30/2012
Tárgymutató:
fenntartható életmód / KEOP-6.1.0/C/09-11
Pályázhat:
Az "A" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények (A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik), amennyiben a szervezet gazdálkodási forma szerint:
- Költségvetési szerv és intézménye (3-mal kezdődő KSH kód), vagy
- jogi személyiségű nonprofit szervezet (5-tel kezdődő KSH kód), vagy
- jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6-tal kezdődő KSH kód)
Olyan iskolák esetén, amelyek nem önálló gazdálkodást folytatnak, ennél fogva nem rendelkeznek saját adóazonosítóval, azon szervezet jogosult pályázni, amely az iskola fenntartója. A pályázó szervezetre ebben az esetben is vonatkoznak a fenti gazdálkodási forma szerinti korlátozások.

A "B" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Gazdálkodási forma szerint:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-gyel kezdődő KSH kód)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (32-vel kezdődő KSH kód)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (35-tel kezdődő KSH kód)
- Területfejlesztési tanácsok (36-tal kezdődő KSH kód)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (37-tel kezdődő KSH kód)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek (38-cal kezdődő KSH kód)
- Egyéb egyesület (529-cel kezdődő KSH kód)
- Köztestület (54-gyel kezdődő KSH kód)
- Egyház, egyházi intézmény (55-tel kezdődő KSH kód)
- Alapítvány (56-tal kezdődő KSH kód)
- Nonprofit gazdasági társaság (57-tel kezdődő KSH kód)
- Pénztárszervezet (58-cal kezdődő KSH kód)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59-cel kezdődő KSH kód)
- Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság (62-vel kezdődő KSH kód)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit (69-cel kezdődő KSH kód)
- Külföldi diplomáciai, konzuli testület (941-es KSH kód)

A "C" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Gazdálkodási forma szerint:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-el kezdődő KSH kód)
Konzorciumokra vonatkozó szabályok

- Az "A" és "B" komponens esetén konzorciumi forma nem megengedett
- A "C" komponens esetén a konzorciumi pályázatba maximum 3 partner vonható be, a B.1 alatti feltételek minden konzorciumi partnerre vonatkoznak!
- A konzorciumi vagy társulási megállapodásra vonatkozó előírásokat ld. az Általános pályázati útmutató B1. fejezetében.
B2. Méret
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-6.1.0/A/09-11, KEOP-6.1.0/B/09-11 és
KEOP-6.1.0/C/09-11
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)
című
pályázati konstrukcióhoz
Érvényes: 2011. augusztus 8-tól

A, B FELFÜGGESZTVE,
C PÁLYÁZHATÓ!

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen Pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek - amennyiben attól való eltérés nem megengedett -, jelen konstrukcióra is vonatkoznak.
Továbbá lásd "Általános pályázati útmutató".

A1. Alapvető cél és háttér információ
Természeti környezetünk védelme a polgárok gondolkodásmódján, hozzáállásán is múlik.
Az egyének és közösségek milyen értékeket követnek és közvetítenek. Hiszünk a jó példák erejében, ezért az Új Széchenyi Terv célja pozitív példák elterjesztése.

A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése. A tájékoztatás, képzés kiemelt eszközei az - elsősorban aktív elérést eredményező - infokommunikációs tájékoztatási formák (közösségi oldalak, multimédiás tartalmak alkalmazása), melyek előnye a költséghatékonyság és nagy tömegek egyidejű elérése. A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni a fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a fogyasztás környezeti hatásait.
Nem célja a konstrukciónak a fenntarthatóság környezeti dimenzióját csak közvetve segítő, illetve azt elhanyagoló kampányok támogatása. Így egyértelműen természetvédelmi, tájképvédelmi, turisztikai, egészséges táplálkozási, egészséges élelmiszer, mozgáskultúra népszerűsítési, biotermesztési, kutatás-fejlesztési vagy műemlékvédelmi célú kampány, és közösségfejlesztés nem támogatható (ezekhez más források állnak rendelkezésre).
A konstrukciót megalapozza az EU és Magyarország környezetvédelmi politikája1, valamint az EU és Magyarország Fenntartható Fejlődés Stratégiája2, és az ennek részeként elkészült Fenntartható Termelési és Fogyasztási Akciótervek3 is, valamint a hazai irányadó dokumentumok. Az EU Akciótervei ötféle cselekvési területet fognak át:
1: innováció fejlesztése, 2: jobb termékek és piacuk, 3: jobb (ökohatékonyabb) termelés, 4: viselkedésváltozás a környezettudatos (bölcs, válogatós, ökointelligens) fogyasztásért, 5: külpiaci aktivitás az előzőek érdekében. A viselkedésváltozás cselekvési területen négy cél érdekében hétféle eszközt tervez az EU működtetni. A négy cél a környezeti költségek beépítése a termékek árába, a termékek környezeti tulajdonságainak megismertetése a fogyasztók körében, a piacok ösztönzése több és jobb termék forgalmazására, és a termékek környezeti szempontból megfelelőbb használata. Az eszközök között a kereskedők "környezeti teljesítmény" megállapodásai és elköteleződése, a környezeti költségek beépítésével működő piaci eszközök (pl. adók, forráshasználati díjak) kiterjedtebb használata, a forgalmi adó környezeti szempontot beépítő felülvizsgálata, az EU környezetvédelmi termékminősítő rendszerének fejlesztése és integrálása többféle politikába, fellépés a téves, félrevezető környezeti termékjelzések és reklámtevékenység, a zöld beszerzés, valamint a fogyasztók tájékoztatási, oktatási és képzési kampányai szerepelnek.
A magyar lisszaboni akcióterv a fenntartható fogyasztást a környezetfejlesztés fő céljaként határozza meg, míg a fenntartható termelés fejlesztése a versenyképességi célok egyike. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia három prioritásának mindegyike jelentős tanulási, tájékoztatási feladatokat fogalmaz meg az életmód- és szemléletváltás érdekében. Az egyik prioritás önálló célként is kitűzi a fenntartható fogyasztási szokások uralkodóvá válását, míg a társadalmi funkciókat összefogó prioritás többek között az egészséges életmód kialakítását és az élő, működő emberi közösségek megőrzését, fejlesztését tűzi ki célul, mint a társadalom fennmaradását megalapozó folyamatokat. Szükséges a kisközösségek fejlesztése, valamint a tanulási, együttműködési, részvételi, döntéshozói és alkalmazkodási képességek fejlesztésén keresztül a közösségi lét megélésének segítése. A természeti környezet megőrzésének sikere is attól függ, hogy a lakosság mennyiben ismeri fel és fogadja el elsődlegesként az élő környezet létfontosságú funkcióinak védelmét, mennyiben hajlandó és képes olyan életmódot és fogyasztási szokásokat választani, amelyek nem vezetnek a létfenntartó környezeti folyamatok tönkretételéhez. Termelésünk és fogyasztásunk természeti erőforrás-igényét, anyagi fogyasztás igényét csökkentenünk kell a fenntartható fejlődési stratégia szerint.
A lakosság általában nem rendelkezik sem elegendő információval életmódjának (közlekedési módok, táplálkozás, lakás, szabadidő) környezeti hatásairól, sem megfelelően erős döntéshozatali, joggyakorlási képességekkel (felismert környezeti érdekeik védelmében). Az uralkodó fogyasztói szokások általában ellentétesek a fenntarthatóság elveivel. Felmérések szerint a lakosság fele ugyan tisztában van azzal, hogy a fogyasztásnak vannak kedvezőtlen környezeti hatásai, azonban háromnegyedük úgy véli, a problémát pusztán technikai fejlődéssel kell áthidalni. Az emberek nem akarnak életmódjukon változtatni, holott általánosságban, globálisan belátják a jelenlegi életmódminták fenntarthatatlanságát. Az üzleti, helyi, régiós, országos politikai döntéshozók a lakosság érdektelenségére hivatkozva szintén könnyen hoznak a fenntarthatósággal akár ellentétes döntéseket is. Vannak azonban kedvező jelenségek is. Elsősorban vidéken, illetve a fogyasztással arányos díjat fizetők körében megőrződtek tradicionális - részben fenntarthatónak mondható - fogyasztói szokások (például alacsony vízfogyasztás, takarékos energiafelhasználás, újrahasznosítási megoldások jelenléte). Alkalmaznak hagyományos ismereteket az extenzív gazdálkodás, a paraszti élet és néhány kismesterség területén. Viszonylag magas fokú az élelmiszer iránti igényesség, beleértve a helyi termékek, valamint a kevésbé kemizált termékek elvi preferenciáját. A biztató folyamatok egyike, hogy az élelmiszerfogyasztásban, illetve a szabadidős fogyasztásban a tájjellegű, illetve a magas minőségű termékek és a biotermékek iránti kereslet növekszik. Azoknak a fenntartható fogyasztási mintáknak kell elterjednie, amelyek kisebb anyag- és energiaigénnyel - több közösségi szolgáltatással, szellemi termékkel - elégítik ki a szükségleteket, illetve a hulladékkeletkezés megelőzését neveléssel, minták elterjesztésével, értékváltással segítik. A kulturális javak iránti magasabb kereslet csökkentheti a dologi jólét hajszolását a lakosság körében, ami egyúttal a környezet terhelésének csökkentését is jelenti. A megfelelő tájékoztatás jelentős segítséget nyújthat azáltal, hogy informálja a termelőket és fogyasztókat az általuk vásárolt termékek és szolgáltatások hatásairól, és lehetővé teszi számukra a helyes döntések meghozatalát. A fogyasztási szokások megfelelő alakítása szempontjából az elektronikus média éri el a legnagyobb közönséget, míg a személyes kommunikáció a legnagyobb hatást - mindkettő csak akkor, ha valóban elérhető, megélhető életmódokat mutatnak be.
Az Új Széchenyi Terv egyik kiemelt kitörési pontja a Zöldgazdaság fejlesztése. Ezen program integrált része a szemléletformáló és tudatosító tevékenységek támogatása, melynek célja, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket és a klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodás módozatait. A civil társadalom, az oktatási intézmények és az önkormányzatok számára forrást kell biztosítani ahhoz, hogy tájékoztatni tudják az érdekgazdákat, a lakosságot, az önkormányzatok döntéshozóit, a gazdaság szereplőit és a fiatal nemzedéket a zöld megoldásokról.
Emellett fontos bemutatni a szektorban megvalósuló beruházások eredményességi mutatóit, amelyek megfelelő alapot és bátorítást adnak a továbblépéshez. A cél olyan szemléletformáló tevékenységek fejlesztése, amelyek nem elvontan közelítik meg a klímaváltozás okozta következményeket, hanem a lakosság számára hasznos, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket közvetít, melynek következtében ismertebbé válnak a zöld technológiák és kézzel foghatóbbak, átláthatóbbak lesznek a lakosságot érintő gazdasági racionalitások. Fontos megmutatni, hogy van olyan alternatíva, amelynek mentén - anélkül, hogy lényegi dolgokról lemondanánk életvitelünkben - csökkenthetjük kiadásainkat és hozzájárulhatunk egy fenntartható világhoz.
A KEOP stratégiája az, hogy az életminőség javulását rövid, és hosszú távon is elősegíti a környezetvédelem erősítése. A környezetvédelem erősítésébe beletartozik a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése, a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos használata. Az infrastruktúrák és erőforrások hatékony és takarékos használata a fenntartható fejlődés szempontjainak jobb megismerését és természetesebb alkalmazását igénylik mindenkitől. Ehhez környezeti szemléletformálásra van szükség, egyrészt azért, mert a régi EU tagországokra jellemző fogyasztási minták és piaci magatartások gyors átvételével a környezettudatos termelési és fogyasztási szokások elterjedése nem tartott lépést. Másrészt a környezetérdekű piac fejlődését az ökohatékonyságra törekvő technológiai fejlesztések ritkasága mellett leginkább a lakosság viszonylag alacsony, illetve csak 1-2 részterületre koncentráló környezettudatossága akadályozza. A fenntartható termelési és fogyasztási célok elérését és az eszközök fejlesztését nemcsak a KEOP, hanem - a piac termelői oldalának nyújtott támogatások révén - a GOP (pl. környezetközpontú technológiaváltást segítő konstrukciója) is segíti.

A2. Részcélok
A fenntarthatóbb életmódhoz elengedhetetlenül szükséges az összefogás, közös felelősségvállalás elősegítése. Fontos lépés a környezettudatos magatartás elemeinek és a környezetért felelős életvitelhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Mind az együttműködési, mind a természettudományos képességek fejlesztését a kora gyerekkortól kezdve minden korcsoport és társadalmi csoport számára, így a különböző felnőtt korcsoportok (benne a családi, helyi, üzleti, vállalati, politikai döntéshozók) számára megfelelő formában, és kedvező irányú attitűdváltozás elérése érdekében kell végrehajtani. Fontos, a rendszeres, következetes és gyakorlatias tájékoztatás, amely legalább részben helyi információforrásokat és/vagy helyi információs csatornákat használ, valamint kívánatos az eredmények rendszerszintű visszacsatolása, az érintettek fenntarthatósági kultúrájának követése.
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok, melyek a célközönség számára lehetőségeket teremtenek tájékozódásra, tanulásra, képességfejlesztésre, kompetenciafejlesztésre a táplálkozás, a háztartásvezetés, a munka, a közlekedés, a szabadidő témáiban, a következőket kell célozzák:

A2.1. A Fenntarthatósági részcélok és területek
Részcélok:
a. A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása, elsősorban a települési környezet (humán lakókörnyezet) természetes és ember alkotta értékeinek valamint az otthonosság fontosságának tudatosításával;
b. Az anyagtakarékosság, illetve a hulladék megelőzés szempontjának megfogalmazása és alkalmazása, a szelektív hulladékgyűjtés iránti igény, valamint a másodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságának növelése;
c. Az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások nagyobb arányú felhasználása;
d. Víztakarékosság, tudatos vízhasználat elterjesztése, szürkevíz hasznosítás arányának növelése.
e. A fenntarthatóság követelményeinek megfelelő termékek iránti kereslet növelése, az ilyen termékek független minősítési rendszereinek ismerete, a környezetbarát csomagolások választása, valamint a pozitív ösztönzés és visszacsatolás révén a környezetkímélő termékek kínálatának fejlődése
f. A humán együttműködések, különösen a kistérségeken belüli közösségek erősítése a fenntarthatóság érdekében.
A lakossági szemléletformálás területei:
a. Épületek, lakás, lakhatás, munkahely
b. Táplálkozás
c. Mobilitás
d. Pihenés/szabadidő

A2.2 A Fenntarthatósági szemléletformálás célcsoportjai
Magyarországon élő:
a. lakosság általában
b. gyerek korcsoport (4-15 év)
c. fiatalok (15-28 év)
d. családok
e. háztartások vezetői
f. vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók
g. politikai döntéshozók
h. oktatási szakemberek, pedagógusok
i. kommunikációs szakemberek
A vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók; politikai döntéshozók; oktatási szakemberek, pedagógusok; kommunikációs szakemberek csak abban az esetben lehetnek a projekt célcsoportjai, ha a kampánytevékenység a lakosság életmódjának és fogyasztási szokásainak közvetett módon történő megváltoztatásához járul hozzá. (Így például nem lehet vállalati döntéshozók számára környezettechnológiai ismeretek átadásáról szóló kampányt szerepeltetni a pályázatban, ugyanakkor az irodai munka zöldítését szolgáló kampány támogatható.)
Az egyes támogatható tevékenységekhez kapcsolódó szakmai követelmények határozzák meg, hogy melyik célcsoport választható.

A3. Rendelkezésre álló forrás
A 2007-2013-as időszakra a konstrukcióra rendelkezésre álló keretösszeg: 8,32 milliárd forint.
A pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg (2011-2013-ig): 4 890 000 000 Ft
"A" komponens: 945 000 000 Ft, évente: 315 000 000 Ft
"B" komponens: 2 745 000 000 Ft, 2011: 1 830 000 000 Ft, 2012: 915 000 000 Ft
"C" komponens: 1 200 000 000 Ft, 2011: 800 000 000 Ft, 2012: 400 000 000 Ft

A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás
"A" komponens: könnyített, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás
- Adott naptári évben egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be az "A" komponens keretében.
- Elutasított pályázat egyszeri újra benyújtására van lehetőség egy naptári éven belül.
"B" és "C" komponens: standard, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás
- Egy pályázó szervezet a "B" és "C" komponens keretében beadhat több pályázatot is
(korlátozás nélkül), de minden pályázatban utalni szükséges a korábbi pályázatokhoz való illeszkedésre, a szinergikus hatásokra, illetve a jövőben tervezett pályázatokkal való összhangra, azaz a pályázó szervezet által tervezett stratégiai koncepcióra, mely szerint egymásra építi jelen támogatási konstrukcióban tervezett projektjeit.
- Elutasított pályázat egyszeri újra benyújtására van lehetőség egy naptári éven belül.
Az eljárások részletes leírását lásd az "Általános pályázati útmutató"-ban.

A5. Támogatás formája
A Pályázó által elnyerhető támogatás működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
Nem adható olyan támogatás, amelynek révén magánszemély, egyéni vállalkozás, gazdasági társaság vagy egyéb szervezet indokolatlan vagyoni előnyhöz vagy többletjövedelemhez jut.
Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabályozott állami támogatásnak.

A6. Támogatás mértéke
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke:
- "A" komponens: Támogatás intenzitás 95%
- "B" komponens: Támogatás intenzitás 95%
"C" komponens: Támogatás intenzitás az elszámolható költségek 100%-a A KMR érintettsége miatt nem elszámolható költségek minden projekt esetén a projekt teljes költségvetésének 30%-át jelentik!
A "C" komponens keretein belül a Központi költségvetési szerv pályázónak önerőt nem kell terveznie a KMR-t is érintő projektek esetében a KMR-re arányosan eső költség alapján megállapított önerőre, jelen pályázati kiírás esetén a lakosság arányában 30%, mivel ez esetben az önerőt az NFÜ biztosítja a rendelkezésre álló keret erejéig.
FIGYELEM! A Pályázati felhívás B1 fejezete szerinti, "31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek" KSH kódú kedvezményezettek esetében a támogatás mértékének felső maximuma az elszámolható költségek 100%-a. Részletes szabályozást lásd az Általános pályázati útmutató D1. Az önerő összetétele c. fejezetében.
A7. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
- "A" komponens: Minimum 3 millió Ft, maximum 5 millió Ft.
- "B" komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
- "C" komponens: Minimum 100 millió Ft, maximum 200 millió Ft.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Az "A" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények (A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik), amennyiben a szervezet gazdálkodási forma szerint:
- Költségvetési szerv és intézménye (3-mal kezdődő KSH kód), vagy
- jogi személyiségű nonprofit szervezet (5-tel kezdődő KSH kód), vagy
- jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6-tal kezdődő KSH kód)
Olyan iskolák esetén, amelyek nem önálló gazdálkodást folytatnak, ennél fogva nem rendelkeznek saját adóazonosítóval, azon szervezet jogosult pályázni, amely az iskola fenntartója. A pályázó szervezetre ebben az esetben is vonatkoznak a fenti gazdálkodási forma szerinti korlátozások.

A "B" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Gazdálkodási forma szerint:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-gyel kezdődő KSH kód)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (32-vel kezdődő KSH kód)
- Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (35-tel kezdődő KSH kód)
- Területfejlesztési tanácsok (36-tal kezdődő KSH kód)
- Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (37-tel kezdődő KSH kód)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek (38-cal kezdődő KSH kód)
- Egyéb egyesület (529-cel kezdődő KSH kód)
- Köztestület (54-gyel kezdődő KSH kód)
- Egyház, egyházi intézmény (55-tel kezdődő KSH kód)
- Alapítvány (56-tal kezdődő KSH kód)
- Nonprofit gazdasági társaság (57-tel kezdődő KSH kód)
- Pénztárszervezet (58-cal kezdődő KSH kód)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59-cel kezdődő KSH kód)
- Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság (62-vel kezdődő KSH kód)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit (69-cel kezdődő KSH kód)
- Külföldi diplomáciai, konzuli testület (941-es KSH kód)

A "C" komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek
Gazdálkodási forma szerint:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-el kezdődő KSH kód)
Konzorciumokra vonatkozó szabályok

- Az "A" és "B" komponens esetén konzorciumi forma nem megengedett
- A "C" komponens esetén a konzorciumi pályázatba maximum 3 partner vonható be, a B.1 alatti feltételek minden konzorciumi partnerre vonatkoznak!
- A konzorciumi vagy társulási megállapodásra vonatkozó előírásokat ld. az Általános pályázati útmutató B1. fejezetében.
B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
B3. Székhely
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
B4. Iparág
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett
B5. Típus
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett
B6. Kizáró okok
A pályázat benyújtásának és támogatásának általános feltételei
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
Szakmai korlátozó feltételek
Kizárólag azon pályázó részére nyújtható támogatás,
- amely a projekt pénzügyi feladatait, beleértve a pályázat költségvetésének kidolgozását és a projekt teljes pénzügyi menedzsmentjét, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró, szakirányú felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú képesítésű pénzügyi szakember bevonásával végzi el;
- amely a projekt környezeti nevelési feladatait, beleértve a pályázat szakmai tartalmának kidolgozását és a projekt szakmai irányítását, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró környezeti nevelési szakember bevonásával végzi el;
- amely a projekt ATL kommunikációs feladatait, beleértve a pályázat kommunikációs tartalmának kidolgozását és a projekt kommunikációs feladatainak irányítását, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró ATL kommunikációs szakember bevonásával végzi el; (Az "A" komponensre nem vonatkozik!)
- amely a projekt BTL kommunikációs feladatait, beleértve a pályázat kommunikációs tartalmának kidolgozását és a projekt kommunikációs feladatainak irányítását, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró BTL kommunikációs szakember bevonásával végzi el; (Az "A" komponensre nem vonatkozik!)
- amelynek nincs lezáratlan Zöld Forrás projektje és/vagy elbírálás alatt lévő Zöld Forrás pályázata; illetve amennyiben van, egyértelműen eltérő tartalommal nyújt be KEOP pályázatot és ezt igazolni is tudja. (A "C" komponensben, konzorcium esetén a feltétel minden konzorciumi partnerre vonatkozik.)
A közoktatási intézmények közül kizárólag olyan intézménynek nyújtható támogatás,
- amelynek érvényben levő pedagógiai programjához kapcsolódóan önálló környezeti nevelési programja van;
- amely támogató nyilatkozattal rendelkezik a fenntartója részéről, miszerint a fenntartó ismeri és támogatja az adott projekt célkitűzéseit és megvalósítását.
A "C" komponensben, konzorcium esetén a fenti két feltétel minden konzorciumi partnerre vonatkozik.
Az önkormányzatok közül kizárólag annak nyújtható támogatás,
- mely legkésőbb a pályázat benyújtási időpontjával hatályos, az 1995. évi LIII. Törvény 46.§-a szerint érvényes környezetvédelmi programmal rendelkezik;
- mely legkésőbb a pályázat benyújtási időpontjáig létrehozott önkormányzati környezetvédelmi alapot (az 1995. évi LIII. Törvény 58.§-a szerinti módon és tartalommal).

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Az "A" komponens támogatható tevékenységei:
I. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény
Szakmai követelmények:
Az "A" komponens keretében előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint megvalósuló iskolai rendezvények támogathatók. Egy projekten belül legfeljebb 5 rendezvény tervezhető, figyelembe véve, hogy a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap.
Minden egyes iskolai rendezvényen az alábbiak megvalósítása kötelező:
- Filmvetítés
- Előadás, beszélgetés a filmhez kapcsolódóan
- Csoportfoglalkozás, melynek kötelező eleme az ökológiai lábnyom számítás
- Internetes oldalak bemutatása, elemzése
- A rendezvényt követően kötelező legalább egy vetélkedő lebonyolítása
- A rendezvény, illetve a vetélkedő eredményeinek bemutatása kötelező a helyi médiában (újság, TV vagy rádió)
A rendezvényen vetíthető filmek, a terjeszthető kiadványok, a bemutatható internetes oldalak és a rendezvényt követően megrendezhető vetélkedők a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság oldalán (http://www.kofi.gov.hu) közreadott listából választhatók ki. A listán nem szereplő kommunikációs anyagok és vetélkedők nem illeszthetők a projektbe! A listát a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz eljuttatott írásbeli kérelem és egyedi elbírálás alapján lehet bővíteni.
A projektnek kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése.

II. Projekt előkészítés
Szakmai követelmények:
- A tevékenységnek kötelező része a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, és a rendezvényeken bemutatandó jogtiszta kommunikációs anyagok beszerzésének előkészítése.
"B" komponens:
FIGYELEM! A "B" komponens keretében a I.-III. pont alatti támogatható tevékenységek közül csak egy tevékenység választható!
A támogatható tevékenységek alatt felsorolt "szakmai követelmények" tartalmazzák az egyes tevékenységek támogathatóságának feltételeit.
I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
Szakmai követelmények:
1. Az I. támogatható tevékenység célja fenntarthatósági tematikájú komplex kampány (ld. Fogalomjegyzék) megvalósítása, regionális vagy interregionáilis szinten (a KMR-re eső költségekre támogatás nem kapható).
2. Az igénybe vehető támogatás nagyságára az alábbi korlátozások vonatkoznak:
a. 1 passzív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 10 Ft támogatás vehető igénybe.
b. 1 rövidtávú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 15 000 Ft támogatás vehető igénybe,
c. 1 hosszú távú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb
30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
3. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a lakosság széles csoportjait elérő média kampány lebonyolítása legalább 3 ATL (ld. Fogalomjegyzék) eszköz kombinálásával.
4. Az I. támogatható tevékenység kötelező része az ATL kampányt kiegészítő BTL (ld. Fogalomjegyzék) kampánnyal a célcsoport közvetlen elérése.
5. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a kampány hatásosság mérése. A hatásosság mérést min. 3 éves tapasztalattal bíró közvélemény kutató /piackutató cég bevonásával kötelező elvégezni.
6. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése.
7. Az I. támogatható tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)

II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
Szakmai követelmények:
1. A II. támogatható tevékenység célja
a. fenntarthatósági tematikájú rendezvényen interaktív tanulási alkalmak létrehozása (többek között pl. multimédiás tartalmak segítségével) és/vagy
b. nem fenntarthatósági tematikájú rendezvény (pl. nyári fesztiválok, falunap stb.) keretén belül fenntarthatósági tematikájú program lebonyolítása interaktív tanulási alkalmak létrehozásával (pl.: zöld sátor, zöld stand-.). Kizárólag a fenntarthatósági tematikájú programelemek támogathatóak. Nem fenntarthatósági rendezvény szervezése, lebonyolítása nem támogatható.
2. Az igénybe vehető támogatás nagyságára az alábbi korlátozások vonatkoznak:
a. 1 passzív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 10 Ft támogatás vehető igénybe.
b. 1 rövidtávú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 15 000 Ft támogatás vehető igénybe,
c. 1 hosszú távú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
3. A II. támogatható tevékenységnek kötelező része az ismeretterjesztő tartalom alapján előadás és interaktív csoport foglalkozás megszervezése a rendezvény helyszínén;
4. A II. támogatható tevékenység kötelező része a rendezvény lebonyolításhoz kapcsolódó a. BTL kommunikációs anyagok szétosztása (pl. ismeretterjesztő anyagok, ajándékok elkészítése és szétosztása a résztvevők között), illetve
b. ATL kampány lebonyolítása (pl. a rendezvényről hirdetés, tájékoztató műsor, cikk);
5. A II. támogatható tevékenység kötelező része a kampány hatásosságának mérése. A hatásosság mérést min. 3 éves tapasztalattal bíró közvélemény kutató /piackutató cég bevonásával kötelező elvégezni;
6. A II. támogatható tevékenység kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése;
7. A II. támogatható tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)

III. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése
Szakmai követelmények:
1. A III. támogatható tevékenység célja fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos lakossági tanácsadást biztosító irodák kialakítása és/vagy fejlesztése, új funkcióval való bővítéssel (pl. képzés mellé tanácsadás, - akár multimédiás tartalmak segítségével - mentorálás mellé tudásbázis megosztása, disszemináció új formái, akár infokommunikációs eszközök révén-.) és /vagy tartalomfejlesztéssel (új koncepció kidolgozása, tartalmi leírás kifejlesztése, felhasználandó módszertanok kidolgozása, segédeszközök fejlesztése) és /vagy szervezetfejlesztéssel, partnerségi együttműködések kialakításával;
2. Az igénybe vehető támogatás nagyságára az alábbi korlátozások vonatkoznak:
a. 1 passzív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 10 Ft támogatás vehető igénybe.
b. 1 rövidtávú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 15 000 Ft támogatás vehető igénybe,
c. 1 hosszú távú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
3. A III. támogatható tevékenység kötelező része az A2.1 alatti összes fenntarthatósági részcélról és területről a lakosság számára megalapozott tanácsadáshoz szükséges kommunikációs tartalom kidolgozása;
4. A III. támogatható tevékenység kötelező része ismeretterjesztő anyagok elkészítése és ingyenes szétosztása a tanácsadó irodát felkeresők között, illetve a tanácsadó irodáról tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a regionális vagy országos médiában;
5. A III. támogatható tevékenység kötelező része a kampány hatásosságának mérése. A hatásosság mérést min. 3 éves tapasztalattal bíró közvélemény kutató /piackutató cég bevonásával kötelező elvégezni;
6. A III. támogatható tevékenység kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése;
7. A III. támogatható tevékenység választható része a képzők képzése (kizárólag nem formális tanulási helyzet támogatható!);
8. A III. támogatható tevékenység választható része a tanácsadó iroda működéséhez szükséges anyagok és eszközök beszerzése.
9. A tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)

IV.Projekt előkészítés
Szakmai követelmények:
1. A tevékenységnek kötelező része a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, illetve az ennek megalapozásául szolgáló kutatások elvégzése;
2. A tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)

"C" komponens:
A "C" komponens keretében a I. pont alatti támogatható tevékenységet kell megvalósítani.
A II. pont alatti projekt előkészítés támogatható tevékenység választható (azonban közbeszerzési kötelezettség esetén kötelező)!
A támogatható tevékenységek alatt felsorolt "szakmai követelmények" tartalmazzák a tevékenységek támogathatóságának feltételeit.

I. Országos komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
Szakmai követelmények:
1. Az I. támogatható tevékenység célja fenntarthatósági tematikájú komplex kampány (ld. Fogalomjegyzék) megvalósítása az ország teljes lakossága számára (a KMR-re eső költségekre támogatás nem kapható, kivéve Központi költségvetési szerv pályázók esetén, bővebben ld. Általános pályázati útmutató D1. Az önerő összetétele c. fejezetében).
2. A projektnek legfeljebb hat hónap alatt meg kell valósulnia.
3. Az igénybe vehető támogatás nagyságára az alábbi korlátozások vonatkoznak:
a. 1 passzív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 10 Ft támogatás vehető igénybe.
b. 1 rövidtávú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 15 000 Ft támogatás vehető igénybe,
c. 1 hosszú távú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) teljesítésére legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.
4. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a lakosság széles csoportjait elérő média kampány lebonyolítása legalább 3 ATL (ld. Fogalomjegyzék) eszköz kombinálásával.
5. Az I. támogatható tevékenység kötelező része az ATL kampányt kiegészítő BTL (ld. Fogalomjegyzék) kampánnyal a célcsoport közvetlen elérése.
6. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a kampány hatásosságának mérése. A hatásosság mérést min. 3 éves tapasztalattal bíró közvélemény kutató
/piackutató cég bevonásával kötelező elvégezni.
7. Az I. támogatható tevékenység kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése.
8. Az I. támogatható tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)

II. Projekt előkészítés
Szakmai követelmények:
1. A tevékenységnek kötelező része a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése , illetve az ennek megalapozásául szolgáló kutatások elvégzése;
2. A tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
(A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, az eljárást az előkészítés vagy a megvalósítás során kötelező lefolytatni.)
FIGYELEM! A "C" komponens esetén az adott év első határnapjára beérkezett pályázatok az adott évre allokált keret erejéig támogathatóak. A második, illetve harmadik határnapra beérkezett projekt javaslatok az adott évre allokált keret esetleges maradékának erejéig, és a következő évre tervezett keret kimerüléséig támogathatóak.
Azonos célú és tartalmú kampányok párhuzamosan nem bonyolíthatók, mivel azok egymás hatását gyengíthetik. Az azonos cél, illetve tartalom fennállásának megállapítása,
- az értékelők bevonásával - a Döntés-előkészítő Bizottság (továbbiakban: DeB)
feladata. Ennek megállapításáért és érvényesítéséért a DeB a felelős.
A DeB döntése és javaslata alapján a Közreműködő Szervezet a pályázóval egyeztetett módon alakítja ki a projektek útvonaltervét, biztosítva ezzel az azonos célú és tartalmú kampányok esetén az időbeli párhuzamosság elkerülését.

A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu, vagy http://www.nfu.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
Amennyiben projekt-honlap készül, annak a W3C szabvány szerint infokommunikációsan akadálymentesnek kell lennie. A projektgazdának a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot kell kifejeznie (nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket). A KEOP rendezvények szervezésének és körülményeinek környezettudatosságot kell tükrözniük.
Mindemellett a KEOP-6.1.0/09-11 konstrukció esetén megkülönböztetendő a szakmai, fenntarthatósági kommunikáció a jogszabályban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségtől. Előbbi keretében a környezeti szemléletformálás valósul meg (kommunikációs kampányokkal), utóbbi esetében a kedvezményezett arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a projekt az ÚSZT keretében, Európai Uniós források felhasználásával valósult meg.
Fentiek figyelembevételével a projektek keretében megvalósuló kommunikáció arculati követelményeit a következők szerint szükséges betartani:
1. szakmai, fenntarthatósági kommunikáció: az ÚSZT logó, valamint a kötelező mondat logójának ("A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg") használata szükséges, ezen túl pedig megmarad a lehetőség a kedvezményezettek számára, hogy saját arculattal, logóval, szlogennel jelenjenek meg
2. tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség: a "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" és az "Arculati kézikönyv" vonatkozó követelményeit be kell tartani, a konstrukció egyes komponensei esetére (a MT-ban) meghatározott kommunikációs terv tartalmának megfelelően.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
A részletes szabályozást az Általános pályázati útmutató és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.
D1. Az önerő összetétele
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
D2. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető.
D3. Biztosítékok köre
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
D4. Előleg igénylése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
Az egyes projektelemek esetében választható finanszírozási módokat jelen dokumentum I. sz. melléklete határozza meg.
D5. Egyéb feltételek
Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás
A közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályozás a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentumban szerepel.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen), azon dokumentumokat, amelyek elektronikus formában nem jeleníthetők meg,
1 eredeti példányban, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni. .
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben szükséges, a Közreműködő Szervezet a fent meghatározottól eltérő formában is bekérhet bármely, a benyújtási kötelezettség körébe tartozó dokumentumot.
Közreműködő Szervezet:
Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1134 Budapest, Váci út 45. D és H épület 6. emelet, Titkárság
(postacím: 1399 Budapest, Pf. 677)
Hétfőtől csütörtökig: 9-16 óráig.
Péntek: 9-12 óráig.
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel:
o a pályázó nevét és címét
o a Közreműködő Szervezet nevét és címét
o a pályázati felhívás kódszámát (KEOP-6.1.0/A/09-11, KEOP-6.1.0/B/09-11 vagy KEOP-6.1.0/C/09-11) Kérjük, hogy az elektronikus információhordozó tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-6.1.0/A/09-11, KEOP-6.1.0/B/09-11 vagy KEOP- 6.1.0/C/09-11), a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu/palyazatok) és az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján (http://www.kofi.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 komponensek esetén a pályázatok felfüggesztve.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését.
A KEOP-6.1.0/C/09-11 komponens esetében a pályázatok benyújtása 2011. augusztus 4-től lehetséges, elbírálásuk szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az adott napig beérkezett pályázatok esetén az alábbi időpontok (postai úton benyújtott pályázatok esetén a postai bélyegző dátuma jelenti a pályázat benyújtásának napját):
- 2011. augusztus 31.
- 2011. október 3.
- 2011. december 1.
- 2012. március 31.
- 2012. június 30.
- 2012. szeptember 30.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését, de az értékelési határidőket a fenti határnapoktól kell számítani, függetlenül attól, hogy a pályázatokat mennyivel előtte nyújtották be. Az adott értékelési határnapra benyújtott pályázatok között a beérkezés sorrendje alapján nem teszünk különbséget.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Kitöltő program: KitoltoUSZT_KEOP-610C-11_v2.0.0.1129
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és arculati előírásai
Pályázati felhívás (pdf, 311 kB) (Feltöltve: 2011-08-08)
Általános pályázati útmutató (pdf, 280 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Adatlap C (pdf, 101 kB) (Feltöltve: 2011-08-08)
Támogatási szerződés minta (pdf, 213 kB) (Feltöltve: 2011-03-01)
Támogatói okirat minta (pdf, 65 kB) (Feltöltve: 2011-08-08)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum