Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar civil szervezeteknek az Európai Unió által pályázati úton támogatott, nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész / KÜM-2012-7
Kiíró:
Külügyminisztérium
Határidő:
03/14/2013
Érvényes:
03/14/2013
Tárgymutató:
nemzetközi fejlesztési projekthez önrész-támogatás civilszervezeteknek / KÜM-2012-7
Pályázhat:
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS TÁRGYÁBAN

A pályázat kódszáma: KÜM-2012-7
A Külügyminisztérium a 2012. évi Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) program keretében a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 2/2012. (VII. 5.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 33. § (3) bekezdés h) és 35. § (1) bekezdés d) pontja alapján pályázati kiírást tesz közzé a magyar civil szervezeteknek az Európai Unió által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás céljából.

1. A pályázat tárgya:
1.1. A pályázat célja: A magyar civil szervezeteknek olyan, az Európai Unió által pályázati úton támogatott nemzetközi fejlesztési projektjeihez szükséges önrész biztosításához történő hozzájárulás, melyhez a pályázónak nem áll rendelkezésére a pályázat megvalósításához szükséges önrész teljes összege. A projekt más EU tagállamokkal együttműködésben is megvalósítható, de támogatás csak a hazai partnerekre eső önrész biztosításához adható.
1.2. Támogatott tevékenység: A magyar civil szervezetek azon, az Európai Unió által támogatott, vagy az Európai Unió pályázatára benyújtani tervezett nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása, amelyek illeszkednek a magyar NEFE politika fő célkitűzéseihez.

2. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 2. § a) pontjában meghatározottaknak megfelelő - a civil társaság, a biztosító társaság és a szakszervezet kivételével - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják.

3. A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás:
3.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló összeg: 15 000 000 Ft (tizenötmillió forint), amely a Külügyminisztérium költségvetési előirányzatán rendelkezésre áll.
3.2. A költségvetési támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. Indokolt esetben - a pályázó kérelmére - a Külügyminisztérium döntése alapján az elnyert költségvetési támogatás legfeljebb 25%-áig utólagos elszámolással előleg folyósítható. Az előleg iránti kérelemben részletesen ki kell fejteni a kérelem indokát.
3.4. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat és több pályázatával is nyerhet támogatást.
3.5. A költségvetési támogatás felhasználása: 2013. január 1-jét követően, az EU által támogatott projekt megvalósításához igazodva, annak záró dátumáig megvalósuló tevékenységekre (a projektet legkésőbb 2013. június 30-ig meg kell kezdeni).
A költségvetési támogatás felhasználásáról készített beszámoló (tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás) megküldésének határideje: a Külügyminisztérium és a pályázat nyertese között kötött támogatási szerződésben feltüntetett különböző projektszakaszok befejezését követő 30 nap.
Az elnyert támogatási összeg kifizetésének feltétele az Európai Unió támogatásának igazolása.
Nem nyújtható költségvetési támogatás a pályázat benyújtásakor már elkezdett, illetve már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra.
3.6. A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás az Európai Unióhoz benyújtott pályázatban a magyar civil szervezet által biztosítandó önrész legfeljebb 50%-a.
A támogatott tevékenység összköltségvetésének legalább 50%-át a pályázónak saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott költségvetési támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeg.
A projekt megvalósításához kapott, egyéb forrásból származó támogatást a pályázatban fel kell tüntetni és a benyújtott költségvetésben külön szerepeltetni kell.
3.7. A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag a projekthez, projektekhez közvetlenül kapcsolódó dologi és működési költségek fedezésére használhatja fel.
A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a költségvetési támogatás összegét köztartozás törlesztésére vagy más jellegű adó kifizetésére nem használhatja fel. A költségvetési támogatás összeget a pályázó nem használhatja fel a megbízási díjakkal kapcsolatban felmerülő más adók vagy járulékok kifizetésére. Eszközbeszerzés esetén, ha ez nem szolgálja közvetlenül a projekt célját, akkor a költségvetési támogatás terhére történő elszámolásra nincs lehetőség.

4. Nem nyújtható költségvetési támogatás azon pályázó részére:
a) aki saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, vagy
b) akit a miniszter írásbeli döntésével kizárt az előirányzat támogatási rendszeréből, a kizárás hatálya alatt, vagy
c) aki a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződésében foglaltakat megszegte és emiatt a Külügyminisztérium elállt a támogatási szerződéstől, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a Külügyminisztérium nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy
d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből eredő akadálya van, vagy
e) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy
f) aki a támogatási igényében valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
g) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
h) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy
i) aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, vagy
j) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy
k) aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, vagy
l) aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) rendelkezéseinek.

5. A pályázat tartalmi elemei
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét/cégnevét, székhelyét/címét, telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetőségét (több elérhetőség esetén annak megjelölését, hogy az értesítéseket melyik elérhetőségre kéri),
b) a pályázó adóazonosító számát,
c) a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
d) az Európai Unióhoz benyújtott pályázati anyag másolatát (csak a tartalmi, illetve a projekttevékenységre vonatkozó rész),
e) a magyar civil szervezet projektben betöltött szerepét és az általa megvalósítandó tevékenységek bemutatását (a pályázati kiírásban megjelölt jogcím alapján igényelhető költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetését, melyet a pályázati adatlap keretében is kérjük rövidített formában feltüntetni),
f) a pályázó szervezet bemutatását (fő célkitűzések, tevékenységi körök),
g) referencia projektek rövid bemutatását a nemzetközi fejlesztés területén megvalósított projektekre,
h) a megvalósításhoz igényelt költségvetési támogatás összegét, a részletezett költségvetési tervet: az Európai Unióhoz benyújtott költségvetési terv Külügyminisztériumtól igényelt támogatással kiegészített változatát (ebben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási módját),
i) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül:
ia) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét,
ib) az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól a pályázatban szereplő programhoz, projekthez igényelt, illetve kapott támogatás összegét és formáját, szervezetenként felsorolva,
j) írásbeli igazolást arról, hogy a projekt elnyerte az EU támogatását, melyet az EU pályázatára benyújtani tervezett vagy elbírálás alatt álló pályázat esetében a Külügyminisztériummal kötendő támogatási szerződés megkötését megelőzően kell benyújtani.

6. A pályázathoz csatolni kell:
a) hiteles másolatban harminc napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről,
b) eredetiben a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját,
c) eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről,
d) a pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot,
e) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről,
f) saját forrás meglétét igazoló bankszámlakivonatot, hitelígérvényt vagy szerződést,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy felhatalmazza a támogatót beszedési megbízás benyújtására,
h) Pályázati adatlapot (minden pályázó által kitöltendő) (1. melléklet),
i) Adatlapot (1/A. vagy 1/B. vagy 1/C. vagy 1/D. melléklet),
j) A pályázó képviselője által cégszerűen aláírt pályázói nyilatkozatot (2. melléklet),
k) A Knytv. 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot (a közzétételi kérelmet csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve összeférhetetlensége fennáll) (3. illetve 4. melléklet).

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja:
A pályázatok beérkezése folyamatos, a benyújtás határideje: 2013. március 14.
azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje a kormányportálon történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. Amennyiben jelen pályázati kiírásban megjelölt határnap a kormányportálon történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb, úgy a pályázat benyújtásának határideje az internetes közzétételtől számított 30 nap.
A 2013. március 14-i postai bélyegzővel feladott pályázatok szabályszerűen beérkezettnek tekintendőek abban az esetben, ha 2013. március 25-ig megérkeznek a megadott címre.
A 2013. március 14-ét követően postára adott vagy 2013. március 25-ét követően beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA MIATT IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!

A pályázatot és valamennyi, a pályázati kiírásban előírt dokumentumot magyar nyelven, két példányban (egy eredeti és egy másolati), minden oldalon szignáltan vagy aláírtan, és egy példányban elektronikus (CD) formában, zárt borítékban, kódszámmal ellátva kizárólag postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, Pályáztatási és Közbeszerzési Főosztály, "NEFE EU önrész pályázat", 1027 Budapest, Bem rkp. 47.
A pályázat kódszámát - KüM-2012-7 - minden benyújtott anyagon kérjük feltüntetni.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költség a pályázót terheli.

8. A pályázatok elbírálása és a hiánypótlás:
8.1. A támogató munkabizottsága - a támogatási igény alapján - javaslatot tesz a költségvetési támogatás odaítélésére.
8.2. A pályázatok elbírálásának szempontjai, különösen:
a) A projekt illeszkedése a magyar NEFE politika fő célkitűzéseihez;
b) A magyar civil szervezet projekt-megvalósításban játszott szerepe;
c) A projekt magyar NEFE partnerországhoz történő kapcsolódása előnyt jelent.
8.3. A munkabizottság a pályázat benyújtásától számított harminc, vagy a hiánypótlás határidejének lejártától számított tizenöt napon belül teszi meg a javaslatát költségvetési támogatás odaítélésére, valamint egyéb kifizetések teljesítésére.
8.4. A pályázat elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként együttesen figyelembe veszi, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben:
a) illeszkedik a külkapcsolati stratégiához,
b) alkalmas az előirányzat céljának megvalósítására,
c) felel meg a pályázati kiírásban megfogalmazott konkrét követelményeknek,
d) erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,
e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elősegítésére,
f) költséghatékony,
g) biztosít saját forrást.
8.5. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy alkalommal a pályázót - a jelen pályázati kiírás 5. és 6. pontjában meghatározottak vonatkozásában - hiánypótlásra hívja fel, azzal, hogy a jelen pályázati kiírás 3. és 4. mellékletében foglalt nyilatkozat illetve közzétételi kérelem csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.
A nyilatkozat/közzétételi kérelem (3/4. melléklet) csatolása nélkül a pályázat érvénytelen, figyelemmel a Knytv. 14. §-ára. (A nyilatkozattal/közzétételi kérelemmel kapcsolatos segédlet a jelen pályázati kiírás 4/A. mellékletében található).
A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.
8.6. A Külügyminisztérium az eredményről a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban értesíti a pályázót.
8.7. A Külügyminisztérium a döntés eredményét közzéteszi a kormányportálon (http://www.kormany.hu).
8.8. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.
8.9. A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg. A Külügyminisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb költségvetési támogatást nyújtson.

9. Érvénytelen az a pályázat:
a) amely nem felel meg a pályázati kiírásnak;
b) amelyet nem az 1. melléklet szerinti adatlapon nyújtottak be;
c) amelyhez a 3. mellékletben foglalt nyilatkozatot, és érintettség fennállása esetén a 4. mellékletben szereplő kérelmet nem csatolták, figyelemmel a Knytv. 14. §-ára;
d) amelyet 2013. március 14-ét követően adtak postára vagy 2013. március 25-ét követően érkezett be a Külügyminisztériumhoz.

10. A támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetőség:
10.1. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 90. §-ában foglaltak az irányadók.
10.2. Az Ávr. hivatkozott rendelkezésének megfelelően a pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
10.3. A pályázó, a támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: kifogást tevő) a kifogást írásban nyújthatja be a külügyminiszternek.
10.4. A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) a kifogást tevő aláírását.

10.5. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított harminc napon belül lehet benyújtani.

11. A jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás visszatérítése:
A nyertes pályázók legkésőbb a támogatási szerződés aláírásakor kötelesek átadni valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájukra vonatkozó, a Külügyminisztérium javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet és a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását arról, hogy a pályázótól befogadták a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelő - a Külügyminisztériumot a pályázó bankszámlái ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazottként megjelölő és csak a Külügyminisztérium hozzájárulásával visszavonható - felhatalmazó levelet. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is. A Külügyminisztérium az elszámolás elfogadásának tényéről értesítést küld a pályázónak, egyúttal megadja a hozzájárulást a felhatalmazó levél visszavonásához.

12. Egyéb rendelkezések:
12.1. Egyéb, a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Knytv., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az Áht., az Ávr., valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók.
12.2. A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium Pályáztatási és Közbeszerzési Főosztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: pako@mfa.gov.hu).
12.3. A Külügyminisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást a beérkezési határidő előtt visszavonja.
12.4. A pályázati kiírás és annak mellékletei letölthetők a kormányportálról (http://www.kormany.hu).
Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik mellékletei (együttesen: pályázati kiírás). Ezek együttesen tartalmazzák a pályázathoz szükséges valamennyi feltételt. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a jogszabálymutatóban szereplő jogszabályok az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum