Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A nemzetiségi szervezetek 2012. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-12
Kiíró:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Határidő:
04/30/2012
Érvényes:
04/30/2012
Tárgymutató:
nemzetiségi szervezetek támogatása / NEMZ-CISZ-12
Pályázhat:
pályázni jogosultak a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó, nemzetiségi civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A nemzetiségi szervezetek
2012. évi költségvetési támogatására
(Kategória kódja: NEMZ-CISZ-12)

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatálya alá tartozó, 2009. december 31-ig nyilvántartásba vett, oktatási, kulturális és/vagy érdekképviseleti tevékenységet ellátó nemzetiségi civil szervezetek támogatására közzéteszi az alábbi pályázatot.
A pályázat forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletének X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet (a továbbiakban: KIM) fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 6. alcím a "Nemzetiségi támogatások" célelőirányzat törvényi sor keretösszege.
Az Előirányzat felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

1. A pályázat célja
A támogatás a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célokra nyújtható.

2. A Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó, nemzetiségi civil szervezetek.
Nem pályázhatnak nemzetiségi önkormányzatok és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
A jelen pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) személyi és tárgyi hatálya alá tartozik, mivel az államháztartás alrendszeréből származó támogatást az államháztartáson kívülre, pályázati döntés alapján nyújt. Erre tekintettel a nem indulhatnak pályázóként és nem részesülhetnek támogatásban a Knyt. 6. § -ában nevesített személyek és szervezetek.
A Knyt. és az azt végrehajtó 67/2008.(III.29.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján a pályázatot befogadó szerv kezeli a pályázók adatait, és köteles megküldeni a pályázati eljárásokkal kapcsolatos, a Knyt.-ben és a végrehajtó Kormányrendeletben meghatározott adatokat az adatok közzétételének helyéül szolgáló honlapot működtető Nemzetgazdasági Minisztériumnak.
Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében.
A pályázat jellege: A pályázati támogatás nyílt pályázat útján nyerhető el.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2012. évben 125 millió forint.

4. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, összege
A pályázó működési támogatásnak minősülő, vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.) A támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában, egy összegben kizárólag pénzintézetnél nyitott számlára, banki átutalással kerül sor.
Pályázó kérelmezheti a támogatás előfinanszírozás formájában történő nyújtását. Az előfinanszírozás formájában nyújtott támogatás esetén a támogatás a záró beszámoló folyósítását megelőzően folyósítható.
A pályázatban igényelhető támogatási összeg:
- alsó határa: 100 000 Ft
- felső határa: 4 000 000 Ft
A támogatás felhasználásának időtartama: 2012. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

5. Elszámolható költségek köre, az elszámolási határidő:
A támogatás elszámolása során működési költségként elszámolhatóak a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült működési kiadások (költségek), így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek (üzemeltetési kiadások: fűtés, gáz-, víz-, áramszolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.
Nem számolhatók el alkoholtermékek és dohányáru.
A támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának határidejét a támogatási szerződés tartalmazza.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje, a pályázó regisztrációjának díja
A pályázatot elektronikusan lehet benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.
Az internetes pályázati űrlapot minden kérdésére választ adva és a 7. pontban megjelölt mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani.
Az elektronikusan benyújtott pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el.
Pályázati díj: 3000 Ft. A pályázati díjat egy szervezetnek több nemzetiségi pályázat beadása esetén is csak egyszer kell megfizetnie!
A pályázati díjat a Wekerle Sándor Alapkezelő 10032000-00285128-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az pályázati díjat befizetésekor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a kiírás kódját (NEMZ-12) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. EPER használati díj befizetést csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető megegyezik a regisztrált partnerrel. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell az Alapkezelő számlájára befizetni.
További információ az Alapkezelő e-mail címén (info@wekerle.gov.hu, továbbá a (1) 301 3200 ügyfélszolgálati telefonszámon kérhető.

A pályázat beadási határideje: 2012. április 30.

A beadás határidejénél a véglegesítés dátumát vesszük figyelembe.

7. Kötelezően csatolandó mellékletek:
Az adatlap az alábbiakat tartalmazza:
1. az igénylő eddigi tevékenységének ismertetése legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben,
2. az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetése (külön feltüntetve az általános forgalmi adó összegét), a költségvetés szöveges indoklásával együtt
3. a pályázó 2012. évi tervezett programjainak ismertetése,
4. az előirányzat igénybevételéhez a KIM rendelet mellékletei szerinti cégszerűen aláírt Nyilatkozatok (amely tartalmazza, hogy a pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik; a támogatást igénylő nemleges köztartozásokról szóló nyilatkozatát; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a központi költségvetésből elnyert lejárt elszámolási határidejű támogatásokkal a pályázat benyújtásáig elszámolt, nyilatkozat az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
5. nyilatkozat arról, hogy a másolatban csatolt iratokban foglalt adatok megegyeznek a pályázat benyújtása időpontjában fennálló adatokkal.
Az adatlaphoz az alábbiakat kell csatolni:
6. az igénylő jogi helyzetét igazoló dokumentum másolata (alapító okirat/alapszabály másolata),
7. a bírósági nyilvántartásba vételről a megyei /fővárosi bíróság által kiállított, a civil szervezet bírósági nyilvántartási adatairól szóló kivonat másolata);
8. a pályázó 2012. évi költségvetése,
9. az igényelt támogatási összeg alapjául szolgáló árajánlatok és/vagy az igénylő költségeit igazoló egyéb dokumentumok - és azok magyar nyelvű fordítása;
10. amennyiben a pályázó a Knyt. 8.§-a hatálya alá tartozik, és közzétételi kérelemmel kíván élni, az erről szóló nyilatkozatot), kedvezményezett - a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló KIM rendelet 5. melléklet szerinti nyilatkozata az igénybe vett de minimis támogatásokról, a pályázó a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló KIM rendelet 6. melléklet szerinti nyilatkozata az adott tárgyban benyújtott támogatási kérelmekről, A támogatási szerződés megkötéséhez a nyertes pályázónak az alábbi dokumentumokat is csatolnia kell:
11. a pályázatnál alacsonyabb összegű megítélt támogatás esetén a tényleges támogatási összegnek megfelelő költségvetési terv,
12. ha azt jogszabály előírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély másolata.
13. közjegyző által kiállított, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány vagy banki aláírási karton (pályázó által) hitelesített másolata.

8. A pályázat érvényességének vizsgálata
Érvénytelen a pályázat, ha
- a pályázati felhívásban meghatározott formai és vagy tartalmi követelményeknek meg nem felelő pályázat,
- postai úton benyújtott pályázat esetén a határidőn túl benyújtott pályázat,
- elektronikus úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőig nem került sor a véglegesítésre, illetve a pályázat benyújtási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az EPER-ben,
- a korábban a támogatási rendszerből kizárt pályázó által benyújtott pályázat - a kizárás hatálya alatt,
- a pályázó más forrásból azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban részesült, továbbá
- amely a 7. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok bármelyikét nem tartalmazza a benyújtási határidő lejártáig.
A határidőre beérkező pályázatokat az Alapkezelő formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:
- a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),
- megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek meglétét,
- a kitöltöttséget, megfelelőséget, és a határidőben történő véglegesítést, valamint a regisztrációs nyilatkozat megfelelőségét és benyújtásának dátumát,
- köztartozás fennállását.
Amennyiben az Alapkezelő a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat hiányos, a szervezetet egy alkalommal, elektronikus értesítésben 5 munkanapos hiánypótlási határidő tűzésével, a hiányzó adat, vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag az Alapkezelő által meghatározott időben kerülhet sor. Amennyiben az Alapkezelő által meghatározott hiánypótlási határidőben pályázó nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak, a pályázat érvénytelenné válik. Az Alapkezelő a hiánypótlási határidő lejártát követő 5 napon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálása az alábbi szempontok szerint történik:
- a pályázat pályázati kiírásnak való megfelelősége,
- a pályázó szervezet tevékenységi köre - a nemzetiségi közügyek szolgálatára, nemzetiségi kulturális vagy érdekvédelmi tevékenységre terjed-e ki,
- a 2012. évi tervezett tevékenységek realitása, átláthatósága
- az együttműködések megalapozottsága, és megfelelő dokumentáltsága
- a tervezett költségek indokoltsága
- a vállalt feladatok realitása és az elérendő eredmények konkrétsága.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyek részletesen kifejtik a programtervet, amelyekből az anyanyelv használata egyértelműen kitűnik, amelynek nemzetiségi közösségen belüli ismertsége nyilvánvalóvá válik, és amelyek nemzetiségi közösségmegőrző- és építő hatása egyértelműen alátámasztott, valamint amelyek tevékenysége a nemzetiségi közösségen belül ismert.
A benyújtott pályázatokról - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. Rendelete értelmében - a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Támogató dönt.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Wekerle Sándor Alapkezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját a döntést követő 10 naptári napon belül, legkésőbb 2012. június 10-ig a http://www.kormany.hu, valamint a http://www.wekerle.gov.hu internetes honlapján közzéteszi, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

10. Szerződéskötés
Az Alapkezelő a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatói döntés közzétételétől számított 60 napon belül a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
Előfinanszírozásként nyújtott támogatás esetén - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése biztosítékaként támogató előírja a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás alkalmazásához történő hozzájárulás megadását.

11. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósításának feltétele az érvényes és hatályos támogatási szerződés. A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kifizetésének feltételeit, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.
Amennyiben a szervezet korábban azonos célú támogatásban már részesült, a 2012. évi pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi azonos célú támogatással már elszámolt, és a Támogató az elszámolást elfogadta. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha az Alapkezelő az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.

12. Jogorvoslat
Az államháztartáson kívüli szervezetként igénylő vagy kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, vagy a támogatói szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkohó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be írásban az Alapkezelőhöz címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 45 napon belül. A kifogást a fejezetet irányító szerv vezetője a kézhezvételtől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum