Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása / KAB-KEF-12
Kiíró:
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Határidő:
08/31/2012
Érvényes:
08/31/2012
Tárgymutató:
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása / KAB-KEF-12
Pályázhat:
- helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei - kivéve kisebbségi önkormányzatok);
- önkormányzati fenntartású intézmények;
- önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
- közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezetek (csak regionális KEF esetén)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek)
működési feltételeinek biztosítására
Pályázat kódja: KAB-KEF-12

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
alapján nyílt pályázatot hirdet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.

1. Pályázat célja
Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a helyi közösségi színtereken zajló, a drogfogyasztás jelenségkörére reagáló tevékenységek elősegítése érdekében, a területén működő intézmények és a helyi közösség bevonásával legyenek képesek:
1. a térségben adódó egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó (drogprevenciós, egészségfejlesztési, kezelési, ellátási, és kínálatcsökkentési) szükségleteket felmérni és megoldási javaslatokat kidolgozni,
2. az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó programok lebonyolítását kezdeményezni és megvalósítását összehangolni,
3. az egyes szolgáltatási területeken belül prioritásokat felállítani,
4. a szolgáltatási területekhez kapcsolódó helyi tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulását koordinálni,
5. helyi stratégia, éves cselekvési terv elkészítésére, végrehajtására, az egyes tevékenységek, programok koordinálására valamint az éves tevékenység értékelésére.
Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával legyenek alkalmasak:
a) helyzetfelmérés készítésére, mely alapján a KEF akciótervet munkál ki a szenvedélyproblémák megelőzésére és kezelésére,
b) a térségben adódó szükségletekre való reagálásra,
c) a szükséges cselekvési lépések meghatározására, azok összehangolására,
d) prioritások felállítására,
e) helyi stratégia és az ahhoz kapcsolódó éves cselekvési terv elkészítésére
f) az aktuális éves cselekvési tervben szereplő tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulásának koordinálására,
g) a KEF saját munkatervének elkészítésére és az abban szereplő feladatok ellátására,
h) képzés és szervezetfejlesztés lebonyolítására.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/20/14/00/00 címrendi besorolású "A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére.

3. Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Az igényelhető támogatási összeg legalább 100 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft. A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.

4. Támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás. (A saját forrás részletes meghatározását a Pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza.)
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget. Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18. pontja szerinti pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül.

5. Támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. augusztus 1. és 2013. május 15. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

8. Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott felhasználónevet, a szervezet pontos megnevezését, továbbá a kiírás kódját (KAB-KEF-12) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.

9. Pályázók köre
9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei - kivéve kisebbségi önkormányzatok);
- önkormányzati fenntartású intézmények;
- önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
- közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezetek (csak regionális KEF esetén).
Továbbá, amelyek:
a Lebonyolító Internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza).
9.2 Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Közpénztv.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Közpénztv . 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Közpénztv. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht-ban, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
m) az Áht-ban, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, vagy egyéb jogszabályban meghatározott, illetve a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
9.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

10. Pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

11. Pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2012. augusztus 31. 23.59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került, illetve amelynek papír alapú mellékleteit (lásd Pályázati Útmutató 5.3.1 pont) legkésőbb a pályázat beadási határidejéig postára adtak.

12. Lebonyolító
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Telefon: (06-1) 237-67-82 Fax: (06-1) 237-67-53 palyazat@ncsszi.hu

13. Pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Lebonyolító Internetes Pályázatkezelő Rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
Amennyiben a Lebonyolító a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 9.1. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében
c) ha a pályázó nem adta postára időben a postai úton beküldendő dokumentumokat (útmutató 5.3.1 pont).
Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Lebonyolító megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.

14. Pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
15. Pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Lebonyolító 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a http://www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. október 31.

16. Szerződéskötés
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Lebonyolító köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

17. Támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap (ami nem lehet későbbi, mint 2013. június 15.)
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

18. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMI fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló EMMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított Pályázati Felhívás keretében.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.ncsszi.hu, a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati ÚtmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum