Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
2016. évi Civil működési támogatás - Óbuda-Békásmegyer
Kiíró:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Határidő:
03/25/2016
Érvényes:
03/25/2016
Tárgymutató:
civil működési támogatás, Óbuda-Békásmegyer
Pályázhat:
a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata illetékességi területén bejegyzett és ott tényleges tevékenységet folytató
- egyesületek,
- szövetségek,
- alapítványok (ide nem értve a közalapítványt),
amelyeket a bíróság 2015. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és
b) azok a civil szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2015. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
pályázatot hirdet
"2016. évi Civil működési pályázat"
címmel

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez és létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 20 000 000 Ft

3. Pályázhatnak
a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata illetékességi területén bejegyzett és ott tényleges tevékenységet folytató
- egyesületek,
- szövetségek,
- alapítványok (ide nem értve a közalapítványt),
amelyeket a bíróság 2015. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és
b) azok a civil szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2015. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

4. Pályázati kategóriák
A pályázók - tevékenységi körük alapján - az alábbi kategóriákban nyújthatnak be pályázatot:
a) sport
b) egészségügyi, szociális, ifjúságvédelmi
c) kulturális, környezetvédelmi és környezetnevelési
d) lakóközösségi-érdekképviseleti
e) intézmények (nevelési, oktatási, kulturális) mellett működő

5. A pályázaton nem vehetnek részt
- a pártok,
- a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
- a biztosító egyesületek,
- a közalapítványok,
- jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
- azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt években kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében nevesítve ("soron") részesülnek támogatásban,
- egyházak.

6. A támogatás és az önrész mértéke:
Az elnyerhető támogatási összeg maximum: 500 000 Ft.
Pályázati önrész nincs.

7. Érvénytelen az a pályázat, amely
- a határidő után érkezett be,
- a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan lett benyújtva,
- nem az aktuális adatlapon került benyújtásra.
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. Amennyiben a szervezet több pályázatot nyújt be, abban az esetben valamennyi pályázatát érvénytelennek tekintjük.

8. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 3 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró.
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a civil referensnél, a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül.

9. A támogatás formája
A támogatás a pályázó 2016. január 1. és 2016. december 31. között elszámolt működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, valamint civil szervezet létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

10. Támogatható kiadások (részletezve a pályázati adatlapon)
- Anyagköltségek
- Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások
- Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
- Egyéb szolgáltatások
- Bérköltség
- Személyi jellegű egyéb kifizetések
- Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak
A pályázati forrás nem használható fel olyan ingatlan felújítására vagy korszerűsítésére, amely nem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata vagy pályázó civil szervezet tulajdonában van.
A támogatási összeg maximum 30%-a használható fel internet és telefon költségekre!

11. Pályázat benyújtásának módja
A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett és lefűzött példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt "eredeti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni.
Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a "2016. évi Civil működési pályázatcímet.
Az űrlap hozzáférhető:
- az önkormányzat internetes honlapján (www.obuda.hu)
- a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), vagy
- a civil referensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.)
11.1 A pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi dokumentumokat
- a létesítő okiratnak (alapítványok esetében alapító okirat, egyesületek esetében alapszabály) a szervezet képviselője által hitelesített másolatát;
- a Fővárosi Törvényszék (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról;
- a pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodásokat (ha van ilyen);
- "az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást [...], amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját; ennek megfelelően pályázónak mellékelni kell a pályázathoz annak igazolását, hogy szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal).
Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére, melynek záró napja a támogatási szerződés aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.

12. Pályázat benyújtásának határideje és helye
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) kell benyújtani.
A beadás határideje 2016. március 25. (péntek) 12 óra

13. A pályázat elbírálásának szempontjai.
A pályázatok elbírálása során megvizsgáljuk:
a) a pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulását. Ennek körében különösen:
- azt, hogy a kért támogatás milyen mértékben szolgálja a kerület lakosságának érdekeit.
- azt, hogy az alapító okiratban foglaltaknak mennyiben felelt meg a szervezet 2015. évi tevékenysége, illetve a 2016. évi tervezett aktivitás mennyiben szolgálja a létesítő okiratban leírtakat.
- a pályázó szervezet tevékenysége mennyiben szolgálja az esélyegyenlőség előmozdítását a kerületben
- a pályázó szervezet célcsoportjának létszáma.
b) a pályázó szervezet együttműködését
- az önkormányzattal
- az önkormányzat intézményeivel
- más kerületi civil szervezetekkel
c) a pályázó szervezet előző éves bevételei alapján a forrásteremtő képességét.

14. A pályázatról való döntés
A pályázat támogatásáról a Civil és Nemzetiségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2016 áprilisának végén. A nyertes pályázatok listája a Képviselő-testület döntését követően megtekinthető a http://www.obuda.hu honlapon. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

15. A pályázatról további felvilágosítást ad:
Csikósné Mányi Júlia civil referens a 437-8645-es telefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

16. A pályázati összeggel való elszámolás
A pályázaton kapott támogatás pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje: 2017. január 31. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani.
Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály munkatársa a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elvégzésére 1 alkalommal van lehetőség és 5 munkanap áll rendelkezésre.
A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenőrzést végző munkatársánál (437-85-65) a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

17. Támogatási szerződés
A Támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról írásban kap tájékoztatást minden eredményes pályázó.
Amennyiben az aláírásra megadott időpontokban pályázó nem írja alá a támogatási szerződést, elesik a támogatástól.

17.1. Nyertes pályázat esetén a támogatás folyósításának feltétele: aláírt banki Felhatalmazó levél, melyet egy eredeti példányban a támogatási szerződés megkötésekor szükséges benyújtani.
http://www.obuda.hu

CMP_2016_palyazati_kiiras.docIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum