Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megoldás a Körforgásos Gazdaságért
Kiíró:
Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
01/31/2018
Érvényes:
01/31/2018
Tárgymutató:
körforgásos gazdaság
Pályázhat:
azon mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) tevékenységüket Magyarországon végzik;
b) a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs;
c) a hulladékhasznosítási célterület megvalósítása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyt;
d) általános piaci megoldástól eltérő tevékenység szerint működnek vagy innovatív és kreatív módon kívánják fejleszteni tevékenységüket
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Megoldás a Körforgásos Gazdaságért

A Földművelésügyi Minisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: FM / Támogató) az Európai Unió céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást tesz közzé, amellyel a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését célzó innovatív ötletek megvalósítását kívánja támogatni mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók számára.
A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok, határozatok, utasítások alapján készült, amelyek a pályázati eljárás során kötelezően betartandók:
a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
b) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
d) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény;
e) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény;
f) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény);
g) az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény;
h) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.);
i) a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
j) a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 7/2017. (VII. 6.) FM utasítás (a továbbiakban: 7/2017. (VII. 6.) FM utasítás);
k) a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 9/2017. (IX. 29.) FM utasítás (a továbbiakban: 9/2017. (IX. 29.) FM utasítás);
l) a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (IV. 28.) FM utasítás;
m) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet);
n) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU Bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU Bizottsági rendelet);
o) a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet;
p) a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1775/2017. (XI. 7.) Kormányhatározat.

1. A pályázati támogatás célja
A Támogató jelen pályázattal a hulladék keletkezésének elkerülését és a keletkezett hulladékmennyiség csökkentését kívánja elérni, amelyhez támogatást nyújt mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók számára innovatív és kreatív ötletük megvalósításához. A pályázat keretében az FM támogatást nyújt a körforgásos gazdasági üzleti modellek megismeréséhez és gyakorlatba történő átültetésükhöz.

2. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek
A támogatás igénybevételével megvalósítandó két célterület:
1. a hulladék keletkezésének elkerülése;
2. a keletkezett hulladékmennyiség hasznosítás útján történő csökkentése.
A fenti két célterülettel összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) termékélettartam-hosszabbítás (javítás, felújítás, feljavítás, átalakítás, újragyártás);
b) anyagában történő újrahasznosítás;
c) lépcsőzetes újrahasznosítás;
d) öko-innovációs technológiák alkalmazása;
e) a vállalkozás erőforrás-hatékonyságaik növelése a meglévő kapacitások bővítése és újak létrehozása által;
f) használt termékek/alkatrészek/anyagok visszagyűjtése annak érdekében, hogy az egy új termékként vagy termék részeként ismét piacra kerülhessen.
Egy pályázaton belül kizárólag egy célterületre lehet pályázni. Az adatlapon legalább egy tevékenységtípust kell megjelölni, azonban több is megvalósítható.
Egy Pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. Amennyiben a beadott pályázat elutasításra vagy kizárásra kerül, újabb pályázat benyújtására nincs lehetőség.
A támogatás általános működési költségekre és a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére nem igényelhető!
A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasználatához nyújtható, ha a támogatott beruházás technológiája meghaladja az általánosan elterjedt, nyereségesen alkalmazható technológiát.
A támogatás keretében a támogatott beruházás beruházási költsége és a támogatás hiányában megvalósítható, azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.
A támogathatóság feltétele, hogy a beruházás hiányában a beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.
A támogatás közvetetten sem mentesítheti a szennyezőt az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok alapján viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.
A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység növelése nélkül.

3. A pályázók köre
Pályázatot azon mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) tevékenységüket Magyarországon végzik;
b) a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs;
c) a hulladékhasznosítási célterület megvalósítása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyt;
d) általános piaci megoldástól eltérő tevékenység szerint működnek vagy innovatív és kreatív módon kívánják fejleszteni tevékenységüket.
a továbbiakban együttesen: Pályázó.

4. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása részletekben történik. A támogatási előleg mértéke a támogatási összeg 80%-a. Az előlegen felüli rész folyósítására a beszámoló elfogadását követően kerül sor.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete szerint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/02/22 törvényi soron szereplő "Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok" fejezeti kezelésű előirányzaton összesen 243.896.771 Ft áll rendelkezésre.
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legalább 5 000 000 Ft legfeljebb 30 000 000 Ft.
A pályázat alapján nyújtott, a 651/2014/EU Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás összeegyeztethetőségének megítélésénél a 651/2014/EU Bizottsági rendelet valamint a 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni.
A 651/2014/EU Bizottsági rendelet I. és II. fejezete valamint 47. cikke szerinti hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasználatához nyújtható.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások, valamint egyéni vállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető.
A támogatási intenzitás - az előzőeken túl - figyelemmel a 651/2014/EU Bizottsági rendelet 47. cikk (9) bekezdésében foglaltakra a 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjai szerinti településeken megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje
A minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a kötelezően csatolandó mellékleteit az alábbi módon és formában várjuk. Pályázati díj nincs.
Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: "Megoldás a Körforgásos Gazdaságért"
könyvelt (ajánlott és tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:
Földművelésügyi Minisztérium
Hulladékgazdálkodási Főosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A pályázatok benyújtásának ideje:
2018. január 1-től 2018. január 31. éjfélig.
A postai benyújtás igazolására a tértivevényes küldeményen elhelyezett postabélyegző kelte szolgál.

7. A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható meg.
Támogatás abban az esetben ítélhető meg, ha a pályázó még a projekt megkezdése előtt benyújtotta támogatás iránti kérelmét.
A pályázat keretében az alábbi dokumentumokat kérjük beküldeni:
a) géppel kitöltött pályázati adatlap (kézírással nem elfogadható!), cégszerűen aláírva minden oldalon,
b) pályázati adatlapot excel formátumban,
c) a pályázati anyagot tartalmazó elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen, a pályázati adatlap aláírt verziója és az előírt mellékletek eredeti példányai szkennelve),
d) a Pályázó nyilatkozata arról, hogy az általa megadott adatok, benyújtott dokumentumok valódiak, hitelesek, teljes körűek,
e) 2016. év vonatkozásában a lezárt üzleti évről szóló, a vállalkozás saját honlapján, vagy a cégbíróságon keresztül nyilvánosságra hozott beszámolója (figyelembe véve a KKV törvény 5. §-ában foglaltakat),
f) a tevékenységekre részletesen lebontott költség- és ütemterv,
g) 30 napnál nem régebbi NAV együttes adóigazolás, valamint a székhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásról, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozásról szóló igazolás,
h) a Pályázó gazdasági társaság nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata, ami 30 napnál nem régebbi és igazolja az aláírási jogosultságot,
i) gazdasági társaság fennállását igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okirat,
j) a gazdasági társaság létesítő okiratának 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata,
k) ÁFA nyilatkozat a támogatás terhére elszámolandó számlák Áfa tartalmának visszaigénylésére vonatkozóan,
l) KKV minősítés megállapítására vonatkozó nyilatkozat, vagy egyéni vállalkozó esetén a személyi azonosításra alkalmas fényképes és az elérhetőséget igazoló lakcímet igazoló igazolvány valamint az egyéni vállalkozói igazolvány mindkét oldalának másolata,
m) a Pályázó nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
n) 30 napnál nem régebbi átláthatósági nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján, cégszerűen aláírva minden oldalon (7/2017. (VII. 6.) FM utasítás 3. sz. melléklete) (egyéni vállalkozó pályázó esetében nem kell csatolni).

13. A támogatás felhasználásának feltételei
a) Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra és a szerződéssel elfogadott (esetlegesen módosított), a beszámolóval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
b) a támogatás a támogatási szerződésben rögzített időszakban - de legkorábban 2018. február 1-től, legkésőbb 2018. szeptember 30-ig - felmerülő költségekre használható fel,
c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a Pályázó szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
d) a 100 000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
e) bruttó 1 000 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás alapján történhet;
f) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a Pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra (lásd bővebben: 9/2017. (IX. 29.) FM utasítás 2. § 3. pont).
A projekt megvalósítását a Pályázó csak saját felelősségére kezdheti meg 2018. február 1. és a támogatási szerződés megkötésének időpontja között!

14. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése
A Pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg szerződésben rögzített feltételeinek, illetve az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról, illetve a saját forrás felhasználásáról a támogatási határidőt (legkésőbb 2018. szeptember 30.) követő 30 naptári napon belül köteles a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti beszámoló nyomtatványon, az általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) készíteni és azt az FM Hulladékgazdálkodási Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni, a költségösszesítő (Excel formátumban) és az esetlegesen lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációjának (Pdf formátumban) elektronikus (CD/DVD) változatával együtt.
Pályázó tudomásul veszi, hogy az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes feltételeit a 9/2017. (IX. 29.) FM utasítás és annak 1. függelékét képező beszámoló tájékoztató, valamint a pályázati segédlet (is) tartalmazza.
A beszámoló ellenőrzése és hiánypótlás:
a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatási szerződésben rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az FM Hulladékgazdálkodási Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával ellenőrzi,
c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség. A hiánypótlási felhívást a Támogató elektronikusan küldi meg a Pályázó részére, azonban a hiánypótlást papír alapon kell teljesíteni.
d) a beszámoló vagy az azzal kapcsolatos hiánypótlás késedelmes benyújtása esetére a kötelezettségvállalás dokumentumában a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a támogatási összeg 0,5%-ig terjedő késedelmi kötbért határoz meg a Támogató, melynek részletei a támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.
Amennyiben a Pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének, a miniszter a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.
A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatási szerződés megkötését megelőzően a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. Az Áht. 54. § (1a) bekezdésére tekintettel az ellenőrzés kiterjedhet a nyertes Pályázó által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. A Pályázónak és a megvalósításban közreműködő partnereinek a támogatás elnyerésével ellenőrzés-tűrési kötelezettsége keletkezik. Az Ávr. 101. §-a szerint a Támogató és a Pályázó a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a Pályázó beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni.
A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél visszavonásához való hozzájárulásról az FM Hulladékgazdálkodási Főosztálya levélben értesíti a Pályázót.

17. További információ, kapcsolattartás
A Támogató nem vállal felelősséget az elektronikus rendszerek és a posta hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.
A Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatait a Támogató, valamint annak szakértői, az ellenőrzésüket, a felügyeletüket végző szervezetek és személyek megismerjék, továbbá az általuk benyújtott adatok közzétételre kerüljenek.
A pályázati kiírás módosítására kizárólag az Ávr. 67. §-ben rögzítetteknek megfelelően van lehetőség, annak érvényességi idején belül.
Jelen pályázati felhívás valamint a pályázati adatlap és mellékletei együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati felhívással kapcsolatban az FM Hulladékgazdálkodási Főosztály, illetve kijelölt munkatársai látnak el (a hivatali munkarend szerinti munkaidőben) ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében adnak tájékoztatást és nyújtanak segítséget a pályázatok benyújtásával, a szerződéskötéssel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.
Elérhetőségek:
Földművelésügyi Minisztérium
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Telefonszám: +36 1 896 1260
E-mail cím: hugf@fm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum