Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zöld forrás 2015 - állami feladatokat átvállaló környezet- és természetvédelmi civil szervezeteknek Nemzeti Környezetvédelmi Program
Kiíró:
Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
04/30/2015
Érvényes:
04/30/2015
Tárgymutató:
civil szervezeteknek Nemzeti Környezetvédelmi Program
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett, alapszabály / alapító okirat szerinti tevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület (valamint a Civil tv. 4. § (3) szerint a szövetség) kaphat, amely 2014. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került, 2013-ban és 2014-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, 2013. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozta, saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására, és a Pályázó a pályázat benyújtásakor a Civil tv. szerint közhasznúsági fokozattal rendelkezik (a határozat 2014. május 31. utáni); vagy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmét bizonyítottan benyújtotta 2014. május 31-ig beérkezően, és legkésőbb a pályázat beszámolási határidejéig megküldi a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozatot
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


2015. évi ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére, állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM, illetve Támogató) szakmai kötelezettségvállalóként a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41. §-ban meghatározott egyes feladatok ellátására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai megvalósításának érdekében; a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltaknak, és a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasításnak megfelelően; összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Civil tv.) az alábbiakban teszi közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (a továbbiakban: Pályázó/Támogatott) számára nyilvános Pályázati Felhívását.
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a jelen felhívás 1. pontja szerinti támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül - megváltoztassa.

1. A pályázat forrása
A pályázat forrása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XII. Fejezet (Földművelésügyi Minisztérium) 20/2/14. jogcímcsoport szerinti "Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában" előirányzat 2015. évi keretösszegéből a pályázat céljára rendelkezésre álló forrás: 70 000 000 Ft. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy kormányzati intézkedés esetén a keretösszegen módosítson.

2. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, alapszabály / alapító okirat szerinti tevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület (valamint a Civil tv. 4. § (3) szerint a szövetség) kaphat, amely 2014. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került, 2013-ban és 2014-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, 2013. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozta, saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására, és a Pályázó a pályázat benyújtásakor a Civil tv. szerint közhasznúsági fokozattal rendelkezik (a határozat 2014. május 31. utáni); vagy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmét bizonyítottan benyújtotta 2014. május 31-ig beérkezően, és legkésőbb a pályázat beszámolási határidejéig megküldi a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozatot. Ez utóbbi esetben a Pályázó vállalja annak kockázatát, hogy ha a nyilvántartásba vétel a megadott határidőig nem történik meg, a támogatás összegét köteles a Támogató részére visszafizetni.
Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, gazdasági társaság, köztestület nem pályázhat, illetve azok a szervezetek sem, melyek 2014. május 31-ig nem nyújtották be a Civil tv. szerinti közhasznúsági nyilvántartás iránti kérelmüket az illetékes törvényszékhez.
Minden Pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy Pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, az elsőként beküldött pályázatot tekinti az FM érvényesnek.

3. A támogatási cél
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) alábbi célkitűzéseihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.

Egy pályázaton belül egy célkitűzést kell megjelölni (több is teljesíthető, az NKP szerinti relevanciát a megjelölt összes célterületekre vizsgálja a Támogató).
Egy pályázatban legfeljebb három eltérő tevékenységtípust (pl. tanácsadás, élőhelyvédelem, kampány) lehet tervezni. A tevékenységekről ld. a Pályázati Adatlap 5.2. szakaszát is. Minden tevékenység támogatható, kivéve, amit a következő, 4. fejezet kizár.

4. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az NKP céljaihoz, az Áht. és az Ávr. előírásaihoz, a pályázati felhívás dokumentációjában szereplő követelményekhez nem illeszkedő, vagy azokat nem teljesítő pályázat, különösen:
a) amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, hat naptári éven belül a jelen pályázat (támogatási jogcím) jogelődjétől juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette; vagy
b) amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be; vagy
c) amely nem illeszkedik az NKP stratégiai céljai egyikéhez sem, vagy azok bármelyikével ellentétes; vagy
d) amelynek pályázati adatlapja a befogadást, vagy a tartalmi értékelést megakadályozó módon hiányos, vagy pályázata nem tartalmazza a kötelező mellékleteket; vagy
e) amely nem tartalmaz a tervezett tevékenységeihez részletes, költségtípusokra, egységárakra és egyéb részletekre is kiterjedő költségvetést; vagy
f) amely pályázat támogatási igénye kisebb 500 000 Ft-nál, vagy támogatható költsége kisebb 500 000 Ft-nál; vagy
g) amelyet késve nyújtottak be.

Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
h) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; vagy
i) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; vagy
j) a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; vagy
k) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; vagy
l) jogszabályban vagy a pályázati felhívásban vagy a pályázati adatlapban vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; vagy
m) az Ávr. 82. § alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak valamint nem felel meg az Áht. 41. § (6) bek. alapján az átláthatóság követelménynek; vagy
n) amely szervezet az Áht. 50. § (3) bek. hatálya alá esik.

Különösen nem támogatható projekt elemek és tevékenységek:
o) más forrásból is támogatott tevékenység és projektelem - a kettős finanszírozás elkerülése érdekében;
p) üzleti vagy kereskedelmi célú (ide értve a turisztikai célt is) tevékenység;
q) formális oktatás (pl.: közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység, akkreditált pedagógusképzés; lásd: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=191), valamint munkahelyi képzés;
r) tudományos szaklapok, tudományos szakkönyvek és tudományos szakkiadványok létrehozása, terjesztése;
s) kizárólag kutatási és/vagy fejlesztési; település- vagy intézményszépítési; virágosítási, fásítási és/vagy parkosítási; hulladékgyűjtő edényzet beszerzési és/vagy karbantartási; táboroztató; élőhely fenntartási; élőhely fejlesztési; közösségfejlesztési; szervezetfejlesztési; 1% gyűjtési célú pályázat (támogatható azonban a felsoroltak kombinációja bármely nem felsorolt, de az NKP céljaihoz szükséges tevékenységgel);
t) nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység;
u) politikai tartalmú tevékenység.

Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy amennyiben a támogatott pályázat megvalósítása során, vagy a zárójelentés utóellenőrzésekor nyilvánvalóvá válik, hogy a megvalósított projekt a fenti kizáró okok közül bármelyik esetet mutatja, a Támogató a jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett az Ávr. 96. §-ában foglaltak alapján jogosult a támogatási szerződéstől elállni, valamint a Támogatott köteles a Támogató írásbeli felszólítása alapján a támogatás összegét kamattal növelt összeggel 30 naptári napon belül a Támogató részére visszafizetni.

5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A befejezési határidőt követően benyújtott zárójelentés a teljes támogatásról szól (ld. 16. fejezet).
A támogatás az Ávr. 87. § (1a) bek. a) pontja szerinti működési célú, tehát finanszírozási módja egyösszegű előleg finanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 45 naptári napon belül folyósítja a Támogató. Támogatható az a tevékenység is, amelyet a kedvezményezett a pályázat beadási határidejét követő napon, a támogatási szerződés létrejöttéig, saját kockázatára megkezdett. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2016. május 31-ig le kell zárulnia.

6. Az igényelhető támogatás mértéke
A támogatási igény nem lehet kisebb 500 000 Ft-nál, továbbá 500 000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Ha a Pályázó szervezet elfogadott 2013. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet
- összes ráfordítása 2 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 800 000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha
- összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 40%-ának megfelelő összegű, de 3 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ávr. 83. §-a értelmében a Zöld Forrás támogatás összege saját forrásként nem vehető figyelembe a magyar államháztartás alrendszeréből származó más támogatás esetén.

7. Pályázati díj
A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

8. A pályázatok benyújtása
Jelen pályázati felhívás teljes dokumentációja a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse ) tölthető le.
A pályázati felhívással kapcsolatban az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati felhívást, az adatlapban megadott útmutatásokat, és a beszámoló összeállításához kiadott útmutatót! Javasolt a Civil küldöttek tanácsai című dokumentum elolvasása is (elérhető a Greenfo internetes oldalon: http://greenfo.hu/ ).
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 1055 Budapest, Kossuth tér 11. Tel.: (1) 795-2530, e-mail: zoldforras@fm.gov.hu
A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumok és elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani. A pályázatot minden oldalán a képviseletre jogosult személy által cégszerűen aláírva, egy példányban, egy példány elektronikus melléklettel ellátva, postai úton kell benyújtani. Az elektronikus melléklet tartalmazza a papíralapú változat tartalmával - az aláírást kivéve - mindenben megegyező elektronikus Pályázati Adatlapot (Excel file-t) és összes mellékletét, a Pályázati Adatlap 8. fejezetében jelölt formában. Az adathordozó (CD vagy DVD) burkolatán szerepeljen a képviseletre jogosult személy aláírása. A könyvelt postai küldeményt a Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre kell postázni, a borítékon feltüntetve: "Zöld Forrás 2015 pályázat". A papíralapú és az elektronikus változat megegyezőségéért a benyújtó felel, eltérés esetén a papíralapú változat tekintendő érvényesnek.
A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2015. március 31.
A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2015. április 30. 24:00 óra.

9. A pályázatok formai értékelése
Hiánypótlás nincs. A formai feltételeknek nem megfelelő pályázatot (4. fejezet szerinti kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatot) tartalmi elbírálásra bocsátani tilos, a Pályázó pályázatának elutasításáról levélben tájékoztatást kap, az elutasítás indokának közlésével. A formailag megfelelő pályázat befogadásáról értesítést kap a Pályázó az általa a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus (e-mail) címre.
A Pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a Pályázó viseli.
A befogadásra került pályázatok benyújtójának neve és a pályázatok címei a benyújtási határidőt követő 15 napon belül az FM honlapján kerülnek közzétételre. A befogadásról vagy annak elutasításáról szóló közlés nyilvánosságra hozatalát/kézhezvételét követő 10 naptári napon belül a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan kifogást a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához lehet írásban benyújtani. A kifogás lehetőségével kapcsolatos információkat bővebben ld. a 11. fejezetben.

10. Tartalmi értékelés
A pályázatok tartalmi értékelése a pályázati adatlapon és mellékleteiben a Pályázó által bemutatottak alapján történik. Az értékelés kiterjed a pályázat szakmai és pénzügyi megfelelőségére, a projekt NKP szerinti relevanciájára és hatékonyságára, az állami feladat ellátásának hatékonyságára, illetve a fennálló feladat-ellátási szükségletre, valamint a projekt megalapozottságának, megvalósíthatóságának vizsgálatára. A tartalmi előértékelést az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya koordinálja az FM szervezeti egységeinek és a Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója civil küldöttjeinek bevonásával, az egyedi támogatási kérelmek és döntések ismeretében. Az értékelők döntési javaslata indokolt esetben születhet kisebb összegre is, mint a pályázatban megjelölt igény. Az értékelők indokolt esetben a költségcsökkentésen túl további egyedi támogatási feltételeket is megfogalmazhatnak mind a szerződéskötésre, mind a megvalósításra és a beszámolásra vonatkozóan is.
Az értékelés fontosabb szempontjai a következők:
- A probléma és kezelése szakmailag, az állami feladat ellátást tekintve kiemelt prioritású, társadalmilag nagymértékben hasznos.
- A pályázat tartalma egyértelmű, részletes, logikus, reális, szakmailag/pénzügyileg/időben teljesíthető.
- A tervezett tevékenységek a probléma okainak kezelésére irányulnak.
- A program szakmailag hatékony (problémamegoldáshoz való hozzájárulásának mértéke magas).
- A Pályázó szervezet és a végrehajtásban közreműködő személyek megfelelő képességgel, tapasztalattal rendelkeznek.
- A költségvetés a várt eredményekhez viszonyítva arányos, az egyes költségek összhangban vannak a tevékenységekkel.
- A Pályázó a költségtételekhez megadta a kért adatokat (költségtípus, darabszám, egységár stb.), a költségek hatékonysága elfogadható, a költségek reálisak.
A szakértői javaslatokat egy, a földművelésügyi miniszter által kijelölt Bíráló Bizottság véglegesíti, és rangsorolja a támogatható pályázatokat. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya a támogatási javaslatot a földművelésügyi miniszter elé terjeszti döntésre.

11. Támogatási döntés
A pályázatokról a benyújtási határidő lejártától számított 60 naptári napon belül a földművelésügyi miniszter írásban dönt. A minisztert döntésének meghozatalában a Bíráló Bizottság javaslata segíti. A várható döntések: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás, kizárás. A miniszteri döntés eredménye (a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról szóló 7/2014. (XI. 17.) FM utasítás szerint) a döntéstől számított 15 napon belül az FM honlapján (http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse) közzétételre kerül.
A támogatás igénylője vagy a Támogatott a miniszternél írásban kifogást nyújthat be az Ávr 102/D. §-ában foglaltak szerint, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek tartja. A kifogás intézménye csak jogszabálysértések esetére vonatkozik, egyéb esetekre (pl. értékelés minősége, támogatás mértéke, keret kimerülése) nem. A kifogást legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 10 napon belül írásban lehet benyújtani az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához, a miniszternek címezve.

12. Szerződéskötés
A nyertes Pályázót az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya értesíti a szerződéskötés feltételeiről a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus (e-mail) címen. A Pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a Pályázó viseli.
A szerződéskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ávr. (96-99. §.), a vidékfejlesztési miniszter a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelete, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról szóló 7/2014. (XI. 17.) FM utasításban foglaltak az irányadók. A szerződést - a megkötéséhez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén - a miniszter helyett és nevében a miniszter által felkért vagy jogszabályban kijelölt személy köti meg.
A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. A támogatási szerződés megkötéséig a projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót/Támogatottat terhelik.
12.1. A szerződéskötésre rendelkezésre álló idő:
A szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntésről szóló elektronikus értesítés kézhezvételétől számított 30 naptári nap áll a rendelkezésére, mely az Ávr. 74. § (2) bekezdése alapján, kérésre és indokolt esetben további 30 naptári nappal meghosszabbítható. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül, a Támogatottnak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.
12.2. A szerződéskötéshez kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- a támogatási feltételeknek megfelelően módosított - és a pályázati adatlap költségtervével azonos szerkezetű, új költségsort nem tartalmazó, részletesen kidolgozott - költségterv, és a tevékenységekre részletesen lebontott ütemterv, csak digitálisan. A szerződés mellékletét a támogathatósági, támogatási, valamint elszámolási feltételeknek megfelelő költségvetés és ütemezés képezi;
- amennyiben közhiteles, nyilvános elektronikus adatbázisból (http://www.birosag.hu) nem elérhető, vagy az elérhető adatok nem naprakészek: a bíróság által kiadott, "Kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól" című dokumentum bíróság/törvényszék által 30 naptári napnál nem régebben kiállított vagy bíróság által 30 napnál nem régebben hitelesített aktuális példánya;
- az alapító okirat/alapszabály Támogatott által hitelesített másolata akkor, ha a Kivonat nem tartalmazza a szervezet célja meghatározásánál a környezetvédelmi/természetvédelmi célt;
- a Támogatott köztartozása esetén a részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyező határozat hitelesített másolata;
- a képviseletre jogosult személy(ek) aláírási jogosultságának eredeti igazolása (a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonnak a pénzintézet által hitelesített másolata, melyen a bírósági kivonat szerinti képviselő aláírása is szerepel; egyebekben szükséges az aláírási címpéldány szokásos módon hitelesített másolata is);
- felhatalmazó levél a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - bankszámlájára, amelyet a számlavezető pénzintézet(ek)nél nyilvántartásba vettek;
- közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott, az eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását igazoló dokumentumok, valamint a megkötött szerződés(ek);
- engedélyköteles tevékenység megvalósítása esetén a területileg illetékes hatóság(ok) által kiadott engedély(ek) hitelesített másolata;
- a támogatott projekttel kapcsolatban előírt (a szerződéskötést megelőzően teljesítendő) egyedi feltételek teljesítését igazoló dokumentumok;
- átláthatósági nyilatkozat (Áht. 41. §).

13. Elszámolható költségek
Kizárólag azon költségek számolhatók el,
- amelyek a projekt megvalósításához szükségesek és a pályázat összeállításakor a Támogatott, mint jogcímet (költségelemet) szerepeltette a költségtervben, a támogatási szerződés rendelkezik róluk;
- amelyek költségekhez az elszámolás során benyújtották annak bizonylatait, illetve költségtípustól függően a bizonylat előírt mellékleteit;
- amelyek egységárai nem haladják meg a szokásos piaci árat;
- amelyek összhangban vannak a 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) szerinti költség-haszon elvével;
- amelyek a költségek elszámolhatóságának - fentiekben definiált és a szerződésben rögzített - kezdő és végső napja közötti időtartam alatt, de legkésőbb 2016. május 31-ig merültek fel és kerültek pénzügyileg teljesítésre (ld. a Pályázati Felhívás 5. fejezetét is);
- amelyek szerepelnek a Támogatott könyvelésében, adózási dokumentumaiban, azonosíthatóak és ellenőrizhetőek, továbbá igazolhatóak a teljesítést igazoló dokumentumok eredeti példányaival;
- amelyeknek jogosságáról és összegszerűségéről, valamint az ellenszolgáltatások teljesítéséről a Támogatott előzetesen meggyőződött.
100 000 Ft beszerzési árnál nagyobb összegért beszerzett áruk és szolgáltatások esetében az elszámoláshoz szükséges a megfelelően részletes írásbeli szerződés, megrendelés, vagy visszaigazolt árajánlat csatolása is. A bruttó 300 000 Ft egyedi árat meghaladó áru vagy szolgáltatás beszerzésének elszámolása legalább 3 db árajánlat bekérésére és beszámolóhoz való csatolása esetén történhet.
Az elszámolás összeállítására és az elszámolható költségek részleteire vonatkozó tájékoztatás a beszámoló összeállításához kiadott útmutatóban (vagyis a 28/2013. (XII. 21.) VM utasítás melléklete és függelékében) találhatók, melyek megismerése a költségtervezés tervezéséhez elengedhetetlen.
A projektmenedzsment költségei (beleértve az adminisztrációs, jelentéstételi, egyszerű szervezési, titkári feladatok ellátását, de nem beleértve a projekt szakmai feladatainak teljesítését) a projekt bruttó támogatásának összesen legfeljebb 15%-os mértékéig számolhatók el, kizárólag saját teljesítésben (foglalkoztatásként vagy megbízásként, ld. korábban, 2. fejezet).
A megítélt támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják (arányosítás).
A Támogatott munkavállalója részére, a támogatás terhére összeg akkor számolható el, ha annak fejében a munkavállaló olyan tevékenységet végzett, amelyre a támogatás kiterjed, és a tevékenységet megbízási vagy munkaviszonya, illetve szerződés keretében látta el.
Áfa-visszaigénylésre jogosult (azaz áfa körbe tartozó) szervezetek esetén a költségek a visszaigényelhető áfa nélkül számolhatóak el, kivéve amennyiben a szervezet úgy nyilatkozik, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatban nem igényelheti vissza az áfát, és a számlák záradékolása (ld. beszámoló útmutató) számszerűen tartalmazza a támogatásból teljesített áfát is.
A Kedvezményezettnek nyújtott támogatás a 7/2014. (XI. 17.) FM utasítás 22. §-a alapján harmadik félnek adományként, támogatásként továbbadni csak a szakmai kezelő pénzügyi és jogi felülvizsgálat mellett kiadott hozzájárulása alapján lehet (ez azonban nem vonatkozik a harmadik fél felé irányuló megrendelésekre, a harmadik féltől érkező beszállításokra és szolgáltatásokra, valamint versenyek esetében a kis értékű ajándékokra).
Az elszámolás során a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben/módosított költségvetésben szereplő költségvetési sorok közötti eltérés - szerződés-módosítást nem igénylő - mértéke legfeljebb ±20%, mely eltérést a zárójelentésben indokolni kell. Ennél nagyobb arányú eltérést a megvalósítás folyamán időben jelezni kell és kezdeményezni kell azzal kapcsolatban a szerződésmódosítást.
A szerződés módosítását a tény felmerülését követően, de legkésőbb az első, így kifizetni tervezett bizonylat teljesítését megelőző 15 nappal, ám nem később, mint a befejezési határidő előtt 15 nappal kezdeményezni kell írásban. A kérelemnek megfelelő indoklást is kell tartalmaznia.

14. Nem elszámolható költségek
a) a pályázat és támogatási szerződésének elfogadott költségtáblázatában nem szereplő tételek;
b) olyan költség, amelynek révén az NKP céljaival ellentétes vagy ellentétes hatású tevékenységet valósítottak meg;
c) határon kívüli tevékenységre elszámolni kívánt összeg;
d) azok a költségek, melyekkel kapcsolatban akár a megvalósítás idején, akár utóellenőrzés során megállapítható, hogy a Támogatott olyan partnertől vásárolt terméket, szolgáltatást, amellyel érdekeltségi kapcsolatban áll (lásd: 28/2013. (XII. 21.) VM utasítás 1. § 12.). Amennyiben a Támogatott a pályázatában vagy még a támogatási szerződés aláírása előtt jelzi a Támogató számára, hogy a Költségtervben szereplő adott tétel (jogcím) esetében szakmai vagy gazdasági (írásos) indokok miatt a vele érdekeltségi viszonyban álló szervezetet/személyt kíván megbízni, vagy tőle árut, szolgáltatást vásárolni, a Támogató előre mérlegelheti ezek alapján a majdani teljesítés elfogadását. Civil szervezetek esetében a pályázatban vagy legkésőbb a támogatási szerződés megkötése előtt írásban dokumentálni (vezetőségi határozattal) szükséges a Támogató felé az érdekeltségi körbe tartozó személy/szervezet projekttel kapcsolatos későbbi teljesítését.
e) más forrás felé is elszámolt tevékenység, más forrás felé is elszámolt költség, vagy más támogatási keretből (hazai költségvetési forrásból vagy nem hazai forrásból) már finanszírozott tételek;
f) harmadik félnek támogatásként, adományként továbbadott összeg (csak a szakmai kezelő pénzügyi és jogi felülvizsgálat mellett kiadott hozzájárulása alapján);
g) a visszaigényelhető áfa;
h) azok a szellemi szolgáltatásra, utazásra, szállásra kifizetett összegek, amelyeknél az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, cél, tartózkodási idő, a tényleges szolgáltatás) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az igénybe vett szolgáltatás csak látszólagosan szolgálja a pályázati célt;
i) projekt/programvezetéssel, program asszisztenciával kapcsolatos szolgáltatási díjak;
j) több közreműködővel ellátott ugyanolyan feladattal teljesített szerződések ellenértékei;
k) olyan, a Támogatott szervezet saját tulajdonában, vagy bérleményében lévő gépkocsival bonyolított utazások költségei, melyekkel kapcsolatban a menetlevelek vagy útnyilvántartások adataiból nem derül ki egyértelműen az egyes utazások programhoz való kapcsolódása (nem elegendő csak az indulási és érkezési helységet, célállomást megnevezni, egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az adott utazás melyik támogatott programnak, mely eleméhez tartozik).
l) a 100 000 Ft egyedi beszerzési árat meghaladó tétel, ha az elszámolásban szereplő záradékolt képviselő által hitelesített számla másolatához nem csatolják a megfelelően részletes írásbeli szerződés, megrendelés, vagy visszaigazolt árajánlat, illetve egyéb olyan dokumentum hitelesített másolatát, mely az elszámolni kívánt költség Projekthez való kapcsolódását alátámasztja;
m) vásárolt személygépjármű bekerülési értéke;
n) korábban már használatba vett tárgyi eszköz;
o) eszközök amortizációja (mely költségként a könyvelésben elszámolható);
p) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a Támogatott, más gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó támogatást igénybe vett;
q) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 2. § (2) alapján az önkénteseknek adott utalványok ("étkezés jegy", ajándékutalvány stb.).
r) az alábbi, együttműködő szervezet/partner igénybevétele miatt felmerülő kiadások:
- olyan együttműködési szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket;
- a közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésben foglalt azon díjak, amelyek kifizetését a tevékenységek összköltségének a százalékos arányában határozták meg, kivéve azt az esetet, amikor az elvégzett munka, szolgáltatás jogos ellenértékét a Támogató szervezet indokoltnak tartja;
s) bírságok, kötbérek és perköltségek;
t) pénzügyi díjak (pl. pénzforgalmi költségek általában, veszteségek, hiteltúllépés költsége, számlavezetéssel kapcsolatos költségek, kivéve a Projekthez igazoltan kapcsolódó bankköltségek, biztosítási díjak);
u) kamattartozás, késedelmi kamat;
v) külföldi (roaming vagy külföldre irányuló) telefonköltség, amennyiben a projekt azt nem indokolja;
w) pályázatírás költségei;
x) jogi tanácsadói díj (kivéve a projekttel bizonyíthatóan és teljes egészében összefüggő szolgáltatás, amennyiben megfelel az elszámolható költségek feltételeinek, és a projekt költségtervében szerepel);
y) gépkocsi karbantartási vagy általános gépkocsi fenntartási költségek;
z) egyéb és "váratlan" költségek, biztonsági tartalék.

15. A szerződés módosítása, felmondása, változás bejelentés
A támogatási szerződés módosítását, az Ávr. rendelkezéseivel összhangban, bármelyik fél írásban kezdeményezheti, legkésőbb az eredeti támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott befejezési határidő előtt, vagy a támogatás költségvetése, továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja és befejezési határideje tekintetében az eredeti támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidő előtti 15. napig beérkezően. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási összeg növelésére, illetve a támogatási szerződés csak akkor módosítható, ha a támogatott tevékenység a módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A fentiek szerinti kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell azok indokait is. A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához kell benyújtani.
A Támogatottnak a támogatási szerződésben rögzített feltételekben, valamint saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 napon belül, írásban be kell jelentenie a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához.
A támogatási szerződést fel kell mondani vagy a támogatás visszavonásáról kell intézkedni, ha a támogatott tevékenység meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy jelentős késedelmet szenved.

16. A támogatás folyósítása, a beszámolás és elszámolás szabályai
A költségek elszámolhatóságának kezdő napja: ld. a Pályázati Felhívás 8. fejezet.
A költségek elszámolhatóságának végső napja: a költségek elszámolására vonatkozó számlákon/bizonylatokon szereplő teljesítési dátum (azaz a termék átadásának vagy a szolgáltatás teljesítésének időpontja) nem lehet későbbi a támogatási szerződésben rögzített befejezési időpontnál, ez egyben a befogadható számla legkésőbbi kiállítási dátuma. Készpénzfizetés esetén a teljesítés dátuma megegyezik a számla kiállításának dátumával. Átutalásos fizetési mód esetén a számla kifizetése legkésőbb a zárójelentés benyújtásáig, illetve az elszámolási határidőig kell megtörténjen (a kettő közül a korábbi időpontig).
A támogatás elszámolhatóságának végső napja: a zárójelentés benyújtásának, a támogatás elszámolhatóságának utolsó napja a támogatási szerződésben szereplő befejezési határidőtől számított 30. naptári nap. A szerződés és a mellékletét képező a beszámoló összeállításához kiadott útmutató tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletesebb szabályozását.

17. A nyilvánosság biztosítása
A projekt megvalósítójának biztosítania kell, hogy minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó papíralapú, elektronikus vagy közterületi meghívón, szervezési-előkészítési dokumentumon, finanszírozott média megjelenésen és bármely propagandán (plakát, hirdetőtábla, tájékoztató tábla, jelenléti ív, rendezvény molino stb.) tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.
A projektre vonatkozó, a támogatásból készült kiadványoknak, projekttermékeknek, elektronikus vagy papíralapú publikációknak, adatbázisoknak, honlapoknak, állandó információhordozóknak egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk (alapvetően a címoldalon; a támogatási szerződés megfelelő rendelkezése esetén: a támogatói oldalon) a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja megnevezésével és a Földművelésügyi Minisztérium logójával (a logó az FM honlapjáról letölthető: http://www.kormany.hu/download/b/ab/40000/FM_logo.zip#!DocumentBrowse ). a projekt végrehajtása során megvalósításra kerülő rendezvényekről, legalább 15 naptári nappal a rendezvény kezdete előtt, a tárgyban a "rendezvény értesítő (rendezvény dátum) pályázati azonosító" feltüntetésével annak érdekében, hogy az FM képviselői/partnerei a rendezvényen megjelenhessenek.

Zöld Forrás pályázat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum