Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Építészeti Értékvédelmi Támogatás - fővárosi rekonstrukciók
Kiíró:
Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő:
09/01/2015
Érvényes:
09/01/2015
Tárgymutató:
Építészeti Értékvédelmi Támogatás - fővárosi rekonstrukciók
Pályázhat:
magánszemély, jogi személy, társasház
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2015

Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.

Budapest Főváros Önkormányzata a 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletében szereplő pénzügyi fedezetből biztosított 200 millió Ft keret vissza nem térítendő támogatásként, utófinanszírozással hasznosítható. A támogatás mértéke elérheti a kivitelezési költségek 80%-át is. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
Pályázók köre
Az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” támogatására kizárólag a Rendelet hatálya alá eső (fővárosi helyi védelem alatt álló) épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

Támogatható munkák
A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették, tehát hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:
Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint
- teljes homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései
- különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása
- kapuzat, kerítés, előtető restaurálása
Elsősorban közintézmények esetében ezen felül belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti, értékkel rendelkező részek, mint
- kapualj, lépcsőház, belső közös terek
- udvar
- az épület részét képező berendezések
- kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját, restaurálását hivatott támogatni. A támogatás az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkákra, a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó
- úgy vállalja a homlokzat teljes felújítását, hogy a felújítással egyidejűleg az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően eltávolít minden kültéri klímaegységet, parabolaantennát, egyéb épületgépészeti berendezést, az adott területre vonatkozó szabályokkal ellentétesen elhelyezett reklámhordozót, és a nyílászárókat egységes megjelenésűvé alakítja át az eredeti állapotnak megfelelő megjelenéssel, anyaghasználattal (műanyag nyílászáró nem megengedett), szükség esetén korszerű műszaki paraméterekkel, a portálok esetében esetleg az eredetitől eltérően fémszerkezettel.
Ezzel együtt vállalja, hogy később sem helyez el az épület építészeti értékét zavaró módon épületgépészeti berendezést a felújított homlokzaton. Aki ezt nem tartja be, a továbbiakban 10 évig kizárásra kerül az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatából.
- közterületről látható, vagy közintézmény esetében látogatható épületrész felújításához kér támogatást,
- magántulajdonban lévő épület felújításához kér támogatást,
- a megpályázott munka költségeiből minél nagyobb arányú önrészt vállal.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
A pályázóra vonatkozó adatok, nyilatkozatok hiteles formában:
1. Ha a pályázó magánszemély vagy jogi személy
1.1. Amennyiben a pályázó magánszemély, vagy jogi személy (pl.: gazdasági társaság, civil szervezet - egyesület, alapítvány -, egyház) és maga jár el:
- tulajdonjogának igazolása céljából 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap
- jogi személy esetén a nyilvántartásba vétel igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány; civil szervezetnél, egyháznál: kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól)
- több tulajdonos esetén: a pályázó meghatalmazása (teljes bizonyító erejű okirattal)
1.2. Amennyiben a pályázó magánszemély, vagy jogi személy és nem maga jár el:
- az 1.1. pontban szereplő igazolások a tulajdonosról
- az eljáró személy meghatalmazása a tulajdonosok képviseletére (teljes bizonyító erejű okirattal)
- ha az eljáró személy jogi személy, a nyilvántartásba vétel igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány; civil szervezetnél, egyháznál: kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól)
2. Ha a pályázó társasház (a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény hatálya alatt áll)
2.1. Amennyiben a társasház közös képviselője vagy az intéző bizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselő) magánszemély:
- a közös képviselővé választásáról szóló közgyűlési határozat + jelenléti ív másolatai - a közös képviselő által hitelesítve
- a pályázaton való részvételről szóló döntés közgyűlési határozat + jelenléti ív másolatai - a közös képviselő által hitelesítve
- közgyűlési döntés + jelenléti ív másolatai a közös képviselő Megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról nyertes pályázat esetén - a közös képviselő által hitelesítve
2.2. Amennyiben a társasház közös képviselője jogi személy:
- a 2.1. pontban szereplő közgyűlési határozatok
- a közös képviselő jogi személy nyilvántartásba vételének igazolása (pl. gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány; civil szervezetnél, egyháznál: kivonat a szervezet nyilvántartási adatairól)

Az épületre vonatkozó műszaki adatok, igazolások:
A. A pályázat műszaki tartalma alapján (az 1, 2, 3, 4 pontokból egyszerre több is igaz lehet)
1. Építési engedélyhez kötött munka esetén:
- záradékolt építési engedélyezési tervdokumentáció másolata
- jogerős építési engedélyezési határozat másolata
2. Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles és településképi bejelentési eljáráshoz sem kötött a tervezett tevékenység:
- tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarésze, valamint műszaki leírás a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás)
- az építész tervező vagy szakrestaurátor eredeti nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles és településképi bejelentési eljáráshoz sem kötött tevékenység valamint örökségvédelmi engedély sem szükséges hozzá
3. Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, de az a kerületi önkormányzat rendelete szerint településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység:
- tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarésze, valamint műszaki leírás a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás)
- bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás másolata
4. Amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, de az a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 38-39.§ értelmében örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység:
- tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített legalább építési engedély szintű örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció
- az örökségvédelmi engedélyezési határozat másolata

B. Fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a beavatkozás előtti állapotról

C. A megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségbecslés

Egyéb dokumentumok
- Pályázati űrlap 1 példányban kitöltve (pályázati felhívás 1. melléklete)
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14.§ szerinti nyilatkozatok (pályázati felhívás 2. melléklete)

A PÁLYÁZAT FOLYAMATA
Pályázatok benyújtása
A pályázatokat 2015. szeptember 1. 24.00 óráig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz.), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, a verseny tisztaságának megőrzése céljából.
A borítékra kérjük ráírni:
"Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015".
A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.

Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 10 munkanapon belül a pályázót - a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre elküldött elektronikus levélben - egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve, a hiánypótlás lehetőségét megadja.
A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Megállapodás megkötése
A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el 2015. november 30-ig. A pályázat eredményéről a döntést követően, 60 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.
A támogatást elnyert pályázókkal Támogató nevében Budapest Főváros Önkormányzata Megállapodást köt. A Megállapodás tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, és az elszámolás módját. A nyertes pályázókkal kötendő Megállapodások tervezetét a pályázati felhívás 1.3. melléklete tartalmazza.
A pályázat által támogatott munkák teljesítésének határideje a Megállapodás megkötésétől számított egy év időtartam.
Budapest Főváros Önkormányzata a pályázat alapján elnyert támogatás felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának Építészeti Értékvédelmi Csoportja közreműködésével ellenőrzi.
A Megállapodás megkötésének meghiúsulása esetén, a pályázaton elnyert összegre a pályázó a továbbiakban nem tarthat igényt.

Elszámolás
Az elszámolás a pályázati felhívás 1.3. mellékletében szereplő Megállapodás minta 18) pontjában meghatározottak szerint történik.

Az elnyert támogatás kifizetése
A támogatás utófinanszírozott, ezért az elnyert vissza nem térítendő támogatás kifizetése a munkák elvégzését és elszámolását követően egy összegben történik.

INFORMÁCIÓ
A pályázati felhívással kapcsolatban, a kivitelezés során felmerülő kérdések tisztázásához, illetve az elszámolás zavartalanabbá tétele céljából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának Építészeti Értékvédelmi Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít telefonon vagy előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 999-9417, 999-9418, 999-9071
1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372.
http://www.budapest.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás
1. Melléklet: pályázati űrlap
2. Melléklet: nyilatkozat összeférhetetlenségről
3. Melléklet: Megállapodás mintaIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum