Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ipari Park cím elnyerése
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2017
Tárgymutató:
Ipari Park cím elnyerése
Pályázhat:
Az "Ipari Park" cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból megfelelő stratégiát kidolgozó
- gazdasági társaság,
- helyi önkormányzat vagy
- helyi önkormányzatok társulása
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"IPARI PARK" CÍM VISELÉSÉRE

I. A pályázat célja
Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (1) pontja alapján a nemzetgazdasági miniszter pályázatot ír ki az "Ipari Park” cím elnyerésére.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon az "Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek a vállalkozások versenyképességének növelésével vonzó befektetési környezetet teremtenek, korszerű telephely kialakításával és emelt szintű szolgáltatások nyújtásával.

A Korm. rend. szerint ipari park: "a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban. Ttv.) 5. § p) pontja szerinti szervezet.”

A Ttv. hivatkozott pontja szerint "ipari park: infrastruktúrával ellátott olyan terület, ahol elsősorban termelő és feldolgozóipari tevékenységet végző, valamint innovációra törekvő vállalkozások találhatóak.”

Az "Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt "Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

II. A pályázók köre
Az "Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból megfelelő stratégiát kidolgozó
- gazdasági társaság,
- helyi önkormányzat vagy
- helyi önkormányzatok társulása
(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő területtel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel rendelkezik és a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.
Nem pályázhat az "Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezet, amely
a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;
b) saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulása);
c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét - a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül - nem teljesítette.

III. A pályázati feltételek
III. 1. Az "Ipari Park” cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:
1) az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületből, vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll. Az ipari park törzsterületének egybefüggő területet kell alkotnia.
2) betelepített törzsterület esetén a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park megvalósításához. Betelepíthető törzsterület esetén a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét, és amelynél a Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolattal igazolja a terület ipari parki hasznosításának lehetőségét.
3) a fejlesztési terület: esetében amellett, hogy a területet iparterületté nyilvánították, a termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel. Emellett a Pályázónak igazolnia kell - 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett - tulajdonosok nyilatkozatával a terület ipari park megvalósítására irányuló hasznosításának lehetőségét
4) amennyiben az ipari park valamely területét korábban iparterületként hasznosították, a Pályázó rendelkezik a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentációval;
5) amennyiben a 4) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentési beavatkozási tervvel;
6) védett természeti területen lévő ingatlan nem nyerhet "Ipari Park” címet.
III. 2. Az "Ipari Park” cím elnyerésének egyéb feltételei:
1) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;
2) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fő;
3) a Pályázó vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 350 fő lesz;
4) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;
5) a Pályázó rendelkezik a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával,
6) a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követő két hónapon belül létrehozza az ipari park portálon az ipari park felületét és gondoskodik annak folyamatos működéséről,
7) a Pályázó rendelkezik betelepülési szerződéssel.
A 2.) és 3.) pontja alkalmazásában egy vállalkozásnak kell tekinteni azokat a vállalkozásokat is, amelyek a köztük fennálló kapcsolat alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülnek.

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
1) Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapon és formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.
2) A pályázati útmutató, a pályázati adatlap és a formanyomtatvány a kormány honlapjáról (http://www.kormany.hu) letölthető. Az adatlap és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtatható.
3) A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapot, forma­nyomtatványt és az "E" melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton az alábbi címére kell beküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
(Iparstratégiai Főosztály)
1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
4) A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján "E” megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő benyújtása.
5) A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.
6) A Pályázónak a pályázat benyújtásakor 50 000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számlaszám javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a "Közlemény” rovatban "#310 Pályázati díj IP” jelölést kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő hitelesített másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.
7) A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.
8) A pályázatok beadási határideje: folyamatos
9) A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztályán Vlasics Vivien a vivien.vlasics@ngm.gov.hu és az ipegfo@ngm.gov.hu e-mail címen ad információt.
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

IP.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum