Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közlekedés Operatív Program - Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése / KözOP-2014-4.6
Kiíró:
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
Határidő:
05/15/2014
Érvényes:
05/15/2014
Tárgymutató:
kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése / KözOP-2014-4.6
Pályázhat:
- a Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá;
- helyi önkormányzatok (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.);
- központi költségvetési szervek (Áht. 3. § (1) bek. b) pont)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a
Közlekedés Operatív Program
Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése
tárgyú pályázathoz
Kódszám:
KözOP-2014-4.6

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a jogszabályok listájában felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni.
Amennyiben a Pályázati felhívás és útmutató és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései között ellentmondás mutatkozik, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A1. Alapvető cél és háttérinformáció
A pályázat célja a Magyarországon történő áruszállítás jobb logisztikai kiszolgálásának elősegítése közlekedési infrastruktúra elemek fejlesztése révén. A támogatás az áruforgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának korszerűsítését célozza.
Célunk elsősorban az intermodalitás fokozása, környezetbarát vízi szállítási infrastruktúra biztosítása az áruszállítás számára, és ezáltal távlatilag egy kedvezőbb közlekedési modal split elérése.
A2. Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 600 000 000 forint a 2014. évre.
Jelen pályázati kiírás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma a 2014. évben: 10-12 db.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. Jogi forma
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak
- a Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá;
- helyi önkormányzatok (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.);
- központi költségvetési szervek (Áht. 3. § (1) bek. b) pont).
A tulajdonoson kívül támogatásban részesíthető a bérlő, az üzemeltető, a működtető és a vagyonkezelő is, amennyiben utóbbiak esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
- rendelkezik a tulajdonos hozzájárulásával, (melyet mellékel a pályázat benyújtásakor);
- a tevékenységét - a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó időtartamra vonatkozó - szerződés vagy használatbavételi engedély alapján végzi (melyet mellékel a pályázat benyújtásakor);
- vállalja az aktiválási kötelezettség teljesítését.
B2. Pályázati feltételek, kizáró okok
B2.1. Pályázat benyújtásának feltételei
1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni.
2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja.
3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott módon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedés Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: KÖZOP IH) közzéteszi.
4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet (a továbbiakban: KSZ), ennek hiányában a KÖZOP IH (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-ában foglaltakról az alábbiak szerint:
5.1. A Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével szemben nem állhatnak fenn.
5.2.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet.
5.3. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénztv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében.
5.4. Amennyiben a Közpénztv. 8. § (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a KSZ-nél az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján.
6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr. 84. §-ában foglaltak szerint visszafizeti.
7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a KSZ-t haladéktalanul értesítenie kell.
8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-ában meghatározott biztosítékokat legkésőbb a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja.
9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100%-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és azt az Ávr. 72. § (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell.
10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a KÖZOP IH előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg.
11. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik;

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
a) A kikötői alapinfrastruktúra:
1. partfalak kialakítása, helyreállítása, megerősítése, védelme;
2. rakpart a hajózást kiszolgáló infrastruktúrával (lépcsők, kikötőbakok, kikötőpontonok, hajó kiszolgálási tevékenység ellátására szolgáló eszközök, berendezések);
3. kikötői medence létesítése, fejlesztése;
4. a kikötő megközelítésére szolgáló hajóút és medence kotrása, geometriai átalakítása;
5. rézsűvédelem;
6. folyótorkolat elzárás;
7. kikötő területén út- és térburkolatok, szabadtéri tároló terület kialakítása;
8. rakparti kiszolgáló vasúthoz, darukhoz kapcsolódó pályák kialakítása, felújítása;
9. kikötői terület felszíni vízelvezetése, belvízvédelmi művek kialakítása, felújítása;
10. hajózási információs rendszerek fejlesztése, kiépítése, korszerűsítése;
11. RO-RO rámpa;
12. kikötői alaptevékenységek (rakodás, tárolás, szerelés) ellátásához kapcsolódó épületek építése, fejlesztése;
b) A kikötői külső és belső közlekedési alapinfrastruktúra:
1. kikötői belső úthálózat, fejlesztése, építése;
2. vasúti pálya építése, fejlesztése a kikötő területén;
3. vasúti térvilágítási berendezés, vasúti mérleg;
4. közúti mérleg;
5. teherparkoló, tranzit parkoló, személyi parkoló létesítése;
c) Eszközbeszerzés, korszerűsítés
1. hajók, vasúti kocsik, tehergépkocsik ki és berakodását szolgáló, fixen beépített rakodó, árumozgató eszközök, berendezések (pl. portáldaru, szállító szalagrendszer, berakóhíd, stb.);
2. kikötő-part-vasúti kocsi-tehergépkocsi-raktár-csővezeték közötti rakodó berendezés (Ro-Ro mobil rámpa és vonszolómű, mezőgazdasági szemestermény, darabárut, tömegárut, konténert vagy folyékony anyagot rakodó berendezés)
3. kikötő-part-vasúti kocsi-tehergépkocsi-raktár-csővezeték közötti rakodó berendezés elemei (pl. pálya, kötélpálya, csörlő, rakodó és raktár közti továbbítás eszközei: szállítószalag, hajóberakó ikerszalag, garatkihordó szalag, görgősor, elevátor, felvonó, csővezeték és szivattyús továbbító és kiszolgáló rendszer)
4. hajó-kiszolgáló és biztonsági berendezések (pl. energiaszolgáltatás, hajószervízállás /víz-, áram-vételező, üzemanyag, szennyvíz, olajos fenékvíz átadó-átvevő csatlakozások eszközei/, hulladék-gyűjtő, veszélyes hulladéktároló konténer, táv- és hírközlő létesítmény /antennák/, üzem- és kenőanyag ellátó, szennyvízgyűjtő, hajókiemelő berendezés, tűzoltóberendezés, vízi mentőeszközök /mentőcsónak/ és berendezés)
5. kikötő-eszközök, hajó-part közlekedési eszközök (pl. kikötőhorog, kikötőkarika, hídfészek, támdorong-fészek, lépcső, hágcsó terelőkorlát, sorompó, térvilágítás eszközei, hajóforgalmi/hajózást irányító/ jelzőtáblák /vízen és a parton)
6. kikötői beléptető- és forgalomirányító rendszer eszközei (pl. mérleg, rendszám-leolvasó, forgalomszámláló)
7. a fejlesztett infrastruktúrához kapcsolódó vasúti hídmérleg
8. a tervezett utak-vasutak víztelenítése, utak, parkolók-rakodók megvilágítása;
Infrastrukturális fejlesztés nélkül, az alábbi fejlesztések, tevékenységek önállóan nem támogathatóak.
1. az infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó közművek;
2. kikötői terület külső közmű csatlakozásainak és belső közmű létesítményeinek kialakítása, felújítása;
3. közművek védelembe helyezése, kiváltása, felújítása.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D1. Támogatás formája és jogcíme
A jelen pályázati konstrukció keretében működési támogatásnak nem minősülő, vissza nem térítendő de minimis támogatás nyújtható. De minimis támogatási döntés 2014. június 30-ig hozható.
D2. Támogatás mértéke
A konstrukció keretében de minimis támogatás adható. A pályázónak legalább 15% önrészt kell biztosítania.
A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a de minimis támogatás kizárólag abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletben illetve a Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.
A pályázónak pályázatához mellékelnie kell a szabályszerűen kitöltött nyilatkozatot a pályázat benyújtását megelőzően odaítélt, valamint igényelt csekély összegű ("de minimis") támogatásokról.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legfeljebb 200 000 Eurónak megfelelő forint lehet. A 200 000 euró átszámítása forintra a 37/2011. Korm. rendelet értelmében a támogatási döntés meghozatalát megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB árfolyamon történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatkezelés folyamatát illetően a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.
Az NFM keretében működő Közlekedés Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság a pályázatkezelési feladatokra közreműködő szervezetet vesz igénybe, amely szervezet az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a KÖZOP IH felhatalmazása alapján jár el. Jelen pályázati konstrukció esetében a támogatási kérelmek (pályázatok) döntés-előkészítését, a szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. végzi.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat http://palyazat.gov.hu/ oldalon talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat Telefonon E-mailen
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
+36 1 8834-911 ugyfelszolgalat@kiksz.eu
F1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint jelen Pályázati felhívás és útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező kinyomtatott nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével, vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni:
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
Közlekedési Operatív Program
Kódszám: KÖZOP-2014-4.6
1012 Budapest, Vérmező út 4.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a "KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. 1012 Budapest, Vérmező út 4." címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás és útmutató kódszámát (KÖZOP-2014-4.6), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről.
A pályázatok benyújtására 2014. március 31-től 2014. május 15-ig van lehetőség.
A meghatározott értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra. Az adott értékelési szakaszban, az objektív és számszerűsíthető tartalmi értékelési kritériumok alapján kerülnek sorrendbe rendezésre.
A pályázatok elbírálása az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig történik. A benyújtási határidőig beérkezett pályázatok szakmai értékelése együtt történik.
Az KözOP IH fenntartja az értékelési határnapok megváltoztatásának, illetve további értékelési határnapok kitűzésének a lehetőségét.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás és útmutató
Projekt adatlap
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum