Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése - EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 / HU07PA16-A2-2013
Kiíró:
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
Határidő:
05/21/2014
Érvényes:
05/21/2014
Tárgymutató:
vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése / HU07PA16-A2-2013
Pályázhat:
- Központi költségvetési szervek (GFO 31)
- Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38)
- Nonprofit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699)
- Alapítványok (GFO 56)
- Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559)
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572)
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327);
- Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);
- Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 951)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése
c. intézkedéséhez
Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Jelen pályázati felhívás az "Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára vonatkozóan" c. dokumentummal (továbbiakban: Útmutató) együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Jelen konstrukcióra vonatkozó feltételeket jelen pályázati felhívás tartalmazza, mely némely esetben hivatkozik az Általános pályázati útmutatóra tekintettel arra, hogy az abban meghatározott feltételek - amennyiben attól való eltérés nem megengedett - jelen konstrukcióra is vonatkoznak. A pályázati felhívás és az Általános pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes támogatott projektekre vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint mellékletei illetve ezek dokumentumai esetén a Program Operátor (PO) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.egtalap.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELTÉTELEI
A1. A fejlesztési program háttere
Magyarország a változatos történelmi múltja, a településhálózata, valamint a Kárpát-medencei elhelyezkedéséből és fejlődéstörténetéből adódó különleges természeti környezete és élővilága miatt rendkívüli gazdag kulturális és természeti örökséggel rendelkezik. A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és helyreállítása, a kulturális értékek hozzáférhetővé tétele, valamint ezek gazdaságfejlesztő hatása nemzeti érdek. A hagyományos életformához kötődő helyszínek, tevékenységek, mesterségek és tárgyak jelenleg többnyire korszerűtlen körülmények között láthatóak, amely részben annak tudható be, hogy a fenntartást és bemutatást támogató források és a kapcsolódó intézményrendszer a rendszerváltás óta jelentősen átalakult.
A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása, a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban. Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A három ország népességi és gazdasági súlya arányában járul hozzá a támogatási alaphoz. A 2009-14-es időszakban rendelkezésre álló 993.5 millió eurós költségvetés 94 százalékát Norvégia adja, Izland részesedése közel 5 százalék, Liechtenstein hozzájárulása 1 százalék. Magyarország az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretéből 70,10 millió euró támogatásban részesül.
Jelen program egyrészt azokra az épített örökségi elemekre és azok táji környezetére koncentrál, amelyek a vidéki társadalom strukturáltságát és a hagyományos vidéki életmódot, gazdálkodást reprezentálják.
A program kiemelten fókuszál továbbá a kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező védett természeti területekre és értékekre, amelyek hitelesen csak a kulturális értéktényezőikkel együttesen őrizhetők meg és mutathatók be. Az értékes tájelemek megőrzésén túl cél az ezekhez szervesen kötődő szellemi kulturális örökség megőrzése is.
A program célja a vidék kulturális és természeti örökségét magában foglaló táji örökségének megőrzését, fenntartását, helyreállítását célzó fejlesztések társadalmilag integrált megvalósítása. A fejlesztéseknek szolgálniuk kell a kulturális és természeti örökségi elemek folyamatos, széles körű társadalmi hozzáférhetőségét, megismerhetőségét, befogadást segítő, élményszerű bemutatásukat.
A megfogalmazott célkitűzések összhangban vannak az Európai Táj Egyezményben foglaltakkal és elősegítik az egyezmény céljainak magyarországi megvalósítását különös tekintettel arra, hogy az egyezmény szerint "az európai tájak minősége és sokfélesége közös érték, és fontos cél, hogy védelme, kezelése és tervezése céljából az érdekeltek együttműködjenek", továbbá "a tájak elengedhetetlen összetevői az emberek környezetének, kifejezik közös kulturális és természeti örökségük sokféleségét, és identitásuk alapját képezik."
A 2012-2020 időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékstratégia 5 fő stratégiai célja közül a jelen intézkedés keretében megvalósuló fejlesztések a "tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése", a "vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása" és a "vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése" stratégiai célkitűzésekhez járulhatnak hozzá. A program eredményeként a kulturális és természeti örökségi értékekhez való hozzáférés javul.
A "Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása" programterület további célja, hogy az egyes kulturális örökségi elemek megőrzésén, helyreállításán túl működő kapcsolatok épülhessenek ki a Magyarországon kulturális és természeti örökségvédelem területén tevékenykedő szervezetek és a donor országokban - Norvégia, Izland, Liechtenstein - található hasonló szervezetek között. Átfogó célként a programterület hozzá kíván járulni az EGT tagállamok és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak bővüléséhez, partnerségi projektek támogatása által.
A kétoldalú kapcsolatok kialakítása és erősítése érdekében jelen Pályázati Felhívás mellett a Kétoldalú Kapcsolatok Programszintű Alapja biztosít további forrásokat.
A2. Alapvető cél
A felhívás keretében támogatott projekteknek illeszkedniük kell az alábbi alcélok valamelyikéhez:
1. A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása.
2. A kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező védett természeti értékek, területek, ezen belül kifejezetten a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, az eredeti funkció, működés élményszerű bemutatása.
A felhívás keretében támogatandó projektektől elvárt:
- A fejlesztés során szem előtt kell tartani azt a célt, hogy a helyi közösség megfelelően bevonásra kerüljön különös tekintettel a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokra.
- A fejlesztés eredményeként bemutatásra kerülhetnek a tradicionális vidéki életformához kapcsolódó tevékenységek (mesterségek, kézművesség) és az illeszkedő szellemi örökség.
A felhívás keretében támogatandó projektek a felhívás céljaihoz való hozzájárulás alapján kerülnek rangsorolásra. Az értékelés során az alábbi szempontokhoz való hozzájárulás különösen fontos:
- A fejlesztés a 311/2007 (XI. 17.) Korm. rendelet alapján leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű kistérségben vagy a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetű településen valósul meg
- A fejlesztéssel érintett örökségi elem állapota leromlott, alulhasznosított
- A fejlesztéssel érintett településen a kulturális szolgáltatások korlátozottak
- A fejlesztési terv kidolgozottságának koherenciája
- A kialakítandó funkciók sokfélesége
- A társadalmi befogadásért tett erőfeszítések
- A társadalmi és kulturális sokféleség elősegítése (különös tekintettel a roma, zsidó és multikulturális örökségre), különösen a hátrányos helyzetűek kulturális javakhoz való hozzáférhetőségének javítása - A fejlesztés eredményeként megőrzött örökségi elemnek pénzügyileg, társadalmilag és környezetileg is fenntartható
- A projekt tervezésébe és megvalósításába aktívan részt vesz donor országbeli és/vagy hazai partner
A3. Pályázók köre
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- Központi költségvetési szervek (GFO 31)
- Önkormányzatok (GFO 32,34,35,362,37,38)
- Nonprofit szervezetek (GFO 522,525,529,54,599,699)
- Alapítványok (GFO 56)
- Egyházak és egyházi intézmények (GFO 551,552,559)
- Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572)
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327);
- Többcélú kistérségi társulás (GFO 326);
- Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (GFO 951).
A4. Partnerek köre
A projektek megvalósítása során lehetőség van partnerek bevonására. Partnerrel közös projektmegvalósítás esetén a pályázathoz csatolni szükséges a partner szándéknyilatkozatát és a pályázatban be kell mutatni a partner közreműködését valamint a partnerre eső költségeket és támogatási igényt.
A projektben partnerként Magyarországon vagy a donor országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt.
Magyarországi partnerek esetében a lehetséges szervezeti formák megegyeznek az A3. pontban megadott lehetséges szervezeti formákkal (GFO kódok).
Donor országban székhellyel rendelkező partnerek esetében a jogállásra vonatkozó kategóriák a következők:
- Központi költségvetési szervek
- Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezetek
- Független nonprofit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények
A5. Rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 000 000 euró, azaz 1 133 600 000 Ft. A tervezési árfolyam 283,4 Ft /euró.
Jelen felhívás támogatási forrását az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja a Kulturális és természeti örökség megőrzése, bemutatása és hozzáférhetőségének javítása c. program keretében.
A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.
A6. Az önerő mértéke
Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez az A5. pont alapján a pályázó szervezet jogosultsága alapján minimálisan az elszámolható költség 0%/5%/10%-ának megfelelő, minden más támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani.
Önerő részeként természetbeni hozzájárulás nem vehető figyelembe.
Az önerő nyújtásával kapcsolatos követelményekre vonatkozó előírásokat az "Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára vonatkozóan" c. dokumentum 4. pontjában találja.
A7. Előleg mértéke
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 30%-a.

B. A PÁLYÁZAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
B1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Projektpartnerek kizárólag a B1.1. pont tartalomfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeit és a B1.2 pontokban meghatározott támogatható tevékenységeket valósíthatják meg.
B1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető. Az 1-es és 2-es támogatható tevékenységek csoportja választható, azon belül azonban mindkét tevékenység megvalósítása kötelező. Lehetőség van mindkét tevékenységcsoport választására is.
1. csoport:
A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökség és táji környezetének fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő felújítása és/vagy helyreállítása valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.
ÉS
A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó örökségi értékek megőrzése és élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.
ÉS/VAGY
2. csoport:
A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.
ÉS
A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és az eredeti funkciójának, működésének élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.
B1.2 Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek
1) Projektmenedzsment: A projekt megvalósításához kapcsolódó adminisztratív (folyamatkövetési, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos) és projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek beleértve a donor partnerekkel közös Magyarországon vagy donor országban megvalósuló bilaterális tevékenységeket.
2) Nyilvánosság biztosítása az Útmutató 3.1.2. pontjában foglaltak szerint.
3) Projektszintű könyvvizsgálat.
B2. A projekt tartalmára vonatkozó előírások
B2.1 A projekt tartalmára vonatkozó technikai előírások
1. A fejlesztésnek Magyarországon kell megvalósulnia és a fejlesztéssel érintett ingatlan, amennyiben 10 000 fő lakosságszám feletti település valósul meg, vidékies környezetben, városias zöldfelületben helyezkedik el. A fejlesztést a projektgazda valósítja meg. A lakosságszám megállapítása a KSH által kiadott a KSH által kiadott 2013-as közigazgatási helynévkönyv alapján történik.
(http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=15906&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU)
2. Kizárólag országos műemléki vagy helyi védettség alatt álló épület és/vagy kiemelt természeti oltalom alatt lévő örökségi elem, valamint ezekhez funkcionálisan kapcsolódó környezetük helyreállítása/felújítása támogatható.
3. Amennyiben releváns a pályázónak a pályázat beadásakor rendelkeznie kell hatályos építési engedéllyel ennek másolatát a pályázathoz csatolnia szükséges.
4. A projekt által érintett ingatlannak minden esetben per- és igénymentesnek kell lennie, ez alól kivételt képez a projekt megvalósításához és fenntartásához megfelelő szolgalmi jog.
5. A fejlesztéssel érintett ingatlan a következő tulajdonviszonyokkal rendelkezhet, amelyet a pályázat beadásakor kell igazolni:
a) A pályázó kizárólagos tulajdonában van.
b) A fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona, és az ingatlan a pályázó kizárólagos tulajdonába kerül (ingatlan vásárlás, átadás).
c) A fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem kerül a pályázó tulajdonába (bérlet, használat, vagyonkezelési vagy haszonbérleti megbízás).
6. A pályázónak igazoltan legalább egy teljes lezárt működési évvel kell rendelkeznie.
7. A projektmenedzsmentet ellátó személyeknek meg kell felelnie minimálisan az alábbi feltételek egyikének:
a) legalább 3 év tapasztalat építési projektek pénzügyi lebonyolítása terén,
b) legalább 3 év tapasztalat kulturális örökség védelem vagy természetvédelem területén (a projekt tartalmához illeszkedően).
Egy személy több feltételt is teljesíthet.
B2.2 A projekt tartalmára vonatkozó minőségi előírások
1. Építési vagy örökségvédelmi hatósági engedélyköteles tevékenység esetében, amennyiben a jogszabályok szerint az adott esetben szükséges az építéstörténeti kutatási dokumentáció, a tervtanácsi vélemény és a Lechner Lajos Tudásközpont által kiadott vélemény, a pályázatban be kell mutatni az ezekben megfogalmazott szempontok figyelembevételét, valamint mellékletként a kiadott véleményt csatolni szükséges.
2. Az elektronikus pályázati űrlapon be kell mutatni, hogy az esélyegyenlőségi (fogyatékkal élők, ellátáshiányos térségben élők, kirekesztéssel érintett társadalmi csoportok), a környezettudatossági és a jó kormányzási szempontok hogyan érvényesülnek a pályázó szervezetben és a projektben.
3. A projekt kidolgozása során figyelembe kell venni a társadalmi-kulturális sokszínűség megőrzésének lehetőségeit, különös tekintettel a roma, zsidó és multikulturális örökségre.
4. A projekt eredményeként létrehozott fejlesztés esetében fontos szempont a hozzáférhetőség minél szélesebb társadalmi rétegek számára történő biztosítása/bővítése, figyelembe véve az egyes társadalmi csoportok élethelyzetét, igényeit és lehetőségeit. A projekt eredményeként fejlesztett szolgáltatásoknak ezt is biztosítani szükséges.
5. A projekt eredményeként létrehozott fejlesztés esetében fontos szempont a fenntarthatóság, ezért a pályázatban szükséges bemutatni a bevételeket (beleértve a fenntartói hozzájárulásokat) és tervezett üzemeltetési költségeket. A projekt eredményeként keletkező minden bevételt a létrejött fejlesztés működtetésére, fenntartására kell fordítani.
6. A projekt tervezésének és megvalósításának a helyi közösségnek, és az érintett helyi szereplők (pl. nemzeti parkigazgatóságok, illetékes kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalai, helyi civil szervezetek) bevonásával kell történnie.
7. A projekt megvalósítása során eleget kell tenni a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.
8. A bírálatnál előnyt jelent, ha a projekt megvalósítása partnerségben zajlik egy vagy több szabadon választott liechtensteini, izlandi vagy norvég partnerrel.
B3. Elszámolható költségekre vonatkozó előírások
B3.1 Elszámolható költségek köre
A pályázatok tervezése során az egyes tevékenységekhez kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és mellékletei tartalmazzák.

D. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
D.1 A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
A projektjavaslat magyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismertetővel, kizárólag az online rendszerből készült pályázati űrlapon nyújtható be. Donor partner bevonása esetén a projekt adatlap magyar és angol nyelven is benyújtandó. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projektadatlapot elektronikusan kell benyújtani, a pályázói felület a nora.norvegalap.hu címen érhető el. A mellékletek mindegyike elektronikusan valamint a 12. Pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító eredeti nyilatkozat a 6. műszaki tervdokumentáció másolatban 1-1 példányban papíralapon is benyújtandó.
A projektcsomagot zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a végrehajtási ügynökség címére ajánlva kell beküldeni.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos további információk szerepelnek az Útmutató 5.1. pontjában.
Benyújtás helye :
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideo u. 16/A
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően a VÜ megkezdheti a befogadási szempontok ellenőrzését, de kizárólag a pályázati határidő lejártát követően köteles arra!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
Benyújtás ideje:
A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2014. február 21-től 2014. május 21. 24 óráig.
Határidőn belüli benyújtásnak számít, ha az elektronikus benyújtás a pályázati felhívásban meghatározott határidőig megtörténik, illetve a postai úton benyújtandó dokumentumok tekintetében a postai bélyegző dátuma legkésőbb az erre meghatározott határidő napja.
D.3 További információk
Az EGT és Norvég Alapok hivatalos honlapját a http://www.egtalap.hu, illetve http://www.norvegalap.hu weboldalon lehet elérni. Itt találhatóak az egyes pályázatokra vonatkozó információk, az elektronikus pályázói felület, az Alapokra vonatkozó alapvető jogszabályok, szabályozások, útmutatók és egyéb információk.
A VÜ által működtetett ügyfélszolgálat elérhetőségei:
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideó u. 16/A
e-mail cím: info@norvegalap.hu
telefonszám: +36-1-999-4400
Donor partnerekkel történő együttműködés esetén a Donor Program Partner és a donor országok közreműködő szervezetei nyújtanak tájékoztatást a potenciális donor partnerekről.
A donor partner elérhetőségei:
Riksantikvaren - The Directorate for Cultural Heritage in Norway
Dronningensgate 13
Pb. 8196 Dep.
0034 Oslo
telefonszám: + 00 47 22 94 04 00
e-mail cím: postmottak@ra.no
Minjastofnun Íslands / The Cultural Heritage Agency of Iceland / Islands kulturarvsstyrelse
Agnes Stefánsdóttir
Suđurgata 39
101 Reykjavík
telefonszám: 5701300
e-mail cím: agnes@minjastofnun.is
Senior Advisor to the Minister of Cultural Affairs
Government - Principality of Liechtenstein
Kerstin Appel-Huston
Regierungsgebäude
Peter-Kaiser-Platz 1,
P.O. Box 684 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
telefonszám: +423 236 60 24
e-mail cím: Kerstin.Appel@regierung.li
http://www.norvegalap.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum