Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kiemelt művészeti célok megvalósítása - határon túli magyar színházak és táncegyüttesek
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
06/30/2017
Érvényes:
06/30/2017
Tárgymutató:
kiemelt művészeti célok megvalósítására - határon túli magyar színházak és táncegyüttesek
Pályázhat:
Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
A pályázat célja
Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek számára, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázat keretösszege az EMMI 2017. évi költségvetésében a 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1. részfeladaton ("Kiemelt művészeti célok - Határon túli színházak és táncegyüttesek”) rendelkezésre álló 57 500 000 forint.
Az egyes altémákra fordítható nettó keretösszegek meghatározása jelen kiírás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei” fejezetében található.
A beérkezett pályázatok függvényében az egyes altémákra meghatározott keretösszegek módosíthatók.
Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás intenzitása maximum 100% lehet!

A pályázók köre: a Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei. Lebonyolító közreműködése nem szükséges.

Nem nyújthat be pályázatot: természetes személy, magyarországi székhellyel rendelkező szervezet.
Nem nyújtható be pályázat azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2016. évi kiemelt művészeti célú EMMI által meghirdetett határon túli pályázaton támogatást nyert, továbbá azon szakmai programhoz, amely részben vagy egészben az EMMI 2016. évi kiemelt művészeti célú, színházak és táncegyüttesek részére meghirdetett pályázatán támogatást nyert.

Nem folyósítható támogatás annak a nyertes pályázónak, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI illetve jogelődjei továbbá az EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2017. május 16.-2018. május 15.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2017. május 16.-2018. május 31.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2017. június 30.

A pályázat lebonyolítója: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (EMET-NKAI)

Nevezési díj, saját forrás
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

A pályázat tartalmi elemei
1. Pályázati adatlap (kötelezően benyújtandó dokumentum)
Az adatlap letölthető az NKA portáljának nyitó oldalán (http://www.nka.hu), a főmenü sorban elhelyezett "EMMI” menüpontra kattintva, az aktuális pályázati felhívások almenüpontból.

2. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek
2.a) Költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete; több cél esetén, az adott altémánál leírtak szerint több darab);
2.b) Jogi dokumentáció VAGY Nyilatkozat (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint) - a jogi dokumentáció vagy Nyilatkozat hiánypótlására nincs lehetőség!
Amennyiben mindkét altémába nyújt be pályázatot a szervezet, (tehát a színházihoz is és a táncos altémához is!) az eredeti jogi dokumentációt vagy nyilatkozatot elegendő egy altémához benyújtani (míg a másikhoz benyújtott anyagba elegendő másolatot csatolnia azzal, hogy azon fel kell tüntetni, hogy melyik benyújtott csomagban található az eredeti dokumentáció);
2.c) Az adott altémánál felsorolt, kötelezően benyújtandó szakmai anyag;
2.d) Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (legfeljebb 3 oldal).

A pályázat benyújtásának módja
A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap, költségkalkuláció, jogi dokumentumok, az adott altémánál felsorolt, kötelezően benyújtandó szakmai anyagok és szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről) az alábbiak szerint kérjük feladni:
- KÉT nyomtatott (egy eredeti és egy másolati) példányban, kizárólag postai úton, egyetlen küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva

TOVÁBBÁ a küldeménynek tartalmaznia kell
- CD-re vagy DVD-re kiírva, mindkét altémában (1. színház, 2. tánc) pályázóknak három (3) példányban a teljes pályázati anyagot mellékletekkel együtt (a CD/DVD-kre rá kell írni a pályázó nevét).

Csak olyan CD/DVD nyújtható be, amelyet Windows rendszerű gépeken futtatni lehet.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a "Kitöltési útmutató”-ban a Jogi dokumentáció címszó alatt felsorolt - a pályázóra vonatkozó - dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség!

Hiányosan vagy nem az előírás szerint benyújtott jogi dokumentáció esetén a pályázat nem fogadható be! Az EMET-NKA internetes regisztrációja során korábban benyújtott jogi dokumentációt az EMET-NKA-nak jelen EMMI - pályázat esetében nem áll módjában elfogadni.
A pályázat benyújtásának helye:
Postacím: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága - FEKPO
H - 1389 Budapest, Pf. 128.
vagy nagyobb csomag esetén a postai cím: H - 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
A borítékra és a pályázati adatlapra is kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát, például: "Kiemelt művészeti célok határon túli - 1. B + 1 D altéma

A pályázat elbírálásának határideje
Az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár mint döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejét követően, legkésőbb 65 napon belül hozza meg döntését.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja
A) A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról az EMET-NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET-NKAI vizsgálja, hogy
- a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidőn belül nyújtotta-e be a pályázó,
- az igényelt támogatási összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket,
- a támogatási arány meghaladja-e a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
- a pályázó a pályázói körbe tartozik-e,
- a pályázó teljes körűen benyújtotta-e a jogi dokumentációt.

B) A hiánypótlás
Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET-NKAI - a hibák, hiányosságok megjelölése mellett - e-mailen, egyetlen alkalommal - emailen - felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal - a megadott határidőig - van lehetőség.
A hiánypótlás benyújtására a felszólítás megküldését követő 3 naptári napon belül van lehetőség. A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.
(A pályázónak olyan értesítési e-mail címet kell megadnia, amelynél a levél címzett általi fogadását a levelező rendszer automatikus visszaigazolással dokumentálni tudja, illetve amelyet naponta ellenőriz.)
A benyújtott pályázat / hiánypótlás hiányos vagy hibás, ha
- bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a benyújtott pályázatból / hiánypótlásból (kivéve a jogi dokumentációt, amelyet hiánypótolni nem lehet);
- hiányzik vagy nem teljes vagy nem megfelelő a cégszerű aláírás a kötelezően benyújtandó dokumentumokon;
- hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a költségkalkuláció vagy a pályázati adatlap.

Az EMET-NKAI az általa be nem fogadott pályázatokat, illetve a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratóriumnak.
A beérkezett pályázatokról szóló döntései megalapozásához a kultúráért felelős miniszter nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár az érintett előadó-művészeti bizottság javaslata figyelembevételével - altémánként - szakmai kuratóriumokat kér fel.
A döntésekre a szakmai kuratóriumok előterjesztése alapján az érintett előadó-művészeti bizottságok tesznek javaslatot.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás
A szakmai kuratórium a pályázatokat a kuratórium munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, és saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és az adatlapon szereplő információk alapján bírálja el.
A szakmai kuratóriumok a formailag érvénytelennek minősített pályázatot nem értékelik.
A szakmai kuratórium a bírálat során vizsgálja a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is.
A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést pontozásos értékelés alapján határozza meg. A szakmai kuratóriumi ülésen a szakmai vita alapját - a szakmai kuratórium tagjai által pályázatonként kitöltött értékelőlapok összesítését követően kialakult - rangsor képezi. A szakmai kuratórium az ülésen szavazással dönt a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámról, a végleges rangsorról és összpontszámokról, valamint a pályázatokra vonatkozó konkrét támogatási összeg-javaslatról.
A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést indokolással látja el.
A szakmai kuratórium a pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázatok támogatási összeg-javaslatát, az összpontszámok alapján kialakult sorrendjét - altémánként - is meghatározhatja.

A pályázat elbírálása során a szakmai kuratóriumok az alábbi szempontokat veszik figyelembe:
1. a program szakmai minősége és értéke
2. a szakmai program megvalósíthatósága
3. a szakmai program és igényelt összeg realitása, összhangja
4. a program várható hatása
5. a költségvetés realitása

Közzététel
A döntést követően a http://www.nka.hu, http://www.emet.gov.hu és http://www.kormany.hu oldalon közzéteszik:
1. a nyertes pályázók nevét, székhelyét
2. a támogatás célját
3. az elért összpontszámot
4. a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot
5. a megítélt támogatási összeget
6. a forráshiány miatt elutasított pályázók megjelölését, sorrendjét, a jogszabályban rögzített szabályok szerint esetlegesen adható támogatási összegét
7. a döntés indokolását

Értesítés
A pályázót a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül az EMET-NKAI írásban értesíti az eredményről.

Jogorvoslat
A döntéssel szemben kifogásnak helye nincs.

Szerződéskötés
A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 72. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor támogatási előleg címén, vagy az elszámolás elfogadását követően, legkésőbb 2018. június 30-ig.
A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.
A szerződéskötés időpontjában
- folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló programok esetén a támogatás támogatási előlegként folyósítandó;
- már megvalósult programok esetén a támogatás a benyújtott szakmai beszámoló az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztálya, illetve a pénzügyi elszámolás az EMET-NKAI FEKPO általi elfogadását követően folyósítandó.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a támogatási szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámolóban kategóriánként részletesen ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).

Produkció létrehozása esetén a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a létrehozott produkcióról, vagy annak részleteiről készült DVD-felvételt, ennek hiányában minimum 10 db színes fotót, továbbá a produkcióról megjelent sajtóanyagokat (vagy a sajtóanyagok linkjét tartalmazó felsorolást).
Be kell számolni a lejátszott előadások számáról, előadásonkénti nézőszámáról, az előadások helyszíneiről, a részletes szereposztásról.
Beküldendő a produkcióban részt vett, színpadra lépő művészek névsorát továbbá a produkció előadásában részt vevő további munkatársak névsorát (a produkcióban ellátott feladat konkrét megnevezésével) tartalmazó táblázat.
Az 1. D kategória tekintetében beküldendő az aktivált (beépített, használatba vett) eszközről készült fotódokumentáció.

A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:
1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról - pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv/pénztárnapló másolata, banki terhelési értesítő, - szerződés, teljesítésigazolás stb.)
2. a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az ilyen értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

3. a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.
4. nagyértékű eszközbeszerzés esetén (jelen felhívás 1.D kategóriában igényelt eszközbeszerzés esetén!) az aktiválásról - pályázó tulajdonba vételéről - szóló dokumentumot.
5. deviza átváltásról szóló dokumentum másolata
Tiszteletdíj elszámolásánál az eredeti számlára a produkció címének a felvezetése is kötelező.

Idegen nyelven kiállított bizonylatok, szerződések esetén a tartalom fordítása szükséges. (Nem kell hivatalos fordítás, de a fordítás tényét igazolni kell.) Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén az "Elszámoló lap”-on a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámítva is fel kell tüntetni.
A fent említett eredeti számlák, okiratok szükség esetén bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők.
Felhívjuk figyelmet, hogy a kategóriánként elnyert támogatási összegek között átcsoportosítási lehetőség nincs, illetve az MNB középárfolyam miatti árfolyam különbözet a pályázót terheli

Nem számolhatók el
a) a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
b) a pályázati cél megvalósításához ténylegesen szükséges kiadásokon kívüli kiadások
c) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
d) a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai,
e) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
f) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
g) társasági adó, helyi adó (ilyen például az idegenforgalmi adó szállásköltség esetében), vámköltség, illeték, ,
h) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
i) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
j) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
k) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
l) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
m) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is)
n) utazás-, rendezvényszervezés költsége.

Vendégjáték esetén kizárólag az előadott produkció színpadra állításában közvetlenül közreműködő szakemberek díja számolható el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
szakmai kérdésekben az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán:
- Villányiné Sasvári Csilla táncszakmai referens a (00-36-1) 795-4298-as telefonszámon
a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET-NKA Igazgatóságán:
- Etényi Ilona (00-36-1) 327-4434-es telefonszámon vagy az ilona.etenyi@emet.gov.hu e-mail címen, vagy
- Kovács Krisztina (00-36-1) 327-43-80-as telefonszámon vagy a krisztina.kovacs@emet.gov.hu e-mail címen.

A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (http://www.nka.hu - EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás - Pályázati tájékoztató menüpont alatt).
Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:
- a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
- a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
- A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
- a 90. § (1) bekezdése szerint köztartozás esetén a köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár,
illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kedvezményezettenként és adónemenként - ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban - utalja át az állami adó- és vámhatóságnak. A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
- a 95. § (2) bekezdés alapján a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
- a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni. E rendelkezéstől a támogatási szerződésben a felek eltérhetnek.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok (a szakértő által, egyedileg adott pontszámokat kivéve) közérdekű adatoknak minősülnek. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a pályázat meghatározott adatait a kiíró az NKA-n keresztül közzéteszi a http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum