Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"Szülő-Suli" - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül / EFOP-3.11.1-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
06/30/2017
Tárgymutató:
Szülő-Suli - tanulók iskolai előmenetelének javítása az iskola-család együttműködéssel / EFOP-3.11.1-17
Pályázhat:
a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
e) Egyházi szervezet technikai kód: GFO-kód: 559
f) Közalapítvány önálló intézménye, GFO-kód: 562
g) Egyéb alapítvány önálló intézménye:, GFO-kód: 563
h) Egyéb alapítvány GFO 569
i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
o) Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
p) Közalapítvány - GFO 561
q) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599
r) Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet - GFO 699
s) Egyéb egyesület - GFO 529
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szülő-Suli – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül című (EFOP-3.11.1-17 kódszámú) felhívás benyújtására vonatkozó felfüggesztés feloldásra kerül 2017.07.07. 18:00 órától.
Ennek értelmében - 2017.07.07. 18:00 órától - a támogatási kérelmek ismételten benyújthatók.


FELHÍVÁS
a végzettség nélküli iskolaelhagyást csökkentő és az élethosszig tartó tanulást támogató intézkedések megvalósítására

A Felhívás címe:
"Szülő-Suli" - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül
A Felhívás kódszáma: EFOP-3.11.1-17
Magyarország Kormányának felhívása az alapfokú köznevelési intézmények fenntartói számára, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás visszaszorítása, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése és megvalósítása, illetve a köznevelés hátránykompenzációs és iskolai előmenetelt segítő családi környezetet támogató beavatkozásainak megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a korai iskolaelhagyás csökkentését, a minőségi oktatáshoz való széles körű hozzáférés biztosítását és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítését. A cél elérését a Kormány az alapfokú köznevelési intézmények fenntartói, civil és egyházi szervezetek és a pedagógus képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 000 000 Ft-80 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, a minőségi oktatáshoz való széles körű hozzáférés biztosításához és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítéséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A munkaerőpiacon kívül rekedtek száma Európában Magyarországon az egyik legmagasabb, a szegénység aránya magas, az iskolarendszerben a tanulók iskolai teljesítményét nemzetközi összehasonlításban is szélsőségesen erősen határozza meg társadalmi hátterük, így az alacsony iskolázottság újratermelődési esélye magas (QALL -Végzettséget mindenkinek! 2013).
Ennek megfelelően a korai iskolaelhagyás3 (2015/2016. tanévben 11, 6% - KSH oktatási adatok 2015/2016, míg az EU2020 indikátor 10%) különösképpen veszélyezteti a hátrányos helyzetű és még inkább a roma tanulókat. Az oktatás szintjein felfelé haladva egyre kevesebb hátrányos helyzetű és még kevesebb roma tanuló tanul. A korai iskolaelhagyás az iskolai kudarcok legsúlyosabb formája, mely az egyéni életutat derékba töri, a társadalom számára pedig nagyon komoly szociális és gazdasági terhet jelent. A oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül elhagyó fiataloknak minimális esélye van arra, hogy bekapcsolódjanak az aktív munkaerőpiacra, ami az ország versenyképességét is jelentősen rontja, hiszen a munkaerőpiacon kívül rekedt emberek egyrészt nem tudnak hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, másrészt a szociális ellátórendszertől válnak függővé, és fokozottabban vannak kitéve a szegénységnek, egészségügyi problémáknak. Nehéz szociális helyzetük sajnos nagy eséllyel öröklődik tovább gyermekeikre. A korai iskolaelhagyást eredményező lemorzsolódáshoz vezethet többek között az egyéni szükségleteket figyelembe vevő differenciált tanulási lehetőségek és alternatív tanulási utak hiánya, valamint az, ha a lemaradó diákok számára nem áll rendelkezésre elegendő és megfelelő hatékonyságú támogatás4.
3 Korai iskolaelhagyóknak nevezzük a 18-24 éves népességből azokat, akik az oktatási, képzési rendszerből végzettség nélkül, vagy alacsony szintű (legfeljebb alapfokú) végzettséggel kerülnek ki, és semmiféle további oktatásban, képzésben nem vesznek részt.
4 Európai Bizottság (2011): Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 stratégia sikerének előmozdítása. Brüsszel.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikai keretre vonatkozóan az Európai Unió Oktatási Tanácsa 2011-ben külön ajánlást adott ki, az alábbi területekre kiterjedő stratégia kidolgozását javasolja a Tagállamok számára:
1. PREVENCIÓ - azonosítsák a végzettség nélküli iskolaelhagyást előidéző társadalmi és oktatási tényezőket, folyamatosan figyeljék a leginkább veszélyeztetett célcsoportok tanulási pályáját, építsenek ki korai jelzőrendszert a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése céljából.
2. INTERVENCIÓ - dolgozzanak ki specifikus beavatkozásokat azok számára, akik a beavatkozások nélkül biztosan kihullanának az oktatási rendszerből.
3. KOMPENZÁCIÓ - legyenek olyan kompenzáló, második esély programjaik, amelyek a nappali tagozatos, iskola-rendszerű oktatásból kimaradtak számára biztosítják a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek, képességek elsajátításának esélyét.

Jelen felhívás célja a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia intervenciós beavatkozása.
A prevenciós és a kompenzációs célú beavatkozások az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) 3. prioritási tengelye keretében meghirdetett és meghirdetésre kerülő egyéb felhívások keretében valósulnak meg.
Jelen felhívás keretében az intervenciót az alábbi beavatkozások szolgálják:
- a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítása és alkalmazása (egyéni tanulási utak meghatározása, egyéni fejlesztési tervek kialakítása, megvalósítása, egyéni teljesítmények értékelése, előrehaladás nyomon követése);
- az egyéni fejlesztést és az előrehaladást segítő családi környezet támogatását szolgáló, nyugdíjas pedagógusokat és pedagógus-jelölteket is integráló intézményi kapacitásbővítés, illetve kapcsolódó módszertani képzés;
- egyéni fejlesztés helyi innovatív módszertanainak kidolgozása és terjesztése az alapfokú köznevelési intézmények részére;
- szülők, nagyszülők számára elérhető, a gyermekek tanulmányi előrehaladását és a korai iskolaelhagyás visszaszorítását támogató, a tanulás tanulásának, a tantárgyi követelmények ismeretének, a tudományos magyarázatok értelmezési képességének, az egészségtudatosság és betegségmegelőzés alapinformációinak elsajátítását célzó programok kidolgozása és megvalósítása az egyéni fejlesztés sikeressége érdekében.
A korai iskola elhagyással veszélyezetett tanulók és családjaik az esetek döntő többségében különösen nehéz háttérrel rendelkeznek, nagyon sérülékenyek, így gyakran az életvezetéshez, a társadalomba illeszkedéshez is szükségük van támogatásra. Ezért az alapvetően erőforrás- és költségigényesebb egyéni fejlesztés és felnőttoktatás szerves egészet alkotnak minden projektben.
A megvalósítás egyik legnagyobb kihívása a megcélzott intézményeknél tapasztalható kapacitáshiány, amelyet a felhívás a projektekbe bevonandó inaktív pedagógusok továbbképzésével és a pedagógus-jelöltek képzésével kíván áthidalni. A programban dolgozó valamennyi szakember speciális felkészítése, továbbképzése, tapasztalatcseréje a felhívás sikeres megvalósításának elengedhetetlen feltétele.
A fentiekből következően jelen felhívás közvetlenül és közvetetten is a végzettség nélküli iskolaelhagyásnak kitett, az iskolai kudarc szempontjából veszélyeztetett gyermekek/tanulók csoportjának illetve családjaiknak célzott támogatását szolgálja.
A felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek és beavatkozási elvárásoknak.

Illeszkedés a stratégiai környezethez:
Európa 2020 Stratégia: Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát. Jelen felhívás elsősorban közvetlenül a köznevelési intézmények szintjén kíván beavatkozni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésébe, helyi szintű, az igényeknek megfelelő programok kidolgozásával, a végrehajtás segítésével, ellenőrzésével.
Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el "A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát". A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia célrendszere a rendszer-, az intézményi és az egyéni szintű tényezők számbavételén alapulva kívánja a végzettség nélküli iskolaelhagyást megakadályozni. Jelen felhívás céljai összhangban állnak a stratégia által megfogalmazott célokkal. Az egyéni szinten értelmezhető célok közül a "Differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás és támogatás" című specifikus célhoz, a "Felkészült, elkötelezett, cselekvőképes, szakmailag elismert szakemberek" című intézményi szinten azonosított specifikus célhoz kapcsolódik.
A 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal elfogadott, Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazottak szerint a köznevelési intézmények közreműködésével megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, felzárkóztató és új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása különös tekintettel a területi egyenlőtlenségek leküzdését előmozdító kompetenciák fejlesztésére - így a tanulók jobb iskolai előmenetelét és a tehetségfejlesztést támogató családi környezet kialakítására. A projekt céljainak elérése csak abban az esetben lehetséges, ha a bevonandó szülőket partnerként, megfelelő motivációt biztosító (pl. élménypedagógiai) módszerekkel szólítja meg illetve fejleszti. Az iskola-szülő együttműködés nem lehet megbélyegző, és nem működhet egyszerű képzési programként, mivel ebben az esetben a célcsoport részvétele már középtávon sem biztosítható.

Illeszkedés az Emberi Erőforrás Operatív Programhoz:
Az EFOP Gyarapodó tudástőke 3. prioritási tengelye "3. A." specifikus célja a korai iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, 10. tematikus célkitűzése az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében.
A prioritási tengely első beruházási prioritásának célja "a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is" (10.i). A prioritási tengely 3. beruházási prioritása "az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása "(10.iii).
Jelen felhívás tervezett fejlesztései az EFOP 3.1 intézkedéshez és a 3.7 intézkedéshez is kapcsolódnak közvetetten, illetve a nevesített beavatkozások célkitűzéseihez illeszkednek azáltal, hogy a méltányos, esélyteremtő köznevelési rendszer megteremtése érdekében a társadalmi integrációt, hátránykompenzációt és a kirekesztés mérséklését elősegítő kezdeményezést, a területi egyenlőtlenségek megszüntetését szolgálja. A felhívás keretében tervezett beavatkozások a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentését és az egész életen át tartó tanulás előmozdítását célzó, elsősorban intervenciós programok fejlesztését foglalják magukban. A felhívás a korábban a 3.1 és 3.7 intézkedés keretében meghirdetett 3.1.5., 3.1.7., 3.7.1., és 3.7.3. felhívásokhoz céljaiban és beavatkozásaiban komplementer módon illeszkedik.

A felhívás célja:
Jelen felhívás az EFOP 3.1.2, 3.1.5 és 3.1.7 konstrukciókat kiegészítve kíván hatékony beavatkozásokat megvalósítani a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók és családjai körében az intézmények komplex programjain keresztül.
A felhívás olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással.
Célcsoport:
- a támogatásban részesített köznevelési intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ 37. pont szerinti lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói5, azok szülei, nagyszülei, vagy egy háztartásban élő hozzátartozói
5Jelen felhívás keretében nem vehetnek részt az EFOP-3.3.1-15 és az EFOP-3.3.1-16 konstrukciókban résztvevő tanulók, mellyel kapcsolatban a szerződéskötéshez nyilatkozat tétele szükséges
- a támogatásban részesített köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, és a pedagógiai munkát segítő munkatársai
- inaktív pedagógusok, pedagógusjelöltek
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 900 000 000 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 61-98 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével
a. korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazása
b. egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés az alábbi tevékenységek mentén
- egyéni fejlesztési terv elkészítése
- előrehaladási napló vezetése
- tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása
- tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, a kommunikáció, matematikai kompetenciák, logika)
- a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák fejlesztése, személyiségfejlesztés, ennek érdekében támogató szolgáltatások biztosítása
- önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztése, pozitív jövőkép kialakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése
- mentálhigiénés segítség nyújtás
- az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése
- digitális kompetenciák fejlesztése
- egyéni igényekhez és felkészültséghez, állapothoz igazított, differenciált tanulási tartalmak és eszközök alkalmazása
2. Az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek
a) az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása
b) bevonás, kommunikáció, disszemináció
- a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett, egyéni fejlesztésbe bevont tanulók szüleinek, nagyszüleinek és egy háztartásban élő hozzátartozóinak motiválása, bevonása és folyamatos tájékoztatása
- bevontak és az intéményi környezet szemléletformálása helyi igényeken alapuló segédletek, ismeretterjesztő anyagok előállítása, módszertani eszköztár és segédlet-tár létrehozása és terjesztése
c) a bevont családokat célzó képzési programok (ún. "Szülő Suli programok), előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása, és megvalósítása (szülői, nagyszülői csoportoknak, szülő-gyermek csoportoknak) az alábbi tématerületeken:
- tanulás tanulásának (hatékony tanulásmódszertan) elsajátítása és támogatása,
- alapkompetenciák (pl.: anyanyelvi, nyelvi, matematikai és digitális kompetenciák fejlesztése, illetve tudományos magyarázatok alkalmazásának) képesség-fejlesztése
- egészségtudatosság, betegségek megelőzése
- az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése
3. Eredményesség- és hatékonyság-mérés, értékelés eljárásának kialakítása és intézményi szintű megvalósítása
- a bevont tanulók és családjaik teljesítmény-méréséhez kapcsolt programhatékonyság-mérés az illetékes Pedagógiai Oktatási Központ bevonásával
4. Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás
- az egyéni fejlesztésbe bevont pedagógus, pedagógusjelölt vezető tanár, mentor biztosítása
- felsőoktatási intézményekkel (pl.:önkéntesek bevonása, pedagógusjelöltek és egyéb segítő szakmákat tanulók részére gyakorlati hely biztosítása) való együttműködés kialakítása és működtetése
- szakemberek szakmai műhelyeken, konferenciákon és képzéseken való részvétele
- az EFOP kapcsolódó felhívásaiban támogatott köznevelési intézményekkel együttműködések kialakítása, hálózatosodás támogatása

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az Nkt 7. § (1) b) pontban meghatározott általános iskolák fenntartói az alábbiak szerint:
a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
e) Egyházi szervezet technikai kód: GFO-kód: 559
f) Közalapítvány önálló intézménye, GFO-kód: 562
g) Egyéb alapítvány önálló intézménye:, GFO-kód: 563
h) Egyéb alapítvány GFO 569
i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
o) Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
p) Közalapítvány - GFO 561
q) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599
r) Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet - GFO 699
s) Egyéb egyesület - GFO 529
Az elvárt (fő)tevékenységi kör igazolása egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Többcélú intézmények estében csak az általános iskolai intézményegységekre vonatkozóan nyújtható be támogatási kérelem.
Egy fenntartó. egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egy támogatási kérelmen belül maximum 5 intézmény vonható be.
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást. Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszíne (intézmény/telephely) kevésbé fejlett régiókban van (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. napjától 2017. év december 29. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 22.-2017. június 28.
2017. július 5.-2017. augusztus 14.
2017. augusztus 21.-2017. december 29.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397, Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft, maximum 80 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke projektenként a komplex programokba bevont tanulók és intézmények számától függően:
- Egy bevont intézmény és legalább 25 bevont tanuló esetén maximum 60 000 000 Ft
- Két bevont intézmény és legalább 50 bevont tanuló esetén maximum 70 000 000 Ft
- Három vagy annál több bevont intézmény és legalább 75 bevont tanuló esetén maximum 80 000 000 Ft
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-3111-17-szl-suli-tanulk-iskolai-elmenetelnek-javtsa-s-a-korai-lemorzsolds-visszaszortsa-az-iskola-csald-egyttmkdsre-alapozott-egyni-fejlesztsen-keresztl-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum