Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata / KEOP - 2009 - 2.2.3/A
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/06/2011
Tárgymutató:
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata / KEOP - 2.2.3/A
Pályázhat:
a) Helyi önkormányzatok (321);
b) Helyi önkormányzatok társulásai (jogi személyiségű, nem jogi személyiségű, többcélú kistérségi társulás) (322, 366, 951) ;
c) A Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró alábbi szervezetek:
- többségi állami tulajdonban lévő regionális vízmű társaságok (114)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
06/07/2011Módosítás történt az Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata című pályázat felhívásában A KEOP-2.2.3/A/09-11 kódszámú, Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata című pályázati felhívás az alábbiak szerint módosult:
12/03/2010Eljárásrendi határidő változás a KEOP keretein belül meghirdetett pályázati kiírásokhoz, kivéve a KEOP 4., és 5., prioritásokat A közreműködő szervezetnek az elmúlt időszakban tapasztalható intenzív pályázás következtében fellépő túlterheltségére tekintettel, a 2010. november 19-e után benyújtott pályázatokra vonatkozóan a projektkiválasztásra és jóváhagyásra rendelkezésre álló eljárásrendi idő – ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét – 40 nappal meghosszabbításra kerül.
03/16/2009Közlemény a KEOP-2009-223/A kiíráshoz Értesítjük Tisztelt Pályázóinkat, hogy a 2009. március 10-én megjelent KEOP-2009-223/A kódszámú, "Ivóvízbázisvédelem, Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című pályázati konstrukció projekt adatlapját pdf formátum helyett word formátumban tesszük közzé honlapunkon.A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A 2010-ben felfüggesztésre került KEOP pályázatok 2011. február 10-én újranyitásra kerültek, ismét pályázhatóvá váltak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a
Környezet és Energia Operatív Program
Ivóvízbázis-védelem
Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
KEOP - 2009 - 2.2.3/A
konstrukcióhoz

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2009-2010-es időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra.
A pályázati felhívás egységcsomag fő dokumentumai a következők: pályázati felhívás és útmutató, projekt adatlap, az adatlap kitöltését segítő útmutató, a részletes megvalósíthatósági tanulmány útmutató és a támogatási szerződés minta. A pályázati felhívás és útmutató, valamint a kötelező tanulmányok segédletei tartalmazzák a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatási szerződés minta a megvalósításra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A pályázati egységcsomaghoz tartozik még a tájékoztatási és nyilvánossági útmutató is.
Jelen pályázati felhívás és útmutató megjelenéstől visszavonásig érvényes. Az útmutató visszamenőleges hatállyal nem bír a korábban beadott pályázatok tekintetében.
A1. Alapvető cél és háttér információ
A konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" prioritási tengely "Komplex vízgyűjtő fejlesztés" intézkedéséhez kapcsolódik.
Az alapvető cél az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek környezetében.
Ezen belül az "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" elnevezésű támogatási komponens célja a sérülékeny földtani környezetben lévő üzemelő ivóvízbázisokon a vízbázisvédelmi biztonságba helyezési beruházások megalapozása, valamint diagnosztikai vizsgálatainak végrehajtása, abban az esetben, ha előzetes vizsgálatok a vízbázis tényleges sérülékenységét kimutatják.
A diagnosztikai fázis keretében vizsgálni kell a vízbázis állapotát, monitoring hálózatot kell kiépíteni a vízkivételek, a vízkészlet megfigyelésére a szennyező-források környezetében, valamint meg kell határozni a vízbázis védelme érdekében kijelölendő védőterületet és a védelem biztosításához szükséges intézkedések körét.
A diagnosztikai vizsgálatok elvégzése nélkül a biztonságba helyezés tevékenységei megalapozatlanná
válnak, esetleg nem lesznek elégségesek a vízbázis biztonságban tartásához, amely szélsőséges esetben a lakosság elégtelen vízminőségű ivóvízellátásával járhat.
A pályázati felhívás és útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdálkodási formakóddal):
a) Helyi önkormányzatok (321);
b) Helyi önkormányzatok társulásai (jogi személyiségű, nem jogi személyiségű, többcélú kistérségi társulás) (322, 366, 951) ;
c) A Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró alábbi szervezetek:
- többségi állami tulajdonban lévő regionális vízmű társaságok (114).
A társulási megállapodásban legalább az alábbi feltételeket kell a résztvevő tagoknak egymással rendezni:
- A tagok együttműködési kötelezettsége legalább a fenntartási időszak végéig;
- A konzorcium/társulás képviseletére felhatalmazott szervezet, illetve a szervezet nevében eljárásra jogosult személy jogai és kötelezettségei;
- A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek, földrajzi terület és költségvetés szerint);
- Saját forrás tagok közötti felosztása;
- A beszerzett eszközök tulajdonjoga és számviteli aktiválása;
- Kilépésre vonatkozó szabályok, a tagság megszűnése, szankcionálás.
B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett!
B3. Székhely
A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie.
B4. Iparág
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett
B5. Típus
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett
B6. Kizáró okok
1) Adminisztratív feltételek
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely
- felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll, valamint ha lejárt esedékességű köztartozása van a köztartozás megfizetéséig;
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 88. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
- nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
- a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül;
- akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, valamint a 8. § szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.
2) Szakmai korlátozó feltételek:
Nem nyújtható támogatás a pályázatban szereplő azon pályázók részére, amelyek nem sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálatára vonatkozó fejlesztést kívánnak megvalósítani (VKKI nyilvántartása alapján)
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
- Projekt előkészítés (A pályázat támogatása esetén utólagosan elszámolható tevékenység!)
- Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése,
- Légifelvételezés,
- Mintavételezés, laborvizsgálat,
- Előzetes modellezés;
- Szennyező források feltárása;
- Monitoring-rendszer kialakítása;
- Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
- Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;
- Geofizikai felmérés, mederszelvényezés;
- A meglévő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása;
- Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés;
- Modellezés, védőterület meghatározása;
- Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása;
- Térinformatikai feldolgozások készítése;
- Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok.
C2. Nem támogatható tevékenységek
A pályázat keretében kizárólag a C.1.1. és C.1.2. pontokban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb diagnosztikai, vagy biztonságba helyezési tevékenységek nem.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke:
A projekt teljes elszámolható költségeinek a 6%-a!
A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:
- A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%.
- A kedvezményezetti saját forrás összege a nem elszámolható költségeket valamint a nem támogatható tevékenységeket tartalmazza.
D3. Támogatás összege
A projektre nyújtható támogatás összege:
Projekt támogatást a minimum 20 000 000 Ft és a maximum 500 000 000 Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatokkal kapcsolatos eljárásokat
- a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,
- a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, és
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII. 8.) Kormányrendelet szabályozza.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A 16/2006-os (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozása alapján.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 1 nyomtatott, eredeti példányban, egy másolati, valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD), zárt csomagolásban, tértivevénnyel, gyorspostai szállítás vagy személyes kézbesítés útján a következő címre és időben kell beküldeni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus és a nyomatott példány tartalmának minden tartalmai elemben meg kell egyeznie! Kérjük, hogy az elektronikus példány adattartalma doc. valamint jpg. formátumban kerüljön az adathordozóra.
Közreműködő Szervezet:
KvVM Fejlesztési Igazgatóság,
1134 Budapest, Váci út 45-H épület 6. emelet, Projekt Kiválasztási Főosztály
(postacím: 1399 Budapest, Pf. 677)
Hétfő - Csütörtök: 9-16 óráig.
Péntek: 9-12 óráig.
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel:
- a pályázó nevét és címét
- a közreműködő szervezet nevét és címét
- a pályázati felhívás kódszámát (KEOP-2009-2.2.3/A)
Kérjük, hogy az elektronikus információhordozó tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2009-2.2.3/A), a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu/palyazatok) és a KvVM FI honlapján (http://www.fi.kvvm.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A pályázatok benyújtásának első napja: 2011. október 6
A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. A pályázatok formai ellenőrzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadás sorrendjében történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését, de a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben foglalt értékelési határidőket a fenti határnapoktól kell számítani, függetlenül attól, hogy a pályázatokat mennyivel előtte nyújtották be. Az adott értékelési határnapra benyújtott pályázatok között a beérkezés sorrendje alapján a nem teszünk különbséget.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 266 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Pályázati útmutató (pdf, 413 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Adatlap (pdf, 132 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum