Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek / EFOP-1.5.3-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/07/2017
Tárgymutató:
humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben / EFOP-1.5.3-16
Pályázhat:
- GFO 121 Szociális szövetkezetek
- GFO 321 Helyi önkormányzat
- GFO 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
- GFO 327 Helyi önkormányzatok társulása
- GFO 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
- GFO 351 Országos nemzetiségi önkormányzat
- GFO 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- GFO 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
- GFO 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
- GFO 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- GFO 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
- GFO 516 Egyéb sportszövetség
- GFO 517 Egyéb szövetség
- GFO 521 Sportegyesület
- GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
- GFO 526 Polgárőr egyesület
- GFO 528 Nemzetiségi egyesület
- GFO 529 Egyéb egyesület
- GFO 551 Bevett egyház
- GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 561 Közalapítvány
- GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye
- GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
- GFO 569 Egyéb alapítvány
- GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
- GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság
- GFO 576 Nonprofit betéti társaság
- GFO 591 Egyesülés
- GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívás dokumentációja az alábbiak szerint.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=73239


FELHÍVÁS
a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló,
a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására

A Felhívás címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.5.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek részére a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével), ezen települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100 millió - 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak
- a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,
- a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához
- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez
- az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
- ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
- az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon kiugróan nagyok a területi különbségek, legyen szó akár a képzett munkaerő rendelkezésre állásáról, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértékéről, vagy a depriváltságot mérő mutatókról. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatása tehát horizontálisan és összetett mechanizmusok révén érvényesül, így kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, integrált megoldások keresésével és adaptálásával valósulhat meg sikeresen.
A helyi társadalom összetétele és jellemzői már a nagyobb területi egységek (régiók, megyék, járások) szintjén is nagy eltéréseket mutatnak, nem is beszélve a települések közötti illetve azokon belüli társadalmi különbségekről. A szükséges szolgáltatások körét jelentősen alakító korösszetétel sem tekinthető területileg homogénnek, de egyéb szolgáltatások iránti keresletre kiható jellemzők tekintetében is tetten érhetők az eltérések. A regisztrált munkanélküliségi ráta például 2,9 és 19,6 között változott megyénként 2014-ben, a havi bruttó kereset tekintetében a régiók szintjén akár másfélszeres különbséget is találunk (forrás: NFSZ). A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya 8,9 és 48,8 százalék között alakul megyénként, és az Országos kompetenciamérések eredményei is nagy területi különbségeket mutatnak. Az esélyhátrányok családban zajló - nemzetközi viszonylatban kiugróan jellemző - átörökítése is csak komplex, ágazatközi beavatkozással mérsékelhető, ahol generációtól függetlenül történhet meg a készségek fejlesztése, és a társadalmi felzárkózást támogató szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása.
Magyarország településszerkezetének egyik lényegi sajátossága, az aprófalvak (500 főnél kisebb lélekszámú települések), valamint a kistelepülések (500 és 999 fő közötti lakosságszámmal rendelkező települések) rendkívül magas aránya az összes település számához viszonyítva. Az aprófalvak száma 1.125, a kistelepüléseké 1.774, tehát a magyarországi települések 56%-a 1000 fő alatti lakosságszámú kistelepülés. A két településtípus lakossága az összlakosság mintegy 10%-át teszi ki. A hátrányos helyzetű települések (a települések harmada) minden, a társadalmi hátrányokat meghatározó dimenzió mentén rosszabb helyzetűnek mutatkoztak egy 2014-es kutatás szerint, mint Magyarország egyéb vizsgált településtípusai. A legfontosabbak elérhetőség, egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés.
Fentiek miatt az alapvető humán közszolgáltatások szükséges kapacitása és szolgáltatáspalettája, továbbá a sikeres esélykompenzációhoz szükséges szakemberek kompetencia-fejlesztése országosan egységes eszközök által. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést elsősorban a szolgáltatási helyek száma, mennyiségi kapacitása, a nyújtott szolgáltatások köre, integráltsága, minőségi jellemzői (pl. szakemberek felkészültsége, rendelkezésre állása stb.) határozzák meg, ezen kívül természetesen egyéb feltételek (pl. közlekedési lehetőségek, motorizáció szintje) is befolyásolják. A releváns célcsoport létszámát, jellemzőit figyelembe véve az alapszolgáltatásokra ráépülve, a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő szolgáltatások és kapacitások elengedhetetlenek a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) "Együttműködő társadalom" - 1. prioritási tengely az alábbi tematikus célokat fedi le:
- Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
- A marginalizálódott közösségek - különösen a romák körében - társadalmi-gazdasági integrációja
- A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
- A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása
- hozzájárulás a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához
Jelen Felhívás általános célja, az EFOP 1. prioritáshoz célkitűzéseihez kapcsolódóan, a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. Jelen Felhívás lehetőséget biztosít a prioritási tengely által biztosított eszközök, komplex módon történő alkalmazására. A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé. Jelen Felhívás komplex módon nyújt lehetőséget, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.
Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

A konstrukció által megfogalmazott alapvető célok
A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konstrukció részcéljai
I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A konstrukció céljaival az alábbi stratégiákhoz illeszkedik
A Humán közszolgáltatások területi differenciálásáról szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. Határozat
A kormányhatározat célul tűzi ki a közszolgáltatások hozzáférhetőségét az egész ország területén, illetve a többletszolgáltatások nyújtását az ország elmaradott részein. Ezen célok előmozdításához a Felhívás tevékenységei több módon kapcsolódnak. A projekt során javul a humán szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés és a területi differenciáltság.

Az Európa 2020 Stratégia
Az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: intelligens növekedés, fenntartható növekedés, inkluzív növekedés.
A stratégia vonatkozó fő célkitűzései:
- Biztosítani kell, hogy a 20-64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot
- A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának 25%-os csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből
- Cél az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése
Jelen konstrukció hozzájárul a célkitűzések eléréséhez: A megvalósuló programok olyan kompetenciákat fejlesztenek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoport alkalmassá váljon a képzésbe való bekerüléshez, illetve tanulmányaik befejezéséhez, így lehetőség nyílik a munkaerőpiacra való bekerülésükre, ezáltal csökkentve a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget.

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) kulcseleme a komplex megközelítés és az ágazatköziség: "A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken átívelő, átfogó megközelítésű programokra van szükség. A helyi szükségletekhez jobban igazodó, és a helyi társadalmat aktívabban bevonó célzott és komplex felzárkózási programok szükségesek egyrészt a leszakadófélben lévő, illetve tartósan rászoruló településeken, valamint az LHH program tapasztalatai alapján és megújításával a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben." Az MNTFS beavatkozási területei: Gyermek jól-lét, oktatás, foglalkoztatás, képzés, egészségügy, lakhatás, területi felzárkózás, szemléletformálás, illetve az ezt célzó közösségformáló programokon keresztül az együttélés javítása.

"Egészséges Magyarországért 2014-2020" Egészségügyi Ágazati Stratégia
A stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései:
a. A születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2020-ra (EU-átlag elérése 2022-re).
b. A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése.
c. Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése.
d. A területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban mutatkozó különbségek csökkentése.

Integrált területi program (ITP)
A területi különbségek csökkentéséhez járul hozzá a térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. Elsődlegesen a megyei szintű közvetlen gazdaságfejlesztés irányait határozza meg.
Az EFOP a humán tőke fejlesztésével kapcsolódik az ITP-k által felvázolt infrastrukturális fejlesztésekhez.

A Duna Régió Stratégia (DRS)
Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulásához. A felhívás ezen cél megvalósítását "a munkaerőben rejlő lehetőségek kiaknázása és a szegénység elleni küzdelem érdekében a Duna régió munkaerőpiacainak inkluzívabbá tétele" célkitűzésén keresztül támogatja.

Illeszkedés az operatív programokhoz
A konstrukció az 1. Prioritás tengely, 2. Beruházási prioritásának (A marginalizálódott közösségek - például a romák - társadalmi-gazdasági integrációja) 1.5 intézkedésén (Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai) keresztül kapcsolódik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP).
A konstrukció továbbá segíti az EFOP-ban megfogalmazott társadalmi felzárkózáshoz való hozzájárulást szolgáló célok teljesülését, miszerint alapvető cél a kihasználatlan társadalmi erőforrások bevonása a társadalom fenntartásába, azaz a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása, a tartós szegénységben élők, köztük a romák felzárkózása, a periférikus élethelyzetek megszüntetése, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tétele a munkaerő-piacon való megjelenésre és a munkaerő-piaci eszközökben való részvételre, a települések helyi megtartó képességének erősítése
A konstrukció kapcsolódik továbbá 1. Prioritás tengely, 2. Beruházási prioritásának (A marginalizálódott közösségek - például a romák - társadalmi-gazdasági integrációja) 1.E azonosítóval jelzett, egyedi célkitűzéshez: "Periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok visszaszorítása", amely célkitűzés kitér arra, hogy az. 1. Prioritás tengely, 2. Beruházási prioritásának keretében támogatandó intézkedések, így az 1.5 intézkedés is, hozzájárul ahhoz, hogy "Végső soron javul a hátrányos helyzetű emberek, tartós szegénységben élők, romák foglalkoztatási, .... helyzete, ..... képzettségi foka, a szolgáltatásokhoz való hozzáférése." Jelen konstrukció ezen egyedi célt a foglalkoztathatóság szempontjából fontos alap kompetenciák fejlesztésével, a tanulásra és a munka világába való visszatéréshez szükséges kompetenciák fejlesztésével, a munka és ismeretszerzés iránti motiváció felkeltésével és fenntartásával kívánja elérni.
A konstrukció emellett kapcsolódik az 1. Prioritás tengely. 3. Beruházási prioritásában (A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat) megfogalmazott 1. F. egyedi célkitűzéshez: "Az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében." valamint az 1.10. egyedi célkitűzéshez: "Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás"
A konstrukció a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz az 5. Prioritás tengely, 10. beruházási prioritás (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) "Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével" intézkedésén keresztül kapcsolódik. Jelen konstrukció támogatásával megvalósított, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciafejlesztési, továbbá a munkavállalás szempontjából fontos egyéb programokat elvégzők potenciálisan, sikeresen kapcsolódhatnak be a különböző szakmatanulási programokba vagy célzottan a munka világába visszavezető programokba.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz való illeszkedés: A legfőbb kapcsolódási pontok a két operatív program között a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatottság növelése, helyi közösségi programok megvalósítása és a leromlott városi területek rehabilitációja.
Az EFOP feladata a lakosság minél nagyobb részét alkalmassá tenni a munkavégzésre, mind képességeik, tudásuk, mind élethelyzetük, egészségük, szociális és társadalmi helyzetük fejlesztésével. Ehhez a TOP úgy tud kapcsolódni, hogy egyrészt megteremti helyben mindazon infrastrukturális feltételeket, amelyek segítik a helyi lakosságot abban, hogy a munkavállalásuk során javuljanak a számukra helyben elérhető közszolgáltatások. Másrészt a helyi gazdaság fejlesztése során javuljanak a munkavállalási esélyei, növekedjenek a helyi foglalkoztatottsági mutatók. A TOP ezáltal a helyi infrastrukturális és munkaerőpiaci feltételek fejlődéséhez járul hozzá, míg az EFOP a társadalom szövetét erősíti, így egymást erősítve tudnak eredményeket felmutatni.
A két operatív program egy ponton, a képzések, oktatás területén támogat olyan fejlesztéseket, melyek lehatárolása szükséges volt. A TOP 5. prioritásai támogatnak különböző típusú képzéseket, azonban ezek csak az iskolarendszeren kívüli, az iskolarendszerből kikerülő népesség munkaerő piaci elhelyezkedését segítő képzések, miközben az EFOP a munkaerő-piaci képzésekhez való hozzáféréshez szükséges alapkompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó képzéseket támogatja.

Célcsoport
A konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

Jelen konstrukció társkonstrukciója az EFOP-1.5.2-16 "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című Felhívás. Az EFOP-1.5.2-16 "Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" című, egy időben megjelenő konstrukció területi szempontból különbözik jelen felhívástól. Az EFOP-1.5.3-16 projekt megvalósítása a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járások térségeiben történik.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-350 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi, önállóan támogatható valamennyi tevékenységek megvalósítása kötelező:

I. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása:
a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása
b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása
Célcsoport: a humán közszolgáltatásokban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:
1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:
Az egyéni kompetenciák felmérése.
Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.
Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében.
Az önálló életvitelre képessé tevő programok.
Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.
2. .A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:
Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében.
Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt.
Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében.
Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására.
Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:
Közösségszervező alkalmazása.
Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok
2. Fiatalok közösségépítése:
NEET (Nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő fiatalok Európában) fiatalok bevonása a közösségi tereken megvalósuló programokba, akik a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján kerültek beazonosításra.
3. Közösség egészségfejlesztése:

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása:
1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása:
Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése.
Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása a HEEFT szerint:
- az alapellátást biztosító, illetve a nem állami fenntartású közszolgáltatási intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók részére a hiány pótlását célzó, az elvándorlást csökkentő és a minőségi munkaerő megtartását szolgáló, az adott szakterületen megvalósuló kormányzati intézkedések céljaihoz illeszkedő beavatkozások megvalósítása
- az alapellátást biztosító, illetve a nem állami fenntartású közszolgáltatások ellátásában a megelőző jelleg erősítése, illetve az adott szakterületen ható szakpolitikai célokhoz illeszkedő programok indítása
- újszerű, felzárkózási célú helyi szolgáltatások bevezetése
- a település vonzóvá tételét, annak növelését célzó szolgáltatások és programok indítása és bővítése

5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése:
Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok megvalósítsa és a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése
Célcsoport: a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi csoportok a többségi társadalom bevonásával
Azon projektek, melyek kizárólag a 3.1.1 pontban meghatározott kötelező tevékenységek megvalósítását vállalják, azok legfeljebb a maximálisan igényelhető támogatási összeg 70%-ának erejéig részesülhetnek támogatásban.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a szerint kedvezményezett járásokban érintett (GFO 321) települési önkormányzat (a megyei jogú városi önkormányzatok kivételével)
- a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzat többségi tulajdonában álló nonprofit szervezet, vagy többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezet (a megyei jogú városi önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, vagy többségi megyei jogú városi önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek kivételével) (GFO 572, 573, 575, 576)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi szervezetek:
- GFO 121 Szociális szövetkezetek
- GFO 321 Helyi önkormányzat
- GFO 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
- GFO 327 Helyi önkormányzatok társulása
- GFO 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
- GFO 351 Országos nemzetiségi önkormányzat
- GFO 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- GFO 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
- GFO 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
- GFO 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- GFO 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
- GFO 516 Egyéb sportszövetség
- GFO 517 Egyéb szövetség
- GFO 521 Sportegyesület
- GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
- GFO 526 Polgárőr egyesület
- GFO 528 Nemzetiségi egyesület
- GFO 529 Egyéb egyesület
- GFO 551 Bevett egyház
- GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 561 Közalapítvány
- GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye
- GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
- GFO 569 Egyéb alapítvány
- GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
- GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság
- GFO 576 Nonprofit betéti társaság
- GFO 591 Egyesülés
- GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Egy konzorciumban legalább 5, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatnak kell részt vennie, egy konzorciumban legfeljebb további 2, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint nem kedvezményezett járásban található települési önkormányzat vehet részt. A konzorciumi partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10.
Egy települési önkormányzat (vagy a települési önkormányzat által felügyelt nonprofit szervezet) jelen Felhívás keretében egy támogatási kérelemben vehet részt.
A megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők - ide nem értve a megyei jogú városok közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezőket - száma összesen legalább 4000 fő.
Kötelező együttműködő partnerek:
- az EFOP-1.7.1-16 kódszámú "Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése" című felhívás kedvezményezettje - amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes pályázat
- az EFOP-1.3.2-16 kódszámú "Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése" című kiemelt projekt kedvezményezettje
- az EFOP-3.9.2-16 kódszámú "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek" című projekt kedvezményezettjei - amennyiben van a projekt megvalósulási helyszínén nyertes pályázat
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 1. naptól 2017. év április hó 7. napig van lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5.A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-153-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum